Нові надходження

 

Матеріал розташований за галузями знань

Нові надходження літератури до Бібліотеки Медичного інституту

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

 

 

Bezumtsi

У посібнику «Музей як комунікативний та освітній простір» висвітлено теоретичні основи музейної комунікації, охарактеризовано сучасні підходи та інноваційні практики діяльності музею й взаємодії із публікою, розкрито освітній потенціал музейного простору. Структура навчального матеріалу містить розділи, теми, базові поняття, завдання для самостійної роботи студентів і зразки тестових завдань для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.

 Матеріали навчального посібника можна використати у викладанні навчальних дисциплін "Основи професійної комунікації", "Музейна педагогіка", "Освіта та навчальні програми", "Музейна комунікація у добу постмодерну", "Музей та залучення громади" для студентів спеціальності "Музеєзнавство, пам'яткознавство".

 

 


 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Німецькомовна Європа: нарис із лінгвокраїнознавства» містить лінгвокраїнознавчу інформацію про країни німецькомовного ареалу: Німеччину, Швейцарію, Австрію, Ліхтенштейн і Люксембург. У виданні систематизовані актуальні базові відомості про статус німецької мови у світі, особливості географії німецькомовних країн, їх адміністративно-територіальний і політичний устрої. Окремо висвітлені питання базових віх історії та культури, економіки, системи освіти та інших аспектів сучасного життя країн, де говорять німецькою. Посібник спрямований на студентів освітнього ступеня "бакалавр" спеціалізації "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання й широке коло читачів, які прагнуть розширити фонові знання з лінгвокраїнознавства. 

 

 

 


 

Bezumtsi

Монографія «Еволюція словотвірної системи німецької мови» присвячена динамічному моделюванню словотвірної системи німецької мови на засадах еволюційно-синергетичної методології. 

 

 

 

 

 

 


 

Bezumtsi

Монографія «Культура професійного спілкування державних службовців: сутність, функціонально-структурні особливості, психодіагностика» присвячена теоретичним та емпіричним проблемам культури професійного спілкування державних службовців. У монографії висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження культури професійного спілкування державних службовців: визначено основні підходи до вивчення цього феномену, зміст, функції та структурні особливості. Результати наукових пошуків використано під час розроблення представленої в монографії авторської психодіагностичної методики "Культура професійного спілкування державних службовців". На основі емпіричного дослідження проаналізовано особливості культури професійного спілкування державних службовців із різним професійним досвідом. Монографія розрахована на широке коло читачів: науковців, викладачів, практичних психологів, державних службовців, студентів ЗВО. 

 

 

 


 

Bezumtsi

Науково-довідкове видання «Коронація слова» підготовлено на відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єc, пісенної лірики та творів для дітей. Книга вперше комплексно відображає історію конкурсу, подає інформацію про номінації. Представлено біографічні довідки про лауреатів I–III премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю, подано відомості про дипломантів конкурсу, склад журі. Книга щедро ілюстрована. 

 

 

 

 


Bezumtsi

Автори монографії «Об’єкти перекладознавства» розглядають конкретні модуси мови, мовлення та мовленнєвої поведінки, зосереджуючи увагу на таких об’єктах перекладу, як номінативні одиниці, комунікативні одиниці й мовчазні лакуни. Творчий пошук авторів зосереджений на синкреті онтогносеологічної інтеграції: природу зазначеної тріади верифікують відповідними методологічними підходами. Досліджувані об’єкти семантизовані вербальними та невербальними засобами, об’єктивованими на достатньому емпіричному матеріалі, й теоретичними положеннями. Монографія достатньою мірою апробована, в ній глибоко осмислений автентичний матеріал, подане вирішення типологічних, компаративних, синкретичних, лексикологічних, жанрових, когнітивних проблем. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Монографія «Управління внутрішніми комунікаціями підприємств: теорія, методика, практика» присвячена розвитку організаційно-економічних засад управління внутрішніми комунікаціями на підприємствах в умовах трансформації галузевих ринків. Викладено науково-методичний підхід до вибору управлінських рішень на основі діагностики стану внутрішніх комунікаційних процесів. Удосконалено теоретико-методичний підхід до визначення комунікаційних стратегій. Розроблено і науково обґрунтовано методичний підхід до побудови економіко-математичної моделі оптимізації вибору управлінських рішень. Сформовано засади організаційно економічного механізму управління внутрішніми комунікаціями підприємства. 

 

 

   

 


Bezumtsi

У монографії «Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика» досліджуються актуальні проблеми управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку господарюючих суб’єктів різних рівнів. Викладено методологічні і теоретико-методичні розробки авторів, що у сукупності формують основи організаційно-економічного механізму цілеспрямованого і ефективного управління розробленням та впровадженням стратегій інноваційного розвитку підприємств та установ в руслі концепції інноваційного випередження.

Для фахівців у галузі інноваційного менеджменту, викладачів, співробітників, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. 

 

 


 

Bezumtsi

У книзі «Мистецтво комерції» Луї Озер презентує найкращі техніки пошуку нових закупників, ведення переговорів і залучення клієнтів. Він спирається на багатий і тривалий досвід, доповнений найкращими прийомами економічної розвідки, які застосовуються в галузі комерції. Як і де збирати інформацію про своїх майбутніх і існуючих клієнтів? Як розпочинати боротьбу з конкурентами за нового замовника? Як контролювати ризики і управляти стосунками з клієнтурою? Книга має відповіді на всі ці питання. 

 

 

 

 


Bezumtsi

В современных условиях рыночной конкуренции управление проектами стало одним из наиболее ценных навыков. Своевременное осуществление проектов является необходимым условием обеспечения благополучия компаний, которые в этом отношении полагаются на опыт квалифицированных менеджеров. Для того чтобы перейти от управления проектами среднего уровня к управлению проектами повышенной сложности, менеджер должен понимать не только проект как таковой, но и находиться в контексте насущных потребностей компании. Ему необходимо обладать навыками формирования команды, управления ее деятельностью и управления крупными бюджетами, а также понимать разницу между управлением проектами и организационным управлением.

В книге «Управление проектами» рассматриваются навыки, процессы, методы и инструменты, которые необходимы менеджеру для управления более сложными проектами. 

  

 


  

Bezumtsi

В настоящем издании системно изложены базовые принципы и технологии риск-менеджмента применительно к предприятиям нефинансовой сферы. В книге изложены стратегические, операционные, аналитические и организационные аспекты риск-менеджмента. Книга «Основы риск-менеджмента предприятий» написана для менеджеров предприятий, понимающих важность управления рисками в современной турбулентной экономической среде. Она также будет полезна собственникам и топ-менеджерам отечественных предприятий. Освоение аналитических инструментов управления рисками, представленных в книге, предполагает математическую подготовленность читателя. Книга закладывает фундамент понимания современного риск-менеджмента и не претендует на всестороннее и глубокое освещение всех его аспектов. Дальнейшее совершенствование знаний в области риск-менеджмента читатели этой книги могут получить, обратившись к специальной литературе. 

 

 


Bezumtsi

Книга «Как разработать стратегический план» представляет собой системное описание последовательной технологии разработки стратегического плана компании. Данная технология является результатом практического применения, была многократно использована и доработана авторами. Она содержит в себе пояснение основных идей стратегического управления, но делает акцент на практических инструментах их реализации. В конечном итоге у читателя появляется ясность относительно того, что и как должно быть сделано для перевода стратегической идеи в формат "дорожной карты".

Также читатель здесь найдет практическое рекомендации по организации процесса управления реализацией стратегии на предприятии. 

 


Bezumtsi

Книга «Оцифрованный менеджмент: Business Intelligence для ТОПов» представляет собой системное практическое описание трех взаимосвязанных сторон современного менеджмента: стратегии, финансов и управления рисками. Основные принципы и технологии излагаются в простой и доступной манере и сопровождаются практическими примерами и кейсами.

В конечном итоге у читателя появляется возможность оценить полезность и найти место "жестких" технологий в его практической деятельности.

Материалы книги базируются на практическом опыте автора, полученном в ходе выполнения образовательных проектов Всемирного Банка, а также тренинговой и консалтинговой деятельности для менеджеров отечественных предприятий. 

 


Bezumtsi

Идеализированное проектирование описано в нескольких книгах, но никогда с такой подробностью и с таким множеством иллюстраций, как в книге «Идеализированное проектирование». К сожалению, словами нельзя выразить всю мощь этой процедуры в той мере, какую испытываешь при ее осуществлении в действительности. Мы надеемся, что описание различных примеров, приведенных в книге, увлечет читателей и вызовет желание опробовать этот метод в собственной практике.

Участие в этом процессе превращается в опыт самоосвобождения. Более того, оно становится удовольствием, веселым, забавным делом. Оно дает возможность вернуться к нашей детской креативности, проявлению творчества, которое мы утратили взрослея. Именно понятие "мягкого, гибкого (soft)" описания напрашивается для характеристики конкретной ситуации. Это не какой-то процесс, в застывшей форме. Он основан в равной мере на науке и искусстве. 

 

 


 

Bezumtsi

Новые экономические показатели оказывают значительное влияние на курс акций, облигаций и валюты. Эти статистические данные вызывают огромный интерес финансовых менеджеров, поскольку содержат в себе основные секреты будущего развития экономики и финансовых рынков. Прочитав книгу, «Секреты экономических показателей. Скрытые ключи к будущим экономическим тенденциям и инвестиционным возможностям» вы сможете использовать эти показатели для принятия более эффективных инвестиционных решений на профессиональном уровне.

Независимо от того, кем вы являетесь – инвестором, брокером, менеджером, исследователем, журналистом или студентом, – эта книга станет для вас незаменимой. Никто не может с точностью спрогнозировать будущее, но с помощью этой книги вы сможете сделать это настолько точно, насколько это возможно. 

 

 


 

Bezumtsi

Автор книги «Оценка и оптимизация портфеля финансовых активов» в доступной форме рассматривает основные положения теории оценки финансовых активов (портфельной теории), разработанной Г.  Марковицем и дополненной У. Шарпом и др. С использованием элементов математики и теории вероятностей здесь проводится критический анализ проблемных постулатов известной теории. А также  предлагается новый подход по теории оценки финансовых активов и формированию оптимальных портфелей ценных бумаг.

Книга рекомендуется в качестве учебника для студентов экономических вузов, аспирантов, преподавателей и как пособие для практиков фондового рынка. 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Державне стимулювання інноваційного розвитку суб'єктів господарювання: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід»  проаналізовано сучасний стан інноваційної діяльності суб'єктів господарювання в Україні та її вплив на забезпечення національної економічної безпеки, досліджено закордонний досвід та українські реалії участі держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці. Проведено моделювання прискорення темпів інноваційного розвитку регіональної економіки України. Обґрунтовано, що роль держави у стимулюванні інноваційних процесів в економіці полягає в створенні умов для активної співпраці суб'єктів господарювання із закладами освіти, науки, суб'єктами ринку праці тощо. Розглянуто місце освіти і науки в стимулюванні інноваційного розвитку економіки та проведено дослідження стартап-культури в національному освітньому середовищі. Здійснено дослідження рівня ефективності реалізації курсу державної фінансової політики сталого розвитку. Проаналізовано інструменти державної підтримки інноваційного розвитку малих підприємств. Досліджено механізми державної фінансової підтримки енергозбережних технологічних змін у контексті забезпечення державної економічної безпеки.

 


 

Bezumtsi

«Основные принципы бухгалтерского учета» – учебный курс для специализирующихся в данной области. Первое издание этого учебника вышло в свет 50 лет назад, но, несмотря на то, что благодаря технологиям многие функции бухгалтерского учета стали намного проще, всегда нужен прочный фундамент, знание основополагающих принципов. В настоящем, 17-м издании бухгалтерия изображена такой, какой она есть на самом деле: это язык распространения информации о бизнесе, жизненно важный компонент для любого студента.

 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Фінансова система України очима молодих науковців» досліджуються загальнотеоретичні та практичні питання безпеки фінансової системи України в нових економічних умовах. Особлива увага приділяється реформуванню системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки країни. На прикладі банківської системи України розглянуті можливості створення окремого інституту кримінально-правової охорони банківської діяльності з метою зміцнення рівня її захищеності як складової фінансової системи держави. 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції» висвітлено теоретико-методологічні та прикладні засади управління на макро- та мікрорівнях процесами інноваційного розвитку суб'єктів господарської діяльності. Досліджуються наукові підходи щодо формування і економічного обґрунтування методологічних і теоретико-методичних засад щодо розроблення і функціонування організаційно-економічного механізму комерціалізації інноваційної продукції вітчизняними суб‘єктами господарювання різних галузей економіки. Монографія буде корисною для фахівців і науковців у галузі інноваційного менеджменту, маркетингу, логістики та спеціалістів відділів маркетингу і збуту, логістики підприємств промислового комплексу, організацій та установ, пов'язаних із господарчою сферою, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів – усіх, хто цікавиться поглибленим вивченням актуальних питань економічного розвитку сучасних підприємств у контексті їх інноваційно спрямованого управління та комерціалізації інноваційної продукції. 


Bezumtsi

Monograph «Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds» continues the book series stemming from the annual international conference «Marketing of innovations and innovations in marketing» that are conducted by the Department of Marketing and Innovation Activity of Sumy State University (Sumy, Ukraine). Contributions of our authors, as well as their conclusions and recommendations, deepen the theory of innovative management and marketing of innovations via the development and scientific substantiation of new approaches to improving the organizational and economic mechanism of innovative development management of economic entities at different levels.

 

 

 


Bezumtsi

У першій у вітчизняній літературі науково-практичній монографії «Аналітика ринку нерухомості: методологія та принципи сучасної оцінки» представлена методологія і практичні результати системного багаторівневого аналізу ринку нерухомості. Розроблена концепція створення автоматизованих інформаційних систем розподілених баз даних моніторингу ринку нерухомості. Побудовані коротко та середньострокові прогнозні моделі розвитку ринку нерухомості. Сучасні інформаційні технології та математичні методи прикладного економічного аналізу застосовано для моделювання ринку нерухомості і побудови моделей ринкового ціноутворення в різних сегментах нерухомості. Застосовані прийоми і методи масової оцінки для створення програмно реалізованих алгоритмів автоматизованої системи оцінки в тому числі і для цілей оподаткування. 

 

Bezumtsi

У монографія «Механізм держави і місцеве самоврядування: дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі» досліджується дихотомія механізму держави та місцевого самоврядування. Зокрема, висвітлюється інституціонально-структурна складова державного механізму, у т. ч. його елементи: державні підприємства, установи та органи (парламент, уряд, суд, прокуратура тощо), а також аналізується його функціонально-технологічний вимір. Значна увага також приділяється місцевому самоврядуванню. Книга розрахована на науковців, викладачів та студентів, а також на окремих громадян, які цікавляться проблемами, пов’язаними з організацією держави та місцевого самоврядування. 

 

 

 

 


Bezumtsi

Монографія «Апеляційні суди в системі суб'єктів адміністративного права» присвячена комплексному дослідженню адміністративно-правового статусу апеляційних судів України в системі суб'єктів адміністративного права. 

 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Державний контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні» приділено увагу адміністративно-правовому механізму державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Зокрема, досліджено рівні та напрями, систему суб’єктів, форми й методи державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Акцентовано на взаємодії й координації між суб’єктами державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

 

 

 

 


 

Bezumtsi

У монографії «Адміністративні процедури в діяльності господарських судів України» досліджено сутність та особливості адміністративних процедур у діяльності господарських судів України, а також метод удосконалення їх реалізації. Охарактеризовано поняття та особливості господарських судів у судовій системі й системі суб’єктів адміністративного права. Здійснено розмежування адміністративних та інших правовідносин, що виникають під час реалізації адміністративних процедур господарськими судами . У зв’язку з цим акцентовано увагу на тому, що відносини в господарських судах можуть мати конституційно-правовий, цивільно-правовий, трудовий, фінансовий, господарсько-процесуальний характер тощо. 

 

 

 


 

Bezumtsi

The monograph «Interaction between local authorities and law enforcement agencies» deals with the definition and features of the interaction between local authorities and law enforcement agencies in Ukraine. The purpose, tasks, functions and principles of interaction between local authorities and law enforcement agencies are characterized. Proposals were formulated based on the analysis of regulatory acts of Ukraine and experience of foreign states in the field of interaction between local authorities and law enforcement agencies. For scientists, lecturers, post-graduate students, doctoral students, and students of legal specialities of higher educational institutions and all people interested in the problem of interaction between local authorities and law enforcement agencies. 

 

 

 

 


Bezumtsi

Підручник «Кримінальне право України. Особлива частина» повністю відповідає стандартам вищої освіти з предмета «Кримінальне право» (юриспруденція) та має на меті поглиблення знань студентів закладів вищої освіти ІІ-ІV рівнів акредитації під час підготовки до заліків та іспитів з кримінального права (Особлива частина) України. Для студентів юридичних факультетів, а також викладачів, юристів-практиків і всіх осіб, які цікавляться кримінальним правом. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У книзі «Державний механізм забезпечення національної безпеки: інституціонально-правова та технологічна парадигми» висвітлюється інституціонально-структурна складова цього механізму, історія та організація правоохоронних органів і державних військових формувань різних країн, а також аналізується його функціонально-технологічний вимір. Значна увага приділяється історії розвитку Збройних сил України. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Основи всебічного забезпечення артилерійських підрозділів» висвітлені питання щодо пересування артилерійських підрозділів і розташування їх на місці, а також особливості організації та ведення бойових дій у різних умовах, зокрема в умовах ведення стабілізаційних дій. Крім того, розкриті основи застосування високоточної зброї і показані тенденції розвитку артилерії.

Підручник призначений для підготовки і проведення занять із тактичних і тактико-спеціальних предметів. Він може використовуватися як викладачами, слухачами і курсантами ЗВО, так і офіцерами у військах у процесі бойової підготовки артилерійських підрозділів. 

 

 

 


Bezumtsi

У науково-практичному посібнику «Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг» подано комплексну характеристику предмета злочинів, окреслено історико-теоретичні засади дослідження предмета злочинів, вивчено зарубіжний досвід правового регулювання предмета злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. Охарактеризовано юридичний зміст неправомірної вигоди, активів у значному розмірі, офіційного документа та декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Окрему увагу приділено впливу предмета злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, на кримінально-правову кваліфікацію. Для осіб, уповноважених здійснювати офіційну кваліфікацію злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, а також для наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та осіб, які є здобувачами всіх рівнів вищої освіти за юридичними спеціальностями. 

 


 

Bezumtsi

Книга «Юридична професія: практика, правда» – не черговий посібник з правознавства. Цей авторський курс, присвячений основам юридичної професії, кар'єри та бізнесу з надання професійних послуг, заснований на практичному досвіді праці авторів у сфері права протягом 30 і 13 років відповідно, включаючи досвід роботи за кордоном, у Верховній Раді України, Асоціації правників України та численні випадки з нашої практики. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=724741

 

 

 

 

 

Bezumtsi

В атласі «50 рідкісних рослин Сумщини» узагальнено відомості про поширення раритетних рослин Сумської області. П'ятдесят – це далеко не повний перелік рослин області, які потрібно вважати рідкісними. Представлена добірка лісових, степових, лучних та болотних рослин. Наведено карту їх знахідок від початку ХХ століття й до наших днів, відомих авторам з літературних джерел, з матеріалів гербаріїв Києва, Харкова, Ніжина, Львова, Середина-Буди та власних знахідок авторів. Для кожного з видів наведено коротку характеристику, вказано загрози та можливі заходи щодо їх збереження. Атлас ілюстрований фотографіями. 

 

 

  

 


Bezumtsi

У книзі «Практикум з мікробіології» описані алгоритми виконання професійних практичних навичок з мікробіології, тести, ситуаційні задачі, надано рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і практичних навичок студентів з цього предмету.

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

 

 

 

Bezumtsi

У посібнику «Crash Course in Pathophysiology. Questions & Answers» у формі запитань і вдповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.

 

 

 

 

 


 

Bezumtsi

Підручник «Основи внутрішньої медицини» підготовлений у повній відповідності з новою навчальною програмою з питань внутрішньої медицини, затвердженою МОЗ України у 2008 році. У першому томі представлено основи внутрішньої медицини  по таких розділах, як пульмонологія, гастроентерологія, гематологія та ендокринологія.

У другому томі – кардіологія, ревматологія, нефрологія. Окремо представлені деякі загальні питання внутрішньої медицини (основи доказової медицини і клінічної епідеміології, первинна і вторинна профілактика внутрішніх хвороб, діагностика і лікування хворих похилого віку, медичні наслідки ожиріння).

У третьому томі представлені основи диференціальної діагностики і тактики ведення хворих із найважливішими та найбільш поширеними синдромами, що зустрічаються у клініці внутрішньої медицини по всіх її основних розділах (кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія, гематологія, нефрологія, ревматологія, ендокринологія), а також гострі й невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики. 


 

Bezumtsi

Целевая аудитория книги «Очерки инфектологии» все, кто осознанно относится к своему здоровью и интересуется вопросами взаимодействия микро- и макромира. Личный опыт автора-инфекциониста с 35-летним стажем – потребовал выхода на эти страницы.

 2-е издание дополнено статьями, которые вызвали большой интерес 25-тысячной аудитории автора на профессиональной странице "Доктор Сницарь" в Фейсбуке. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У книзі «Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт» розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Фізична культура і спорт», охарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт.

Для здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавр, магістр та доктор філософії, викладачів вищих навчальних закладів і науковців. 

 

 

  

 


Bezumtsi

Енциклопедія «Легка атлетика. Енциклопедія в запитаннях і відповідях» пропонує здійснити екскурс у багатющий світ легкої атлетики – її вражаючу історію і захоплюючу сучасність, ознайомити з особливостями легкоатлетичних дисциплін і видів змагань, з яскравими спортивними подіями, досягненнями і долями видатних спортсменів. Особливістю книги є різноманітність форм подання матеріалу: широкий і багатоплановий ілюстративний ряд, численні факти, довідки та висновки, короткі описи подій із видатних атлетів. Для фахівців галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією олімпійського спорту. 

 

 

 


 

Bezumtsi

Книга «Олімпійська спадщина України» пропонує екскурс в історію становлення олімпійських видів спорту через органічне поєднання тексту і творів мистецтва. Видання знайомить з досягненнями українських атлетів на Олімпійських іграх, починаючи з 1952 р. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

В книге «Менеджмент подготовки спортсменов к Олимпийским играм» подвергнуты всестороннему анализу проблемы стратегического и функционального менеджмента подготовки национальных команд и спортсменов к Олимпийским играм. Рассмотрены история и современное состояние систем олимпийской подготовки в странах с наиболее развитым олимпийским спортом, проанализированы факторы, определяющие общекомандный успех на Олимпийских играх, в том числе спортивное законодательство, программно-нормативные основы, вопросы кадрового, материально-технического, спортивно-методического, научного и медицинского характера. Для широкого круга специалистов, работающих в сфере спорта высших достижений и олимпийской подготовки, а также представителей государственных, политических и деловых кругов, заинтересованных в успехах национальных команд на Олимпийских играх. 

 

 

 


Bezumtsi

В монографии «Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов» подвергнута всестороннему анализу проблема развития двигательных качеств (скоростных, силовых, выносливости, ловкости и координации, гибкости) и физической подготовки спортсменов. Своим содержанием представленная работа принципиально отличается от большинства обобщающих работ, посвященных двигательным качествам и физической подготовке спортсменов. Структура двигательных качеств и методика их развития рассматриваются не сквозь призму достижения наивысшего тренировочного эффекта применительно к тому или иному качеству, а на основе соответствия уровня развития и особенностей проявления каждого из двигательных качеств эффективности двигательных действий, характерных для конкретного вида спорта, органичной взаимосвязи двигательных качеств между собой и с другими сторонами подготовленности спортсменов – технической, тактической, психологической. 

 

 


 

Bezumtsi

В книге «Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение» представлена совокупность фундаментальных и прикладных знаний, относящихся к важнейшему разделу современной системы спортивной подготовки – теории периодизации тренировочного процесса. Изложены история формирования, общая структура, основные функции и содержание теории периодизации. В основе содержания книги лежат современные знания, накопленных как в области теории и методики спортивной подготовки, так и в специальных разделах физиологии, биохимии, морфологии, генетики, медицины, биомеханики, психологии, педагогики, включающие ряд общенаучных и частных подходов, теорий и концепций. В большом объеме представлены результаты собственных исследований автора и его учеников. 

 

 


Bezumtsi

Підручник «Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці» підготовлено згідно з новими вимогами практики та нової навчальної програми з теорії та методики тренерської діяльності в обраному виді спорту для закладів вищої освіти із фізичного виховання та спорту. Подано характеристику важкої атлетики як виду спорту, висвітлено її історію, сучасні тенденції розвитку, основи техніки та методики навчання вправ, основи тренування спортсменів. Розглянуто систему змагань та змагальної діяльності, структуру підготовленості спортсменів, напрями побудови тренувального процесу та управління ним, особливості підготовки спортивного резерву, засоби відновлення працездатності тощо. Вперше наведено матеріали підготовки важкоатлетів різної спортивної кваліфікації з урахуванням вікових і статевих особливостей. 

 


Bezumtsi

В методичній розробці запропоновані тестові завдання, контрольні питання з курсу «Вступ до спеціальності» для студентів факультету "Здоров'я людини" і складені у відповідності до навчальної з даної дисципліни, в якій передбачений цикл практичних занять. Вони охоплюють усі розділи навчальної програми і є основою для формування варіантів тестових завдань модульних контролю оцінки успішності студентів за кредитно-модульною системою навчання.

Для студентів спеціалізованих закладів вищої освіти, аспірантів, спортсменів, тренерів, науковців, фахівців із силових видів спорту.

 

 


Bezumtsi

У монографії «Екологія спорту» вперше комплексно розглянуто та узагальнено основні положення екології спорту як науки та сфери практичної діяльності, складової системи екологічної освіти, її предмет, принципи та функції. Висвітлено основні положення важливої науково-практичної розробки "Концепції екологізації спорту". Наведено базові розділи екології спорту. Подано нормативно-правові акти, шо стосуються охорони довкілля в галузі фізичної культури і спорту, основні положення концепції сталого розвитку спорту. Наведено міжнародний досвід з організації природоохоронної діяльності у галузі спорту, в тому числі з використанням стандартів "зеленого" будівництва спортивних комплексів, спортивних парків, під час організації проведення Олімпійських ігор. Висвітлено поняття екоспорту як перспективного напряму природоохоронної діяльності, дано характеристику екологічного менеджменту як ринкової системи управління охороною довкілля. 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Надрокористування в Україні» розглянуто поняття про надра, схарактеризовано основні елементи надр. Викладено історію видобутку та систематизації запасів і ресурсів мінеральної сировини. Досліджено процедуру геологічного вивчення надр як важливого процесу отримання інформації про надра з метою задоволення потреб суспільства, особливості розпорядження геологічною інформацією. Визначено систему управління ресурсами корисних копалин як складного комплексу юридично-правових, геолого-економічних та соціально-політичних чинників. Наведено концепції державної та комерційної геолого-економічної оцінок родовищ корисних копалин, сформульовано поняття про ренту та її роль у гірничій галузі. Описано процедуру геологічного супроводу використання надр, зокрема специфіку правових відносин у процесі використання надр.

Для геологів, екологів, географів, надрокористувачів, працівників державних установ, юристів, студентів геологічних, гірничих, юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого загалу читачів.

 

 


 

Bezumtsi

У підручнику «Автоматизація виробничих процесів» висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп'ютерно-інтегрованих систем управління з використанням автоматизованих робочих місць оператора-технолога.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти I–IV рівнів акредитації, які спеціалізуються в галузі автоматизації виробництва, а також для студентів – технологів, енергетиків, механіків та інших, які повинні мати знання для роботи в умовах комп’ютерно-інтегрованого автоматизованого виробництва і вміти сформулювати вимоги до впровадження нових і модернізації існуючих систем автоматизації. Може бути використаний також науково-технічними працівниками різних галузей промисловості.

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Основи холодильних технологій» викладено основи холодильних технологій у переробній промисловості для обробки, переробки та зберігання сировини і продукції рослинного та тваринного походження. Наведено основні способи отримання та використання штучного холоду на різних стадіях технологічного процесу. Висвітлено сутність термодинамічних процесів і оборотних колових циклів холодильників, схеми холодильних машин і установок, їх калоричні розрахунки.

Для студентів спеціальностей «Процеси, машини і обладнання агропромислового виробництва», «Техніка та енергетика аграрного виробництва».

 

 

 


Bezumtsi

Електронне видання. "Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data" provides a practitioner's approach to some of the key techniques and tools used in Big Data analytics. Knowledge of these methods will help people become active contributors to Big Data analytics projects. The book's content is designed to assist multiple stakeholders: business and data analysts looking to add Big Data analytics skills to their portfolio; database professionals and managers of business intelligence, analytics, or Big Data groups looking to enrich their analytic skills; and college graduates investigating data science as a career field.

Ця книга пропонує підхід практикуючого до деяких ключових методик та інструментів, що використовуються в аналітиці великих даних. Знання цих методів допоможе людям стати активними учасниками проектів аналітики великих даних. Книга контент розроблений, щоб допомогти багатьом зацікавленим сторонам: аналітикам бізнесу та даних, які хочуть додати аналітику Big Data навички до їх портфоліо; професіонали баз даних та менеджери бізнес-аналітики, аналітики або групи великих даних прагнуть збагатити свої аналітичні навички; та випускники коледжів, які вивчають науку про дані, як галузь кар’єри.


 

Bezumtsi

Електронне видання. "Mathematics for Machine Learning" is intended to provide some background and starting points for researchers interested in developing their own AutoML approaches, highlight available systems for practitioners who want to apply AutoML to their problems and provide an overview of the state of the art to researchers already working in AutoML.

Ця книга має на меті забезпечити дослідницьку основу та вихідні точки зацікавленості у розробці власних підходів до AutoML, виділіти доступні системи для практикуючих, які хочуть застосувати AutoML до своїх проблем та надавати їм огляд стану техніки для дослідників, які вже працюють в AutoML.

 

 

 

  

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Археологія України (середньовічна доба на тлі історичних процесів, що відбувались у середньовічній Європі, викладено основи сучасної археологічної науки, показано розвиток матеріальної культури України від завершення епохи великого переселення народів (кінець V ст.) до завершення козацької доби (кінець XVIII cт.).

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

 

 


 

Bezumtsi

«Ілюстрований словник архітектурних термінів» містить 850 статей з архітектури і мистецтва за курсом "Історія архітектури".

Тлумачення термінів і понять відображають історію й традицію в розвитку архітектури. Подано їхнє походження й різні довідкові дані.

Для студентів-архітекторів, дизайнерів, учителів художньо-мистецького профілю та всіх, хто цікавиться архітектурою. 

 

 

 

 


 

Bezumtsi

У посібнику «Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування» розглянуто основні питання теорії і практики урбаністики та урбанізації, фізико-географічного, етнографічного та економічного районування території, територіального формування розселення, розпланування територій різних рівнів, формування міського розселення, структури розпланування міста та її основних складових, вуличної мережі транспортного і пішохідного руху, засади формування міського ландшафту та архітектурного образу міста, принципи охорони культурної спадщини у містах, основні положення просторового планування і проектування.

 Для студентів базового напряму "Архітектура" та слухачів курсів підвищення кваліфікації.

 

 

   


 

Bezumtsi

У посібнику «Історія міжнародних відносин (1914-2015)» зроблено спробу відобразити цілісну та комплексну картину розвитку міжнародних відносин, еволюцію зовнішньої політики провідних держав світу в історичній послідовності від початку Першої світової війни аж до сьогодення. Тематику лекційних занять подано у логічній послідовності зміни однієї системи міжнародних відносин іншою, на причини формування та закономірності функціонування яких звернено основну увагу.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться міжнародною проблематикою.

 

 

 

 


 

Bezumtsi

In the teaching-methodical textbook «History of Ukraine and Ukrainian culture» are represented by a multidimensional phenomenon, which is based and structured as a polysemantic aspect combined with much socio-humanitarian knowledge. The structure of the discipline, the extensive topics of lectures, practical classes, independent work of students, as well as properly formulated teaching methods and forms of knowledge control adapted for the foreign recipient in accordance with the programs and requirements of the Ministry of Education and Science for the Bologna system. Recommended for foreign students, graduate students, external students, who are studying at not specialized departments of universities, and for teachers of humanitarian disciplines. 

 

   

 


Bezumtsi

Книга «Краєзнавство» є третьою із серії видань «Сумщина. Велика спадщина». Вона становить собою своєрідну антологію праць істори­ків, краєзнавців, археологів та етнографів – уродженців тих населених пунктів, що входять нині до складу Сумської області, або творчість яких пов’язана з нашим краєм і є помітним явищем на Сумщині та в Україні.

 

 

 

  

Bezumtsi

У збірку «Перехрестя» українського письменника Євгена Положія увійшли оповідання, есеї та віршата, написані в різні роки, а також повість «По той бік Пагорба». У «Перехресті» представлені як новели з найвідомішого твору письменника «Іловайськ» («Дядько Іван», «1396. Повернення» тощо), так і оповідання та есеї («Пан Зривко», «П'ять хвилин у Токіо», «М'ячі» та ін.), що друкувалися раніше в різноманітних збірках. Більшість із цих творів суттєво відредаговані автором. По-новому зазвучали також новели «Собача дорога», «Обраний», «Пенелопа» і багато інших.

Окремо варто відзначити серії «Хулігани» та «Андеграунд», де зібрані ранні твори Положія («Як ми крали наречену» тощо), а також оригінальне оповідання «Юрій Юрійович, улюбленець жінок», що згодом розрослося до популярної повісті. Повноцінним дебютним текстом можна назвати повість «Секта».

 


Bezumtsi

Сорокарічний Мирослав Шефер – блискучий аналітик і топ-менеджер іноземного холдингу в дохіпстерському Києві — живе на повну, рятуючись від кризи середнього віку в гулянках й алкоголі. Круті знайомства й тусовки. Друзі, в компанії з якими багато що можна собі дозволити. Коктейль ситуацій нічного життя. Полювання на життєвий досвід жінок, який він використовує як матеріал для своїх п’єс. Його не відпускає і заводить у внутрішній конфлікт давня мрія стати драматургом. Заради неї Шефер нехтує кар’єрою, переступає через ілюзії шефа й кидає роботу. Якийсь час йому здається, що все відбувається так, як того хотів і до чого йшов – його талант побачили й оцінили. І як тільки він безоглядно закохується в юну анархо-феміністку Варю Кропоткіну, його світ перевертається з ніг на голову. Шефер більше не володіє ситуацією – любовна залежність б’є його нещадно.

А тим часом країна вибухає проти авторитарної влади. Кожен робить свій вибір. Епоха безтурботних нічних загулів і важкого алкогольного шоту «Б-52» вибивається із сил. 

 

 


 

Bezumtsi

«Зміщення спектра» – чуттєве продовження бестселера «С@мотність у Мережі» – 21 рік по тому! Якуб – студент факультету інформатики в університеті. Він не знає, що в житті його матері було велике кохання, яке й досі її хвилює. І от його дівчина раптом помічає дивовижні зв’язки між книжкою, яку саме читає, і життям свого коханого. Вона починає пошуки і наштовхується на таємницю. Хто насправді є батьком Якуба? Чи має вона право знайти відповідь на це питання? Родинні секрети, ретроспекції, різні країни – герої наново переживають давно забуті емоції, прагнуть розібратись у власних почуттях і зрозуміти, чи правильний вибір вони колись зробили.

 

 

 

 


Bezumtsi

Ім’я Олега Сенцова, кінорежисера, сценариста, письменника, громадського активіста, ув’язненого 2014 року в Криму та засудженого до 20-ти років за звинуваченням у тероризмі, сьогодні відоме кожному українцеві. «Маркетер» – збірка малої автобіографічної прози Олега. Автор розповідає в ній здебільшого про свої студентські роки: складання іспитів, будні в гуртожитку і на квартирах, нестримні веселощі, безгрошів’я — звичні складові життя молоді, яка здобуває знання. Початок дев’яностих. Зміна цінностей. Руйнування стереотипів. Становлення. Загартовування душі й характеру. Любов, дружба, виживання і бізнес... Вдумливий та уважний читач знайде все це у новій книжці Олега Сенцова. Переклад українською мовою поданий поруч із оригіналом. 

 

 

 

 


Bezumtsi

«Міністерство граничного щастя» – другий роман індійської письменниці. Він побачив світ через двадцять років після успішного дебюту – книжки «Бог Дрібниць», що принесла їй Букерівську премію. Роману так само притаманна поетичність та глибинна краса мови, властива стилю Рой. Однак за духом він геть інакший, нелінійний і суперечливий. Адже цього разу авторка кинула своїх героїв у вир новітньої історії Індії, зокрема у прекрасні ліси штату Джамму і Кашміру, де вже багато років точиться гострий збройний конфлікт. Та й самі герої – представники розмаїтих каст, віросповідань та світоглядів (гіджри, або ж люди «третьої статі», бунтівна архітекторка, не зовсім чесний журналіст, агент спецслужб, кашмірський повстанець тощо) – говорять надто різними голосами, борються по різний бік барикад, але здобувають кілька хвилин тиші поряд із близькими, живими чи мертвими, як вищу нагороду. В мить, коли духи ледь-ледь відчиняють двері паралельних реальностей життя. 

 

 

 


Bezumtsi

Відверта, яскрава, з біса розумна і трохи божевільна, Рейчел Голліс розповідає у своїй книзі «Витри шмарклі, подруго!» читачкам  те, що інші не зважаться відкрити навіть найближчій подрузі. Вона озвучує 20 міфів, які отруюють життя більшості жінок. А потім розвінчує кожен з них, долучаючи до своїх роздумів трагічні, смішні, безглузді та просто зворушливі історії зі свого життя. Ця книжка зриває полуду з очей і розуму та спонукає по-новому поглянути на своє сьогодення і майбутнє. Розібратися зі страхами, душевними травмами, мріями, сподіваннями і почати рухатися до щастя. Справжнього щастя, без обману.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

«Місто дівчат» – новий бестселер Елізабет Ґілберт, яка підкорила світ романами «Їсти, молитися, кохати» та «Природа всіх речей».

Це інтригуючий роман про жіночу сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. А ще – історія дуже незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та оцінити, особливо в такому непростому і мінливому місті, як Нью-Йорк.

Роман «Місто дівчат» починається 1940 року, коли дев’ятнадцятилітню Вівіан Морріс виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють доньку на Мангеттен до тітки — власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. Несподівано для себе Вівіан опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя. Знайомства із зірками, незвичайні теат­ральні постановки, нестримний секс, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг. І це лише початок шляху Вівіан довжиною в життя, який необхідно пройти, щоб зрозуміти: ти не мусиш бути хорошою дівчинкою, щоб бути хорошою людиною.  

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua