Нові надходження

 

Матеріал розташований за галузями знань

Нові надходження літератури до Бібліотеки Медичного інституту

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

 

Bezumtsi

Посібник «Anthology of the English Language» містить автентичні тексти, пояснення та завдання до них, граматичний довідник та словник згідно з програмою теоретичного курсу "Історія англійської мови". Підручник має на меті навчити студентів правильно читати і перекладати тексти давньоанглійського, середньоанглійського і новоанглійського періодів; передавати зміст оригінального тексту; опанувати необхідний обсяг фонетичного, лексичного і граматичного матеріалу.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У доступній формі в книзі «Geschichte der deutschen Sprache» викладено основні етапи розвитку фонетичної й граматичної будови німецької мови, зміни її лексичного складу й словотворчих засобів. Рекомендована для студентів й аспірантів факультетів іноземних мов. 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. The book "Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" advances a framework, a process, and compositional approaches for designing a proposal for qualitative, quantitative, and mixed methods research in the human and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches, and the continuing use of the traditional forms of quantitative designs have created a need for this book’s unique comparison of the three approaches to inquiry. This comparison begins with preliminary consideration of philosophical assumptions for all three approaches, a review of the literature, an assessment of the use of theory in research approaches, and reflections about the importance of writing and ethics in scholarly inquiry. The book then addresses the key elements of the process of research: writing an introduction, stating a purpose for the study, identifying research questions and hypotheses, and advancing methods and procedures for data collection and analysis. At each step in this process, the reader is taken through qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

У цій книзі розроблено рамки, процес та композиційні підходи для розробки пропозиції щодо якісних, кількісних та змішаних методів дослідження в галузі гуманітарних та соціальних наук. Підйом якісних досліджень, поява підходів змішаних методів та постійне використання традиційних форм кількісних конструкцій викликали потребу в унікальному порівнянні трьох підходів до дослідження.

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Ділова англійська мова» для студентів, аспірантів та викладачів спеціальностей, пов’язаних з менеджментом, маркетингом, економікою тощо, а також для тих, хто займається організацією та практикою зовнішньоекономічною діяльності. Оригінальні англомовні тексти з численними вправами та завданнями висвітлюють різні аспекти англійського ділового спілкування. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У колективній монографії «Дані текстових корпусів у лінгвістичних дослідженнях» зроблено спробу розглянути проблеми створення корпусів текстів різного типу і використати їх у лінгвістичних студіях, застосовано різноманітні методики аналізу корпусного матеріалу, а також питання, пов'язані зі створенням різного типу корпусів текстів. Для науковців, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться проблемами прикладної лінгвістики. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Ділова німецька мова» висвітлено основні соціолінгвістичні аспекти сучасного ділового життя Німеччини. Розглянуто основи комунікативних стратегій ділового спілкування, найважливіші прийоми діловодства, техніки і візуальні засоби презентацій, управління проектами. Крім теоретичного матеріалу, посібник містить практичні рекомендації, які допоможуть зорієнтуватися у різноманітних ситуаціях ділового життя. 

 

 

 

 

 

  

Bezumtsi

Монографію «Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрям)» присвячено особливостям перекладу спеціальних текстів з погляду синергетики – міждисциплінарного напряму досліджень систем живої, неживої та соціальної природи, здатних до самоорганізації. Переклад розглядається як синергетична система когерентної взаємодії елементів внутрішнього та зовнішнього рівня самоорганізації, побудована за принципом подвійного входження. Монографія закладає основи синергетичної методології дослідження перекладу на матеріалі спеціальних текстів.. Для перекладознавців, мовознавців, викладачів вищої школи, аспірантів, студентів та усіх тих, кого цікавлять актуальні тенденції розвитку перекладознавчої науки. 

 

 

 

 

Bezumtsi

У «Енциклопедичному словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців. Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов'янському народовір'ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. Словник уміщує близько 430 словникових статей та 500 термінів-символів. 

 

 

 

   

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Contrastive Stylistics оf the English and Ukrainian Languages» зроблено спробу встановити подібність та відмінність ритмічної будови англійських, американських та українських поетичних творів XVI–XXI ст. Розглянуто специфіку творення мелодійності вірша, яка залежить від якості і кількості ритмічних стіп, рими та інших евфонічних засобів. Проведено контрастивний аналіз фонетичних, лексичних та синтаксичних стилістичних засобів із урахуванням впливу етнокультурологічних чинників. Для студентів старших курсів кафедри прикладної лінгвістики, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей університетів та педагогічних навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

Ivchenko_NogiВ книге «Космические путешествия - путешествующая психика», на основе анализа возможностей "человеческого фактора", автор раскрывает перспективы организации длительных космических путешествий. Опираясь на современные исследования в нейрофизиологии, психологии, космической медицины, космологии и философии, автор аргументирует тот факт, что длительный космический полет - это, прежде всего, путешествие психики, которая в состоянии организовать комфортное присутствие в специфических условиях космического корабля, наладить полноценную деятельность в условиях открытого космоса, направленно изменять структуру и функции организма.

 

 

 

 

Ivchenko_NogiУ монографії «Народні природничі назви» розглянуто процес становлення, рівень об'єктивності, структуру і значення народної зоології, зроблено порівняльний аналіз наукової і народної природничої термінології в системі природничих наук, простежено еволюцію і взаємозв'язки міфологічної та зоологічної термінології, відображено деякі аспекти соціально-економічної, культурної та військової діяльності людства, яка акумульована в назвах тварин. Зібрано і класифіковано несистематичні терміни і поняття на позначення анатомії, морфології, фізіології, хворобливих станів людей і тварин, анатомо-фізіологічних, психологічних, поведінкових особливостей дітей, екологічних, фізико-хімічних понять тощо. Монографія розрахована на науковців і фахівців природничої й лінгвістичної галузей та історії науки.

 

 

 

Ivchenko_NogiПідручник «Латинська мова і основи медичної термінології» складається з основного курсу, термінологічних додатків до основного курсу, латинсько-українського і українсько-латинського словників. Особливий акцент зроблений на вивчення основ медичної термінології (анатомічної, гістологічної, клінічної і фармацевтичної). Окремо виділені теми занять для самостійної позааудиторної роботи студентів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—II рівнів акредитації. 

 

 

 

 

 

Ivchenko_NogiУ посібнику «Лексикологія німецької мови» розглядаються основні проблеми лексикології німецької мови - семасіологія, фразеологія, словотвір, ономастика, словниковий склад мови і лексикологія. Значну увагу приділено методам дослідження словникового складу мови, в тому числі методам, що використовують у когнітивній лінгвістиці, квантитативній лінгвістиці, психолінгвістиці і структурній лінгвістиці. До теоретичної частини посібника подано Практикум, що містить різноманітні питання і завдання, список літератури і предметний покажчик. Для студентів та аспірантів університетів, які навчаються за спеціальністю "німецька мова".

 

 

 

 

Ivchenko_NogiРобота «Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу (на прикладі німецькомовної фахової комунікації)» являє комплексний та систематизований реферативний огляд новітньої моделі науково-технічного перекладу, основу якої складають лінгвістичні, прикладні та системотехнічні методи, як конститутивної складової глобальної фахової комунікації. Розрахована на перекладачів, викладачів ВНЗ, студентів перекладацьких та філологічних спеціальностей та усіх тих, хто цікавиться проблемами науково-технічного перекладу в умовах сформованої індустрії лінгвістичних послуг.

 

 

 

 

Ivchenko_NogiПосібник «Вступ до теорії перекладу» складається з методичного подання, покликаного сприяти оптимальному його використанню в навчальних цілях, а також трьох основних частин – інформаційної частини, представленої в графічній формі, тренувальних тестів, призначених для самостійної роботи; діагностуючих контрольних тестових завдань), структурованих відповідно до вимог блочно-модульної системи навчання. Посібник складено у відповідності до вимог держстандарту і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей університетів, аспірантів і викладачів.

 

 

 

 

 

Ivchenko_NogiУ підручнику «Ораторське мистецтво» розглядаються науково-теоретичні й практичні засади риторики, як науки про ораторське мистецтво. Тут містяться відомості з історії античного судового красномовства та періоду виникнення й розвитку судової риторики в українському судочинстві; мудрі й оригінальні поради античних і слов'янських ораторів щодо опанування тонкощами ораторського мистецтва. Наголошується на правових, етичних, психологічних, логічних, мовно-мовленнєвих аспектах, що є невід’ємними якостями сучасних ораторів. Для студентів вищих навчальних закладів. Добре прислужиться майбутнім правникам, а також тим, кого цікавить сила живого переконуючого слова та мистецтво оволодіти ним.

 

 

 

Ivchenko_NogiУ словнику «Православна еліта України XVI - XVII ст. (100 постатей)» подано життєпис і діяльність 100 найвидатніших постатей православної еліти України ранньомодерної епохи, які свої інтелектуальні здібності та професійні навички спрямовували на захист основ православ'я; незалежності Української православної церкви та збереження ідентичності українського народу. Представлена основна література про них, а також ілюстрації, які увиразнюють життєдіяльність православних інтелектуалів України. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, державних і релігійних організацій та установ і всіх тих, кому небайдуже історичне минуле України і Православної церкви.

 

 

 

 

Ivchenko_NogiУ словнику «Реформаційні ідеї на українських землях XVI - XVII ст. (100 протестанських діячів)» представлено життєпис і діяльність 100 протестантських інтелектуалів, ідеї чи діяльність яких поширювалася українськими теренами у ранньомодерну епоху, і представлена основна література про них.

 

 

 

 

 

 

Ivchenko_NogiУ словнику «Руська Унійна (Греко-Католицька ) церква кінця XVI - початку XIX ст. у постатях» проаналізовано життєвий та творчий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви від Берестейської унії 1596 року до утворення Галицької митрополії на Правобережній Україні (1807 року) та ліквідації Церкви Полоцьким собором 1839 року на Лівобережжі. Представлена основна література про видатних унійних інтелектуалів та ілюстрації, що увиразнюють їхню діяльність.

 

 

 

 

Bezumtsi

Кто не хочет, ищет причины. Кто хочет, ищет возможности. Книга «Big money: принципы первых» о людях, которые всегда ищут возможности и находят их. Всё хорошее в этом Мире придумано людьми, которые хотели заработать. Предпринимателями и бизнесменами. Эта книга о них. О тех, кто каждый день делает этот мир лучше, развивая свой бизнес, создавая рабочие места и платя налоги. Опровергая стереотипы, это не скучные, угрюмые капиталисты, у которых в голове только деньги. Это интересные, умные, харизматичные люди, которые, как и каждый из нас, каждый день нуждаются в успехе и сожалеют о том, что времени для этого всегда не достаточно. Их отличие только в том, что все они одержимые своей идеей перфекционисты. А именно таким будет принадлежать Мир будущего — одержимым идеями перфекционистам. Я очень волнуюсь. В твоих руках, уважаемый читатель, моя первая книга. Книга о людях и их историях побед. Эта книга поможет тебе увеличить скорость и быстрее достигнуть своей мечты. Именно для этого она и создана. 

 

   

Bezumtsi

Книга «Університет в епоху перемін. Інституції і академічні кадри в умовах зростаючої конкуренції» є результатом багатьох років міжнародних порівняльних досліджень університетських установ в Європі. Університети піддаються потужному тиску змін, що, з одного боку, пов'язано з проблемами глобалізації, європеїзації та масовізації всієї вищої освіти, а з іншого - зі зміною ролі європейської держави добробуту. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

«Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресcа» - это обновленное издание самой известной книги по личной эффективности, переведенной на несколько десятков языков. С ее помощью клубки ваших проблем распутаются гораздо быстрее: вы обретете ясность сознания и упорядоченность мыслей, научитесь отделять важные дела от второстепенных, верно ставить цели и распределять приоритеты, доводить начатое до конца, а также полноценно отдыхать. В новом издании большое внимание уделено работе с электронной почтой и другой цифровой информацией, так что теперь методика Getting Things Done поистине универсальна. 

  

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Формирование личности ребенка в общении". Эта книга об общении. Мы расскажем в ней о том, как ребенок, появившись на свет, вступает в свои пер вые контакты с окружающими людьми, как все более усложняются и углубляются его связи с ними, как преобразуется общение ребенка со взрослыми и сверстниками в первые 7 лет жизни. Наша книга также и о самопознании. Мы постараемся описать, что знает о себе мал енький ребенок, как он представляет себе различные свои способности и вытекающие из них возможности.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Сплоченность и толерантность в группе. Психологические игры и упражнения". В книге представлены игры и упражнения, помогающие уже на первом этапе работы создать в группе атмосферу сплоченности и доверия, раскрыть творческий потенциал участников.

 

 

 

 

  

 

BezumtsiПоследние двадцать лет нас учили, что деловая переписка - это бесконечные реверансы, бессмысленные формы вежливости и вымученные шаблоны. Максим Ильяхов и Людмила Сарычева, авторы культовой книги «Новые правила деловой переписки», предлагают менять культуру делового письма и выдвигают два новых правила: уважение к адресату и забота о его интересах. Письма, составленные по таким правилам, располагают к вам людей и помогают находить общий язык. Следуя рекомендациям из книги, вы научитесь писать коммерческие предложения, сопроводительные письма, просьбы коллегам, ответы клиентам и любые другие рабочие письма. Это обязательная книга для всех, кто пишет по работе: руководителей, менеджеров, специалистов и соискателей. 

 

 

  

Bezumtsi

«Бизнес-копирайтинг» – четвертая книга Дениса Каплунова, одного из самых ярких и успешных современных копирайтеров. Из этой книги вы узнаете всё необходимое, чтобы привлечь внимание читателя к своим текстам, убедить его в своей правоте, показать выгоды, снять возражения и добиться желаемого эффекта. Это книга о том, как стать серьезным автором, пишущим для серьезных людей и способным добиваться серьезных результатов. 

 

 

 

  

 

Bezumtsi

Електронне видання. The book "Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches" advances a framework, a process, and compositional approaches for designing a proposal for qualitative, quantitative, and mixed methods research in the human and social sciences. The ascendency of qualitative research, the emergence of mixed methods approaches, and the continuing use of the traditional forms of quantitative designs have created a need for this book’s unique comparison of the three approaches to inquiry. This comparison begins with preliminary consideration of philosophical assumptions for all three approaches, a review of the literature, an assessment of the use of theory in research approaches, and reflections about the importance of writing and ethics in scholarly inquiry. The book then addresses the key elements of the process of research: writing an introduction, stating a purpose for the study, identifying research questions and hypotheses, and advancing methods and procedures for data collection and analysis. At each step in this process, the reader is taken through qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

У цій книзі розроблено рамки, процес та композиційні підходи для розробки пропозиції щодо якісних, кількісних та змішаних методів дослідження в галузі гуманітарних та соціальних наук. Підйом якісних досліджень, поява підходів змішаних методів та постійне використання традиційних форм кількісних конструкцій викликали потребу в унікальному порівнянні трьох підходів до дослідження.

 

Bezumtsi

Автор книги «Як писати комерційну пропозицію», відомий український копірайтер, упевнений: комерційні пропозиції працюють! Звісно, якщо відповідально ставитися до їх складання. Написана у формі майстер-класу, ця книжка містить десятки кейсів із власного досвіду Дениса Каплунова. Автор щедро ділиться тонкощами створення ефективних комерційних пропозицій. Читачеві залишається тільки скористатися конкретними порадами і вийти на новий рівень власної ефективності. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

«Блокчейн. Как это работает и что ждет нас завтра» - первая оригинальная книга российских экспертов о технологии блокчейна. Ее вторы - признанный специалист в области теории денег и регулирования передовых технологий и успешный практик в сфере инвестиционного бизнеса. Они стремятся понять, как и почему эта инновация всего за несколько лет овладела умами миллионов, вызвала настоящий криптовалютный бум на рынке и привлекла многомиллиардные инвестиции в новую индустрию. В книге дается анализ применения блокчейна в финансовой индустрии, госсекторе и других отраслях. Рассматриваются ведущие мировые и российские блокчейн-стартапы. Изучается практика ICO. Отдельные главы посвящены вопросам государственного регулирования и перспективам блокчейн-технологий. 

 

 

 

Bezumtsi

«Ефект Медичі: Інноваційні відкриття на перетині ідей, концепцій та культур» - світовий бестселер з питань інновацій, перекладений дев'ятнадцятьма мовами світу. Ця книжка не розповідає ні про епоху Відродження, ні про родину Медичі. Вона, радше, про ті фактори, які зробили цю епоху можливою. Автор у захопливій формі відкриває читачам, як можна знайти перетини у власному житті та як перетворити ідеї у проривні інновації. Він представляє численні яскраві історії про перетини в різних галузях, як-от бізнес, наука, мистецтво, політика. Читачі дізнаються, як зруйнувати асоціативні бар'єри й поглянути на проблеми по-новому, як цілеспрямовано поєднувати різні концепції, як перейти від знайомого оточення до невідомого та як діяти задля втілення того, що Франс Йохансон називає "ідеями Перетину". 

 

 

  

 

Bezumtsi

Книга «О криптовалюте просто» — самый быстрый способ войти в мир криптовалют и начать ими пользоваться. Вы хоть раз спрашивали себя, что такое биткоин, криптовалюта или блокчейн? А децентрализация? Как вы думаете, кто выиграл от появления Интернета? Люди, которые были подготовлены к нему и стали использовать его в личных или коммерческих целях до того, как подтянулись остальные. Новая технология "блокчейн" дает аналогичную возможность. Она играет сейчас такую же роль, какую играл Интернет последние 20 лет. Главный вопрос, который каждый себе задает, это "С чего мне начать?". 

  

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Монографія «Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід» присвячена дослідженню особливостей правового регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі в особливих умовах інформаційного суспільства. Монографія є однією з перших спроб системного аналізу практики Суду ЄС у сфері авторського права і суміжних прав. Основу дослідження становлять понад шістдесят рішень Суду ЄС, об’єднаних у тематичні розділи щодо критеріїв охороноздатності, основних видів використання твору, винятків і обмежень з авторського права, концепції справедливої винагороди. Окремий розділ присвячено важливим питанням використання творів в онлайн середовищі та співвідношення авторського права і фундаментальних прав і свобод. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників органів державної влади, суддів, патентних повірених, адвокатів, фахівців у сфері інтелектуальної власності та широкого кола читачів, котрі цікавляться питаннями авторського права і суміжних прав. 

 

 

Bezumtsi

Наразі існує кілька вітчизняних наукових теорій авторського права, які цікаві самі по собі, але їх огляд не є предметом нашого видання. Лише зауважимо, що враховуючи такий різновектроний підхід навіть в теорії цього права, нелегко орієнтуватися у сучасному світі, що орієнтований на перманентне створення об’єктів інтелектуальної власності, а це делегує необхідність захисту як самого права (автора твору) та й об’єктів цих інтелектуальних зусиль від протиправних посягань. Саме цим питанням з огляду на сучасне законодавство України і призначений посібник «Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність», що розрахований на широке коло читачів.  

 

 

 

 

Bezumtsi

У монографії «Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу» досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв'язку із інтенсивним розвитком інформаційних технологій та ІТ-права, призначеного забезпечити регулювання відносин у сфері ІТ. Досліджені категорії інформаційного суспільства та ІТ-права. Аналізуються особливості правового регулювання окремих видів суспільних відносин у ІТ-сфері, зокрема, відносин власності, договірних відносин, проблеми Інтернету речей та штучного інтелекту, піратства в Інтернеті, проблеми авторського права у цифрову добу та ін. Призначена для науковців, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів юридичних спеціальностей, практикуючих правознавців. Може бути корисною усім, хто цікавиться проблемами ІТ-права. 

 

 

 

Bezumtsi

Навчальний посібник «Авторське право і суміжні права в Україні» підготовлений у відповідності із обов'язковими вимогами державних освітніх стандартів вищої освіти та відповідає діючим на момент видання нормативним актам. У проведеному дослідженні викладені загальнотеоретичні та практичні питання правового регулювання відносин авторського права і суміжних прав. Завдяки представленому навчальному посібнику можна ознайомитися із основними інститутами авторського права і суміжних прав, а саме: дослідити юридичну природу авторських та суміжних прав; проаналізувати основні юридичні ознаки та особливості створення об’єктів авторського права і суміжних прав; визначитися із правовим статусом суб'єктів авторського права і суміжних прав; охарактеризувати зміст відповідних правовідносин; вивчити можливі способи правової охорони та захисту авторських та суміжних прав за законодавством України. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів юридичних та інших факультетів. 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі» розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності та особливості їх використання в рекламі. На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України розкриваються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, дається правова характеристика окремим групам об'єктів інтелектуальної власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорам у сфері інтелектуальної власності як форми використання майнових прав та особливості використання об'єктів інтелектуальної власності в рекламі. Даний навчальний посібник може стати у нагоді для студентів юридичних ВНЗ та студентам-спеціальності піар-менеджмент, аспірантам, здобувачам, викладачам та широкому колу фахівців у сфері права інтелектуальної власності та рекламної діяльності. 

 

 

Bezumtsi

У монографії «Інтернет речей: теоретико-методологічні основи правового регулювання» досліджено виникнення та розвиток феномену Інтернету речей, на численних прикладах з'ясовано його унікальну роль у розвитку соціуму, на основі аналізу особливостей складу та функціонування технологій, які при цьому використовуються, в інтересах подальших юридичних досліджень обгрунтовано та запропоновано визначення терміна "Інтернет речей". Як типові приклади наведено методологічні підходи щодо аналізу, з'ясування та формулювання правових проблем, пов'язаних із розвитком інформаційної інфраструктури Інтернету речей, застосування штучного інтелекту та роботів, автономних автомобілів, кораблів і дронів, з використанням розумних контрактів, особливостями захисту персональних даних, авторського права та права інтелектуальної власності, із забезпеченням кібербезпеки, із визначенням юридичної відповідальності тощо. Для науковців, студентів і аспірантів, працівників органів державної влади, юристів і фахівців у сфері Інтернету речей. 

 

 

Bezumtsi

Книгу «Інформаційне право. Практикум» підготовлено для студентів, які вивчають дисципліну "Інформаційне право". Вона покликана допомогти їм при вивченні тем з інформаційного права, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини. Може бути корисна також для аспірантів та викладачів ЗВО, полегшувати пошук фактологічного матеріалу та його інтерпретацію стосовно конкретних ситуативних завдань. Розрахована на студентів, магістрантів та викладачів закладів вищої освіти. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У посібнику «ІТ-право: теорія та практика» викладаються основи правового регулювання інформаційно-комунікативних відносин та забезпечення інформаційної безпеки у сфері ІТ, характеризуються особливості суб’єктів та об'єктів відносин у цій сфери, віртуальна власність, електронна комерція, технології блокчейн і смарт-контракти, стартапи і соціальні мережі у контексті проблем їхнього правового регулювання та інші питання впорядкування ІТ-сфери. Призначена для студентів та аспірантів юридичних спеціальностей, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів юридичного профілю, практикуючих правознавців. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами "ІТ-права" та інформаційної безпеки.

 

 

 

  

Bezumtsi

Монографію «Кібербезпекова політика України: стан та пріоритетні напрями забезпечення» присвячено теоретико-правовим засадам формування та розвитку кібербезпекової політики в Україні. У роботі визначено такі поняття: "кібербезпекова політика", "кібернетична функція держави", "правовий режим кібербезпекової політики, "коннотація кіберпростору", "homo cyberus", "аксіологія кіберпростору", "кіберосвіта". Проаналізовано стан вітчизняних нормативно-правових актів, що регулюють інформаційні відносини у сфері кібербезпеки. Визначено основні ознаки кібербезпекової функції та політики. Для науковців, викладачів, студентів та слухачів юридичних факультетів і закладів освіти, а також працівників безпекової сфери. 

 

 

 

 

Bezumtsi

У монографії «Кримінальна відповідальність за несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ» проаналізовано історичний та зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Досліджено об’єктивні та суб’єктивні ознаки складу вказаного злочину, його кваліфікуючі ознаки, а також покарання за вчинення цього злочину. На підставі отриманих результатів наукового дослідження вироблено низку пропозицій щодо удосконалення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку. Для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників, працівників право-охоронних органів, адвокатів, суддів.

 

 

 

Bezumtsi

Посібник «Основи ІТ-права» побудований на практичному досвіді юридичного супроводу ІТ-компаній в Україні. У ньому висвітлено багато питань, але основну увагу приділено аналізу судової практики та кейсів. З метою порівняння та вивчення зарубіжного досвіду у сфері ІТ-права здійснено аналіз та вивчено досвід США та країн ЄС. Посібник призначений для підготовки студентів-правників, що цікавляться ІТ-технологіями. Він може бути використаний також і практикуючими ІТ-юристами, доповідачами при розробленні та проведенні тренінгів. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Право на свободу та особисту недоторканість: практика Європейського суду з прав людини та законодавство України» з урахуванням Європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні права на свободу та особисту недоторканність. Видання розраховане на працівників органів прокуратури, поліції та органів правопорядку, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів вищих юридичних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами кримінального судочинства. 

 

 

 

 

Bezumtsi

Підручник «Речове право» підготовлено відповідно до навчального плану дисципліни. Структурно підручник складається з чотирьох розділів, поділених на двадцять одну главу, в яких розглядаються загальні положення речового права, основні та забезпечувальні речові права, міжнародне речове право. Підручник призначений для студентів, аспірантів, викладачів і науковців юридичних вищих навчальних закладів. Це видання буде корисним для представників судових, інших правозастосовних органів держави, правозахисних організацій, а також всіх, хто цікавиться питаннями речових прав. 

 

 

 

Bezumtsi

У підручнику Математичні методи дослідження операцій розглядаються питання лінійного та нелінійного програмування, двоїстості у лінійному програмуванні, постоптимального аналізу, а також розв’язування класичних задач математичного програмування, зокрема засобами табличного процесора Excel.

Підручник призначений для студентів закладів вищої освіти, які вивчають дисципліну "Математичні методи дослідження операцій". Теоретичні питання доповнюються прикладами розв’язування дослідження операцій. Кожний розділ підручника містить задачі для самостійного розв’язування, а також питання для самоперевірки. Підручник може використовуватися для підготовки до лабораторних занять, а також самостійного вивчення дисципліни.

 

 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Практикум з мікробіології» описані алгоритми виконання професійних практичних навичок з мікробіології, тести, ситуаційні задачі, надано рекомендації щодо проведення модульного контролю знань, умінь і практичних навичок студентів з цього предмету.

Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ, академії та інститутів медсестринства.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Третє видання «Атласу інфекційних хвороб» виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань, їх ускладнень і вигляд збудників. Всього нараховується 561 фотоілюстрацій. Для інфекціоністів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дерматологів, науковців, а також студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів-курсантів. 

 

 

 

 

Bezumtsi

У посібнику «Лікувальна фізична культура» висвітлено правила і методи дозування навантаження; процес формування рухових навичок; форми проведення процедури лікувальної фізкультури, режими рухової активності; правила підготовки і проведення процедури лікувальної фізкультури та вивчення і оцінки реакції на фізичне навантаження та організацію лікувальної фізкультури. Велика кількість рисунків, схем, таблиць робить посібник більш доступним і зрозумілим. Дане видання призначене для підготовки фахівців із фізичної реабілітації у медичних вищих навчальних закладах із навчального предмета "Основи фізичної реабілітації". Посібник буде корисним і для підготовки молодших спеціалістів медицини з предмета "Медична та соціальна реабілітація", лікарів та інструкторів з лікувальної фізкультури, лікарів реабілітаційних відділень. 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «АСУ в електроспоживанні» наведена загальна характеристика АСУ промислових систем електропостачання. Детально розглядається математична постановка та моделювання таких задач керування електричними режимами як керування якістю електричної енергії, реактивною потужністю та електроспоживанням в умовах дефіциту потужності систем живлення. Переважна частина задач, що розглядаються, має практичну реалізацію на виробництві. Наводяться чисельні приклади розв’язування цих задач. Навчальний посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І-IV рівня акредитації. 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. The "Advanced R" will appeal to programmers and developers of R software, as well as applied statisticians and data analysts in many fields. The books will feature detailed worked examples and R code fully integrated into the text, ensuring their usefulness to researchers, practitioners and students.

Книга сподобається програмістам та розробникам програмного забезпечення R, а також прикладним статистикам та аналітикам даних у багатьох сферах. У книзі представлені деталізовані приклади та код R, повністю інтегрований у текст, що забезпечує їх корисність для дослідників, практиків та студентів.

 

 

 

 

Bezumtsi

В навчальному посібнику «Основи програмування мовою VBA в середовищі Microsoft Excel» розглядаються основи мови програмування VBA. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується наведенням прикладів, що демонструють ту чи іншу особливість мови. 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Data Science & Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data" provides a practitioner's approach to some of the key techniques and tools used in Big Data analytics. Knowledge ofthese methods will help people become active contributors to Big Data analytics projects. The book's content is designed to assist multiple stakeholders: business and data analysts looking to add Big Data analytics skills to their portfolio; database professionals and managers of business intelligence, analytics, or Big Data groups looking to enrich their analytic skills; and college graduates investigating data science as a career field.

Ця книга пропонує підхід практикуючого до деяких ключових методик та інструментів, що використовуються в аналітиці великих даних. Знання цих методів допоможе людям стати активними учасниками проектів аналітики великих даних. Книга контент розроблений, щоб допомогти багатьом зацікавленим сторонам: аналітикам бізнесу та даних, які хочуть додати аналітику Big Data навички до їх портфоліо; професіонали баз даних та менеджери бізнес-аналітики, аналітики або групи великих даних прагнуть збагатити свої аналітичні навички; та випускники коледжів, які вивчають науку про дані, як галузь кар’єри.

  

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Процеси та апарати хімічних технологій» розкрито основні закономірності масоперенесення в аспекті рідина-рідина, рідина-газ, тверде тіло-газ, рідина. Одночасно наведені контрольні питання, задачі і приклади їх розв'язання. Посібник складається з трьох розділів. Навчальний посібник призначений для студентів стаціонарної і дистанційної форм навчання. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У підручнику «Технологія первинної переробки нафти і газу» коротко викладено історію розвитку видобутку, дослідження і переробляння нафти та газу. Розглянуто фізико-хімічні властивості нафти і нафтових фракцій, вуглеводневих газів, характеристику продуктів переробляння. Описано методи підготовки нафти і газу до переробки, основні процеси первинної переробки нафти і газу, а також вторинної перегонки дистилятів. Розглянуто апаратурне оформлення технологічних процесів первинної переробки нафти. Для студентів ВНЗ. Матеріал, наведений у підручнику, буде корисним для науковців, інженерно-технічних та інших працівників нафтогазової галузі, а також для економістів і екологів. 

 

  

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Mathematics for Machine Learning" is intended to provide some background and starting points for researchers interested in developing their own AutoML approaches, highlight available systems for practitioners who want to apply AutoML to their problems, and provide an overview of the state of the art to researchers already working in AutoML.

Ця книга має на меті забезпечити дослідницьку основу та вихідні точки зацікавленості у розробці власних підходів до AutoML, виділіти доступні системи для практикуючих, які хочуть застосувати AutoML до своїх проблем та надавати їм огляд стану техніки для дослідників, які вже працюють в AutoML.

 

 

 

 

Bezumtsi

Електронне видання. "Automated Machine Learning: Methods, Systems, Challenges"This book brings the mathematical foundations of basic machine learning concepts to the fore and collects the information in a single place so that this skills gap is narrowed or even closed. Equipped with the basic concepts presented here, and how they fit into the larger context of machine learning, the reader can find numerous resources for further study, which we provide at the end of the respective chapters.

Ця книга висуває на перший план математичні основи базових концепцій машинного навчання та збирає інформацію в одному місці, щоб цей розрив у навичках звузився чи навіть був закритий. Оснащений основними поняттями, представленими тут, і тим, як вони вписуються в ширший контекст машинного навчання, читач може знайти численні ресурси для подальшого вивчення, які надаються в кінці відповідних розділів.

 

 

 

Bezumtsi

В навчальному посібнику «Перехідні процеси в системах електропостачання. Елементи теорії, програми, ілюстрації» розглядаються роль і значення розрахунків аварійних режимів для надійного електропостачання народного господарства. Розкриваються методологія і короткі теоретичні відомості техніки розробки математичних моделей перехідних процесів при розрахунках аварійних режимів в системах електропостачання. Викладена технологія використання чисельних методів і програмного забезпечення при розрахунках аварійних режимів. Посібник призначений для студентів електроенергетичних спеціальностей вищих навчальних закладів І - ІУ рівня акредитації. 

 

 

Bezumtsi

Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из как минимум шести видов человека, живших на этой планете, - ничем не примечательным животным, которое играло в экосистеме роль не большую, чем гориллы, светлячки или медузы. Но около семидесяти тысяч лет назад загадочное изменение когнитивных способностей Homo sapiens превратило его в хозяина планеты и кошмар экосистемы. Как человек разумный сумел покорить мир? Что стало с другими видами человека? Когда и почему появились деньги, государства и религия? Как возникали и рушились империи? Почему почти все общества ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали господствующими вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени счастливее? Какое будущее нас ожидает? Юваль Харари в своей книге «Sapiens. Краткая история человечества» показывает, как ход истории формировал человеческое общество и действительность вокруг него. Его книга прослеживает связь между событиями прошлого и проблемами современности и заставляет читателя пересмотреть все устоявшиеся представления об окружающем мире. 

 

 

Bezumtsi

«Зродились ми великої години...» ОУН і УПА» становить собою корпус текстів, авторами яких є впливові науковці, журналісти, громадські діячі та дисиденти. Мовою фактів, свідчень, спогадів, побутових подробиць і навіть філософських міркувань вони відповідають на гострі питання, намагаючись відшукати правду про відчайдушних борців за українську державність — про бандерівців, у лапках і без. 

 

 

  

 

 

 

Bezumtsi

Правда про кримінальну справу, життя і смерть Василя Стуса. У книжці «Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву колишнього КДБ УРСР» зібрано архівні документи з кримінальної справи Василя Стуса, покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. Ознайомившись із наведеними матеріалами, читачі дізнаються про невідомі факти щодо життя, ув'язнення та загибелі Стуса, які досі охороняли під грифом "Секретно". 

  

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Тема історичної пам’яті актуальна повсякчас, хай би про які націю, етнос чи державу йшлося. Нерозв’язані гострі питання спільного минулого України та Польщі сьогодні заважають обом країнам без спотикань здійснювати поступ на шляху примирення. Під обкладинкою книжки «Війна двох правд. Поляки та українці у кривавому XX столітті» ви знайдете факти, результати досліджень та міркувань провідних спеціалістів із проблем українсько-польських відносин. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному виданню "Історична правда", спробували висвітлити правду про суперечливі події XX століття в історії двох народів. 

  

 

 

 

Bezumtsi

«#НАШІ на карті світу» - це 80 історій про непересічних людей: українців за походженням чи місцем народження. Книжка журналістки Уляни Скицької — про #НАШИХ, людей, яких визнав увесь світ, які змінили хід історії, чиї досягнення дивують і вражають. Серед героїв книжки є добре знані Іван Пулюй, Соломія Крушельницька, Енді Воргол, Софія Яблонська, Казимир Малевич, Ігор Сікорський, Марія Примаченко. А є й ті, хто стане для читачів справжнім відкриттям. Ці люди надихають, і часом їхні біографії настільки дивовижні, що виникає думка: "Так буває лише в кіно". 

 

 

 

  

Bezumtsi

За словами автора, «Доки світло не згасне назавжди» – це суміш драматичної історії та фантастики. Сестри Рута й Індія, попри незвичайні імена, проживають цілком буденні життя: Індія навчається на лікаря, Рута закінчує одинадцятий клас. Усе раптово змінюється, коли через нещасний випадок гине наречений Індії. Раніше близькі сестри віддаляються, звинувачуючи одна одну в тому, що сталося. І саме тоді, коли, здавалося б, із конфлікту вже не виплутатися, Рута виявляє, що здатна впливати на реальність у снах. Невдовзі в її сновидіннях з'являються химерні тіні, і що ближче вони підступають, то дужче мерхне світло довкола дівчини. За нестримним бажанням повернути колишнє життя Рута не помічає, як кожен наступний сон стає дедалі темнішим.

 

 

 

Bezumtsi

Віддавна слово мало магічну силу, а людська думка, виявляючи себе в різних літературних формах, повчала, підбадьорювала і спонукала до дії. У цій книзі «Мудрість тисячоліть» зібрані притчі народів світу, а також афоризми видатних письменників, філософів, істориків. Розумні, добрі, смішні й скептичні, вони завжди будуть актуальними, бо в них закладена непідвладна часу мудрість. Мудрість віків. 

 

 

 

 

  

Bezumtsi

У цій книжці «Чаша мудрості» зібрано найкращі притчі різних часів і народів - філософські, орелігійні, побутові тощо. Сповнені глибокого змісту та мудрих порад, ці твори допомагають пізнати сенс життя, підказують, як вирішити ті чи ті проблеми, а також відчути радість самовдосконалення. 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Пропоноване увазі читача видання містить під однією обкладинкою дві праці знаного литовсько-французького лінгвіста, фольклориста й літературознавця Альгірдаса Юлюса Греймаса – «Про богів та людей» та "У пошуках народної пам'яті". Це здобутки понад двадцятирічної копіткої праці з реконструкції цілісної міфологічної картини світу стародавніх литовців. З погляду методологічних засад "батька" порівняльної індоєвропеїстики Жоржа Дюмезіля А. Ю. Греймас зреалізував успішну спробу зіставлення розрізнених фольклорних, історичних і літературних джерел у вимірі масштабної міфологічної ретроспективи, що переконливо доводить значущість литовського "компонента" в історії індоєвропейців. Для українських учених видання «Про богів та людей» окреслює нову царину досліджень, передусім з огляду на те, що литовсько-українські міфологічні паралелі до сьогодні не було осмислено на такому рівні, якого вони, безумовно, заслуговують.

 

 

 

Bezumtsi

У книжці «Теплі історії до кави» Н. Гербіш зібрані історії про почуття й настрої, сумніви й рішення, далеку дорогу й затишний дім, чужі міста й близьких людей, солодкий шоколад і терпкувато-гірку каву. Герої цих історій − прості жителі звичайних містечок, загублені, знайдені, закохані, замислені, умільці надихати й такі, що за клапоть натхнення готові поділитися останньою філіжанкою кави − хоча, що тут казати, вони готові ділитися своєю кавою й просто так. Вони щирі й справжні: пестять своїх котів, їздять на велосипедах, приймають гостей, печуть пиріжки й відсилають листівки, слухають вуличних музикантів і малюють маршрути на поторсаних картах. А ще у кожного з них є старі, улюблені горнятки, на дні яких і збереглися ці історії.

 

 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Мелодія кави у тональності кардамону» Н. Гурницької описано драматичну історію забороненого кохання юної дівчини до набагато старшого за неї одруженого польського шляхтича, яка розгортається в атмосфері Львова XIX сторіччя! Що це − мінлива пристрасть чи справжні почуття? Для неї − це перше кохання, для нього − мабуть, уже й останнє… Чи отримають закохані шанс змінити власну долю, залишитись разом і чи взагалі можливо побудувати щастя, балансуючи на краю прірви та порушуючи всі можливі заборони?

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У минулому Андрій Васильєв працював ведучим новин і готував репортажі з гарячих точок. А сьогодні він − оператор корекції траєкторій Центру керування польотами Національного управління з аеронавтики та досліджень космічного простору США.

Герої книги «Франческа» − працівники НАСА, які відповідають за траєкторії і орієнтацію сателітів, а також за підведення космічних кораблів на підхідні орбіти до міжнародних космічних станцій. У часі космічних робочих буднів з Доржем, його напарницею Франческою, полковником Вескоттом, Сарою, професором Расселом та іншими постійно трапляються кумедні та незвичайні історії. Найчастіше у різні халепи потрапляє сицилійка Франческа. Усе, до чого вона торкається, вибухає, горить і розбивається... А космос близько.

 

  

Bezumtsi

Головний герой книги «Бот. Гуаякільський парадокс» Тимур − у минулому кращий програміст компанії "ТТР", більше не здатний займатися програмуванням. Він намагається забути події п’ятирічної давнини, коли створені ним боти втілилися у плоті й перетворилися на жахливих вбивць. Але він іще не здогадується, що боти вже поширюють нову епідемію агресії у Гуаякілі. Величезна кількість людей потрапляє до психіатричної клініки після скоєння особливо жорстоких злочинів. Усі вони малюють однакові фрактали та повторюють ім’я ТИМУР...

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У фантастичному романі «Стіна» Андрія Цаплієнка перед читачем постають два постапокаліптичні суспільства, одне з яких упевнено торує прогресивний шлях розвитку, а інше − просто деградує. Автор переконаний, що ментальність і тяглість традицій дуже мало змінюються впродовж століть. Герої роману − українці та росіяни, носії яскравих національних рис − перебувають у постійному напруженому антагонізмі. Війна між ними йде відразу на кількох рівнях − від збройних сутичок до зіткнень душ та внутрішніх переконань. А Дикі Поля, які залишаються після великих і малих протистоянь, − це як незагойні рани, ракові пухлини: вони продовжують кровоточити, демонструючи людству, що війна породжує тільки війну.

 

 

 

 

Bezumtsi

"Підштовхуй себе. Не засиджуйся»". Саме цього паралізований Вілл вчить Луїзу, свою молоду доглядальницю у романі Джоджо Мойєса «До зустрічі з тобою». Вона мешкає з батьками, знає напевне, скільки кроків від зупинки до її будинку, але навіть не уявляє, як воно − жити на повну. А він після жахливої аварії цілком втратив сенс життя, сховавши всі почуття під маскою збайдужілого циніка… Такими вони були до зустрічі одне з одним. Але головне − якими стали! "Живи на повну. Просто живи".

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Це вже четверта книжка історичної прози Юрія Косача «Сеньйор Ніколо». Віртуозний майстер історичної белетристики, Косач зачаровує читача то незвичними ракурсами погляду на вузлові моменти української історії, то яскравими зображеннями маловідомих, а то й зовсім невідомих подій з нашого минулого. Серед інших його талантів, Косач-прозаїк − ще й незрівнянний творець літературних портретів видатних історичних постатей і митців, які в його творах інтеґрально єднають Україну із загальноєвропейським контекстом.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Під цією обкладинкою «Номінація» − найповніше зібрання прозових текстів Юрка Іздрика: від культових "Воццека", "Подвійного Леона", "Острова КРК" і до опублікованих у різних виданнях есеїв. Проза Іздрика − летка й нелінійна, це гра в мову і гра з мовою, велике творення і руйнування світу на різних рівнях.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

«Все те незриме світло» − бестселер від лауреата престижних літературних премій! Чудова екранізація. Захоплива та зворушлива історія сліпої французської дівчинки і боязкого німецького хлопчика, які під час Другої світової намагаються, хто як може, вижити у круговерті війни, не втратити здатність любити і врятувати найдорожчих людей... Це книга про кохання і смерть, про те, що з нами робить війна, і про те, що невидиме світло переможе навіть найбезнадійнішу темряву.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

"Французька мрія" вабить стилем і романтикою, ароматом випічки і смаком вишуканого вина. Здавалося б, Париж − ідеальне місце для втечі, де легко все почати заново. Та паризькі вулички розкривають секрети лише "своїм", а від минулого не втечеш, поки воно живе в пам’яті… Новий роман «Добрі новини з Аральського моря» Ірени Карпи − це історії чотирьох українських жінок у Франції. Кожна з них шукає щось своє: юна красуня Богдана – пригод і розваг, досвідчена й виважена Рита − свободи й сімейного затишку, колишня рок-музикантка Хлоя прагне спокою, а енергійна "феменка" Маша − самореалізації та слави. Стосунки й секс, пошуки себе, травми, інтриги та вбивства − вир емоцій зашкалює. Та поки є справжні почуття, дружба й підтримка, вміння насолоджуватися життям, любити себе і своє місто − доти є і надія на "добрі новини", що неодмінно надходять навіть після найбільших катастроф.

 

 

 

Bezumtsi

«Kateryna» is a story of a maiden whose love is betrayed by a Muscovite or ‘Moskal’ – an epithet that was often used as a pejorative for Russian soldiers or Russians generally. The poem was written by Taras Shevchenko, one of Ukraine’s greatest poets. About the author Taras Shevchenko: One of the key figures in Ukrainian history, Taras Shevchenko was a leading figure in 1800s Eastern Europe. His work spans writing, art & folklore, and is now available in illustrated, English editions.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Жан Одинак — власник книжкової баржі "Літературна аптека" — точно знає, як вилікувати почуття, що не вважається захворюваннями й не діагностуються лікарями. Адже він — читач душ, тож кожному покупцеві добирає книги, які якнайкраще впораються із завданням вилікувати людський смуток, тугу чи зневіру. Єдиний, кого Жан не може зцілити, — це він сам. Душевний біль від спогадів про Манон, котра покинула месьє Одинака двадцять один рік тому, розбили йому серце і досі тривожать душевні рани. Усе, що вона залишила, — лист, який Жан ніяк не наважиться прочитати. Усе змінюється одного літнього дня після зустрічі з Катрін, глибоку печаль якої месьє Одинак сподівається вилікувати. Саме цей момент став переломним У житті Жана. Він вирушає в подорож до місця найболючіших спогадів — серця Провансу, аби пережити час страждань і віднайти себе.

«Мaлeнькa пapизькa книгapня» книгa пpo тe, як cтaти вiльним. Вiльним вiд душeвниx тepзaнь, мapниx cпoдiвaнь i туги зa нeздiйcнeнним мaйбутнiм. Цeй чapiвний poмaн змуcить бaгaтьox читaчiв пopинути у cпoгaди пpo cвoє пepшe кoxaння, знoву вiдчути нiжнicть, любoв тa лeгкий вiдтiнoк cмутку зa минулими пoчуттями.

 

Bezumtsi

«Ноги» – книга про Україну, яка є і про Україну, яка може бути. Після повернення з АТО Михайло Кононенко — із позивним «Конан» — пересувається на візку. Але «мирне» життя ховає в собі чи не більше небезпек, аніж бойова операція зі знищення ворожого танка. Дрібні й не дуже кримінальники, корумповані чиновники і політики, шпигуни й убивці з сусідньої країни. Тому боротьба Конана триває – як у житті, так і в комп’ютерній грі, що захопила уми мільйонів, ставши реальнішою за саму реальність. Змішання двох світів, що утворює вибухонебезпечний коктейль, що запалює всю країну. Тектонічне зіткнення старого і нового політичного й воєнного порядків. Життя стає грою, гра — життям. І в усіх цих іграх треба перемогти.  

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Роман «Переможець завжди самотній» відкриє незнані багатьом підводні течії світу кіно та моди: потаємні, глибинні — де зливаються кінокорпорації, ділки відмивають гроші, а продюсери вирішують долі колишніх мегазірок, — і стрімкі поверхневі — де юні моделі й актриси-початківці живуть невиправданими надіями й вірять у каннську легенду про Бріджит Бардо. І коли в цей світ вторгнеться серійний убивця, яким керує мрія очистити світ, чи зможе хтось дати відсіч його божевіллю й інстинкту руйнування? Чи багато людей загине, як гинуть мандрівники в пустелі, задивившись на міраж? 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Вона — Сонце, що засліплює зірки… Вона — Мата Харі, танцівниця і спокусниця найбагатших і наймогутніших чоловіків, чиє життя сповнене небезпек та інтриг. Вона кинула виклик забобонам, ставши найлютішим ворогом паризьких аристократок — їхніх дружин…  Добропорядна Маргарета вже ставала колись місіс Мак-Леод, аби вирватися на волю. Нове ім’я — німецький позивний Н21 — замість перепустки в покраяній фронтами і кордонами Європі приведе її до французької в'язниці.

Найнебезпечніша шпигунка і подвійний агент? Хто вона, та, що пише листи-сповідь для єдиної людини, яку любила більше за життя, — своєї доньки?

«Шпигунка» - це історія жінки, яка насмілилася порушити умовності свого часу і заплатила за це найвищу ціну… 

 

 

Bezumtsi

Альманах молодої драматургії представляє авторів із Білорусі, Росії та України, які беруть участь у Міжнародному гуманітарному проекті "Мінська ініціатива". Антологія «Terra poetica. Альманах молодої драматургії» дає змогу познайомитися із п’єсами про спільне й різне в сьогоденні сучасної молоді трьох країн, їхні проблеми й виклики. 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У збірці "Етюд із метеликом" письменниця виразно презентує своє бачення сучасності, ніби заштриховує тло на малярському полотні. Різні та на перший погляд пересічні особистості потрапляють у незвичні для себе ситуації вибору, боротьби чи безвиході. Проте хай би про кого йшлося - про сільську відлюдницю, чиє серце сповнене милосердя та нерозтраченої теплоти, про скромного приватного детектива, якому вперше в житті випадає роль звабника, або про юну іспанку, яка от-от дізнається таємницю бентежних снів-марень, - рано чи пізно буремні події сплітаються в гармонійний етюд "про любов". 

 

 

 

 

Bezumtsi

Новая книга Николая Ремнева «Двойник. Лучанские каникулы А.П. Чехова» включает три раздела: «Рассказы», «Драма», «Публицистика». В ней рассказывается о пребывании А.П.Чехова на Луке, о семье Линтваревых. Много внимания уделено отношениям Антона Павловича и Натальи Михайловны Линтваревой. 

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Вперше в Україні читачам пропонується переклад усіх 980 хоку, які дослідники беззастережно вважають творами Басьо (1644-1694), славнозвісного поета, який зумів поєднати в цьому жанрі народний гумор "хайкай" і велич образів поезії ренга і чия творчість стала однією з найсамобутніших сторінок не тільки класичної японської поезії, а й національної культури Японії в цілому. У талановитому перекладі Володимира Панченка збережено оригінальний розмір вірша хоку (три рядки, сімнадцять складів) із застосуванням (подібно до версій М. Лукаша) хореїчної тонізації. Тексти подаються японською та українською мовами. Ілюстровано видання Мацуо Басьо «Поезії» численними гравюрами класичних японських художників, котрі, як і хоку, передають мимовільне поетичне враження від побаченого, додають ще більше глибини філософським афоризмам поета, вияскравлюють його щиро-наївне захоплення красою навколишнього світу.

 

 

Bezumtsi

Роман "Танґо смерті" Ю. Винниченка, який став переможцем конкурсу "Книга року ВВС-2012", поза сумнівом, залишається однією з найгучніших літературних подій минулих років і є однією з вершин творчості письменника. Події у ньому розгортаються у двох сюжетних зрізах. У довоєнному Львові і під час Другої світової четверо друзів - українець, поляк, німець і єврей, батьки яких були бійцями армії УНР і загинули 1921 року під Базаром, - переживають різноманітні пригоди, закохуються, воюють, але за будь-яких катаклізмів не зраджують своєї дружби. Паралельно у наші дні у Львові й у Туреччині відбуваються інші події з іншими героями. Проте яким чином обидві сюжетні лінії зійдуться докупи, довідаєтеся у несподіваному фіналі. 

 

 

 

Bezumtsi

Перед читачем нова книга Героя України Володимира Матвієнка "Творіть Україну". У цій збірці вміщено майже всі вірші, написані автором за довге творче життя. Тематика його поезій різноманітна, але в ній яскраво вирізняється патріотична тема, любов до України, безмежна відданість їй, впевненість у її перемозі над ворогами і віра у світле майбутнє українського народу. Володимир Матвієнко – син України, він ніколи не забуває своє поліське коріння і у багатьох віршах оспівує рідне село Білка. Лірико-патріотична поезія є життєдайним джерелом натхнення автора. Багато його поезій стали популярними піснями. Автор адресує свою книгу широкому загалу читачів, незалежно від віку та уподобань кожен з них знайде вірш, який припаде до його серця.

 

 

 

Bezumtsi

У книзі «Місто моє розстріляне» оповідується про місто Рівне в роки, коли воно входило до складу Польщі, згодом – СРСР та на початковому етапі його окупації нацистською Німеччиною. Авторка відтворює світ свого дитинства і фактично представляє читачеві історію повсякдення мешканців маленького провінційного містечка. Герої спогадів Хаї Мусман – як успішні бізнесмени, громадські діячі, лікарі й вчителі, так і пролетарі, ремісники й торговці, ті, хто внаслідок світової економічної кризи опинився в безвиході й скруті. На сторінках книги зображено буття конкретних людей у поліконфесійному світі, який зник у роки Другої світової війни. Ця книга – своєрідний реквієм за тими рівнянами, котрих убито в роки Голокосту. 

 

 

 

 

Bezumtsi

Книга "Поезія" є другою з проекту "Сумщина. Велика спадщина". У ній представлена спадщина видатних поетів – уродженців Сумщини, яка є яскравою сторінкою в історії вітчизняної й світової поезії, а також зразки творчості членів Сумської обласної організації Національної спілки письменників України та інших творчих об'єднань, професійна діяльність яких є помітним явищем на Сумщині та в Україні. Для шанувальників красного письменства, літературознавців, краєзнавців та всіх, хто цікавиться поезією. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

«Крамниця щастя» – це безмежно добра повість, яка має диплом “Коронації слова” і вже здобула перемогу в конкурсі “Корнійчуковська премія”.

Повсякденне життя невеличкого провінційного міста сколихнули надзвичайні й таємничі події. Одного дня тут з’являється дивний дідусь – чи то лікар, чи то фокусник – і відкриває «Крамницю щастя». Хто ж не захоче втілити свою заповітну мрію за доступною ціною?! Покупці магічних товарів один за одним намагаються перехитрити долю. Але за магію, як і за все в житті, треба платити… Надзвичайно добра і зворушлива історія, що вчить насамперед радіти життю. 

 

 

 

 

Bezumtsi

Є слова, які можна промовити тільки пошепки, аби тільки злегка озвучити, позначивши те, що спонукає до них. Все інше відбуватиметься в душі того, хто їх почув і озвався. Шоста книга Юлії Бережко-Камінської «Пошепки і вголос» пронизує своєю непідробною щирістю, справжністю, невимушеністю. Те, що поетеса доносить через поезію, пронизане сердечним теплом справжньої любові до людей, особливою магічністю, дивовижною чистотою й довірою. Це, безумовно, світле слово, попри біль, сумніви і тривоги, які часом у ньому проступають. Воно наповнює й обдаровує. Воно болить, непокоїть, дарує надію та віру, підтримує й надихає. 

 

 

 

 

Bezumtsi

Марина Степнова прозаик, автор громко прозвучавшего романа «Женщины Лазаря» (премия «Большая книга», шорт-лист премий «Русский Букер», «Национальный Бестселлер», «Ясная Поляна»), романов «Безбожный переулок» и сборника рассказов «Где-то под Гроссето». Ее книги переведены на двадцать три языка. В романе «Хирург» история гениального пластического хирурга Аркадия Хрипунова переплетена с рассказом о жизни Хасана ибн Саббаха пророка и основателя государства исламитов-низаритов XI века, хозяина неприступной крепости Аламут. Хрипунов изменяет человеческие тела, а значит, и судьбы. Даруя людям новые лица, он видит перед собой просто материал хрящи да кожу. Ибн Саббах требует от своего материала беспрекословного повиновения и собственноручно убивает неугодных. Оба чувствуют себя существами высшего порядка, человеческие страсти их не трогают, единственное, что способно поразить избранных Богом, земная красота...  

 

 

Bezumtsi

Еліс Манро критики охрестили колись "домогосподаркою від літератури", проте це не завадило неперевершеній майстрині короткої прози здобути Нобелівську премію. Працюючи в жанрі, що його багато хто вважає недостойним «великої літератури», письменниця зуміла досягти достоту несподіваних результатів. Її проза змальовує непримітних з першого погляду людей, без якихось захмарних амбіцій і грандіозних життєвих планів, втім, від страхітливого фаталізму і парадоксальних вивертів їхніх доль аж мороз продирає шкіру. І водночас оповідання позбавлені щонайменшої сльозогінності, притаманної «дамській прозі», щонайменшого проповідництва чи повчальних висновків. «Забагато щастя» – перша збірка оповідань Еліс Манро українською. 

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua