Пропонуємо ознайомитись зі списками нових надходжень у розрізі галузей знань.

 
  Повний перелік видань за березень-квітень 2024 року
  Повний перелік видань за січень-лютий 2024 року
 
Найцікавіші новинки

 

У навчальному посібнику «Загальна та вікова психологія» висвітлено опис фундаментальних категорій загальної та вікової психології, історію, концептуальні положення, які окреслені у поглядах вчених, методологія та методи дослідження особистості. Розкрито особливості життя людини на кожному віковому етапі. Викладено опис лекційних занять, які відображені у таблицях та схемах.

 

 

 

 


Bezumtsi

Структура видання «Загальна психологія» дозволяє сформувати цілісний підхід до вивчення основ психології та отримати уявлення про емпіричні дослідження у психології.

Питання, що розкривають зміст теми, ключові терміни та поняття відображають проблематику заняття; питання для самоконтролю надають можливість самоперевірки рівня засвоєння теми, а питання для групової дискусії та практичні кейси сприяють формуванню особистої думки здобувачів і творчого підходу щодо вирішення певних психологічних проблем.

Зазначена структура навчального посібника дає змогу викладачу у роботі зі студентами актуалізувати необхідні для розуміння теми теоретичні поняття, а також формувати практичні уміння і навички, що в кінцевому результаті забезпечує розвиток психологічного мислення студентів.

 

 


Bezumtsi

Навчально-методичний посібник «Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах» містить матеріали для змішаних форм навчання: ON-LINE/OF-LINE. Представлені методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів з вивчення курсу "Психодіагностика та технології проведення психологічних тренінгів у спеціальних та інклюзивних закладах", розміщено матеріали самостійних завдань, практичних та лабораторних занять.

 

 

 

 


Bezumtsi

У посібнику «Психологія людей літнього віку» висвітлено психологічні основи вікових змін, які настають у людей літнього віку, особливості фізіології, емоційних та інтелектуальних процесів, спілкування та самореалізації людини в суспільстві. Окрема увага приділена психологічній і соціальній підтримці літніх людей, розмаїттю їхніх цінностей і смислових орієнтирів, гармонійному та повноцінному життю в сучасному світі.

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Психологія: теорія і практика» викладено основи курсу "Психологія", який інтегрує загальні питання Загальної психології, Вікової психології, Соціальної психології. У посібнику подано робочу програму, викладено формалізований зміст лекційного курсу. Представлено теоретичні питання для підготовки, основні наукові поняття, список рекомендованої літератури, викладено практичні завдання до практичних занять. Посібник містить психодіагностичний інструментарій.

 

 

 

 


Bezumtsi

Завдання посібника «Українська мова» полягає в практичному оволодінні мовою в межах навчальної програми та основних комунікативних потреб у реальних ситуаціях повсякденного та навчального спілкування. Структура посібника в цілому має комунікативну спрямованість. Послідовне використання вправ і завдань передбачає якомога швидший перехід від навчальної комунікації (тренувальної) до реального спілкування.

 

 

 

 

Bezumtsi

Мета видання «Навчально-методичний посібник із написання курсових та дипломних робіт за вимогами АРА» — допомогти студентам факультету психології у написанні основних кваліфікаційних робіт: курсових, випускних робіт бакалаврів та магістрів. Методичний посібник містить загальні вимоги до змісту та оформлення робіт, а також пропонує шаблони відгуків наукового керівника та рецензента, надає описи критеріїв оцінки якості виконання робіт та правила їх публічного захисту. Методичні рекомендації розроблені на основі вимог Американської Психологічної Асоціації (АРА), які є міжнародно-визнаними та активно використовуються в усіх наукових напрямах. 

 

 

 


Bezumtsi

Посібник з курсу «Основи наукових досліджень і теорія експерименту» надає огляд основних понять, принципів та методів наукових досліджень, включаючи такі аспекти, як постановка проблеми, формулювання гіпотези, збір та аналіз даних, теоретичне моделювання, експериментальні дослідження та їх аналіз. Крім того, у посібнику розглядаються основні підходи до проведення експерименту, надається огляд різних типів досліджень.

 

 

 

 


Bezumtsi

Методичний посібник «Відкриті електронні науково-освітні системи у науково-дослідній діяльності» присвячено висвітленню результатів наукового дослідження і практичного досвіду авторів із питань використання відкритих електронних науково-освітніх систем у науково-дослідній діяльності. Визначено основні напрями використання електронних систем відкритого доступу для підтримки науково-педагогічних досліджень. Представлено модель, виокремлено зміст, форми, методи і засоби використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників. Посібник містить теоретичні, методичні та практичні рекомендації для опанування знань, розвитку умінь і навичок наукових і науково-педагогічних працівників у професійній діяльності. 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Проєктний менеджмент у закладах освіти» розроблений у рамках проєкту ЄС програми Еразмус+ напряму Жан Моне "Європейський освітній простір: можливість та виклики для України" (611363-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE) і покликаний допомогти здобувачу освіти отримати знання у галузі проєктного менеджменту через виконання низки практичних завдань. Зміст навчального посібника складають кілька аспектів: типологія та особливості освітніх проєктів, розробка та подання проєкту, методологія та інструменти управління освітніми проєктами, робота з проєктною командою. Навчальний посібник формує у здобувачів освіти професійні компетентності аналізу нагальних потреб освітньої галузі, ініціювання проєктної діяльності, роботи з аплікаційними формами, формування проєктної команди та управління нею, застосування сучасного інструментарію управління проєктами тощо. 

 

 


Bezumtsi

«Business Analysis, Requirements, and Project Management: A Guide for Computing Students» presents an approach to analysis management that scales the business perspective. It takes a business process view of a business proposal as a model and explains how to structure a technical problem into a recognisable pattern with problem frames. It shows how to identify core transactions and model them as use cases to create a requirements table useful to designers and coders. Linked to the analysis are three management tools: the product breakdown structure (PBS), the Gantt chart, and the Kanban board. The PBS is derived in part from the problem frame. The Gantt chart emerges from the PBS and ensures the key requirements are addressed by reference to use cases. The Kanban board is especially useful in Task Driven Development, which the text covers.

 

 

 


Bezumtsi

This practical handbook «Project Management Handbook: Agile-Traditional-Hybrid» offers a comprehensive guide to efficient project management. It pursues a broad, well-structured approach, suitable for most projects, and allows newcomers, experienced project managers, and decision-makers to find valuable input that matches their specific needs. The Project Management Compass guides readers through various sections of the book; templates and checklists offer additional support. The handbook’s innovative structure combines concepts from systems engineering, management psychology, and process dynamics. This international edition will allow sharing of the authors' experience gained in many years of project work and over thousands of project management and leadership seminars conducted for BWI Management Education in Zurich, Switzerland.

 

 


Bezumtsi

«The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge» is the go-to resource for project management practitioners. The project management profession has significantly evolved due to emerging technology, new approaches and rapid market changes. Reflecting this evolution, The Standard for Project Management enumerates 12 principles of project management and the PMBOK® Guide – Seventh Edition is structured around eight project performance domains.

This edition is designed to address practitioners’ current and future needs and to help them be more proactive, innovative and nimble in enabling desired project outcomes.

 

 

 


Bezumtsi

Гендерно орієнтоване відновлення ставить у центр уваги потреби різних груп жінок і чоловіків, у тому числі через забезпечення їхньої рівноправної участі у відбудові уражених війною регіонів і громад.

Метою аналітичного звіту «Впровадження принципів гендерної рівності та інклюзії у Програми комплексного відновлення областей» є оцінка впровадження принципів гендерної рівності та інклюзії у програму комплексного відновлення області на прикладі прикордонних областей: Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської,

Миколаївської. 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Економічна етика та командоутворення» відповідає нормативній програмі і побудований таким чином, щоб забезпечити активне опанування знаннями з економічної етики та формування команд у сучасному підприємстві.

Начальний посібник призначений для самостійної підготовки студентів до семінарських і практичних занять. Він містить лекційний матеріал, перелік теоретичних знань та практичних навичок по кожній темі, питання для перевірки знань та понять, задачі та завдання для самостійного вирішення для контролю знань по кожній темі. Також у навчальному посібнику наведено список основної та додаткової літератури для кращого засвоєння курсу.

 

 

 


Bezumtsi

У виданні «Сучасна соціальна робота» розкрито новітні тенденції розвитку соціальної роботи як професійної діяльності та як системи знань. Представлено останні визначення соціальної роботи, наведено огляд поточних практик і технологій соціальної роботи, етичних принципів цієї діяльності.

Видання має дві частини: у першій містяться схеми, таблиці до основних тем курсу, які унаочнюють сприйняття матеріалу студентами. Друга частина має хрестоматійний характер, вона являє собою читанку з перекладів міжнародних матеріалів, а також статей і матеріалів з питань соціальної роботи, опублікованих авторкою в останні роки.

 

 


Bezumtsi

Пропонований навчально-методичний посібник «Соціальна робота: реалії та виклики часу» побудовано на основі системології та її складових – технологічного і контекстного підходу. Посібник має п’ять розділів. Кожна тема складається з теоретичного та практичного блоків. Практичний блок містить проблемні питання, практичні завдання, тести, задачі тощо.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У виданні «Міжнародна соціальна робота: пріоритети та стандарти» розкрито новітні тенденції розвитку міжнародної соціальної роботи. Представлено історію міжнародної соціальної роботи та її асоціаціями соціальних працівників, наведено переклади глобального визначення соціальної роботи, глобальних етичних принципів соціальної роботи, глобальних стандартів підготовки соціальних працівників тощо.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

«Посібник по роботі з волонтерами» створено у співпраці з Відділом соціального служіння УГКЦ в рамках проєкту «Створення соціальних центрів для нарощення потенціалу осіб і громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні, у сфері подолання труднощів та самозахисту», що впроваджується Міжнародним благодійним фондом «Карітас України» за підтримки Карітас Німеччини, Федерального міністерства економічного розвитку і співпраці Німеччини (BMZ) та EU Aid Volunteers.

 

 

 


Bezumtsi

У навчально-методчному посібнику «Спеціальна педагогіка (порівняльна)» з позицій сучасних досягнень психологопедагогічної науки та досвіду розбудови української національної системи освіти розкрито основні питання теорії та методики виховання дітей з нормотиповим розвитком та дітей з порушеннями психофізичного розвитку.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику представлено змістові модулі навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки». Зміст посібника відображає вимоги до вчителя початкової школи та особливості його професійної діяльності в умовах реалізації Концепції Нової української школи. Посібник містить методичне забезпечення: програму навчальної дисципліни; курс лекцій, зміст семінарсько-практичних занять; завдання для самостійної та індивідуальної роботи; тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх написання; питання для самоконтролю та підсумкового контролю, короткий термінологічний словник.

 

 

 

Bezumtsi

За роки незалежності в Україні підготовлено й видано чимало підручників з конституційного права. Вони різні як за складом авторів, так і за обсягом, стилем подання матеріалу, а іноді й за якістю.

Проте вони мають і спільні риси: в абсолютної більшості з них однакова назва — «Конституційне право України». Цілком логічно, що основні зусилля автори таких підручників зосереджують на висвітленні положень Конституції України, що значною мірою визначає як структуру, так і зміст підручників. Перш ніж розглянути ці питання, зазвичай характеризують предмет конституційного права України, його особливості як галузі національного права, науки в системі національних юридичних наук та навчальної дисципліни.

 

 

 


Bezumtsi

Посібник «Посібник з інструментів впровадження гендерного підходу на державній службі» розроблений експертами Проєкту "Супровід урядових реформ в Україні" (SURGe), який фінансується урядом Канади та впроваджується компанією Alinea International у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Національним агентством України з питань державної служби. Посібник розроблений для державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування як практичний інструмент для інтеграції гендерного підходу під час розроблення політик та програм як на національному, так і на місцевому рівнях, а також для забезпечення принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах державного управління.

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Математична логіка. Приклади й задачі» наведено приклади типових задач із математичної логіки, запропоновано вправи і задачі для самостійного розв'язання.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

This book, «Mathematical Theory of Higher-Order Degenerate Evolution Models» is devoted to studying solvability and qualitative behavior of generalised solutions to initial boundary value problems for high-order nonlinear parabolic equations and systems. The eventual goal of this book is to present with all rigorous details the new applications of energy-entropy methods, starting from one-dimensional problems discussed in Chapters 1-3, progressing to an advanced level in considering these methods for thin-film type systems in Chapter 4, and 5 and finally showing all the steps of the qualitative analysis for problems in multi-dimensional domains in Chapter 6. While we expect our readers to be familiar with a parabolic PDE theory and have some knowledge of classical functional analysis, we do not assume any background in non-linear PDE analysis and provide enough details to learn the methods from the book.

 

Bezumtsi

Посібник «Вища математика. Математичний аналіз» містить основний теоретичний матеріал розділу, велику кількість розв'язаних прикладів, приклади для самостійного розв'язання, варіанти індивідуальних завдань, а також приклади тестових завдань з наведеними відповідями.

 

 

 

 


Bezumtsi

This guide «Key Elements of Green Chemistry» underscores the importance of embracing sustainable principles in chemical practices. It illuminates the significance of minimizing waste, utilizing renewable resources, and mitigating environmental impacts throughout the chemical lifecycle. By adhering to these principles, practitioners can not only enhance the sustainability of their processes but also contribute positively to broader environmental conservation efforts.

 

 

 

 


Bezumtsi

This textbook «Organic Chemistry» covers a wealth of organic chemistry content and could be used for three organic chemistry courses--Organic Chemistry I, Organic Chemistry II, and Advanced Organic Chemistry. Key terms can be found bolded in the text and in a list at the end of each chapter with links to where they are used in the text. The Study Guide and Student Solutions manual are also openly licensed and free for students in digital formats.

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Основи популяризації здорового способу життя» подано теоретичні основи популяризації здоров'я та здорового способу життя й успішні світові практики в освіті та охороні здоров'я. Актуалізовано питання ролі реабілітації та громадського здоров’я в збереженні здоров'я населення й промоції здорового способу життя.

 

 

 

 


Bezumtsi

З урахуванням сучасних досягнень наук про здоров’я людини та біосферу у підручнику викладено теоретичні основи, методологія, мета і задачі, глобальні проблеми екології, структуру й характеристики сучасного стану атмосфери, гідросфери та літосфери Землі, вивчення закономірностей впливу фізичних, хімічних, біологічних та психологічних факторів на здоров’я людини і громадське здоров’я, використання встановлених закономірностей для розробки методів та систем профілактики впливу негативних градацій цих факторів. У вигляді окремих 38 тем підручник «Гігієна та екологія» включає всі розділи навчальної програми та всі основні розділи дисципліни “Загальна гігієна та екологія людини”: пропедевтику гігієни, екологію людини, основи вчення про біосферу, глобальні проблеми забруднення біосфери, закономірності впливу природних та антропогенних компонентів біосфери на здоров’я людини та громадське здоров’я, основні положення комунальної гігієни, гігієни харчування, гігієни праці, гігієни дітей та підлітків, гігієни лікувально-профілактичних закладів, радіаційної гігієни, гігієни надзвичайних станів, військової гігієни, тропічної гігієни, особистої гігієни тощо.

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Захист інформації в комп'ютерних мережах» викладено теоретичні основи захисту інформації в комп'ютерних мережах, перш за все в мережі Internet.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Мета навчального посібника «Інженерна графіка. Роз'ємні та нероз'ємні з'єднання деталей» – допомога студентам технічних спеціальностей в придбанні навичок в читанні і виконанні креслень; сприянні розвитку технічної та графічної грамотності студентів, успішне оволодіння навичками, технічними знаннями і вимогами стандартів при виконанні, оформленні і читанні креслень та виховання поваги до технічних професій.

 

 

 

 


Bezumtsi

У посібнику «Тонкоплівкова електроніка» наведені теоретичні основи технологій для отримання тонких плівок різного складу та призначення. Описуються конструктивні особливості устаткування для вакуумних систем та пристроїв для напилення тонких плівок. Наведено умови росту тонких плівок та процес зародкоутворення плівок. Також описано принципи роботи тонкоплівкових приладів різного призначення.

 

 

 

 


Bezumtsi

У довіднику «Сортамент сталевих виробів» наведено сортамент основних сучасних сталевих виробів. В якості додаткової довідкової інформації подано найбільш розповсюджені характеристики для сталевих елементів.

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Веб-програмування та веб-дизайн» наведено основні теоретичні відомості мови гіпертекстової розмітки HTML, таблиць каскадних стилів CSS, фреймворку Bootstrap, мов програмування JavaScript та PHP, js-бібліотеки jQuery, технології AJAX, необхідні для виконання лабораторних завдань із дисциплін «WEB-програмування та дизайн», «Технологія розробки Front-end» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» ОПП «Комп’ютерна інженерія» та «Програмування мобільних і вбудованих комп’ютерних систем та засобів Інтернету речей».

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Комп'ютерна графіка» викладено алгоритмічні основи дво- та тривимірної комп’ютерної графіки, матеріали з базового програмного забезпечення, методів і засобів побудови інтерактивних графічних систем. Наведено приклади розв’язання типових задач.  

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Веб-програмування та веб-дизайн» наведено основні теоретичні відомості мови гіпертекстової розмітки HTML, таблиць каскадних стилів CSS, фреймворку Bootstrap, мов програмування JavaScript та PHP, js-бібліотеки jQuery, технології AJAX, необхідні для виконання лабораторних завдань із дисциплін «WEB-програмування та дизайн», «Технологія розробки Front-end» для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» ОПП «Комп’ютерна інженерія» та «Програмування мобільних і вбудованих комп’ютерних систем та засобів Інтернету речей».

 

 

 

 

 

Bezumtsi

In the last decade, Ukraine has emerged as a hotbed of contemporary creativity, showcasing impressive contributions in fields such as interior design, fashion, architecture, photography, and art. The young Ukrainian creatives blend traditional crafts, materials, and aesthetics with a modern, cosmopolitan outlook.

«Ukraine Rising. Contemporary Creative Culture from Ukraine» is a book that celebrates the best of contemporary Ukrainian culture through compelling photography and insightful writing. It showcases the work of top creatives and features expert essays that offer a glimpse into the country's vibrant people, projects, and innovation. This collaboration with Ukrainian publisher Lucia Bondar is a testament to the creative spirit and energy of Ukrainians and a promise for a better future.

 

 


Bezumtsi

До видання «Українська поезія кінця ХІХ - середини ХХ ст.» ввійшли бібліографія творчості й літератури про поетів, які друкували вірші українською мовою в кінці ХІХ - середині ХХ ст., зразки їхньої творчості. Видання призначене для викладачів, студентів і всіх, особливо молодих, дослідників української культури.

 

 

 

 


Bezumtsi

У виданні «Засновники і президенти Національної академії наук України» представлено біографічні довідки та бібліографічні матеріали про засновників та президентів Національної академії наук (НАН) України.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Українська революція (1917–1921) у бібліографічних покажчиках» схарактеризовано бібліографічні джерела з історії Української революції та визвольної боротьби українського народу (1917–1921), видані в УРСР, СРСР, незалежній Україні та за кордоном у XX – на початку XXI ст. Увага акцентується на ідеологічних і методологічних засадах їх укладання, аналізується їхній зміст та інформаційне наповнення. Проаналізовано бібліографічні покажчики, списки, огляди, методико-бібліографічні матеріали, біобібліографічні видання, присвячені окремим регіонам, визначним подіям, військовим і державним структурам, підрозділам, органам і організаціям революційної доби, а також визначним діячам Української революції 1917–1921 р. – В. Винниченку, М. Грушевському, В. Липинському, Н. Махну, С. Петлюрі, П. Скоропадському та ін.

 

 


Bezumtsi

Запропонований ілюстрований науковий каталог «Європейський гравірований портрет XVI―XIX cт. з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (понад 800 од. опису) є першим довідковим виданням зібрання НБУВ, що презентує образи історичних осіб (імператорів, королів та можновладців, політичних, державних, релігійних діячів, військовиків, учених, філософів, істориків, письменників, поетів, композиторів, музикантів, акторів, художників, у т. ч. української еліти, в портретах, створених відомими і маловідомими граверами і рисувальниками європейських країн.

 

 

 


Bezumtsi

Видання «Подорож книжки. Від папірусу до кіндла» про історію книжок — винахід перших людських цивілізацій. Щоб набути сучасного і зрозумілого нам вигляду, книжка мусила пройти шлях довжиною в кілька тисячоліть. Від глиняних табличок до першого друкарського верстата — авторка занурює читачів у мандри від давніх цивілізацій до сьогоднішніх часів. Маршрут цієї книжки пролягає через поле битви Олександра Македонського, віллу Папірусів під час виверження Везувію та палац Клеопатри, через перші відомі книгарні, ГУЛАГ, бібліотеку Сараєва та Оксфордський підземний лабіринт.

Вона знайомить із маловідомими особистостями, які зіграли свою роль у розвитку книжкової справи — учителями, оповідачами, книгарями, перекладачами, рабами і бунтарями. Це повна історія одного із найважливіших засобів передачі знань, який і досі відчайдушно бореться за своє існування.

 


Bezumtsi

Це книжка-присвята героям, які 35 років тому ризикували своїм життям і здоров’ям задля порятунку мільйонів інших людей. Вона містить історії шістнадцяти борців за наші життя. Це свідки й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: атомники, пожежники, медики, монтажники, оператори. Вони розповідають «по-рентгенівськи», безкомпромісно чесно. Згадують про власне становлення, про життя у місті Прип’ять до аварії; говорять про події, які пізніше назвуть техногенною катастрофою. Сьогодні вони є членами громадської організації «Промінь 5-2» — об’єднання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Кожна сторінка книжки «Чорнобильська хроніка. Люди» варта найуважнішого прочитання, адже не все ще сказане і почуте суспільством. Кожне слово, промовлене очевидцями тих подій, має величезну вагу для майбутніх поколінь. Справа живих — пам’ятати.

 

 


Bezumtsi

У своєму дослідженні «Робітничий рух і національне питання в Україні: 1880-1918» британський історик українського походження Марко Бойцун звертається до теми революційних суспільних перетворень у Наддніпрянській Україні на межі ХІХ-ХХ ст. - індустріалізації, урбанізації, націєтворення та власне політичної революції. Автор аналізує дискусії про значення національного питання для соціалістичної революції, що вирували серед лівих партій, та реконструює ланцюжок подій, який призвів до розгортання громадянської війни між учорашніми союзниками за "революційною демократією".

 

 

 


Bezumtsi

Монографія «Профілі історичних портретів "рейганізму" (зовнішньополітичний контекст)» присвячена вивченню нової глобальної ситуації у контексті дослідження «рейганізму» як зовнішньополітичного, так і безпекового феномену. У роботі концептуально підкреслюється факт історичних і політико-системних змін у глобальній політиці, детально досліджуються змістовні ознаки глобального курсу адміністрації Р. Рейгана, у результаті здійснення яких світ став менш конфронтаційним, із конкретно означеним переходом американо-радянських відносин у русло співробітництва і, певним чином, навіть кооперації (надто, коли йшлося про безпековий аспект). Поданий у роботі авторський підхід обумовлює зворотний бік глобальної ситуації, яка практично до цього не прогнозувалась, і тим паче не висвітлювалась ані в історичній, ані в політичній науці.

 

 


Bezumtsi

У червні 1941 р. Німецький Райх разом зі своїми союзниками напав на Радянський Союз. У цій війні на винищення загинули 14 мільйонiв цивільних осіб, серед яких було понад 2 мільйони свреïв. Бiльшiсть євреїв стали жертвами масових розстрілів або задихнулися в так званих газвагенах («душогубках). Також загинули близько 30 тисяч ромiв i 17 тисяч пацієнтів психіатричних лікарень. Масштабнi вбивства чинили мобiльнi розстрiльнi підрозділи (айнзацгрупи) поліції безпеки та служби безпеки СС, формування поліції охорони порядку, армії, вiйськ СС, а також місцеві помічники. Виставка «Масові розстріли. Голокост вiд Балтійського до Чорного моря, 1941-1944» документує злочини та вшановує пам'ять загиблих.

 

 

Bezumtsi

Що таке роботи? Навіщо вони потрібні? Як обмінюються інформацією, чим «харчуються»? Роботи пройшли довгу дорогу від механізмів на пружинках до штучного інтелекту. І з кожним днем їх в нашому житті стає все більше.

Книга «Роботи» познайомить вас з дивовижними помічниками людей і розповість про них те, що необхідно знати кожній сучасній людині.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Як працює мозок – питання чи не найцікавіше, але не до кінця розгадане наукою. Мозок визначає нашу індивідуальність, дає змогу розуміти одне одного, опановуючи навколишній світ. Мозок керує всіма органами тіла й виконує безліч інших справ! Словом, ми – це наш мозок. Уже через це книжка «Що в моїй голові? Книжка, яка пояснює все про мозок» варта, щоб її прочитати!

Просто і з гумором автори говорять про складні речі: штучний інтелект, функціональну магнітно-резонансну томографію, передавання нейронами електричних імпульсів… А ще читачам буде цікаво дізнатись: хто і як керує мною: я чи мозок? чи можна виміряти інтелект? чи можна обдурити мозок? навіщо потрібен сон та яка його важливість для мозку?

 


Bezumtsi

Книга «Думай сам! 10 крутезних способів навчити дитину мислити критично» має на меті допомогти батькам поступово та ненав’язливо ввести дитину в сучасний інформаційний світ, простими вправами підготувати її, створити основу для розвитку та навчання.

Цей унікальний посібник створено мамами, які мають на двох шестеро дітей. Обидві мами понад 20 років працюють із дітьми дошкільного віку, безперервно навчаються самі й навчають тисячі педагогів України методів та прийомів роботи із сучасними дошкільниками. Вони уподобали методи навчання дітей через ігри й залюбки діляться своїми творчими знахідками з батьками та педагогами.

 

 


Bezumtsi

Книга «Космос» серії "Моя перша енциклопедія" познайомить дитину зі світом космосу. Вона дізнається, що таке зірки та галактики, комети та астроїди, які планети входять до Сонячної системи, як люди мріяли підкорити космос і втілили свою мрію.

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Ваш малюк цікавиться тваринами і тому в нього безліч запитань? Відкрийте разом із дитиною енциклопедію в картинках «Тварини» і дізнайтеся, які тварини де живуть і чим небезпечні дикі звірі, чи вміють наші менші брати говорити і які в них дитинчата. Помандруйте на північ, а потім на південь, погуляйте джунглями і не забудьте помилуватися чудовим підводним світом! А ще навчіться читати по слідах тварин та пограйте з веселою абеткою. Відтепер ви знаєте відповіді майже на всі запитання вашого малюка.

 

 

 


Bezumtsi

Книги серії «Моя перша енциклопедія» — найкращі друзі та помічники вихователів дитячого садочка, батьків, бабусь і дідусів і, звичайно, маленьких чомучок. Адже тут знайдуться точні відповіді на запитання найдопитливіших дітей, чудові ілюстрації та цікаві завдання! Вашій увазі пропонуємо книгу цієї серії – «Дивовижні тварини».

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Ці незвичайні книжки-іграшки запрошують малюка пограти у фокусника-чарівника. Гортаючи сторінки книги «Робот перетворюється. Оберни! Що вийшло?» варто лише сказати чарівні слова та обернути картинку, і злюка-принцеса перетвориться на красуню-троянду, млин — на пароплав, а кошик з фруктами — на черепашку.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Люди з усього світу обожнюють жахливі історії, які можуть полоскотати нерви. Тому на сторінках книжки «У світі пригод і жахів» на своїх читачів чатують герої дванадцяти найвидатніших творів пригодницької літератури: Франкенштайн, Дракула, собака Баскервілів, Доріан Ґрей, мумії, вовкулаки, привиди, доктор Джекіл і містер Гайд... Герої страшних і загадкових пригод оживають завдяки яскравим ілюстраціям, які зроблять читання ще захопливішим. Ласкаво просимо до світу пригод і жахів!

 

 

 

 


Bezumtsi

Багато разів на день ми стикаємось із дилемою: робити щось або ні. Ми замислюємось над тим, прибирати за своїм собакою або ні, казати правду про похід у кіно чи ні і таке інше. Як треба вчиняти, не завжди легко зрозуміти. Книжка «Що б ти зробив...» допоможе тобі зробити правильний вибір. Будемо практикуватися в рішенні щоденних проблем!

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Книжки серії «100 відповідей на запитання «Чому?» допоможуть батькам задовольнити маленького чомучку. Вони містять відповіді на багато запитань у простій захопливій формі. Саме за їх допомогою можна пояснити дитині навіть складні речі простими словами, зацікавити дитину до пізнання навколишнього світу.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

З давніх-давен батьки, бабусі й дідусі розповідали дітям казки, передаючи з ними народну мудрість, що по крупинці збиралася та дбайливо зберігалася нашими предками. Частина цієї багатовікової спадщини міститься в книжці «Українські народні казки».

Цікаві та повчальні казки, ілюстровані яскравими барвистими малюнками, розкриють перед дитиною дивовижний казковий світ, сповнений чарів і таємниць.

 

 

 

 


Bezumtsi

Із повної мізків книжки дитина довідається про те, як влаштовано людський мозок, як він керує тілом, що відбувається з ним під час сну. Є тут і більш каверзні запитання. Наприклад, чи мають рослини мізки? Яким був мозок у тиранозавра? У видатних учених мозок більший, ніж у звичайних людей? Чи може штучний інтелект замінити людський мозок? Автор книги «Ця книжка повна мізків» не просто дає нам потрібні відповіді, а й пропонує, як справжнім ученим, багато тверджень перевірити на собі!

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Колишній військовий слідчий Корморан Страйк, який в Афганістані втратив ногу, повернувшись додому в Лондон, відкриває детективну агенцію, але заледве зводить кінці з кінцями. Агенція має одного-єдиного клієнта, а кредитори тиснуть зусібіч. Аж тут до нього приходить брат відомої супермоделі з проханням розслідувати загадкову смерть його сестри. Поліція закрила справу як самогубство, але брат відмовляється в це вірити. Страйк поринає у яскравий і розпусний світ шоу-бізнесу, де правлять насолоди, спокуси й облуди. Ви гадаєте, що все знаєте про детективів? Це ви просто не бачили, як веде розслідування Страйк. Детектив «Кувала зозуля» змусить вас покинути всі свої справи, аж допоки ви не дочитаєте до кінця.

 

 


Bezumtsi

Тисячоліттями чоловіки розповідали легенду про жінку, заради обличчя якої спустили на воду тисячі кораблів, але настав час почути її бік історії. «Доньки Спарти» — це оповідь про таємниці, любов і трагедії від жінок, що спричинили найбільш руйнівну війну в міфології, сумнозвісної Єлени та її сестри Клітемнестри.

 

 

 

 


Bezumtsi

Триває Друга світова війна, Британія потерпає від бомбардувань, руйнації та нестачі продовольства — німецькі підводні човни блокують шляхи постачання. Уряд намагається всіляко заохотити господинь зберігати спокій і бути вигадливими в приготуванні страв, для цього "Бі-Бі-Сі" запускає радіопрограму під назвою "Кухонний фронт" із популярним ведучим. Однак програма потребує жіночого голосу! Щоб знайти співведучу, вирішено влаштувати кулінарний конкурс, і от уже в ньому змагаються четверо жінок. Для кожної з них — це нагода змінити своє життя. Для молодої вдови — можливість сплатити борги та зберегти дах над головою для своїх дітей. Для служниці — шанс вирватися з рабства і здобути свободу. Для господині маєтку — змога звільнитися від багатого чоловіка-деспота. А для професійної шеф-кухарки — нагода кинути виклик чоловікам, які стоять на вершині її професії. Дивовижні поєднання продуктів і чудернацькі страви, сльози розпачу та радість згуртованості — попри воєнний час, тут є місце для всього.

 


Bezumtsi

На острові біля узбережжя Ірландії збираються гості, щоб відгуляти весілля. Наречений — привабливий і харизматичний, зірка популярного телешоу. Наречена — розумна й амбіційна, власниця успішного бізнесу. Вишукане свято продумане до найменших деталей і аж проситься на сторінки глянцевого журналу: дизайнерська сукня, екзотичні краєвиди, гігантське шатро, крафтове віскі…

Але поки відкорковують шампанське і вечірка набирає обертів, раз за разом спливають давні ревнощі й обрáзи. Дружби влаштовують дикі ігрища, дружка ледь не зриває святкування, а найліпший друг нареченого виголошує незручний тост…

А потім декого знаходять мертвим. Хто ж не побажав щастя молодій парі? І, що важливіше, чому? Ви будете підозрювати всіх і кожного, місцями закочуватимете очі, але проковтнете «Список запрошених» за один вечір.

 


Bezumtsi

Оґастус Еверет — знаний прозаїк. Дженьюері Ендрюс — авторка романтичних бестселерів. Поки вона виписує свої "Довго й щасливо", він убиває всіх персонажів. У них немає нічого спільного. Хоча ні, є одне: найближчі три місяці їм доведеться прожити в сусідніх будинках, страждаючи кожен від своєї життєвої драми і на додачу ще й від творчої кризи.

Якось так стається, що одного туманного вечора вони укладають парі, що має вивести їх із глухого кута: Оґастус протягом літа напише щось життєрадісне, а Дженьюері спробує створити новий "великий американський роман". Вона щосуботи організовуватиме йому вечори як у романтичних комедіях, а він влаштує їй інтерв’ю з вцілілими учасниками смертельного культу (а чому б ні?). Кожен закінчить свою книжку, і ніхто не закохається. Точно-точно.

Книга «Пляжне чтиво» Емілі Генрі  — це любовна історія про двох абсолютно різних письменників. Ризикований експеримент, який задумали високочолий прозаїк з авторкою романтичних бестселерів, має вивести обох з творчої кризи й, можливо, змінити їхні життя.

 


Bezumtsi

Докторка Еґер потрапила до Аушвіцу, коли їй було 16 років, там вона втратила батьків, а їй із сестрою вдалося вижити. Через кілька років після звільнення вона емігрувала до Америки, де протягом десятиліть працювала над тим, щоб зцілитись від травми.

У книжці «Вибір. Прийняти можливе» — історія її перебування у концтаборі та її звільнення, історія самозцілення та яку роль у цьому процесі відіграв Віктор Франкл, психотерапевт і теж вцілілий у Аушвіці, а також це історії її пацієнтів, яким вона допомогла пережити скрутні моменти.

 

 

 


Bezumtsi

Міллі Келловей втомилася жити в автівці та харчуватися сандвічами, тому радо погодилася працювати служницею у Вінчестерів. Відтепер у неї буде власна кімната, пристойна зарплатня і з’явиться шанс нарешті змінити життя. У Міллі є таємниця, яку вона ретельно приховує. Але жінка навіть не підозрює, чого не розголошують її роботодавці. Щодня Міллі наводить лад у будинку, готує смачну їжу, пере, але стосунки з украй знервованою Ніною Вінчестер напружені. Згодом Міллі дізнається про неї дещо, від чого в жилах стигне кров. Невже ця жінка здатна на таке? І як Ендрю Вінчестер, цей просто ідеальний чоловік, вживається зі справжньою психопаткою? Коли Міллі збагне, що втрапила в пастку, буде вже запізно.

 

 

 


Bezumtsi

«Незриме життя Адді Лярю» — це захоплива фантастична романтична драма від авторки Вікторії Шваб. Книжка була випущена 2020 року і швидко здобула популярність та позитивні відгуки читачів.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Збірки оповідань «Жінки їхніх чоловіків» та повісті «Старі люди» з ілюстраціями Олени Стельмах — це повернення до історій непересічних і водночас буденних жінок і чоловіків, частіше все-таки жінок. Це історії про тілесність та ідентичність, про межі та їхню відсутність, про любов і проживання, злиття й відокремлення, пошук себе та в собі, спокусу, спокушання і відторгнення. Це калейдоскоп жінок, яких мрієш зустріти і хочеш уникати, а також історія однієї пари, у якої були роки за плечима, та не було старості, лиш велика любов і вміння бути тут і зараз, проживаючи кожну мить разом.

 

 

 


Bezumtsi

Герої книги «Перехід» — сучасні українці, які живуть у час великого неспокою і великих змін. Серед них учасники розмовного клубу, де практикують українську мову, і працівниця маленької компанії, у якої складний період вдома і на роботі. Усі вони дуже різні, зі своїми проблемами, болями й тривогами. Усі вони опиняються на перехресті саме у той момент, коли на світлофорі життя загоряється спочатку червоне, а потім жовте світло. Є час роззирнутися навкруги і подумати, куди рухатися далі. Наважитися на вирішальний крок. Зробити вибір щодо власного переходу, який стосується мови, стосунків, політичної позиції чи свободи. І триматися цього вибору, навіть якщо більшість не бачить різниці.

 

 

 


Bezumtsi

У збірнику «Голоси воєнного часу» — вірші, есе та оповідання молодих авторів віддзеркалюють події та настрої під час воєнного стану, який розпочався після повномаштабного російського військового вторгнення та драматично змінив мирне життя українців.

 

 

 

 


Bezumtsi

«Жорстоке небо» — важкий і напружений роман. Починається він трагедією – авіакатастрофою в аеропорті поблизу Парижа, де зіткнувся пасажирський літак і снігоприбиральна машина. Уся трагедія майже по хвилинах подається так, як її бачили кожен з учасників або свідків: пілоти літака, прибиральник на снігоочисній машині, диспетчер, на очах якого все сталося. І через це трагедію переживаєш декілька разів, разом із кожним персонажем.

Дочка авіаконструктора намагається розібратися в причинах аварії. Вона будь-що намагається дізнатися правду, незважаючи на те, до яких наслідків це може призвести.

 

 


Bezumtsi

Очевидно, на світі немає дитини, яка б не бачила моторошних снів. Але що робити, якщо жах зі сновидіння поступово переповзає в реальне життя? У дворічного Тео під час нескладної операції раптово зупинилося серце. Упродовж тридцяти шести секунд малюк тримався на межі між світом мертвих і живих. А тоді повернувся. Спливло два роки, перш ніж Мирон Белінський зрозумів, що його син повернувся не сам. Щось прийшло разом із Тео: учепилося і прослизнуло у свідомість, поки хлопчак перебував по той бік лінії, яку більшість із нас перетинає лиш один раз. У відчайдушних намаганнях урятувати сина Мирон виїжджає до Америки, де найновіші досягнення нейротехнологій дають змогу зазирнути в людський сон. Він не здогадується, що бажання допомогти веде до катастрофи, адже найгірше почнеться, щойно той, хто оселився у снах маленького Тео, збагне, що за ним спостерігають.

«Зазирни у мої сни» — роман у жанрі драматичного технотрилера.

 


Bezumtsi

Із самого дитинства ми сприймаємо залізницю не лише як щось, пов’язане із транспортом, а як велику таємницю, що дозволяє вирушити в мандрівку, здолати відстань, долучитися до великого простору, здобути новий досвід. З мандрами й поїздками нерозривно зв’язані й любовні переживання, розлуки та зустрічі, перестук розбитих сердець чи ніжні й тремкі обійми на перонах. Вздовж залізниці твориться історія країни. У книжці Сергія Жадана «30 віршів про любов і залізницю» читачі знайдуть поезії, що писалися протягом багатьох років, прямо чи опосередковано пов’язані із залізницею. Тут вокзальна площа приходить у сни, люди, схожі на равликів, сплять на вокзалах і несуть на своїх плечах власні домівки, військові вирушають на Схід боронити країну та повертаються до рідних. Під тихий стук коліс та пізні гудки пасажири рахують засніжені пагорби, сонні долини, заміські будівлі, а заклопотані провідники блукають вагонами й розганяють сновидіння.

 


Bezumtsi

Що лишається письменникові, коли війна висмикує його з робочого кабінету і виносить у повітря, в чужу країну, в наскрізне "ніде" між небом і землею, ставлячи на паузу?.. Пам’ять. Мова. Запас нерозказаних історій.

У своєму новому есеї «Найдовша подорож», написаному для західної публіки, Оксана Забужко розглядає витоки сьогоднішньої російсько-української війни у двох часових вимірах — тридцятилітньому і трьохсотлітьому, перемежовуючи їх власними спогадами про те, як необлічима сума людських воль здатна змінити хід історії.

 

 

 


Bezumtsi

«Колонія» — перша книга з фантастичного циклу "Нові Темні Віки" про світ у ХХІІ столітті. Це історія про те, що людина, попри всі її досягнення, не змінюється, й ані збільшення тривалості життя, ні навіть перетворення на двопланетний вид не гарантує людству порятунок.

 

 

 

 


Bezumtsi

«Теорія неймовірності» створена на основі сценаріїв однойменного науково-популярного радіоблогу, випуски якого виходили в ефірі "Українського Радіо" у другій половині 2021-го. Книга містить сімдесят історій, які розвінчують розповсюджені міфи, а також пояснюють різноманітні технології, події та явища з погляду науки. Якими насправді були тиранозаври, чому не варто будувати сонячні електростанції в Сахарі, чи існують додаткові просторові виміри тощо. Всі ці історії прості та лаконічні, й водночас — вони вражають. Кожна відкриває щось нове — неймовірне та захопливе. Щось таке, чим можна похизуватися на побаченні або ж обговорити з друзями.

 

 

 


Bezumtsi

Книжка «Його звуть Падре» — про шлях людини та військового священника, завдовжки в життя та дев’ять років війни. У фокусі — легендарний Падре, капелан, волонтер, той, кого знає армія, той, чий голос чує суспільство. Утім, він прообраз, приклад, силует на тлі епохи. Тут більше про ціле явище. Тому на цих сторінках знайшли місце живі оповіді — подекуди сумні, подекуди з гумором та іронією, про духовне народження, моральні цінності, падіння і злети, подвиг полеглих героїв та рани живих, справжню дружбу, вдячність та милосердя, про те, що людина залишає по собі тільки зроблене. У коротких життєвих історіях учасників та жертв війни згадується про воєнні злочини інтервентів, проблеми подолання посттравматичного синдрому, трагедію окупації та багато інших аспектів.

 

 


Bezumtsi

«Вік червоних мурах» Тетяни П'янкової — це дуже потужна і глибока книга, яка описує одну з найжорстокіших трагедій української історії. Роман є глибоким психологічним дослідженням відносин між людьми, які опинилися на межі виживання в умовах Голодомору.

 

 

 

 


Bezumtsi

«Не озирайся і мовчи» — містичний роман з елементами жахів і техно.

Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати. Є лише одна проблема: в такому місці часом з’являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся.

 

 

 

 


Bezumtsi

Життя - це емоції, почуття, стосунки. Це сума звичних речей, вчинків та явищ: ранок, осінь, Україна, сніг, місто, подорож, дерево... В центрі усього - Людина. Читач разом з авторкою книги «Ряди Фур'є» шукатиме відповіді на питання, які турбують нашого сучасника.

 

 

 

 


Bezumtsi

«Володарка Понтиди» – це унікальна в українській літературі пригодницька мандрівка лабіринтами королівських дворів, ложами таємних товариств, феєречними маскарадами, капканами підозрілих дешевих корчомок та в’язничних келій у передреволюційній Європі 1770-х років. Герой цього авантюрного і глибоко філософського роману – український козак-шляхтич Юрій Рославець. Зачарований «дамою свого серця» і претенденткою на імператорський трон, він «женеться за з’явою» своєї пристрасті від Парижа, через Німеччину до Венеції, Неаполя, Риму й Пізи, переживаючи карколомні пригоди і сповнюючись життєвою мудрістю й дещо фаталістичним розумінням життя і світу. Цей літературний шедевр написаний 1987 року в Нью-Йорку контроверсійним українським автором, племінником Лесі Українки, Юрієм Косачем (1908–1990) – видатним, хоча й досі, на жаль, маловідомим майстром української історичної прози.

 

 


Bezumtsi

Він міг показувати сину світ, навчати і просто бути поруч. Натомість пішов захищати свою державу у російсько-українській війні. Та попри виснажливі воєнні будні головний герой не забуває бути батьком. Так виникає книжка «З любов'ю - тато!» — розмова із сином, який залишається далеко, але водночас завжди поруч — у самому серці.

Тут немає батальних сцен чи описів боїв. Валерій Пузік намагається продемонструвати, що навіть у час найжорстокіших війн у центрі всього — людина. Він веде читача уламками спогадів, рефлексіями сьогодення і мріями про майбутнє, створюючи власну фронтову реальність.

Ця книжка — це тут і зараз, у якому перебувають тисячі солдатів на війні. Це живий нерв, який не дозволяє залишатися байдужим до всього, що тебе оточує. Це вузька стежка над прірвою, яку потрібно пройти, щоб врешті побачити світло — своїх дітей, своїх рідних і свою мирну країну.

 


Bezumtsi

У книзі «Мрія про Антарктиду» здійснено спробу без замаху на вичерпність синтезувати і передати читачу цілісний світ Антарктики — холодного, скутого льодом, ненаселеного і досі маловивченого краю. Він простягається на континент Антарктиди та Південний океан із безліччю островів. Зануритись у мандрівку дивовижним світом криги та снігу допоможуть неповторні краєвиди регіону, незвичайні пригоди людей, історії відчайдушних першопрохідців, неймовірні наукові дослідження, загрозливі глобальні проблеми, краса живої первозданної природи, яскраві відчуття у подорожі океаном. 

 

 

 

Bezumtsi

Гендерно орієнтоване відновлення ставить у центр уваги потреби різних груп жінок і чоловіків, у тому числі через забезпечення їхньої рівноправної участі у відбудові уражених війною регіонів і громад.

Метою аналітичного звіту «Впровадження принципів гендерної рівності та інклюзії у Програми комплексного відновлення областей» є оцінка впровадження принципів гендерної рівності та інклюзії у програму комплексного відновлення області на прикладі прикордонних областей: Сумської, Харківської, Чернігівської, Херсонської, Дніпропетровської, Одеської,

Миколаївської. 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Основи популяризації здорового способу життя» подано теоретичні основи популяризації здоров'я та здорового способу життя й успішні світові практики в освіті та охороні здоров'я. Актуалізовано питання ролі реабілітації та громадського здоров’я в збереженні здоров'я населення й промоції здорового способу життя.

 

 

 

 

   Підписка на розсилку  Підписатися на розсилку

 

Консультанти:

Інна Булига

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
(0542) 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua