Матеріал розташований за галузями знань

Нові надходження літератури до Бібліотеки Медичного інституту

Звертаємо вашу увагу на найцікавіші новинки бібліотеки

 

 

Bezumtsi

Посібник укладений для студентів спеціальності «Філологія» відповідно до робочої програми з латинської мови. Він є гарним прикладом колективної праці польського мовознавця Адама Хайнца та українських мовознавців-перекладачів Олександра та Ірини Кобякових. У навчальному посібнику «Латинська мова» послідовно викладаються явища латинської граматики, зразки відмінювання іменників, прикметників, дієслів тощо наведені в таблицях та рекомендуються до вивчення напам’ять. Стислість, довідниковий характер викладу матеріалу зумовлені й орієнтовані на поставлену мету: за найкоротший термін ознайомити майбутніх філологів-перекладачів із нормативним тезаурусом латинської мови й навчити читання та перекладу навчальних текстів.

 

 


 

Bezumtsi

Монографія «Статус і стан української мови в незалежній Україні: соціолінгвістичний вимір» містить результати дослідження, проведеного за грантом Президента України (Ф82) за конкурсним проектом «Лінгво-соціологічний моніторинг динаміки структури й статусу української мови в новітній час».
Мовна політика України в роки незалежності проаналізована з погляду забезпечення державного статусу української мови.

 

 

 

 


 

Bezumtsi

У монографії «Професійна підготовка перекладачів у США: теорія і практика» подані теоретичні, організаційні та дидактичні засади професфйної підготовки перекладачів у США. Здійснено порівняльний аналіз їх підготовки у США та Україні. Обгрунтовано перспективні напрями розвитку системи професійної підготовки перекладачів в Україні з урахуванням інноваційних ідей зарубіжного досвіду.

Призначено для викладачів ЗВО, студентів, науковців, яких цікавить підготовка фахівців у галузі перекладу. 

 

 

 

 


 

Bezumtsi

Науково-довідкове видання «Коронація слова» підготовлено на відзначення 20-річчя Міжнародного літературного конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єc, пісенної лірики та творів для дітей. Книга вперше комплексно відображає історію конкурсу, подає інформацію про номінації. Представлено біографічні довідки про лауреатів I–III премій, перелік їхніх творів, цитати з інтерв’ю, подано відомості про дипломантів конкурсу, склад журі. Книга щедро ілюстрована. 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Підручник «Аграрна економіка. Фермер: базовий рівень» надає можливість всім охочим швидко досягти високого рівня практичних знань в галузі сільського господарства і отримати найважливіші рекомендації з їх впровадження у виробництво.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Маркетинг у туризмі» викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингу в туристичній сфері, та основні інструменти, необхідні маркетологові для успішної реалізації різноспрямованих проектів на туристичному ринку. Зокрема, розглянуті такі питання, як функціонування інфраструктури туристичного ринку, особливості комплексу «4Р» для туристичного продукту й особливості розроблення маркетингової стратегії для туристичних компаній, важливі аспекти організації діяльності туристичної фірми. Проаналізовані практичні приклади, що ілюструють теоретичні положення туристичного маркетингу.
Підручник містить комплекс розрахункових та аналітичних завдань, тести для перевірки рівня знань. Видання орієнтоване на студентів економічних спеціальностей і спеціальностей у сфері туризму, фахівців туристичних компаній, викладачів, аспірантів, а також широке коло читачів, яких цікавлять питання маркетингу в туризмі. 

 

  


 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Страхування» розкриті теорія й практика страхування. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни «Страхування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», що дозволяє студентам здобути сучасні знання щодо сутності страхування, його функцій, ролі в економічному житті суспільства, страхового ринку і його структури, страхових ризиків та їх оцінювання, галузей страхування, основ фінансової надійності страховика та оподаткування страхового підприємництва в Україні.
Структура посібника допоможе майбутнім фахівцям у галузі фінансів засвоїти теоретичний матеріал, набути практичних навичок та орієнтуватися в питаннях організації й функціонування страхового бізнесу в Україні. Значна увага приділена специфічній страховій термінології, питанням самопідготовки, виконанню тестів і практичних завдань.
Навчальний посібник буде корисним широкому колу читачів – студентам та викладачам економічних спеціальностей, а також науковцям і практикам сфери фінансів. 

 

  


Bezumtsi

У монографії «Сучасні тенденції обліку, аналізу й оподаткування в умовах євроінтеграції» наведено теоретичне узагальнення та визначено шляхи розвитку окремих об’єктів обліку, звітності, контролю й аналізу діяльності суб’єктів господарювання, а також проблеми та перспективи розвитку оподаткування в Україні. Виявлено проблемні аспекти, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід та зазначено напрямки вдосконалення організації обліку, звітності, аналізу й оподаткування в умовах активізації в Україні євроінтеграційних процесів. Видання рекомендоване фахівцям у галузі обліку й оподаткування, студентам та аспірантам економічних спеціальностей, а також науковцям і викладачам закладів вищої освіти. 

  

 

 


  

Bezumtsi

У монографії «Макроекономічна стабільність національної економіки» розглядається спектр питань теоретичного, методологічного, аналітичного і прогностичного характеру, пов'язаних з особливостями забезпечення макроекономічної стабільності національної економіки з урахуванням впливу соціальних, політичних та маркетингових детермінант у контексті їх використання в процесі управління національним господарством, реалізації державної економічної політики, спрямованої на забезпечення довгострокового розвитку національної економіки та стійких темпів економічного зростання. Пропонується типологізація підходів до визначення сутності та оцінювання рівня макроекономічної стабільності національної економіки, методологічне підґрунтя її інтегрального оцінювання.
Для викладачів і студентів ЗВО, науковців, фахівців промислових підприємств і владних органів. 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Економічна безпека урбанізованих територій України» представлені теоретико-методологічні основи, стратегічні пріоритети і сукупність засобів та прикладних рекомендацій щодо зміцнення економічної безпеки урбанізованих територій України. Монографія є авторським баченням системного дослідження сутності, сучасного стану та перспектив розвитку урбанізованих територій України крізь призму основних категорій економічної безпеки держави.
Рекомендовано науковцям, працівникам регіональних та місцевих органів влади та самоврядування, співробітникам організацій сприяння розвитку міст, викладачам та студентам економічних спеціальностей.

 

 


Bezumtsi

У колективній монографії «Актуальні проблеми фінансового управління: глобальні тенденції і національна практика» розкрито нагальні проблеми фінансового управління в контексті світових тенденцій і розвитку національної економіки. Розглянуто напрями постіндустріальної фінансової глобалізації, посилення ризиків в умовах інтернаціоналізації, досвід застосування фіскальних правил у межах Європейського Союзу, напрями використання фінансово-кредитного інструментарію міжнародних інституцій, діяльність державних банків, спрямовану на сприяння розвитку реального сектору, тощо. Наголос зроблено на науково-методичних засадах порівняльного аналізу системи показників досліджень і розробок (ДіР) в Україні та за кордоном, теоретико-методологічних підходах до нормування науково-дослідної праці. Окрему увагу приділено удосконаленню складання фінансової та нефінансової звітності в контексті наближення національного законодавства до вимог ЄС.
Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.


 

Bezumtsi

У монографії «Управління податковими розривами як основа детінізації економіки» розглядаються основні принципи і засади формування державної політики протидії тінізації економіки, а в її межах – податкових розривів в економіці. Досліджено існуючі підходи, вдосконалено та розвинено теоретико-методологічні засади і методичні рекомендації щодо визначення та оцінювання обсягу податкових розривів в економіці та ефективного управління ними.
Монографія орієнтована на наукових співробітників, практиків державного управління і місцевого самоврядування, аспірантів та студентів економічних спеціальностей. У монографії наведені дослідження, що були проведені в Сумському державному університеті.

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Трансформаційні процеси в національній економіці під впливом FinTech-інновацій» розглядається спектр питань теоретичного, методологічного, аналітичного і прогностичного характеру, пов'язаних із трансформацією національної економіки під впливом FinTech-інновацій. Проведено грунтовний аналіз економічної сутності FinTech-інновацій, їх видів, визначено роль та місце FinTech-інновацій у розвитку національної економіки.

 

 

 

 


Bezumtsi

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of global goals that meet some of the most pressing challenges facing our world today. Goal 10 concerns reducing global inequalities. Inequality is currently seen in the social, political, and economic structures of communities at both the national and international level. The United Nation's approach to sustainable development is to create a set of goals and targets try to minimize the accelerating gaps of inequality. The book «Reducing Inequalities Towards Sustainable Development Goals: Multilevel Approach» presents new insights for evaluating the progress on SDGs (especially goal 10), it also boldly sets new economic, social and environmental targets for reducing inequality. Using case studies, this book encourages readers to view economic development through the lens of growing inequalities and disparities. Such inequalities are clearly becoming more obvious as the world is better connected, and information is quickly shared. The books main aim is therefore to direct the efforts of scholars, practitioners and policymakers to swiftly find the balance between the three pillars of sustainable development. The main challenges and focus of each chapter are different and collectively they give an integrated understanding of the phenomenon of sustainable development and its diverse aspects. This book will be useful for policymakers, social and environmental activists, agencies, educators and practitioners in the sphere of social or environmental economics. The methodology of the research can be replicated and taken forward by future researchers in the field.


Bezumtsi

У книзі «Crowdfunding Systems: evaluation and government regulation in the conditions of reengineering» розроблено теоретичні та методико-прикладні засади оцінювання та регулювання систем краудфандингу, а також типологію краудфандингових проектів. Удосконалено типологію чинників розвитку краудфандингової діяльності, а також інструменти оцінювання систем краудфандингу органами центральної та місцевої влади.

 

 

 

 


Bezumtsi

У книзі «Вартісно-орієнтоване управління підприємством» розглянуто прикладні питання оцінювання вартості підприємства. Проаналізовано концепцію вартісно-орієнтованого управління підприємством і подано її основні теорії. Розроблено кейсові й розрахункові завдання для закріплення вивченого на лекційних заняттях теоретичного матеріалу.
Для студентів магістратури економічних спеціальностей.

 

 

 

 


Bezumtsi

У звіті «Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: оцінка та рекомендації» Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» подано стислий огляд недержавного пенсійного забезпечення (3-й рівень) в Україні та проблеми його розвитку, наголошено на важливості основних чинників, які визначають показники системи недержавного пенсійного забезпечення: розмір і регулярність сплати внесків, інвестиційний дохід та операційні витрати, акцентовано значущість основних передумов позитивних результатів діяльності системи недержавного пенсійного забезпечення.

 

 

 

 


Bezumtsi

Монографія «Українська ідентичність у глобальному світі» є науковим дослідженням впливу глобалізаційних процесів на існування та розвиток держав-націй, особистісну і колективну ідентичність. Показано як позитивний вплив голобалізаційний процесів на існування національних держав, так і виклики, які вона породжує перед Вестфальською системою світоустрію. Особлива увага приділена проблемам українського національного будівництва, які визначаються як поширенням космополітичних глобалізаційних практик, наростанням внутрішніх викликів українській національній ідентичності та гібридною агресією Росії проти України. В роботі аналізуються концепції глобалізації як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників, їх бачення впливу глобалізації на цивілізаційні перспективи людства.
Розрахована на науковців, політиків, аспірантів і студентів, всіх, хто цікавиться проблемами становлення української нації, її ідентичності, захистом суверенності та незалежності держави. 

 

 

 


Bezumtsi

Сегодня в Интернете можно найти самую невероятную информацию – от информации о плоской и полой Земле до утверждения, что Луна – космический корабль и на ней живут люди, и даже занимаются на её поверхности земледелием. По сравнению с этим книга «Кодекс новой цивилизации: основы экологической безопасности» не так уж абсурдна – она достаточно обоснована и способна давать практическую отдачу желающим вникнуть в нее, по крайней мере – укрепить свое душевное и физическое здоровье, обогатить знаниями и многими идеями о строении Земли и Вселенной. Предназначена для всех слоев населения, но в первую очередь Ищущим и Пытливым. Возможно, её возьмут в руки также ученые – физики и философы. Что ж, она тоже доставит им уйму эмоций и, возможно, заставит задуматься и переосмыслить свои умозаключения....

 

 

 


Bezumtsi

Книгу «Обличчям до світу: історія міжнародних зв'язків Каразінського університету» присвячено висвітленню історії міжнародних зв’язків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з моменту його створення і до сьогодення. Зазначено, що вже на початковому етапі існування університету значний внесок у його розвиток здійснили іноземні професори. Виокремлено періоди міжнародного співробітництва, які позначені певною специфікою. Наведено численні факти міжнародної взаємодії вчених Харківського університету, проаналізовано різноманітні форми такої співпраці. Відзначено, що на сьогодні університет здійснює активну міжнародну діяльність: є членом впливових міжнародних організацій, тут навчається найбільша серед українських вишів кількість іноземних студентів, функціонує чимало міжнародних центрів, відбувається активна комунікація з міжнародними партнерами, здійснюється обмін студентами та викладачами. Книга розрахована на викладачів та студентів, усіх тих, хто цікавиться історією університетів, науки та освіти, історією та сьогоденням міжнародної співпраці. 

 

 


Bezumtsi

Книга «Класика, що випереджає час: до 215-річчя Каразінського університету» містить нариси, які дозволяють осягнути звершення Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – одного з найстаріших університетів на сході Європи. У першій частині акцентується увага на сторінках історії, зокрема тих усталених традиціях, які гідно продовжує сучасний університет; у другій – ідеться про добу незалежної України і передовсім про новації, які дозволяють Каразінському університету іти в ногу з часом. Видання присвячене 215-й річниці з дня заснування університету і призначене для науковців, викладачів, студентів, випускників університету і всіх тих, хто цікавиться історією освіти, науки і культури.

 

 

 


Bezumtsi

У дослідженні «Професійна самоактуалізація майбутнього викладача-філолога» на підставі теоретичного аналізу, узагальнень та систематизації запропоновано сучасний підхід до розвитку якісних характеристик особистості, підґрунтям якого є обов'язковий особистісний компонент, пов'язаний з ідеями самоактуалізації особистості.
Обґрунтовано зміст і специфіку виокремлених педагогічних умов розвитку професійної самоактуалізації майбутнього викладача-філолога; представлено особливості й результати їх реалізації в процесі дослідно-експериментальної роботи.

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Психологічне забезпечення діяльності силових структур України» відображено особливості організації психологічного забезпечення у силових структурах України, з урахуванням історії становлення цих служб, специфіки організації їх діяльності, у тому числі в умовах бойових дій на території України. Розглянуто питання організації діяльності психологічних служб в арміях зарубіжних країн. Надано можливість слухачам перевірити свої знання розв’язанням практичних завдань, визначеними у кейсах, розроблених Міністерством оборони України. 

 

 

 

  


Bezumtsi

У практикумі «Розвиток мовленнєвої культури психолога» уміщено завдання та вправи, що сприятимуть відпрацюванню навичок використання мови для досягнення цілей практичної діяльності психолога, теоретичні положення та визначення до кожної теми заняття.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Теоретичні основи соціальної взаємодії» наведено комплексне узагальнення феноменологічного змісту соціальної взаємодії. Розкрито специфіку професійного спілкування фахівців із різними категоріями клієнтської аудиторії, а також важливі аспекти соціальної взаємодії (здійснення психологічного впливу, налагодження психологічного контакту та подолання конфліктів при реалізації професійних завдань).
Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Соціальна робота» та «Психологія», викладачів і всіх, хто цікавиться теоретико-прикладними засадами соціальної взаємодії.

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Геронтопсихологія» висвітлено проблеми геронтопсихології як складника геронтології. Досліджено біологічне старіння як основу психічних змін, соціально-демографічні аспекти вікових змін психіки, вплив старіння на психіку та психопатології літнього віку. Розглянуто чинники довголіття та способи підтримування фізичного і психічного здоров'я в літньому віці.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Психологія соціальної роботи з проблемними сім'ями» розглянуто психологічні аспекти соціальної роботи з сім'ями, які потребують соціально-психологічної допомоги. Представлено критерії нормального функціонування сім'ї як системи, етапи її розвитку, різновиди дисфункцій ї їх причини. Розкрито принципи, зміст, види та форми соціальної роботи з сім'ями відповідно до їхньої типології. Висвітлено психологічну сутність профілактики та корекції порушень стосунків у проблемній сім'ї.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Бібліотекознавство та інформологія у системі вищої освіти США» розглянуто організаційно-методичні засади професійної підготовки фахівців із бібліотекознавства та інформології у системі вищої освіти США: структуру та зміст, форми організації, спрямованість професійної підготовки на забезпечення професійної мобільності цих фахівців.
Визначено та обґрунтовано напрями використання досвіду США у модернізації професійної підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в Україні.

 

Bezumtsi

У підручнику «Судова медицина» на сучасному науковому та педагогічному рівні викладено повний курс судової медицини. Надана актуальна інформація щодо правових та організаційних основ судово-медичної служби та загальні дані про діяльність судових експертів, інформація, яка дозволить визначити ознаки впливу на організм або труп певних чинників, вирішити питання про механізм утворення, зажиттєвість і давність ушкодження, причину смерті, тяжкість тілесного ушкодження тощо. Розглянуто питання дослідження та експертизи речових доказів із слідами біологічного походження та типові помилки судово-медичних експертів. Значна увага приділяється судово-медичній експертизі живих осіб та експертизі трупів. Питання законодавчого регулювання судово-медичної експертної діяльності надані на сучасному рівні. Підручник є зручним для використання студентами юридичного напрямку, оскільки розставлені акценти щодо використання судово-медичних даних працівниками органів внутрішніх справ, слідчими, суддями, працівниками прокуратури та адвокатури. Одночасно навчальний матеріал надано в повному обсязі відповідно до навчальних програм, за якими навчаються студенти вищих медичних навчальних закладів.
Видання розраховане на студентів вищих медичних та юридичних навчальних закладів, лікарів-інтернів галузі «судово-медична експертиза», судово-медичних експертів, лікарів та юристів.


Bezumtsi

Монографія «Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір» присвячена дослідженню етнополітичних складових консолідації українського суспільства. Розкривається методологічні та теоретичні засади дослідження процесів сучасних трансформацій з урахуванням особливостей розвитку етнонаціональної політики, практики її реалізації. Здійснено політологічний аналіз внутрішньо – та зовнішньополітичних впливів на етнополітичну ситуацію в Україні, визначено актуальні напрями суспільно-політичного розвитку в сучасних умовах. 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти» здійснено комплексне і системне дослідження взаємин між Україною та Європейським Союзом після підписання Угоди про асоціацію. Новий формат українсько-європейських відносин висвітлено в політичному, історичному, правовому, економічному і інформаційному аспектах, що є першою спробою всебічного аналізу зазначеної проблематики.

 

 

 

 


 

Bezumtsi

Дослідження «Регіональні політичні режими в Україні: підстави формування, специфіка функціонування, особливості трансформації» присвячене вивченню новітнього явища в умовах функціонування унітарної української державності – формуванню й трансформаціям регіональних політичних режимів, які є одними із найнебезпечніших загроз і викликів для України у найближчому майбутньому. Аналіз проведено з урахуванням різноманітних чинників – географічних, геополітичних, історико-культурних, соціально-економічних, правових та ін. – на прикладі дослідження загальноукраїнських тенденцій та тенденцій на Дніпропетровщині та у Чернівецькому регіоні. Із залученням значного масиву емпіричних даних проаналізовано ресурсну базу, суб’єктів політики на регіональних рівнях, особливості їхніх стратегій у розбудові горизонтальних та вертикальних комунікацій у регіонах та державі.

 

 


 

Bezumtsi

Збірник «Політика суспільних реформ: стратегія, механізми, ресурси» містить аналіз функціонування політичних механізмів, покликаних забезпечити реалізацію стратегії реформування українського суспільства відповідно до його євроінтеграційної мети. Аналізом охоплено ключові суспільні сфери, де питання ефективності механізмів реформування є особливо актуальним – інституційна оптимальність політичної системи країни, політичні та управлінські аспекти здійснюваних реформ, ціннісні зміни у суспільстві відповідно до європейських цивілізаційних критеріїв. 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Державне управління соціальним розвитком регіонів України: реалії та перспективи» розкрито теоретичні положення щодо сутності та змісту соціального розвитку регіонів як об'єкта державно-управлінського впливу; визначено сутнісні характеристики та елементний склад державного управління соціальним розвитком регіонів; охарактеризовано загальні тенденції та особливості територіальної динаміки соціальних процесів, рівня міжрегіональної диференціалізації за основними аспектами соціального розвитку.

 

 

 

  


Bezumtsi

Науково-практичний посібник «Судові витрати» призначається для поглибленого теоретичного та практичного вивчення актуальних питань стягнення судових витрат, підготовлений з урахуванням положень Цивільного процесуального кодексу України та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання стягнення та вирахування судових витрат, матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного процесуального права.
Книга розрахована на суддів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, юрисконсультів, нотаріусів, викладачів, студентів, аспірантів, а також усіх, хто стикається з судовими процесами. 

 

 

 

 


Bezumtsi

Підручник «Виконавче провадження» призначено для підготовки фахівців за спеціальністю «Правознавство» і підготовлено з урахуванням положень Законів України «Про виконавче провадження» та «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», нової редакції Цивільного процесуального кодексу України, Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів, матеріалів судової практики. Він має на меті зорієнтувати студентів у доволі великій кількості інформації, підкреслити найважливіші проблеми виконавчого провадження, акцентувати увагу на найбільш цікавих і важких питаннях, що входять до курсу «Виконавче провадження».
Адресовано викладачам, студентам, аспірантам, суддям, приватним і державним виконавцям, адвокатам, нотаріусам, а також усім, хто цікавиться питаннями судочинства та виконавчого провадження України.

 


Bezumtsi

У виданні «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України» представлені результати обміну досвідом між Німеччиною та Україною щодо впровадження в освітню сферу інноваційних проектів, спрямованих на формування політичної, етнічної і конфесійної толерантності, навичок успішної міжкультурної комунікації та попередження конфліктів.
Тематика доповідей об’єднана у чотири розділи і розкриває питання теоретичних підходів до вивчення толерантності, особливостей міждисциплінарних досліджень феномену толерантності, специфіки міжкультурного, міжрелігійного, міжетнічного діалогів та практик проектування простору толерантності в Україні.
Видання здійснено у межах проекту «Толерантність на кордонах Європи: вимір для України», у співпраці з Мюнхенським університетом Людвіга Максиміліана (LMU), за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

 


Bezumtsi

У монографії «Правове регулювання відносин між Україною та Європейським Союзом» досліджено характерні риси положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, проаналізовано механізм їх тимчасового застосування. З’ясовано особливості Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, порівняно з аналогічними угодами із Молдовою, Грузією та іншими країнами у практиці ЄС. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, державних службовців і фахівців у сфері міжнародного та європейського права.

 

 

 

 


Bezumtsi

The 2nd edition of study guide «Justice and Law» is compiled to meet the requirements of the Bologna Declaration in accordance with the new program of Bachelor in the field of 035“Philology” professional training. The purpose of the study guide is to develop students’ skills in understanding business jurisprudence and high-quality legal texts translation. The aim of the edition is to help students of translation departments master essential linguistic basis to ensure their competitiveness in the labor market. Meant for students of translation departments of universities and institutes, can also be successfully used in higher and special educational establishments that train specialists in jurisprudence.

Bezumtsi

У монографії «Нейтронна діагностика розчинів фулеренів» розглянуто нейтронну діагностику рідинних систем із фулеренами в полярних та неполярних розчинниках, та їхні комплекси з лікарськими засобами. Особливу увагу приділено вивченню процесів агрегації та реорганізації агрегатів фулеренів та супутнім ефектам. Проведено опис методу малокутового розсіяння нейтронів та рентгенівських променів у структурній діагностиці рідинних систем із фулеренами, зазначено особливості нейтронографії при дослідженні розчинів. Описано структурні параметри агрегатів фулеренів у розчинниках різної полярності, включаючи водні рідинні системи та системи у фізіологічному середовищі з біологічними об’єктами та лікарськими засобами. Висвітлено переваги застосування нейтронного розсіяння з іншими комплементарними методами при дослідженні рідинних систем із фулеренами. 


Bezumtsi

Книга «Квантовое моделирование в квантовой химии на квантовых компьютерах» состоит из трех частей. Первая часть содержит обзор классической квантовой химии с ориентацией на три основных метода, наиболее часто используемых в расчетах на квантовых компьютерах – это методы полного конфигурационного взаимодействия, связанных кластеров и моделей в теории функционалов плотности.
Во второй части даются основы квантовой информатики, квантовых вычислений и той математики, которая существенна для разработки и реализации квантовых алгоритмов. Заканчивается эта часть рассмотрением квантового алгоритма вычисления фазы, который собственно и был использован в первой публикации 2005 года.
Третья часть – основная в книге. Она вместе с Приложением дает общий и вместе с тем цельный обзор современного состояния квантово-химических расчетов на квантовых компьютерах. Вначале обсуждаются классические приближенные методы, их ограничения и вызовы, предъявляемые классической квантовой химией при расчете статических и динамических свойств многоэлектронных систем. Далее конспективно обсуждается ситуация с вычислительной сложностью в квантово-химических расчетах. Основное содержание третьей части составляет обсуждение квантовых алгоритмов для помехоустойчивых квантовых компьютеров и для так называемых промежуточных шумящих квантовых устройств. В заключение, в качестве примера, довольно подробно излагается техника счета молекулы водорода на квантовом компьютере.


Bezumtsi

Пiдручник «Комплексний аналіз» написано вiдповiдно до дiючої програми курсу теорiї функцiй однiєї комплексної змiнної для студентiв математичних i фiзичних спецiальностей класичних унiверситетiв України. Вiн складається з теоретичної частини та вправ. Пiдручник буде корисний також студентам природничих i технiчних спецiальностей ЗВО, аспiрантам та науковцям.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Книга «Логистическая кривая» посвящена логистической кривой – одной из семейства кривых S-образной формы.
Показано, что из себя представляет логистическая кривая и как она может быть использована для анализа и моделирования процессов развития различной природы. Излагается история появления логистической кривой.
Приведены примеры кривой для моделирования процессов роста и для оценок потерь численности народонаселения.
Может быть полезна демографам, историкам, экономистам, студентам и преподавателям.

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Четвертинна геологія» висвітлено основи четвертинної геології, її зміст і методологічні підходи, теоретичні та прикладні завдання, а також історію досліджень четвертинного періоду. Детально досліджено принципи побудови стратиграфічних шкал загалом і стратиграфічної шкали четвертинних відкладів України зокрема.

 

Bezumtsi

У монографії «Роль системи матриксного Gla-протеїну в патогенезі склеротичних уражень артерій та їх ускладнень» викладено сучасні уявлення про участь системи матриксного Gla-протеїну в патогенезі склеротичних уражень артерій та їх ускладнень. Висвітлено питання біологічного значення системи MGP, впливу поліморфізмів генів системи MGP на розвиток склеротичних уражень. Розглянуто розподіл генотипів і алелів генів системи MGP у хворих на гострий коронарний синдром та ішемічний атеротромботичний інсульт в українській популяції.

 

  


Bezumtsi

У книзі «Стрес: від Ганса Сельє до сьогодення» висвітлено життєвий і науковий доробок всесвітньо відомого вченого Ганса Сельє, який виконав піонерські дослідження феномену стресу, його значення для здоров'я людини, пов'язаних зі стресом розладів та хвороб, а також інші маловідомі наукові відкриття. Узагальнено сучасні дані про молекулярні механізми реалізації стрес-відповіді, біорегулятори стійкості до стресу. Представлено інтерпретацію ролі стресу у аспекті появи безпліддя, гастроентерологічних захворювань, гіпертонічної хвороби, порушень когнітивних функцій, деменції, пост-травматичних стресових розладів. Викладено найновіші дані про значення стресу для тварин, рослин та клітин. Своєрідність книги у тому, що переклад з угорської доповнений даними про стрес в Україні та науковими дослідженнями українських фізіологів Львівського національного медичного університету. Для студентів, інтернів, аспірантів, викладачів вищих медичних і біологічних навчальних закладів, фізіологів, науковців та практичних лікарів.

 


Bezumtsi

The study «Care of the Patient in Surgery. Test questions» guide was prepared in accordance with the program of the discipline "Patient Care in Surgery". The guide consists of the topics for practical exercises, with test questions on the organization of the surgical department, patient hygiene and medical personnel, preparing patients for operations and principles of care in the postoperative period.
The study guide is intended for students of medical institutions of higher education.

 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Теорія і практика футболу в процесі підготовки тренера» розроблено та обґрунтовано диференційований підхід до планування і проведення тренувань із футболу з дівчатами середнього шкільного віку, враховуючи їх фізичний, функціональний та психофізіологічний стан, що дає можливість дозувати фізичні навантаження, покращити функціональні показники серцево-судинної та дихальної систем, підвищити мотивацію до занять. За результатами формувального експерименту в монографії визначено й рекомендовано для тренерів та вчителів фізичної культури орієнтовні нормативи фізичної підготовки дівчат 13–14 років із безпечним рівнем фізичного здоров’я. Монографія орієнтована на студентів, тренерів із футболу, вчителів фізичної культури та фахівців у галузі фізичної культури і спорту.

 

 

 


Bezumtsi

В підручнику «Профілактика стоматологічних захворювань» висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей.
Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів. 

 

 

 


 

Bezumtsi

Посібник «Профілактика стоматологічних захворювань» розрахований на підготовку студентів, лікарів-стоматологів-інтернів та лікарів-стоматологів до самостійного прийому стоматологічних хворих з профілактичною метою. У посібнику розглянуті питання значення профілактичного направлення, основних принципів і задач профілактики карієсу зубів. Актуальність профілактики карієсу зубів зумовлена його значною поширеністю серед дитячого і дорослого населення країни та наслідками його ускладнень, які призводять до втрати зубів, порушення функції шлунково-кишкового тракту, жувального апарату та втрати естетичного оптимуму. За даними ВООЗ карієс включений у число шести хвороб сучасності, профілактика яких є найбільш актуальний завданням сучасної стоматології і системи охорони здоров’я у цілому. Не дивлячись на досягнуті успіхи у лікуванні і профілактиці карієсу, його поширеність і інтенсивність у різних регіонах України і загалом у світі лишаються високими. Викликає занепокоєння і той факт, що множинний карієс зубів частіше зустрічається серед дітей молодшого дошкільного віку. Наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених у розробці нових засобів і методів профілактики карієсу зубів надають лікареві більший спектр вибору лікарських засобів для планування та впровадження профілактики карієсу зубів на індивідуальному чи груповому рівні. 


Bezumtsi

У підручнику «Невідкладні стани» на сучасному рівні описано невідкладні стани в терапії, хірургії, педіатрії, акушерстві та гінекології, стоматології, оториноларингології, офтальмології. Окремо висвітлено отруєння, нещасні випадки, термінальні стани. Особливу увагу звернуто на діагностику, невідкладну допомогу та принципи лікування хворих на невідкладні стани.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів, фельдшерів, медсестер. 

 

 

 

 


Bezumtsi

Підручник «Анестезіологія та інтенсивна терапія» розроблено відповідно до нової навчальної програми. Курс анестезіології та інтенсивної терапії закладає основи вивчення студентами невідкладних станів, при яких застосовують методи знеболювання й інтенсивної терапії. Опанування цих дисциплін інтегрується з вивченням внутрішньої медицини, педіатрії, фармакології, оскільки грунтується на набутті знань з клінічної фізіології дихальної, серцево-судинної систем, печінки, нирок тощо. У другому виданні автори осучаснили деякі розділи підручника з урахуванням суттєвих змін, що відбулися за останні роки в медичній галузі. Згідно з новою програмою, у підручник уведено розділ «Сепсис, раціональна антибіотикотерапія».
Для студентів медичних закладів вищої освіти. 

 

 


 

Bezumtsi

Підручник «Інфекційні хвороби» підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Нозологічні форми викладено за однотипною схемою: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, ускладнення, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, профілактика. Зокрема висвітлено теми, які виносять на самостійне позааудиторне опрацювання. Особливу увагу приділено питанням загальної інфектології, догляду за хворими, наданню невідкладної допомоги.
У підручнику використано матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, клінічні протоколи надання медичної допомоги МОЗ України.
Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій.
Для студентів медичних закладів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» зі спеціальності «Медсестринство» напряму підготовки "Охорона здоров’я". 


Bezumtsi

У монографії «Виробнича трансфузіологія» розглядаються аспекти сучасної виробничої трансфузіології як окремої науки, що використовує унікальні для медицини матеріали та методи зі своєю історією й шляхами розвитку. Вирішуються питання забезпечення патогенної безпеки, якості компонентів та препаратів служби крові. Розглядається нормативна база та шляхи її гармонізації з вимогами ЄС.

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Психіатрія та наркологія в загальній медичній практиці» наголошено на важливості вивчення психіатрії в курсі медичної освіти з огляду на те, що на лікарів загальної практики припадає найбільша частка первинних звернень пацієнтів із психічними розладами.
Висвітлено основи вітчизняного законодавства в галузі психіатрії та принципи організації надання психіатричної і медико-психологічної допомоги особам із різними видами психічних та поведінкових розладів.
Акцентовано увагу на медичних і соціальних проблемах вживання психоактивних речовин.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики - сімейної медицини.

 


Bezumtsi

У підручнику «Радіологія» викладено основи радіології – променевої діагностики та променевої терапії. В основній частині пояснюється фiзична суть методiв променевої діагностики, подано відомості з променевої анатомiї, методів променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Друга частина матеріалу присвячена основам використання іонізуючого випромінювання з лікувальною метою.
Для самостійної підготовки та набуття практичних навичок в кінці кожного розділу подано контрольні питання, плани опису променевих зображень та рекомендована література. Для збагачення інформативності матеріал доповнений ілюстраціями, схемами, таблицями.
Підручник призначено для вивчення радіології студентами, лікарями-інтернами медичних закладів вищої освіти.

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Маніпуляції в педіатрії. Показання та техніка виконання» наведено маніпуляції відповідно до Типової програми з педіатрії для студентів та лікарів-інтернів, які навчаються за спеціальністю "Педіатрія", "Лікувальна справа". Розглянуто техніку виконання штучного дихання і непрямого масажу серця, плевральної пункції, проведення і реєстрацію ЕКГ, промивання шлунка й кишок, вимірювання артеріального тиску, катетеризацію сечового міхура м’яким зондом, пальцеве дослідження прямої кишки, спинення зовнішніх кровотеч. Наведено визначення групи крові, резус-належності дитини за цоліклонами, переливання компонентів крові й кровозамінників, ін’єкції лікарських речовин. Особливу увагу приділено таким маніпуляціям, як первинний туалет новонародженої дитини, проведення інгаляції, пульсоксиметрії, люмбальної пункції. Опис маніпуляції є чітким, ілюстрованим, із визначенням показань, техніки виконання. Під час підготовки матеріалів використовувалися протоколи та накази МОЗ України, міжнародні стандарти.
Посібник рекомендований для педіатрів, курсантів циклів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів та студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти.  


 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології» подано загальні питання клінічної фармакології в стоматології – фармакокінетику, фармакодинаміку лікарських засобів, особливості дозування при різних фізіологічних станах та захворюваннях. Велику увагу приділено взаємодії лікарських засобів і несприятливим побічним реакціям на лікарські засоби, механізмам та клінічним проявам впливу лікарських засобів на стан порожнини рота. Викладено основні положення клінічної фармакогенетики, фармакоекономічні й фармакоепідеміологічні аспекти діяльності лікаря-стоматолога. 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Фармацевтична хімія. Аналіз лікарських речовин за функціональними групами» поєднано теоретичні й конкретні методичні дані щодо контролю якості лікарських речовин.
Для студентів старших курсів фармацевтичних факультетів, інтернів, магістрів медичних закладів вищої освіти. Також посібник буде корисним для провізорів-аналітиків аптек та контрольно-аналітичних лабораторій, лабораторій хіміко-фармацевтичних виробництв, оскільки містить дані для вибору показників якості під час формування та передреєстраційної апробації аналітичних нормативних документів.

 

 

 


Bezumtsi

У навчально-методичному посібнику викладено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблеми, які трапляються в лікарській практиці. Описано методи підвищення безпечності щеплень та моніторингу проведення вакцинації. Наведено джерела антивакцинальної кампанії, показано значення комунікаційної політики для ефективного проведення імунопрофілактики. Детально описано організацію вакцинального процесу, імунопрофілактику окремих інфекцій.
Нове видання доповнено особливостями вакцинації при різних клінічних ситуаціях.
Матеріали, наведені в посібнику «Iмунопрофілактика інфекційних хвороб», із точки зору Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики при МОЗ України відповідають сучасним вимогам.
Для лікарів-інтернів, слухачів післядипломної освіти, педіатрів, сімейних лікарів, дитячих імунологів, дитячих інфекціоністів і лікарів вузьких педіатричних спеціальностей, а також студентів медичних закладів вищої освіти.

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Засоби захисту організму від дії іонізувального випромінювання» розглянуто питання захисту організму від гострого та хронічного іонізувального опромінення. Проаналізовано проблеми, пов’язані із застосуванням протипроменевих хімічних засобів, а також продуктів природного походження як засобів, що підвищують радіостійкість орга­нізму як у непридатних екологічних умовах, так і під час променевої терапії. Особливу увагу приділено сучасній концепції радіозахисного харчування. Посібник розроблено відповідно до програми з навчальних дисциплін "Радіаційна медицина" і "Радіологія". Для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, студентів медичних закладів вищої освіти.

 

 

 


Bezumtsi

Підручник складено відповідно до навчальної програми з дисципліни "Мікробіологія з основами імунології" підготовки фахівців II (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 "Охорона здоров’я" за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" з урахуванням ви­мог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України.
У підручнику «Мікробіологія з основами імунології» вміщено навчальний матеріал із загальної та клінічної мікробіології, еколо­гії та санітарної мікробіології, зокрема мікробіологічного контролю аптек і фармацевтичних виробництв лікарських препаратів. Описано організацію діагностичних лабораторій, принци­пи та характеристики класичних і сучасних методів діагностики інфекційних хвороб.
Уперше висвітлено питання "Мікробіологічні основи біозахисту військ" з описанням причини епідемій у військах, характеристики біологічної зброї та бактеріологічної масового знищення й основ протиінфекційного захисту.
Особливу увагу приділено питанням розроблення, механізму дії, одержання, застосуван­ня та перспективних напрямів дослідження протимікробних лікарських препаратів.
Для студентів фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти, а також для фармацевтів та провізорів при проходженні післядипломного навчання.


Bezumtsi

У навчальному виданні «Лабораторна діагностика туберкульозної інфекції» представлені сучасні уявлення про лабораторну діагностику туберкульозу з урахуванням досягнень провідних міжнародних експертів. Наводяться матеріали щодо організації роботи лабораторії, підготовки персоналу, вимоги до приміщення лабораторії, оснащення, забезпечення належного рівня біологічної безпеки та безпеки праці, контролю якості роботи лабораторії. Розглядаються культуральні методи дослідження на щільних та рідких живильних середовищах, процедури приймання, реєстрації та оброблення діагностичного матеріалу, мікроскопія зразків матеріалу, техніка посіву, інкубація, облік результатів, диференціація та ідентифікація мікобактерій. Наводяться методи визначення чутливості мікобактерій до медикаментозних препаратів та контроль якості цих досліджень. Книга містить додатки, а також кольорову вклейку, що ілюструє текстовий матеріал.
Для організаторів і фахівців бактеріологічних лабораторій закладів протитуберкульозної служби України, студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-фтизіатрів, наукових і педагогічних працівників, які займаються проблемами діагностики і лікування хворих на туберкульоз.

 


Bezumtsi

У монографії «Лікарська токсикологія. Доклінічні дослідження» висвітлено наступне коло питань: зміст, предмет і задачі лікарської токсикології, історичні та сучасні аспекти її розвитку, критерії, показники і тести доклінічних токсикологічних досліджень, підходи до оцінки гострої, субхронічної та хронічної токсичності препаратів, їхньої токсикокінетики, токсикодинаміки та фармакології безпеки, розвитку побічних реакцій. В окремих розділах приділено увагу особливостям імунотоксичної дії лікарських засобів, оцінці їхнього генотоксичного та канцерогенного потенціалу, питанням функціонального тератогенезу. Надано відомості щодо принципів і підходів до проведення дезінтоксикаційної терапії та наведено характеристику основних антидотів, які застосовуються для лікування гострих отруєнь. Наведено основні нормативні та методичні документи, які регулюють відповідне коло питань.
Для науковців - токсикологів, фармакологів, фармацевтів, розробників лікарських засобів, фахівців з клінічної та профілактичної медицини. 

 

 


Bezumtsi

У представленій монографії «Компресійно-дислокаційна м'язово-суглобова дисфункція скронево-нижньощелепних суглобів. Диференційна діагностика. Лікування» наводиться клінічна характеристика компресійно-дислокаційної дисфункції скронево-нижньощелепних суглобів (СНЩС) і найбільш часто зустрічаємих видів дисфункцій СНЩС різного генезу, описані прийоми фізикальної діагностики, оцінки результатів додаткових інструментальних досліджень, необхідних для поза- і внутрішньосіндромної диференційної діагностики численних захворювань СНЩС. 

 

 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Фізіологія обміну речовин і енергії. Терморегуляція» підготовлено відповідно до навчальної програми з фізіології для студентів закладів вищої медичної освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації. Може використовуватися студентами біологічних і природничих факультетів для вивчення базових питань фізіології людини. У посібнику викладені: сучасна теоретична інформація та основні фізіологічні терміни, практичні роботи, завдання для самоконтролю студентів.

 

 

 

 


Bezumtsi

Material of the textbook «Pharmacology» is given according to the Training Programme in Pharmacology and Medical Prescription. Questions of general and special pharmacology are described at the up to date level. The textbook contains mechanisms of action, pharmacokinetics, pharmacodynamics, indications and contraindications for clinical use, and side effects of main groups of pharmacological drugs. The main attention is paid to data having fundamental meaning for training future doctors. 

 

 

 

 


Bezumtsi

На сучасному, науково обгрунтованому рівні у навчальному посібнику «Основи біотехнології» висвітлено основні засади біотехнологічних процесів, викладено роль і особливості використання ензимів у виробництві. Розглянуто особливості продуктів і продуцентів у біотехнології, велику увагу приділено методам, що застосовують для отримання, очищення й формуляції продуктів. Досконало описано особливості організації біотехнологічного виробництва і підходи до стандартизації та контролю якості.
Для студентів біологічних, біотехнологічних, хіміко-технологічних і фармацевтичних спеціальностей закладів вищої освіти. 

 

 

Bezumtsi

Монографія «Методи ідентифікації параметрів математичних моделей коливальних процесів» присвячена розвитку методів ідентифікації параметрів математичних моделей фізичних процесів, зокрема механічних і гідромеханічних. Окрема увага приділена проблемам забезпечення вібраційної надійності насосного й компресорного обладнання хімічної та нафтогазової галузей промисловості. Монографія буде корисною для студентів інженерних спеціальностей, здобувачів наукових ступенів закладів вищої освіти, а також для наукових співробітників науково-дослідних інститутів і підприємств.

 

 

 


 

Bezumtsi

У межах лінійної теорії пружності у підручнику «Контактна механіка» викладено основи механіки контактної взаємодії пружних тіл — контактної механіки. Розглянуто постановки контактних задач в умовах гладкого контакту, а також з урахуванням тертя або зчеплення між тілами, що контактують. Розв'язування задач контактної механіки виконано методом сингулярних інтегральних рівнянь та методом Вінера - Гопфа. Описано застосування й інших методів. Проаналізовано розподіли контактних напружень, а також напруження і переміщення, які виникають у пружних тілах при їх контактній взаємодії.
Для студентів університетів спеціальності «Механіка», аспірантів та наукових співробітників, які працюють у галузі механіки деформівного твердого тіла. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Матеріалознавство та технологія матеріалів (у схемах і завданнях)» стисло викладено зміст основних положень дисципліни, наведено схеми процесів отримання та оброблення матеріалів, характеристики сталей і сплавів, чавунів, кольорових сплавів і неметалевих матеріалів, а також подано мету та завдання вивчення матеріалу і необхідні рекомендації щодо вивчення курсу, питання для самоперевірки та посилання на необхідну для вивчення матеріалу літературу.
Навчальний посібник також містить матеріал для додаткового вивчення питань вимірювання твердості матеріалів, розгляду та освоєння типів подвійних діаграм металів і сплавів. Наведені приклади виконання курсової роботи (індивідуального домашнього завдання) дозволяють студентам якісно та більш повною мірою опрацювати матеріал і виконати завдання.
Його зміст відповідає робочим програмам і навчальним планам підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Матеріал, викладений у навчальному посібнику, сприяє формуванню певного технічного рівня студентів, а також допоможе під час виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт, дипломних проектів і магістерських робіт. 

 

 


Bezumtsi

У книзі «Технології гідро- та вітроенергетики» описані гідроенергетичні та вітроенергетичні технології виробництва електричної та теплової енергії, а також особливості їх використання. Приведені схеми побудови та принципи роботи безгреблевих гідроелектростанцій на основі напівзанурених та занурених гідротурбін, вітротурбінних гідроакумулювальних електростанцій, вітротурбінних систем виробництва, накопичення та постачання тепла населеним пунктам, промисловим та агропромисловим об’єктам. Наведені приклади розрахунку основних енергетичних параметрів гідроенергетичних та вітроенергетичних систем.
Книга спрямована науковим співробітникам, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам та студентам.

 

 

 


 

Bezumtsi

У книзі «Молекулярна енергетика. Теорія та технічні рішення» розглядаються фундаментальні основи та напрями розвитку молекулярної енергетики - науки та галузі, складової частини електроенергетики, яка вивчає і використовує енергетичні властивості молекул, атомів, йонів, інших малих частинок рідинного та газоподібного середовищ.
Молекулярна енергетика – нова, швидко прогресуюча галузь. У недалекому майбутньому молекулярні технології прийдуть на зміну існуючим макроскопічним технологіям гідроенергетики та вітроенергетики.

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Інженерна геофізика» викладено фізико-геологічні основи методів інженерної геофізики, охарактеризовано основні природні та техногенні об'єкти і процеси, для вивчення яких застосовують інженерно-геофізичні дослідження. Розглянуто геолого-геофізичні передумови їхнього використання. Наведено приклади практичного застосування геофізичних методів для вирішення деяких конкретних завдань інженерної геології та геоекології.

 

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Випадкові процеси: теорія, статистика, застосування» викладено теорію випадкових процесів і теоретичні аспекти статистики випадкових процесів. Розглянуто класичні розділи теорії випадкових процесів: побудова випадкових процесів і пов'язані з ними фільтрації, процеси з незалежними приростами, гауссові, стаціонарні й марковські процеси, неперервність і споріднені властивості траєкторій, а також сучасні її розділи: інтегрування за гауссовими процесами, інтеграл Іто, стохастичний аналіз, стохастичні диференціальні рівняння, дробовий броунівський рух, оцінювання параметрів у дифузійних моделях.
Для студентів університету, що навчаються за спеціальностями «Математика», «Статистика» і «Прикладна математика», аспірантів, наукових працівників та фахівців із застосування ймовірнісних методів.

  

 

 


Bezumtsi

У монографії «VI технологічний уклад: перспективи розвитку систем, які передають енергію рідині» на основі розгляду історії насособудування і законів розвитку технічних систем досліджуються можливості розвитку насосів як систем в епоху нового шостого технологічного укладу. Особлива увага приділяється перспективам і можливостям передавання енергії рідині на мікрорівні та створенню контрроторних насосних систем. Видання може бути корисним для науковців, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться перспективами насособудівної галузі у XXI столітті та новими можливостями передавання енергії рідині.

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Програмування числових методів мовою Python» викладено основні відомості про засоби та методи програмування мовою Python, яка є універсальною інтерпретованою, об'єктно-орієнтованою мовою програмування високого рівня, що розвивається у відкритих початкових кодах на багатьох платформах і надається безкоштовно для загального користування.
Для науковців, інженерів, студентів вищих навчальних закладів із напрямів підготовки «Інформатика», «Прикладна математика», «Програмна інженерія», «Комп'ютерна інженерія», «Системна інженерія», а також для всіх зацікавлених у швидкому розробленні прикладних програм наукового спрямування. 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Основи цифрової схемотехніки» розглянуто основи булевої логіки та методи мінімізації булевих виразів. Викладено принципи роботи основних функціональних вузлів цифрових електронних систем: мультиплексорів, схем додавання, множення та зсуву, тригерів, регістрів зсуву, лічильників тощо. Значну увагу приділено розгляду скінченних автоматів і часових характеристик цифрових схем.

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Інформаційні технології управління проектами» Наведено практичні аспекти застосування інформаційних систем управління проектами. Визначено сутність «проект», «план», «програма», пояснено різницю між ними. Розглянуто заходи, через які здійснюється управління проектами (проектний менеджмент). Досліджено роль і значення інформаційних технологій в управлінні проектами. Виявлено основні переваги використання інформаційних систем управління проектами. Наведено приклади для виконання практичних завдань.

 

Bezumtsi

Ми маємо уявлення про людину, якщо знаємо її біографію. Біографією народу, його візитною карткою, є його історія.
Розділи збірника «Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов» пов’язані єдиною ідеєю – походження індоєвропейців, українців, слав’ян і слав’яномовних народів.

 

 

 

 


 

Bezumtsi

Біобібліографічний покажчик «Валерій Власенко: до 60-річчя від дня народження» присвячений науково-дослідному та науково-педагогічному доробку відомого сумського краєзнавця, науковця, педагога, кандидата історичних наук, доцента Сумського державного університету, головного редактора наукових журналів «Сумська старовина» (Сумський державний університет) та «Європейські історичні студії» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), члена Національної спілки краєзнавців України та Наукового товариства історії дипломатії і міжнародних відносин, лауреата премій Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського вільного університету у Нью-Йорку та Сумської обласної літературно-краєзнавчо-мистецької, переможця Всеукраїнських конкурсів науково-пошукових робіт Валерія Миколайовича Власенка, уродженця м. Суми. 

 

 

 


 

Bezumtsi

Жінки Західної України змогли сповна скористатися правом голосу та можливість бути обраною до парламенту вже у 1920-х роках. Законодавство Другої Речі Посполитої (держави, до складу якої тоді входили території Західної України) зрівняло жінок та чоловіків у виборчих правах.

Однак, як і сьогодні, ця законодавча рівність ще не означала справжньої рівності чоловіків та жінок у практиці політичного життя. Жінкам доводилося виборювати своє право бути обраними до парламентів, часто долаючи негативні стереотипи тодішнього маскулінного середовища та відкриту протидію їхнім емансипативним прагненням.

Про історію боротьби жінок за свої права та їхні ініціативи в напрямку соціальної емансипації розповідає книга історикині з Рівненщини Ірини Левчук: «Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду»

 

  

  

Bezumtsi

Видання містить першодрук перекладеного проф. Богданом Лончиною (1917—1985) "Пекла" Данте Аліг'єрі. Це українська версія першої частини архитвору "Божественна комедія" проілюстрована мистецькими роботами Юрія Козака.

 

 

 

 

 


Bezumtsi

«Сто сонетів білоруських поетів» – це своєрідна авторська антологія сонетного вірша, у якій твори білоруських письменників подано паралельно з українськими інтерпретаціями, що дозволить простежити певні закономірності перекладу на основі близькоспоріднених мов, виявити специфічні особливості при передаванні тих чи тих національно означених, образних контекстів.

 

 

 

 


 

Bezumtsi

Навчально-методичний комплекс «Публіцистика Джонатана Свіфта (1667-1745)» розглядає публіцистичну діяльність англо-ірландського журналіста та письменника кінця XVII – першої третини XVII сторіччя Джонатана Свіфта. Він увійшов в історію світової літератури та журналістики як видатний борець за основні права та свободи людини і громадянина.

 

 

 

 


Bezumtsi

У хрестоматії «Сучасна корейська поезія» представлено вибрані поетичні твори кращих поетів ХХ-ХХІ ст. Вірші супроводжуються відповідними коментарями і поясненнями. Описано історію становлення, розвитку та сучасний стан корейської поезії, її жанрову палітру, типологію тематики поетичних творів тощо, а також окреслено роль і місце сучасної корейської поезії у світовій літературі. Наведено біографічні дані про поетів, вірші яких увійшли до видання.

 

 

 

 


Bezumtsi

«Міністерство граничного щастя» – другий роман індійської письменниці. Він побачив світ через двадцять років після успішного дебюту – книжки «Бог Дрібниць», що принесла їй Букерівську премію. Роману так само притаманна поетичність та глибинна краса мови, властива стилю Рой. Однак за духом він геть інакший, нелінійний і суперечливий. Адже цього разу авторка кинула своїх героїв у вир новітньої історії Індії, зокрема у прекрасні ліси штату Джамму і Кашміру, де вже багато років точиться гострий збройний конфлікт. Та й самі герої – представники розмаїтих каст, віросповідань та світоглядів (гіджри, або ж люди «третьої статі», бунтівна архітекторка, не зовсім чесний журналіст, агент спецслужб, кашмірський повстанець тощо) – говорять надто різними голосами, борються по різний бік барикад, але здобувають кілька хвилин тиші поряд із близькими, живими чи мертвими, як вищу нагороду. В мить, коли духи ледь-ледь відчиняють двері паралельних реальностей життя. 

 

 

 


 

 

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua