Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Нові надходження

Матеріал розташований за галузями знань.

Нові надходження літератури до Медичної бібліотеки

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

Bezumtsi

У навчальному посібнику "Теорія та практика соціальної роботи" розкрито зміст соціальної роботи як професійної діяльності; представлено професійний портрет соціального працівника, його професійні якості та специфіку діяльності з різними категоріями клієнтів; окреслено структуру та практику роботи соціальних закладів та установ, які надають соціальні послуги сім’ям, молоді та дітям, іншим групам клієнтів з особливими потребами, які не в змозі вирішити соціальні проблеми без сторонньої допомоги. Навчальний посібник пропонується для студентів, що готуються до роботи у соціальній сфері, для соціальних працівників, соціальних педагогів, які працюють у державних і недержавних соціальних установах.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Історія і теорія соціального забезпечення в Україні та за кордоном відображено історичну періодизацію становлення системи соціального забезпечення в Україні та за кордоном. Обґрунтовано державно-правові основи соціального забезпечення населення в Україні. Розкрито теоретико-методологічні основи соціального забезпечення та понятійний апарат. Охарактеризовано соціальне забезпечення як особливий вид професійної діяльності та морально-етичні принципи соціального забезпечення. Визначено та обґрунтовано гуманітарну та благодійну допомогу як напрям соціального забезпечення населення в Україні.

Навчальний посібник написаний для студентів і викладачів галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 23.2 «Соціальне забезпечення» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, громадських організацій, які працюють в системі соціального забезпечення населення.

 

Bezumtsi

У підручнику Соціальна антропологія з урахуванням досягнень світової соціальної антропології викладаються базові положення цієї науки, показується місце антропології в системі наукового знання, розкриваються теоретико-методологічні засади та джерела соціальної антропології, теорії походження людини, расоґенези і соціоґенези, походження мови, мистецтва і культури; дається інформація щодо суспільств соціальних тварин, біологічних суспільств, а також щодо ґенези традиційного (аграрного) суспільства; висвітлюються давні й сучасні погляди на розвиток та типологію суспільств, футурологічні концепції майбутнього людської цивілізації, а також сучасні погляди на соціально-антропологічне минуле українських земель. Кожен блок дисципліни супроводжується набором ключових понять і контрольними запитаннями, а в кінці тексту надається пакет тестових завдань, словник персоналій і термінів та список рекомендованої літератури.

Підручник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів університетів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться проблемами сучасної науки про людину та суспільство.


Bezumtsi

Повість Ольги Мак "Каміння під косою" вперше вийшла в Канаді з нагоди 40-річчя Голодомору в Україні і, як відзначала критика, " читалася як щось неймовірне, недійсне... З жахом кружляла думка: "Невже ж письменниця це все сама пережила?"...

Повість визнано за "найкращий твір для молоді з Голодоморської тематики".

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У книжці Україна 2030: доктрина збалансованого розвитку вперше пропонуються конкретні терміни запуску та реалізації механізмів збалансованого розвитку принципово нової траєкторії економічного зростання України до 2030 року. Спираючись на дослідження та розрахунки в форматі системного аналізу провідних наукових інституцій України, визначено деталізований перелік основних шести гальмівних факторів, усунення яких створить передумови для економічного стрибка України. Проаналізувавши чинну економічну модель у співвідношенні до обраного у новій Доктрині курсу на економіку розумного і збалансованого зростання, завдяки новому для України сценарному підходу прогнозування, пропонується модель збалансованого розвитку, яка має стати основним інструментом для подальших розрахунків та деталізацій вузькоспеціалізованих програм розвитку України.

 

 

Bezumtsi

У монографії Математичні моделі прийняття колективних рішень наведено результати органічних досліджень, спрямованих на формалізацію процесу прийняття колективних рішень групи незалежних експертів. Запропоновано математичні моделі колективних рішень в умовах ризику, що ґрунтуються на байєсових стратегіях, та моделі формальної оцінки кваліфікації експертів. На основі вдосконалених методів інтервального аналізу побудовані субоптимальні моделі, що забезпечують умови оптимальності з заданою довірчою ймовірністю.

Для спеціалістів з теорії прийняття рішень та читачів, які цікавляться практичним застосуванням методів колективних рішень в техніці, медицині та економіці.

 

 

 

Bezumtsi

Матеріали, зібрані у виданні, Все про соціальну роботу є результатом еволюційного процесу, що включив у себе творче осмислення вже існуючих в Україні напрацювань у сфері соціальної роботи і соціальної освіти, адаптацію зарубіжного (в першу чергу, канадського) досвіду, а також науковий доробок багатьох вітчизняних викладачів та науковців, спеціалістів з соціальної роботи, сформований на основі практичного досвіду, набутого за останні два десятиліття.

Словник-довідник містить понад 1500 термінів та понять, які найчастіше застосовуються у соціальній роботі. Він побудований за гніздовою системою, слова розміщені за алфавітним порядком. Призначений для студентів спеціальності “соціальна робота”, молодих фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) соціальної сфери, аспірантів, науковців, які продовжують своє професійне зростання.

Видання буде корисним для практикуючих соціальних працівників, соціальних педагогів, психологів, соціологів, реабілітологів, а також медиків, юристів та інших фахівців, що в силу професійних обов’язків мають вирішувати проблеми, пов’язані із забезпеченням повноцінного соціального функціонування громадян.

 

 

Bezumtsi

У підручнику Основи електроніки розглянуті: напівпровідникові діоди, транзистори, тиристори, симістори, управляєми тиристорні перемикачі та оптрони; логічні елементи різного призначення, комбінаційні пристрої, елементи з пам’яттю та запам’ятовуючі пристрої; генератори, одновібратори, таймери, формувачі сигналів, перетворювачі рівнів, елементи затримки й індикатори; програмовані логічні матриці, програмована матрична логіка, базові матричні кристали, програмовані надвеликі інтегральні схеми, операційні підсилювачі і на їх основі різні перетворювачі, суматори, інтегратори й диференціатори; розглянута побудова цифроаналогових та аналого-цифрових перетворювачів інформації та джерел живлення різного електронного призначення. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів і спеціалістів відповідних спеціальностей, окремі розділи можуть бути використані студентами коледжів та технічних навчальних закладів.


Bezumtsi

У підручнику, Математичне моделювання в психологічних та соціологічних дослідженнях, який підготовлено відповідно до програм модульних курсів «Математичні методи в соціології та психології» та «Математичні методи в психології», різноманітність математико-статистичних методів представлено у вигляді впорядкованої, логічно та ієрархічно взаємозв’язаної системи з орієнтацією на читача, який не володіє ґрунтовною математичною підготовкою. Підручник містить основи використання цих методів, алгоритми їх вибору в залежності від досліджуваної ситуації. При викладенні методів особлива увага приділяється умовам та особливостям їхнього застосування, альтернативам інтерпретації результатів.

Наведені в підручнику необхідні теоретичні відомості, формули дозволяють використовувати їх для розрахунків типових задач, що найбільш часто зустрічаються у психологічних та соціологічних дослідженнях.

Підручник призначений для студентів та викладачів ВНЗ, дослідників у різних галузях науки, що використовують статистичні методи при вирішенні практичних задач.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Практика соціального забезпечення конкретних категорій населення розкрито та обґрунтовано систему соціального забезпечення конкретних категорій населення зокрема: сімей, людей похилого віку, учасників бойових дій та постраждалих від різного роду репресій, внутрішньо переміщених осіб, безробітних, інвалідів, дітей-сиріт та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС та ін. Навчальний посібник написаний для студентів і викладачів галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціальності 23.2 «Соціальне забезпечення» та фахівців-практиків соціальних служб, установ, закладів, громадських організацій, які працюють в системі соціального захисту населення.

 


Bezumtsi

У книзі Гендерна психологія розглянуто стереотипні розуміння статі, відносин чоловіків і жінок у суспільній та міжособистісній сферах які формувалися тисячоліттями. Цивілізаційний прогрес значною мірою позбавив актуальності погляд на чоловіків і жінок як на «сильну» і «слабку» половини людства. Нове бачення цієї проблеми пропонують гендерні концепції, що проголошують рівноправність статей як передумову суспільної гармонії. Цей принцип покладено в основу навчального посібника, в якому, крім загальнотеоретичних і методологічних питань, розкрито соціально-психологічні основи гендерної ідентичності, гендерної соціалізації, гендерних відмінностей, вплив гендерних стереотипів на розвиток і самореалізацію особистості, соціально-психологічні характеристики гендерних ролей.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Прислужиться психологам, соціологам, педагогам, усім, хто цікавиться гендерною проблематикою.


Bezumtsi

Упродовж життя людина неодноразово відчуває зміни у внутрішньому світі, мисленні, пам’яті, емоціях, самосвідомості й самооцінках, мотивації та інтересах, провідній діяльності й у соціальних взаємодіях. На кожному етапі вони проявляються по-різному, особливо важко даються вікові кризи і внутрішні розлади. Зберегти особистісну рівновагу і позитивну налаштованість, відкритість до світу і доброзичливість допомагають знання вікової психології, які є предметною основою пропонованого навчального посібника Вікова психологія. У ньому висвітлено загальні засади, теоретичні основи й історію вікової психології, розкрито особливості психічного буття людини від початку життя до останніх днів.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, кому за фахом доводиться мати справу з людьми, хто намагається вибудовувати стосунки на основі знання себе та інших.


Bezumtsi

Пропонований підручник з Філософії розрахований на студентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету — формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника простежують становлення філософії та її основних проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об’єктам філософського розгляду.

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику Теорія прийняття рішень викладено основи теорії прийняття рішень, наведено базові поняття, означення та сучасні методи прийняття рішень, які ґрунтуються на критеріях та мові бінарних відношень, охоплено теоретичні засади та практичні рекомендації пошуку оптимальних рішень в умовах конфлікту, ризику та апріорної невизначеності, а також традиційні та оригінальні математичні моделі колективних рішень. Містить приклади та завдання для комп’ютерних практикумів.

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів з напряму біомедичної інженерії.

 


Bezumtsi

У книзі "Братня " навала. Війни Росії проти України XII - XXI ст. в науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських окупантів в Україну в лютому 2014 р. Простежено, що коріння цих війн сягають XII ст. Показано, що саме війни як втілення постійних агресивних планів Московії / Росії заволодіти українськими землями визначали головну вісь російсько-українських стосунків. Описано мотиви, визрівання та хронологію війн, перебіг військових дій, наслідки війн та їхній вплив на українську перспективу. Вітчизняна війна, яку Україні доводиться вести з 2014 p., розглядається на тлі перегуків між путінською агресією та московськими стратегіями війн проти України XV‒XX ст.

Для всіх, хто цікавиться історією українсько-російських стосунків та історією України загалом.

 

Bezumtsi

З урахуванням нових орфографічних правил, прийнятих Асоціацією академій іспанської мови та Іспанською королівською академією, відповідно до вимог програми з іспанської мови, у підручнику EL ESPANOL подано основні найбільш уживані структури сучасної іспанської мови та специфіку її граматичної будови.

Призначено для студентів першого й другого років навчання філологічних і перекладацьких інститутів і факультетів іноземних мов, а також для самостійного навчання.


 


Bezumtsi

У монографії Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства, як суспільства трансгуманістичного та пов’язаного з новою якістю технологічних втручань у природу людини.   Розглядаються філософські основи нового типу суспільства, сутнісні ознаки трансгуманізму та сингулярності, трансмутації класичних політичних та філософських теорій у нову технологічну епоху.

Ґрунтовно висвітлено проблему перетворення глобального інформаційного суспільства на простір зіткнення та конкуренції держав, вплив сучасних технологій на концепцію державного суверенітету (в межах побудови «цифрового суверенітету»).

Окремішньо проаналізовано вплив технологій Індустрії 4.0 (передусім робототехніки) на військову справу. Піддано ґрунтовному аналізу чинні можливості та перспективи України в контексті розвитку технологій Індустрії 4.0 та спроможності до побудови національної інноваційної системи.

Книга буде цікава широкому колу науковців, державних службовців та студентам.

Bezumtsi

У ювілейному виданні 25-ліття Програми імені Фулбрайта в Україні зібрано есеї випускників Програми, що слугують промовистою ілюстрацією того, що ми вже звикли йменувати «фулбрайтівським досвідом» у його конкретнолюдському особистісному вимірі. Тож запрошуємо Вас, шановна авдиторіє, увійти у світ не-буденного фулбрайтівського досвіду, ознайомитися з можливостями, що їх пропонує Програма для професійного й особистісного зростання, й відтак – зголошуватися на участь у конкурсі на отримання стипендії Фулбрайта!


Bezumtsi

Книга Майдан і церква є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014 рр., що відбулися в Україні після непідписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом, коли українці вийшли з мирними протестами проти політики влади. Фокус зроблений на зборі та аналізі інформації про реакцію релігійних організацій України та їх лідерів на мирні протестні народні акції та спроби силового придушення волевиявлення народу.

До збірки увійшли не тільки хронологія подій, офіційні документи ВРЦіРО, окремих релігійних організацій, звернення та заклики релігійних лідерів до народу і до влади, неофіційні висловлювання та коментарі звичайних віруючих та їх пасторів, але й експертні оцінки політиків, державних діячів, а перш за все – релігієзнавців, які покликані об’єктивно і неупереджено, позаконфесійно і полісвітоглядно розкрити суть духовного Майдану, зміст революції гідності, показати роль релігії і Церкви в становленні громадянського суспільства та сучасних соціально-політичних процесах.

Рекомендовано для науковців, державних службовців, релігійних лідерів, усіх, хто цікавиться проблемами позиціювання Церкви в сучасному світі, її ролі в політичних процесах.


Bezumtsi

Написати книгу Майдан після Майдану мене надихнуло сором'язливе замовчування подій на Майдані Незалежності після Революції Гідності. Тим більш, що все частіше можна почути, що Революція ще не закінчилася, вона продовжується. Для багатьох учасників тих подій ще тоді, в лютому 2014 року, було це зрозуміло. Але довелося вибирати: або воювати, або тиснути на владу. Частина активістів залишилася на Майдані. Не всі їх розуміли, багато образливих слів доводилося вислуховувати. Ціле спекотне літо майданівці намагалися контролювати владу, підштовхувати її до реальних дій та проведення реформ.
Однак встояти проти "системи" Майдан не зміг. Тому Революцію ще не закінчено і ми повинні завершити розпочату справу.

 


Bezumtsi

Згадати все. День за днем. Уже більш як п'ять сотень діб. Крім власне хронології бойових дій, ви зможете прочитати книгу Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО яка допоможе отримати розуміння і хоч трохи позбутися страху. І репортажі. Тих журналістів, які на власні очі бачили кров і сльози.

На момент написання цього тексту неоголошена війна триває. Мала надія, що до моменту друку книжки вона таки завершиться. Але будемо сподіватися...

 

 

 


Bezumtsi

У книзі Історія видавничої справи Сумщини вперше зроблено спробу подати документи та матеріали про розвиток видавничої справи Сумщини (1921-1990). Видання призначене для викладачів та студентів навчальних закладів, при викладанні курсу премметів «Історія України та всесвітня історія», «Основи книгознавства», «Історія видавничої справи», «Журналістика», та для всіх, хто цікавить історичним минулим нашого краю.

 

 

 

 


Bezumtsi

Книга Національний реєстр рекордів України 2017 містить інформацію про  досягнення, рекорди українських громадян та українських компаній в усіх галузях людської діяльності: культурі, освіті, спорті тощо та інші цікаві факти. Книга розрахована на широке коло читачів.

 

 

 

 Bezumtsi

У підручнику Підприємництво, торгівля та біржова діяльність викладено теоретичні, методичні та прикладні аспекти діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Розглянуто питання антикризового управління у підприємництві, особливості розвитку бізнесу з урахуванням європейських тенденцій. Розкрито економічні аспекти соціальних відносин, логістики, ціноутворення, бізнес-планування, маркетингової діяльності, управління витратами, стратегічного планування в підприємницькій та торговельній сферах. Приділено увагу моделюванню бізнес-процесів та їх змінам у підприємництві, питанням організаційної культури та етики в бізнесі.

Підручник призначений для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також буде корисним для викладачів та фахівців, що працюють у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.Bezumtsi

Навчальний посібник "Соціокультурна діяльність" розроблений відповідно до освітно-професійної програми підготовки бакалаврів напряму "Менеджмент соціокультурної діяльності". Розкривається сутність і призначення соціокультурної діяльності як результату вільного вибору в дозвіллєвий час, аналізуються теоретичні засади та практичний досвід здійснення соціокультурної діяльності в нових суспільних умовах, особливості її здійснення в дитячій та сімейній аудиторії.

Посібник містить типову програму, конспект лекцій, плани семінарських занять, словник основних термінів.

Для студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Соціокультурна діяльність», може бути використаний при підготовці для складання державних та вступних іспитів на програму підготовки магістрів соціокультурної діяльності. Посібник може стати у пригоді викладачам фахових дисциплін, практикам соціокультурної сфери.


Bezumtsi

Монографія Ландшафтно-екологічне планування є результатом наукового дослідження автора з розробки теоретико- методологічних засад та напрямків реалізації ландшафтно-екологічного планування територій локального рівня організації довкілля для потреб інвайронментального менеджменту. Наведено конкретні приклади процедури ландшафтно-екологічного планування модельних територій в межах експериментального полігону. Для науковців, викладачів, студентів, спеціалістів даної галузі.

 

 


Bezumtsi

У підручнику "Зелена" економіка характеризується змістовна основа понять «сестейновий розвиток» і «сестейнова економіка». Розкривається роль Третьої та Четвертої промислових революцій у формуванні передумов сестейнового розвитку. Вивчаються напрямки та базовий інструментарій формування сестейнової економіки в ключових секторах господарства (енергетика, транспорт, будівництво, агровиробництво). Порівнюються особливості «бурої» (традиційної) та «зеленої» (сестейнової) економік. Аналізується досвід ЄС і передумови розвитку сестейнової економіки в Україні.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для фахівців підприємств та органів виконавчої влади.


Bezumtsi

В книге Рождение сестейновой экономики анализируется содержательная основа понятий «сестейновое развитие» и «сестейновая экономика». Исследуется роль Третьей и Четвертой промышленных революций в формировании предпосылок сестейнового развития. Изучаются направления и базовый инструментарий формирования сестейновой ­экономики в ключевых секторах хозяйства (энергетика, транспорт, строительство, агропроизводство). Проводится сравнительный анализ особенностей ­«бурой» (традиционной) и «зелёной» (сестейновой) экономик. Анализируется опыт ЕС и предпосылки развития сестейновой экономики в Украине.

Для научных работников, специалистов предприятий и органов администрации, преподавателей и студентов вузов.


Bezumtsi

Монографію Документний потік перекладів як відображення міжкультурної комунікації присвячено комплексному дослідженню документного потоку перекладів як форми відображення міжкультурної комунікації в умовах всесвітньої глобалізації та інтернаціоналізації.

У роботі розкриваються теоретичні та термінологічні питання перекладу та документного потоку перекладів в аспекті документознавства. На прикладі перекладів українською та з української мови шляхом багатоаспектного аналізу документного потоку перекладів вивчається його структура, обсяг, динаміка та тенденції; визначаються форми міжкультурної комунікації та культури, з якими україномовна взаємодіє за кожною з форм, особливості їх взаємозв'язку. У тексті монографії представлено наочний матеріал у вигляді інфографіки, таблиць із статистичними даними та схем.

У додатках наводяться бібліографічні списки перекладів за роками та основними розділами УДК, які стали базою для дослідження документного потоку.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, фахівців та всіх, хто цікавиться питаннями документознавства, документах потоків, українського книговидання, перекладознавства, міжкультурної комунікації.


Bezumtsi

Монографія Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна система формування і розвитку є описом результатів багаторічного дослідження автора у галузі навчання японського академічного мовлення. Здобутком дослідження є обгрунтована концепція інтегративної за змістом і методами системи навчання японського академічного мовлення у вищій школі. Засадами концепції є прагматичний підхід до побудови лінгводидактичної моделі, значуща комунікативна ситуація, специфічні академічні жанри текстів, створені у процесах слухання, читання, усного та писемного говоріння й академічна грамотність як мета навчання. Автор використала практичний досвід колег українських та закордонних університетів, теоретичні узагальнення визнаних українських, японських, європейських та американських учених, методичні знахідки викладачів-практиків, а також власні теоретичні та практичні здобутки, щоб довести вірогідність і значущість навчальної системи.
Монографія зацікавить фахівців у галузі лінгводидактики вищої школи, педагогів-практиків, студентів мовних спеціальностей, а також усіх тих, хто цікавиться проблемою навчання японської та інших мов академічного рівня і не байдужий до розвитку японістики в Україні.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ