Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

Друкована книга. 1-3 автори

 • Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
 • Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Brennan В. New English File. Intermediate Teacher`s Book. New York : Oxford University, 2018. 216 p. 

 Електронна книга. 1-3 автори

Друкована книга. 4 та більше авторів

 • Тактична підготовка артилерійських підрозділів : підручник / П. Є. Трофименко та ін. Суми : Сумський державний університет, 2012. 776 с.

 АБО

 • Трофименко П. Є., Пушкарьов Ю. І., Латін С. П., Ляпа М. М., Панченко О. В. Тактична підготовка артилерійських підрозділів : підручник. Суми : Сумський державний університет, 2012. 776 с.

 

 • Dynamic Analysis of Centrifugal Machines Rotors with Combined Using 3D and 2D Finite Element Models : monograph / I. Pavlenko et al. Ludenscheid : RAM-Verlag, 2018. 145 p.

 АБО

 • Pavlenko I., Simonovskiy V.,  Pitel' J., Demianenko M. Dynamic Analysis of Centrifugal Machines Rotors with Combined Using 3D and 2D Finite Element Models : monograph. Ludenscheid : RAM-Verlag, 2018. 145 p.

 Електронна книга. 4 та більше авторів

 АБО

Автор(и) та редактор(и) / упорядники / перекладачі / без автора

 • Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с.
 • Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds / Eds. : S. Illiashenko, W. Strielkowski. Prague : Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018. 296 p. 
 • Берроуз Г. Демократія: від теорії до практики : посібник / пер. з англ. : Г. Герасим, І. Бабаніна. 2-ге вид., доп. Київ : АК-ГРУП, 2019. 100 с.
 • ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб. / за ред. : Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. 2-ге вид., випр. та доп. Одеса : Фенікс, 2019. 472 с.

 Окремий том багатотомного видання

 • Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.
 • Family Medicine : textbook : in 3 books : Вook 2. Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / L. S. Babinets et al. ; ed. by : O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. Kyiv : Medicine Publishing, 2018. 376 p.

Туторіал

 • Безрукавий Я. Туторіал з налаштування Rails-додатків на Amazon EC2 з Chef. Частина 1 // DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/tutorial-ruby-1/ (дата звернення: 14.04.2022).

 АБО

 • Безрукавий Я. Туторіал з налаштування Rails-додатків на Amazon EC2 з Chef. Частина 1. DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/tutorial-ruby-1/ (дата звернення: 14.04.2022).

Законодавчі документи

Друковані документи

 • Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.

 АБО

 • Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.

 

 • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

 АБО

 • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449 // Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

Електронні документи

 • Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України // ЛІГА: ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 14.04.2022).

 АБО

 • Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України. ЛІГА: ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 14.04.2022).

 

 • Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552 // Державна фіскальна служба України : офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/69217.html (дата звернення: 14.04.2022).

 АБО

 • Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552. Державна фіскальна служба України : офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/69217.html (дата звернення: 14.04.2022).

 

Нормативні та патентні документи

Стандарти

 • ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ. 2015. 16 с.
 • СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).

Патенти

 • Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 76509 Україна / І. А. Садеков. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. 120 с. 

АБО

 • Пат. 76509 Україна, МПК A61K35/54, A61P25/00. Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей / І. А. Садеков. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. 120 с.

Авторські свідоцтва

 • А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.
 • Авторське право на твір 115028 Україна. Методичний підхід до прогнозування рівня захворюванності на COVID-19 з урахуванням поведінкових аспектів довіри до вакцинації за допомогою рядів Фур’є / Т. А. Васильєва, О. В. Кузьменко, М. О. Каща, С. В. Коломієць. Заявл. 30.09.2022; опубл. 31.01.2023, Бюл. № 73.

Наукові видання

Препринти

 • Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. Безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. Безпеки АЕС ; 06-1).

 

Неопубліковані видання

Дисертації

 • Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
 • Guikema J. W. Scanning Hall Probe Microscopy of Magnetic Vortices in Very Underdoped Yttrium-Barium-Copper-Oxide : dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. Stanford University, 2004. 178 р. URL: https://web.stanford.edu/group/moler/theses/JWGThesis.pdf (Last accessed: 14.04.2022).

Автореферати дисертації

 • Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.

Звіти про НДР

 • Багатошарові і багатокомпонентні покриття з адаптивною поведінкою в умовах зносу та тертя : звіт про НДР (проміжний) / кер. І. Мусіл. Суми : Сумський державний університет, 2018. 34 с.

Складові частини документів

Стаття з періодичного друкованого видання (журналу). 1-3 автори

 • Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79.

 АБО

 • Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття // Право України. 2017. № 5. С. 71–79.

Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу). 1-3 автори

 •  Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору // Молодий вчений. 2019. № 10. С. 675−679. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-142 (дата звернення: 14.04.2022).

 АБО

 • Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору. Молодий вчений. 2019. № 10. С. 675−679. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-142 (дата звернення: 14.04.2022).

 

 • Pavlyk V.  Assessment of green investment impact on the energy efficiency gap of the national economy // Financial Markets, Institutions and Risks. 2020. Vol. 4, Issue 1. P. 117-123.  DOI: http://doi.org/10.21272/fmir.4(1).117-123.2020 (Last accessed: 14.04.2022).

 АБО

 • Pavlyk V.  Assessment of green investment impact on the energy efficiency gap of the national economy. Financial Markets, Institutions and Risks. 2020. Vol. 4, Issue 1. P. 117-123.  DOI: http://doi.org/10.21272/fmir.4(1).117-123.2020 (Last accessed: 14.04.2022).

Стаття з періодичного видання (журналу). 4 і більше авторів

 • Оптимальний розрахунок зварного пластинчастого теплообмінника колони синтезу аміаку / П. Ю. Арсеньєв та ін. // Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 3. С. 3−15.

 АБО

 • Оптимальний розрахунок зварного пластинчастого теплообмінника колони синтезу аміаку / П. Ю. Арсеньєв та ін. Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 3. С. 3−15.

 

 • Арсеньєв П. Ю., Товажнянський Л. Л., Перцев Л. П., Перевертайленко О. Ю., Капустенко П. О., Арсеньєва О. П. Оптимальний розрахунок зварного пластинчастого теплообмінника колони синтезу аміаку // Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 3. С. 3−15.

 АБО

 • Арсеньєв П. Ю., Товажнянський Л. Л., Перцев Л. П., Перевертайленко О. Ю., Капустенко П. О., Арсеньєва О. П. Оптимальний розрахунок зварного пластинчастого теплообмінника колони синтезу аміаку. Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 3. С. 3−15.

 Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу). 4 і більше авторів

 • Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства / А. С. Олійник та ін. // Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 01.04.2022) 
 • Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства / А. С. Олійник та ін. Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 01.04.2022).

 

 • Олійник А. С., Піхуля O. Г., Романова O. В., Лопан А. М. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства. Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 14.04.2022).

 АБО

 • Олійник А. С., Піхуля O. Г., Романова O. В., Лопан А. М. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства // Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 14.04.2022).

   

 Якщо е-ресурс має DOI або інший постійний ідентифікатор, замість е-адреси (URL) цього ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор.

 

Стаття з друкованої версії газети

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи // Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. С. 5.

 АБО

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. С. 5.

 

Стаття з електронної версії газети

 АБО

 

 АБО

 

Матеріали конференцій

 • Якимечко М. М., Курпіта А. В., Іваненко І. М. Адсорбційне вилучення фенолу // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 14-16 листопада 2018 р. Суми : Сумський державний університет, 2018. С. 113.
 • Massum E. E. Economic problems of tourism industry development during the COVID-19 pandemic / наук. кер. С. С. Зайцева // Наука і вища освіта : матеріали ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 102.

 АБО

 • Якимечко М. М., Курпіта А. В., Іваненко І. М. Адсорбційне вилучення фенолу. Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 14-16 листопада 2018 р. Суми : Сумський державний університет, 2018. С. 113.
 • Massum E. E. Economic problems of tourism industry development during the COVID-19 pandemic / наук. кер. С. С. Зайцева. Наука і вища освіта : матеріали ХХІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 10 листопада 2021 р. Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2021. С. 102.

Матеріали з е-версій конференцій

 • Бобирєва Т. В., Мордвінов Д. О., Мельникова І. В. Цифрове освітнє середовище, як запорука якісних освітніх послуг сучасної України // Наукова молодь-2021 : збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 30 листопада 2021 р.). Київ, 2021. С. 13-15. URL: https://www.igns.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/zbirnyk_naukova_molod_2021.pdf (дата звернення: 23.09.2022).

 • Endel S., Kuta D., Wernerova E. Territorial system of ecological stability in selected Czech cities // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 444, Issue 1. Advances in Environmental Engineering: 2nd International Conference, Ostrava, Czech Republic, November 25-27, 2019. DOI: 10.1088/1755-1315/444/1/012015 (Last accessed: 12.04.2022).

 АБО

 • Бобирєва Т. В., Мордвінов Д. О., Мельникова І. В. Цифрове освітнє середовище, як запорука якісних освітніх послуг сучасної України. Наукова молодь-2021 : збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених (Київ, 30 листопада 2021 р.). Київ, 2021. С. 13-15. URL: https://www.igns.gov.ua/wp-content/uploads/2021/12/zbirnyk_naukova_molod_2021.pdf (дата звернення: 23.09.2022).

 • Endel S., Kuta D., Wernerova E. Territorial system of ecological stability in selected Czech cities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 444, Issue 1. Advances in Environmental Engineering : 2nd International Conference, Ostrava, Czech Republic, November 25-27, 2019. DOI: 10.1088/1755-1315/444/1/012015 (Last accessed: 12.04.2022).

 

Електронні видання

Вебсайт

Сторінка сайту

 • Бєлоусов П. Кібербезпека, соцмережі, відносини з ЄС: що готує 2020-й // Інтерньюз-Україна. URL: https://internews.ua/opportunity/2020-forecast (дата звернення: 12.04.2022).

 АБО

 • Бєлоусов П. Кібербезпека, соцмережі, відносини з ЄС: що готує 2020-й. Інтерньюз-Україна. URL: https://internews.ua/opportunity/2020-forecast (дата звернення: 06.04.2022).

 

 • Wickramarachchi A. Machine Learning: Data Insights for Model Building // Towards Data Science. URL: https://towardsdatascience.com/ (Last accessed: 12.04.2022).

 АБО

 • Wickramarachchi A. Machine Learning: Data Insights for Model Building. Towards Data Science. URL: https://towardsdatascience.com/ (Last accessed: 12.04.2022)

Dataset (набір даних)

 АБО

 Статистичні джерела

 АБО

Блог

 АБО

Онлайн-курс

 АБО

 

 • Жіночий бізнес: шляхи розвитку та інструменти підтримки : безкоштовний онлайн-курс про те, як розвивати жіноче підприємництво / уклад. : О. Тихомирова, С. Ходакова, С. Жаворонкова // EdEra. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about (дата звернення: 05.04.2022).

 АБО

 • Жіночий бізнес: шляхи розвитку та інструменти підтримки : безкоштовний онлайн-курс про те, як розвивати жіноче підприємництво / уклад. : О. Тихомирова, С. Ходакова, С. Жаворонкова. EdEra. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about (дата звернення: 05.04.2022).

Презентація

 • Бібліографічні посилання : загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) : презентація // SlideShare. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 06.04.2022). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

 АБО

 • Бібліографічні посилання : загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) : презентація. SlideShare. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 06.04.2022). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

Матеріал із соцмереж

 АБО

Матеріал із YouTube 

 АБО

Інфографіка

 • Львівщина у розрахунку на 100 осіб : тематична інфографіка // Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/dg/proj/people.htm (дата звернення: 06.04.2022).

 АБО

 • Львівщина у розрахунку на 100 осіб : тематична інфографіка. Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/dg/proj/people.htm (дата звернення: 12.04.2022).

 

 АБО

Фотозображення

 

 • Маленков Р. Пам'ятник на честь визволення міста Біла Церква в 1702 році козаками під проводом козацького отамана : фото // Wikimedia Commons. URL: https://cutt.ly/qrcN7fy (дата звернення: 06.04.2022). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

 АБО

 • Маленков Р. Пам'ятник на честь визволення міста Біла Церква в 1702 році козаками під проводом козацького отамана : фото. Wikimedia Commons. URL: https://cutt.ly/qrcN7fy (дата звернення: 06.04.2022). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

 • Коваленко М. С. Дизайн-підхід у маркетингових дослідженнях : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 075 - маркетинг / наук. кер. К. В. Іваненко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 63 с.
 • Svitlychna A. О. Modelling the potential convergence of the cybersecurity system and combating money laundering : bachelor's qualification work : specialty 051 – economics / head H. Yarovenko. Sumy : Sumy State University, 2020. 63 p.

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням вимог Американської психологічної асоціації (APA) 7 видання

Друкована книга. 1 автор

Ворона, Л. І. (2021). Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посіб. АртЕк.

Kravchuk, S. Yu. (2021). Radiology: textbook. AUS Medicine Publishing.

Друкована книга. 2 автора

Григус, І. М., & Нагорна, О. Б. (2022). Основи фізичної терапії: навч. посіб. ОЛДІ-ПЛЮС.

Ciszak, O., & Suszynsk, M. (2021). Modelling, Simulation and Optimisation of the Technological Processes of Assembly. Poznan University of Tehnology.

Друкована книга. 3-20 авторів

Фісун, М. Т., Кравець, І. О., Казмірчук, П. П., & Ніколенко, С. Г. (2023). Інтелектуальний аналіз даних: практикум. Новий Світ-2000.

Mykhailychenko, B. V., Biliakov, A. M., & Savka, I. G. (2022). Forensic Medicine: textbook (B. V. Mykhailychenko, Ed.). AUS Medicine Publishing.

Електронна книга

Мартинюк, О. М. (2021). Академічне письмо: конспект лекцій. Вежа. https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20241

Книга з автором (авторами) і редактором

Глумчер, Ф. С., Чепкий, Л. П., & Новицька-Усенко, Л. В. (2021). Анестезіологія та інтенсивна терапія: підручник (Ф. С. Глумчер, Ред.). Медицина.

Tsuber, V. Y., Kotvytska, A. A., & Tykhonovych, K. V. (2022). Medical Chemistry (V. Y. Tsuber, Ed.). AUS Medicine Publishing.

Книга без зазначення автора

З чим світ входить у 2023 р. Економічні перспективи відновлення України. (2023). Центр Разумкова.

Книга без зазначення автора (з редактором, укладачем)

Кіпіані, В. (Уклад.). (2023). Країна жіночого роду. Віват.

Verma, J., Saxena, D., Díaz, V., & Shendryk, V. (Eds.). (2022). Cloud IoT Concepts, Paradigms, and Applications. A Chapman & Hall Book.

Перекладена книга

Дюрант, В., & Дюрант, А. (2022). Уроки історії. Огляд історії людства як продукту людського досвіду (Г. Пшенична, Пер.). Віват.

Перевидання книги

Філімонов, В. І. (2021). Фізіологія людини (4-е вид.). Медицина.

Окремий том (частина багатотомного видання)

Григорович, В. Г. (2023). Об'єктно-орієнтоване програмування (Ч. 1). Магнолія.

Якщо том, на який потрібно послатися, маю окрему власну назву

Ленкавський, С. (2022). Український націоналізм: Т.2. Ідеологія. Філософія (О. Сич, Упоряд.). Лілея-НВ.

Словник / Енциклопедія

Гнатюк, Л. П., Дядечко, Л. П., & Набережнєва, Т. В. (2020). Шевченкове слово в мовах світу: словник-довідник (Л. П. Гнатюк, Л. П. Дядечко, Ред.). ВПЦ "Київський університет".

Онлайн-словник

Білодід, І. К. (Ред.). (1970-1980). Словник української мови (Т. 111). Наукова думка. http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh

Препринт

Von Gunten, C. D., Bartholow, B. D., & Martins, J. S. (2019, July 10). Inhibition tasks are not associated with self-regulation outcomes in healthy college students. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/uwbdg

Дисертації

Чубур, В. С. (2023). Екологічно безпечна утилізація відходів в енергетичних цілях в технологіях захисту довкілля [Дис. д-ра філософії, Сумський державний університет]. eSSUIR. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91162

 

Автореферати дисертації

Летуновська, Н. Є. (2023). Методологічні засади забезпечення здорового розвитку національної економіки [Автореф. дис. д-ра екон. наук, Сумський державний університет]. eSSUIR. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93545

Звіти про НДР

Кубатко, О. В., Ковальов, Б. Л., Вороненко, В. І., Литвиненко, С. М., Дериколенко, А. О., Бондар, Т. В., & Півень, В. С. (2021). Сталий розвиток та ресурсна безпека: від проривних технологій до цифрової трансформації економіки України. Формування науково-методичних підходів та розробка концепції обгрунтування забезпечення сестейнового розвитку та ресурсної безпеки (№ 0121U100470). Сумський державний університет. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89101

Аналітичний звіт

Національний банк України. (2023). Інфляційний звіт. Січень 2023 року. https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2023-Q1.pdf?v=4

Законодавчі документи

Закон України «Про освіту». № 2145-VIII. (2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#top

Верховна Рада України. (2014, Липень 01). Про вищу освіту: Закон України. (№ 1556-VII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». № 848-VIII. (2015). Відомості Верховної Ради, (3), 5-74.

Нормативні та патентні документи

Стандарти

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». (2020). Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках (ДСТУ 7152:2020 (ISO 8:2019, NEQ; ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ).

Патенти

Куліков, О. А., & Ратушний, О. В. (2023). Відцентровий контрроторний консольний насос (Патент № 153743). Укрпатент.

Jose, G. (2017). Device for cleaning a hearing aid (Patent No. WO 2017/137695 A1). European Patent Register. https://register.epo.org/application?number=EP17707387

 

Стаття в журналі. 1-20 авторів

Кириченко, О. A., & Домброван, Н. В. (2022). Інноваційне розуміння сутності та видового поділу юридичних фактів та правопорушень в контексті розвитку євроінтеграційних процесів. Журнал східноєвропейського права, (102), 513.

Кизим, М. О., Котляров, Є. І., Салашенко, Т. І., & Рудика, О. В. (2022). Механізм функціонування та державного регулювання регіональних ринків теплоенергії. Бізнес Інформ, (10), 6473. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-10-64-73

Бігун, О., Воронько, Г., & Фенюк, Л. (2022). Фонетичні навички сучасної французької мови як складова комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти. Філологічні трактати, 14(2), 715. https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1035

Стаття в журналі. 21 та більше авторів

Aggarwal, R., Charles-Schoeman, C., Schessl, J., Bata-Csörgő, Z., Dimachkie, M. M., Griger, Z., Moiseev, S., Oddis, C., Schiopu, E., Vencovský, J., Beckmann, I., Clodi, E., Bugrova, O., Dankó, K., Ernste, F., Goyal, N. A., Heuer, M., Hudson, M., Hussain, Y. M., . . . Levine, T. (2022). Trial of Intravenous Immune Globulin in Dermatomyositis. New England Journal of Medicine, 387(14), 12641278. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2117912

Стаття з друкованої версії газети

Олійник, В. (2022, Жовтень 17). Патріотизм стратегічна зброя. Освіта України, 1415.

Стаття з електронної версії газети

Вертіль, О. (2023, Вересень 13). Війна поставила нові завдання. Урядовий кур’єр. https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vijna-postavila-novi-zavdannya/

Стаття без автора

Наука для відбудови країни. (2023, Січ). Світ, 2.Розділ книги

Пігуль, Н. Г. (2021). Місцеві бюджети: їх сутність, функції та сучасні тенденції розвитку. У Л. Л. Гриценко (Ред.), Пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів (с. 135163). Сумський державний університет.

Chygryn, O. Yu., Lieonov, S. V., & Shevchenko, K. V. (2023). Green IoT for energy efficiency and environmental sustainability. In N. Letunovska, L. Saher, A. Rosokhata (Eds.), The EU Cohesion policy and healthy national development: Management and promotion in Ukraine (pp. 216223). Centre of Sociological Research.

Словникова стаття / стаття в енциклопедії

Ткаченко, О. Б. (2010). Запозичення. У І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. (Ред.), Енциклопедія Сучасної України (Т. 10). Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Взято Груд 15, 2023 з https://esu.com.ua/article-15400

Матеріали конференцій (тези)

неопубліковані

Whipple, S. (2018, March 6-9). Control beliefs as a moderator of stress on anxiety [Paper presentation]. Southeastern Psychological Association 64th Annual Meeting, Charleston, SC, United States.

опубліковані

Хомутенко, Л. І., & Наливайко, С. В. (2021). Тοpгοвельна політика України в контексті глобалізаційного розвитку. У Ю. М. Петрушенко, М. Д. Домашенко (Ред.), International Economic Relations and Sustainable Development (c. 155157). Сумський державний університет.

доповідь на конференції в збірнику матеріалів (публікується як номер журналу)

Chaudhuri, S., & Biswas, A. (2017). External terms-of-trade and labor market imperfections in developing countries. Proceedings of the Academy of Economics and Economic Education, 20(1), 11–16. https://search-proquest-com.elibrary.jcu.edu.au/docview/1928612180?accountid= 16285

 

Вебсайт

Міністерство освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua).

Сторінка сайту

Смирнова, І. (2023, Вер 16). «Чому книжки платні?»: що навчає українців платити за цифровий контент. The Page. https://thepage.ua/ua/news/yak-ukrayinci-stavlyatsya-do-oplati-cifrovogo-kontentu-dosvid-vidavciv-or

Якщо матеріал на сайті оновлюється:

Головне управління статистики у Сумській області. (б. д.). Соціально-економічне становище Сумської області. Взято 14 грудня 2023 з http://sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=1058

Dataset (набір даних)

Parada, C. (2019). Brazilian Cities [Data set]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/crisparada/brazilian-cities/data

Блог

Що таке наукові монографії та розділи книг? (2023, Лист 15). Пан бібліотекар. https://www.xn--80abaqzevto0rc.xn--j1amh/2023/11/blog-post_15.html

Презентація

Кутенкова, Н. (2017, Січ 20). Характеристика стилю модерн в архітектурі [презентація]. SlideShare. https://www.slideshare.net/NataliaKutenkova/ss-71224131

Онлайн-курс

Дідула, Ю., Кащак, М., Пакліковська, І., Шалата, Н., Драчук, А., Клосовський, С., Дубницька, Х., Фариняк, М., Нагорна, Д., & Тищенко, М. (б. д.). Основи проєктного менеджменту [Онлайн-курс]. Prometheus. https://prometheus.org.ua/course/course-v1:Prometheus+BASICPM101+2022_T1

Матеріал із соцмереж

Цукр. (2023, Груд 12). Про Суми як передвісника Помаранчевої революції та цукрову столицю Європи — у подкасті The Village Україна [Фотографія]. Facebook. https://www.facebook.com/photo?fbid=752762463563783&set=a.478775380962494

Матеріал із YouTube

СумДУ. (2023, Жовт 18). Фільм присвячений 75 річчю Сумського державного університету [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=KTY9S8d57_E

Відео

Afineevsky, E. (Director). (2015). Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom [Film]. Netflix. https://www.netflix.com/ua/title/80031666

Фотозображення

IhorSP. (2012, Вер 13). Альтанка. Суми [Фото]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B8.JPG

Інфографіка

Головне управління статистики у Львівській області. (б. д.). Львівщина у розрахунку на 100 осіб [Інфографіка]. https://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/dg/proj/people.htm

 

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням вимог Ванкувер стиль (Vancouver style)

Друкована книга. 1-6 авторів

Ворона ЛІ. Основи педагогічної майстерності: навч.-метод. посіб. Київ: АртЕк; 2021. 152 с.

Аблєєва ІЮ, Пляцук ЛД. SWOT-аналіз соціо-економіко-екологічних систем: навч. посіб. Суми: Сумський державний університет; 2022. 229 с.

Друкована книга. 7 та більше авторів

Козак ЮГ., Уханова ІО, Єрмакова ОА, Сукач ОО, Ляліков СВ, Сулім ОВ, Бурлаченко ДН, Захарченко ОВ, Швагер ОР, Постова НА, Біла ОО, Андрусенко ЛІ, Дмітрієв ПД, Нікіфоров ДА. Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство - регіон: монографія. Козак ЮГ, Уханова ІО, редактори. Київ: ЦУЛ; 2020. 173 с.

АБО

Козак ЮГ., Уханова ІО, Єрмакова ОА, Сукач ОО, Ляліков СВ, Сулім ОВ, та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство - регіон: монографія. Козак ЮГ, Уханова ІО, редактори. Київ: ЦУЛ; 2020. 173 с.

АБО

Козак ЮГ., Уханова ІО, Єрмакова ОА, та ін. Управління міжнародною конкурентоспроможністю: підприємство - регіон: монографія. Козак ЮГ, Уханова ІО, редактори. Київ: ЦУЛ; 2020. 173 с.

Електронна книга

Сотник ІМ. Соціальна та солідарна економіка: навч. посіб. [Internet]. Суми: Сумський державний університет; 2022 [цитовано 2023 Груд 18]. 247 с. Доступно на: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/88469

Книга з автором (авторами) і редактором

Диченко ТВ, Пономарьова ЛМ, Большаніна СБ, Пшеничний РМ. Хімія: навч. посіб. Диченко ТВ, заг. редактор. Суми: Сумський державний університет; 2021. 177 с.

Tsuber VY, Kotvytska AA, Tykhonovych KV. Medical Chemistry. Tsuber VY, editor . Kyiv: AUS Medicine Publishing; 2022. 392 p.

Книга без зазначення автора (з редактором, укладачем)

Ніколішін АК, редактор. Інноваційні технології в практику ендодонтії. Полтава: Укрпромторгсервіс; 2021. 112 с.

Перекладена книга

Дюрант В, Дюрант А. Уроки історії. Огляд історії людства як продукту людського досвіду. Пшенична Г, перекладач. Харків: Віват; 2022. 176 с.

Перевидання книги

Філімонов ВІ. Фізіологія людини. 4-е вид. Київ: Медицина; 2021. 488 с.

Окремий том (частина багатотомного видання)

Кумар В, Аббас АК, Астер ДК. Основи патології за Роббінсом. Т.1. К., Медицина; 2019. 420 с.

Якщо том, на який потрібно послатися, маю окрему власну назву

Ленкавський С. Український націоналізм. Т. 2, Ідеологія. Філософія. Сич О, упорядник. Івано-Франківськ: Лілея-НВ; 2022. 480 с.

Препринт

Von Gunten CD, Bartholow BD, Martins JS. Inhibition tasks are not associated with self-regulation outcomes in healthy college students [Інтернет]. PsyArXiv [Preprint]. 2019 [цитовано 2023 Груд 18]: 60 p. Available from: https://doi.org/10.31234/osf.io/uwbdg

Дисертації

Луценко СВ. Екологічно безпечна технологія поводження з буровими відходами [дисертація]. Cуми: Сумський державний університет; 2023. 182 с.

Чубур ВС. Екологічно безпечна утилізація відходів в енергетичних цілях в технологіях захисту довкілля [дисертація в Інтернеті]. Суми: Сумський державний університет; 2023 [цитовано 2023 Груд 18]. 154 с. Доступно на: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91162

Автореферати дисертації

Терейковська ЛО. Методологія автоматизованого розпізнавання емоційного стану слухачів системи дистанційного навчання [автореферат]. Київ: Київський нац. ун-т будівництва і архітектури; 2022. 44 с.

Летуновська НЄ. Методологічні засади забезпечення здорового розвитку національної економіки [автореферат дисертації в Інтернеті]. Суми: Сумський державний університет; 2023 [цитовано 2023 Груд 18]. 42 с. Доступно на: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93545

Звіти про НДР

Кубатко ОВ, Ковальов БЛ, Вороненко ВІ, Литвиненко СМ, Дериколенко АО, Бондар ТВ, Півень ВС. Сталий розвиток та ресурсна безпека: від проривних технологій до цифрової трансформації економіки України. Формування науково-методичних підходів та розробка концепції обгрунтування забезпечення сестейнового розвитку та ресурсної безпеки [Інтернет]. Суми: Сумський державний університет; 2021 [цитовано 2023 Груд 18]. (№ 0121U100470). 164 с. Доступно на: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89101

 

Законодавчі документи

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України № 848-VIII; 2015 Лист 26. Відомості Верховної Ради. 2015;(3):5-74.

Кабінет Міністрів України. Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти [Інтернет]. 2021 [цитовано 2023 Груд 18]. Розпорядження № 1174-р, 2021 Вер 29. Доступно на: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1174-2021-%D1%80#Text

 

Нормативні та патентні документи

Стандарти

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості». ДСТУ 7152:2020 (ISO 8:2019, NEQ; ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Київ: Держспоживстандарт України; 2020. 11 с.

Патенти

Гапонова ОП, Тарельник НВ, Тарельник ВБ., Жиленко ТІ, Мисливченко ОМ, Дудченко ВВ, Голуб НР, винахідники; Сумський державний університет, патентовласник. Спосіб підвищення зносостійкості сталевих деталей обладнання, яке працює в умовах радіаційного опромінювання. Патент України 152967 U. 2023 Трав 03. 8 с.

Стаття в журналі. 1-6 авторів

Кузьменко Ю, Валюкевич Т, Шевченко І. Грантова діяльність та фандрейзинг закладів вищої освіти. Наука і техніка сьогодні. 2023;7(21):373-82.

Зеленська ЛД, Гречаник ОЄ. Рефлексивний підхід до маркетингової діяльності керівника освітньої організації. Наукові інновації та передові технології. 2023;2(16):169-78. doi:10.52058/2786-5274-2023-2(16)-169-178

Стаття в журналі. 7 та більше авторів

Проценко А, Котова О, Цибульська В, Олійник І., Cуханова Г., Кирієнко О, та ін. Спортивні ігри як засіб професійно-прикладної фізичної підготовки здобувачів педагогічних закладів вищої освіти. Наукові інновації та передові технології. 2023;5(19):581-91.

Aggarwal R, Charles-Schoeman C, Schessl J, Bata-Csörgő Z, Dimachkie MM, Griger Z, et al. Trial of Intravenous Immune Globulin in Dermatomyositis. N Engl J Med 2022 Oct 6;387(14):126478. doi: 10.1056/NEJMoa2117912

Стаття з журналу (online)

Wang W, Wei K, Kubatko O, Piven V, Chortok Y, Derykolenko O. Economic Growth and Sustainable Transition: Investigating Classical and Novel Factors in Developed Countries. Sustainability [Internet]. 2023 [cited 2023 Dec 18];15(16):12346. Available from: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/16/12346

Стаття з друкованої версії газети

Галата С. Академічна недоброчесність: потрібне хірургічне втручання. Світ. 2023 Бер;(11-12):6.

Стаття з електронної версії газети

Вертіль О. (2023, Вересень 13). Війна поставила нові завдання. Урядовий кур’єр [Інтернет]. 2023 [цитовано 2023 Груд 18]. Доступно на: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vijna-postavila-novi-zavdannya/

Розділ книги

Пігуль НГ. Місцеві бюджети: їх сутність, функції та сучасні тенденції розвитку. У: Гриценко ЛЛ, редактор. Пріоритети розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграційних процесів. Суми: Сумський державний університет; 2021. с. 135-163.

Chygryn OY, Lieonov SV, Shevchenko KV. Green IoT for energy efficiency and environmental sustainability. In: Letunovska N, Saher L, Rosokhata A, editors. The EU Cohesion policy and healthy national development: Management and promotion in Ukraine [Internet]. Centre of Sociological Research; 2023 [cited 2023 Dec 18]. p. 216-223. Available from: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/93276

Матеріали конференцій (тези)

неопубліковані

Булик РЄ, Власова КВ, Йосипенко ВР, Сметанюк ОВ. Проведення модульного контролю з медичної паразитології в іноземних студентів за допомогою онлайн технологій в умовах карантину. У: Бойчук ТМ, Іващук ОІ, Безрук ВВ, редактори. Актуальні питання теоретичної та практичної паразитології у медицині та фармації [Інтернет]; 2020 Жовт 8-9; Чернівці. Чернівці: Медунiверситет; 2020 [цитовано 2023 Груд 18]. с. 13-5. Доступно на: http://biology.bsmu.edu.ua/naukovo-prakticna-konferencia-z-miznarodnou-ucastu-aktualni-pitanna-teoreticnoie-ta-prakticnoie-parazitologiie-u-medicini-ta-farmaciie/materiali-konferenciie

опубліковані

Тягно СВ, Говорун ТП. Використання нанотехнологій в приладобудуванні. У: Сучасні технології у промисловому виробництві. Матеріали та програма VІI Всеукраїнської науково-технічної конференції; 2020 Квіт 21-24; Суми. Суми: Сумський державний університет; 2020. С. 109-10.

 

 

Консультанти:

Яна Фандікова

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
(0542) 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наталія Дудченко

Контакти:
Бібліотека НН МІ, 2 пов.
(0542) 66-17-60
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ольга Башлай

Контакти:
Конгрес-центр
(0542) 66-51-06
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua