Пропонуємо ознайомитись зі списками нових надходжень у розрізі галузей знань.

 

  Повний перелік видань за ІІІ квартал 2022 року
  Повний перелік видань за ІІ квартал 2022 року
  Повний перелік видань за І квартал 2022 року
 
Найцікавіші новинки

 

Bezumtsi

У підручнику «Етнопсихологія» розглядаються проблеми співвідношення етнічної спільноти й особистості як члена цієї спільноти, а також різні варіанти міжетнічних відносин: міжетнічне ставлення, сприйняття, комунікація, взаємодія як на індивідуальному, так і на груповому рівнях, як у своїх позитивних толерантних формах, так і в негативних – дискримінаційних чи конфліктних. Особливістю цього підручника є те, що останній параграф кожного розділу присвячений внеску сучасних українських вчених у дослідження відповідної проблематики, наведені приклади їх теоретичних та емпіричних розробок. Кожен розділ закінчується переліком контрольних питань для самоперевірки та рекомендованою літературою для кращого засвоєння матеріалу розділу. 

  


Bezumtsi

У монографії  «Глобальне — національне — локальне (соціяльна антропологія культурного простору)» вперше в українському культурознавстві та лінґвокультурології розглянуто соціокультурний простір як поле розгортання дискурсивних практик, що вкорінені у розмаїтті сфери життєдіяльності. Досліджено процеси сенсоутворення, що відбуваються у надрах життєдіяльності людей у лоні їх розмаїтої дискурсивної активності. Проблему українського лінґвокультурного середовища в містах (а також його дисперсійності та функціональної неповноти) автор розглядає на тлі процесів глобалізації, креолізації та марґіналізації самих носіїв української культури. У цьому контексті, зокрема, взаємодію глобального та локального розглянуто як так звану глокалізацію (зустрічний рух смислоформ, знакових систем та способів комунікування).  

 


Bezumtsi

Книга «Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму)» - одна з перших розвідок в українській лінґвокультурології. У ній зібрані унікальні матеріали про зв’язок мови і ментальності, мови і культури українського народу, на широкому тлі мовних фактів виявлено закономірності мовної поведінки різних етносів.   

 

 

 


Bezumtsi

«The English File Third Edition Teacher's Book» offers a comprehensive walk-through guide to every lesson, in every unit of the English File Third Edition Student's Book, along with over 70 photocopiable activities.

The English File Teacher's Book package comes complete with a Test & Assessment CD-ROM, which includes a complete test for every File, an End-of-course Test, two Progress Tests, and a Quick Test for every File.     

  


Bezumtsi

A new edition of the best-selling English File, improved throughout with brand new digital components to use inside and outside the classroom. «English file. Intermediate Teacher's Book» - the best way to get your students talking. The English File concept remains the same - fun, enjoyable lessons which get students talking through the right mix of language, motivation, and opportunity - but now the content and the components have been updated and improved for students and teachers. The English File third edition digital components help to make the most of teaching and learning opportunities inside and outside the classroom. The digital package includes: iTools (a digital classroom resource), iTutor and iChecker for students, Pronunciation App for mobiles, Online Workbook, Student's and Teacher's websites. 

     


Bezumtsi

A blend of completely new lessons, updated texts and activities, together with the refreshing and fine-tuning of some favourite lessons from New English File - provides the right mix of, and to get students talking. English File third edition is true to the English File formula: clearly presented language input in every File; interesting texts and topics that motivate students; activities and exercises that practise language in a context that is relevant to a busy adult's everyday life. With new, easy-to-manage structure, fresh, contemporary topics, more listening and a brand new video filmed on location (London, New York). «English file. Elementary Student's Book» supports teaching and learning better than ever.   

 


Bezumtsi"Just when you thought it couldn't get any better!" A new edition of the best-selling English File - the best way to get your students talking. A blend of completely new lessons, updated texts and activities, together with the refreshing and fine-tuning of some favourite lessons from New English File - English File third edition provides the right mix of language, motivation, and opportunity to get students talking. English File third edition offers more support for teachers and students. «English file. Upper-intermediate student's book» provides over 100 photocopiables to save preparation time, plus extra tips and ideas. Classroom Presentation Tool brings your classroom to life with the Student's Book and Workbook, on-screen and interactive.

 


BezumtsiВ «English file. Intermediate student's book» is suitable for CEFR level B1 - B2English File, third edition, provides a balance of grammar, vocabulary, pronunciation and skills to give students the right mix of language and motivation to get them talking. With lively lessons and engaging topics, classes are enjoyable and provide opportunity for students to practise and improve.Support for teachers includes a Teacher's Book with over 100 photocopiables along with extra tips and ideas. The Classroom Presentation Tool brings your classroom to life with the Student's Book and Workbook on-screen and interactive.

 


BezumtsiМета посібника «English for International Relations»забезпечити розвиток і вдосконалення вмінь і навичок усного та писемного мовлення, читання, слухання та перекладу в суспільно-політичній сфері та сфері міжнародних відносин. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі міжнародних відносин, а також для всіх тих, хто прагне вдосконалити власні навички комунікації та перекладу з міжнародної та суспільно-політичної тематики.

 

 


Bezumtsi

The coursebook «Motive. Kompaktkurs D a F» contains 30 clearly constructed units covering the basic syllabus for level A1 to B1. The initial page of each lesson reactivates students' previous knowledge and picks up on what they have already learnt. Three double-page spreads follow, presenting in turn a reading text, a listening text or a topic of cultural interest as a vehicle for new language. At the end of each lesson there is a short summary of the relevant grammar and speech functions. 

   

 


Bezumtsi

The textbook «The Latin Language and Medical Terminology Basics» is aimed to teach students the principles of the Latin grammar and medical terminology (anatomo-histological, pharmaceutical and clinical) in accordance with the demands of the European Credit Transfer System. 31 units constitute the foundation of the textbook supplemented with tables of the basic suffixes, prefixes, combining forms and anatomical terms, Latin-English and English-Latin glossaries, exercises, prescriptions, etc. There is also given information on ancient medicine. The Latin aphorisms and quotations that supplement the textbook will assist in developing the logical and rational understanding of the peculiarities of the Latin grammar and will provide students with ample opportunity to estimate at true worth the uniqueness and wisdom of the ancient world. The textbook is designed both for classroom use and for self-study training.       

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Cours de methodologie de l'enseignement du francais langue etrangere» призначений для забезпечення дисципліни «Методика викладання іноземної мови», передбаченої навчальним планом за спеціальністю «Французька мова». Зміст підручника повно враховує тематику, закладену до робочих програм дисциплін «Методика викладання іноземної мови у середній школі» та «Методика викладання іноземної мови у вищій школі». Ефективному забезпеченню лекцій та семінарів сприяють змістовні питання, ілюстрації, вправи, ігри, таблиці, завдання для самостійної роботи та самооцінювання, групові проекти, виконання яких покликане забезпечити мимовільне засвоєння теоретичного матеріалу й перенесення відповідних знань у практичну площину. 

 


Bezumtsi

«"Червона рута": від земного — до небесного» - унікальне видання, присвячене одній пісні "Червона рута" та її безсмертному автору – геніальному композитору, Герою України Володимиру Івасюку. Так, справді явище незбагненне — пів століття твір одного автора заполонив усіх — від малого до дорослого — українців та й людей доброї волі на Землі, які підтримують її існування. "Руту" співають у найвищих концертних залах, на всіляких подіях — від днів народження, хрестин і весіль та й звичайних святкових подій, всі ми співаємо цей твір. Якраз саме ця збірка й повинна відповісти на цей феномен пісні, в якій закодовано не просто унікальний текст, а й форму, українську за духом і покликанням. Тож приємного прочитання! 

  


Bezumtsi

У підручнику «Ландшафтна архітектура» системно викладено зміст навчальної дисципліни зокрема основ ландшафтознавства, генезису культурних ландшафтів та їх просторових рішень, теоретичних засад композиції. Особлива увага приділена проектуванню об’єктів ландшафтної архітектури різного функціонального призначення, консервації, реконструкції та реставрації історичних садів і парків, інженерному обладнанню та благоустрою. 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Історія ландшафтної архітектури» висвітлений історичний процес розвитку ландшафтної архітектури від стародавніх до новітніх часів. Розглядаються теоретичні аспекти стильової еволюції формування відкритих просторів та композиційної побудови об’єктів ландшафтної архітектури. Розкриваються сучасні тенденції гуманізації урбанізованих ландшафтів, використання інноваційних технологій, прийомів проектування та матеріалів. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які ведуть підготовку фахівців з ландшафтної архітектури, дизайну та садово-паркового господарства. 

 


Bezumtsi

У підручнику «Озеленення населених місць» системно розкрито зміст навчальної дисципліни, зокрема, історії озеленення, ландшафтно-типологічних та архітектурно-художніх основ садово-паркового будівництва. Особлива увага приділена підбору рослинного матеріалу, формуванню архітектурно-художніх композицій, технології створення та експлуатації об’єктів зеленого господарства. 

 

 

Bezumtsi

У монографії «Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації» розглядаються теоретико-методологічні та методичні підходи до вирішення проблеми комерціалізації інновацій. Висвітлено особливості здійснення інноваційного підприємництва, розкриті соціальні аспекти інноваційної підприємницької діяльності, систематизовані та розкриті особливості інновацій у цифровому маркетинговому середовищі, описані економічні та організаційні особливості комерціалізації інновацій, визначені ключові аспекти забезпечення інтелектуального захисту у процесі комерціалізації інновацій, викладено дослідження цифрових технологій та механізмів забезпечення комерціалізації інновацій, а також здійснено аналіз глобальних трендів розвитку інноваційної діяльності. 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Соціальна та солідарна економіка» розглянуто передумови й еволюцію соціальної та солідарної економіки (ССЕ), її концептуальні засади, механізми управління і керівництва організаціями ССЕ. Приділено увагу особливостям формування державної політики сектору та механізмам його фінансової підтримки, досвіду побудови ССЕ через партнерство і співробітництво. Досліджено внесок ССЕ в розбудову трудових відносин, формалізацію тіньової економіки, сталий розвиток, проаналізовано роль соціального підприємництва в сучасній концепції. 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Проблеми та перспективи переходу до вуглецево-нейтральної економіки» проаналізовано проблеми та перспективи переходу до вуглецево- ейтральної економіки в Україні. Досліджено теоретичні та методологічні засади формування концепції зеленої конкурентоспроможності підприємств енергетичного сектору з метою подальшого вдосконалення категоріального апарату та формування системи організаційно-економічних засад її забезпечення. Розглянуто особливості формування механізму інноваційного менеджменту на підприємстві енергетичної галузі на базі впровадження технологій відновлюваної енергетики. Охарактеризовано організаційно-економічні засади трансферу інновацій в енергетичному секторі. Досліджено механізм менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, пов’язаний зі СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism), який призначений для фінансових стягнень під час оформлення імпортування товарів за їх вуглецевим слідом і є стратегічно важливим стимулюванням чистої екології. Обґрунтовано актуальність переходу до вуглецево-нейтральної економічної системи в контексті глобальних економічних трансформацій під впливом війни 2022 в Україні. Розглянуто можливість переходу України на шлях вуглецево-нейтральної економіки за умови організації сталого сільськогосподарського землекористування. Досліджено закордонний досвід та проаналізовано українські реалії щодо використання мотиваційних драйверів інноваційної діяльності в галузі відновлюваної енергетики. Особливу увагу приділено досвіду з розвитку відновлюваної енергетики в Нідерландах. Проведено моделювання впливу фактору освіти на рівень захисту довкілля у світі.

 


Bezumtsi

Конспект лекцій «Інфраструктура туризму» розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Інфраструктура туризму».

Видання побудовано відповідно до структури навчальної дисципліни: змістові модулі, лекційний матеріал, теми і плани практичних занять, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Розглядається сутність, характерні ознаки, особливості організації та функціонування загальної, специфічної загальної та специфічної додаткової інфраструктури туризму.

 


Bezumtsi

У методичному посібнику «Організація екскурсійних послуг у туризмі» розкриті теоретико-методологічні засади екскурсійної діяльності та технологія підготовки екскурсії. Як приклад розглянуті екскурсійні маршрути по Чернівцях і Буковині.

 

 

 

 


Bezumtsi

Конспект лекцій «Менеджмент з туризму» розроблено для самостійного опрацювання лекційного матеріалу студентами, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» з метою виконання робочої програми навчальної дисципліни «Менеджмент з туризму».

Видання побудовано відповідно до структури навчальної дисципліни: змістові модулі, лекційний матеріал, теми і плани практичних занять, термінологічний словник, список рекомендованої літератури. Розглядаються теоретико-методологічні засади управлінського процесу, базові функції менеджменту та туристична діяльність як об’єкт управління.

 


Bezumtsi

У підручнику «Управління туристичними дестинаціями» відображено сучасні науково-праксеологічні підходи до генезису поняття, структури та механізмів управління туристичними дестинаціями різного масштабу на засадах стійкого розвитку.

У змісті розкриваються основи формування дестинацій, принципи, функції та механізми управління ними, основні аспекти конкурентоспроможності туристичних дестинацій різних рівнів в умовах забезпечення їх сталого розвитку, особливості управління маркетингом туристичних дестинацій. Всі розділи містять практичні завдання, тести, контрольні питання. Розглядаються приклади кращих світових та вітчизняних практик формування та управління розвитком туристичних дестинацій.

 


Bezumtsi

У підручнику «Туристські ресурси України» здійснено комплексну характеристику та аналіз сучасного стану туристських ресурсів України. Зокрема, подана характеристика природних, історико-культурних та соціально-економічних ресурсів, необхідних для здійснення туристської діяльності загалом та окремих туристсько-рекреаційних районів держави.

Підручник рекомендовано студентам закладів вищої освіти, які готуються працювати у сфері організації туризму та екскурсійного обслуговування. Також він є актуальним джерелом інформації для вже працюючих фахівців і може бути використаний для створення нових цікавих туристсько-екскурсійних продуктів.

 

 


Bezumtsi

Посібник «Статистика туризму» підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Статистика туризму». Методологія розрахунку показників, яку викладено в посібнику, відповідає міжнародним стандартам та вітчизняній статистичній практиці. За кожним розділом у посібнику наведено контрольні запитання та задачі для самостійної роботи з використанням фактичних й умовних даних.

 

 

 


Bezumtsi

"State of Inbound Marketing Trends. All the latest benchmarks, insights, + resources you need to build a smarter marketing strategy". As we do every year, we collected data on all things marketing in 2022. We found that creators are dominating as an engaging, specialized channel to connect with niche audiences, short-form video continues to boom, and marketers are getting more efficient with their workflows and processes. Take a look at the insights and takeaways to learn how to market your business, connect with the right people, grow your audience, and cater to today’s buyer.

 

 


Bezumtsi

Про те, як культура впливає чи має впливати на розвиток малих міст України, зокрема – Вінниччини, як такі міста можуть ставати центрами грандіозних мистецьких подій,  про феномен «OPERAFEST TULCHYN»  і не тільки у книзі «Культура і креативні індустрії як основа розумної стратегії розвитку малої території».

 

 

 

    


Bezumtsi

Відділом освітнього інформаційного забезпечення ДНУ «Інститут освітньої аналітики» виконано порівняльний аналіз плати за навчання на контрактній основі та вартості підготовки здобувачів вищої освіти за державним замовленням у державних закладах вищої освіти (ЗВО) для спеціальностей 081 «Право» і 293 «Міжнародне право» у 2021/2022 н. р.

 

 

 

 


Bezumtsi

До збірника увійшли наукові статті та повідомлення викладачів, студентів, учених та аспірантів ЗВО і наукових установ, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів шкіл, виголошені в рамках ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції", присвяченої актуальним питанням європейських студій, педагогіки, політики, історії та права.

 

 

 

Bezumtsi

Монографія «Принципи виборчого права: доктринальне розуміння, стан та перспективи законодавчої реалізації в Україні» присвячена дослідженню системи принципів виборчого права, їх змісту і ролі для галузі виборчого права. Принципи виборчого права розглядаються у контексті  загальнотеоретичної проблеми принципів права, їх значення як вищих імперативних правових вимог. Досліджена проблема розкриття змісту «принципів-назв», розв’язання якої пропонується через формулювання правових вимог – складових відповідного принципу. Здійснена систематизація принципів права, які чинять істотний вплив на зміст правового регулювання виборів. Окрім найбільш загального принципу верховенства права, виокремлено групи конституційно-правових принципів представницької демократії, галузеві принципи виборчого права, а також інституційні принципи окремих інститутів виборчого права. Зазначені принципи розглядаються у тісному взаємозв’язку з міжнародними виборчими стандартами.

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Взаємовідносини держави та суспільства» досліджуються особливості розвитку громадянського суспільства, виділяється роль особистості у публічній політичній діяльності. Особливе місце відведено удосконаленню державно-громадських відносин у сучасному українському суспільстві. Адресується слухачам, політикам, працівникам управлінського корпусу, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, для яких політична діяльність має професійний та громадянський сенс як важливий феномен розвитку сучасного українського суспільства. 

 


Bezumtsi

«Енциклопедія міжнародного права» — перше в Україні тритомне видання, яке є систематизованим зводом знань про відповідну правову систему. Перший том побачив світ у 2014 р., а другий — у 2017 р. Третій том є логічним продовженням перших двох. Разом з тим у ньому віддзеркалено зміни, що сталися останнім часом у сфері дії міжнародного права та міжнародно-правовій практиці України. Розрахована на науковців, викладачів і студентів, дипломатів, а також на широке коло читачів, які цікавляться міжнародним публічним правом.  

   

 


Bezumtsi

Монографію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових засад створення єдиного медичного простору України. Проаналізовано єдиний медичний простір як об'єкт адміністративно-правової науки, досліджено адміністративно-правові принципи його формування та функціонування.

Видання «Єдиний медичний простір України: адміністративно-правові засади створення» становитиме інтерес для науковців, практикуючих юристів та медичних працівників, а також всіх, хто цікавиться проблемами медичного права.   

 

  


Bezumtsi

"Вивчаючи міжнародне гуманітарне право". Серед найбільш емоційно складних, дилемних у застосуванні з усіх галузей права є міжнародне гуманітарне право. Адже воно регулює тисячолітнє явище - війни, що доволі часто супроводжуються втратами, біллю та агресією. І, на жаль, зацікавленість у ньому доволі часто виникає тоді, коли відбувається акт агресії, нападу на країну.

Міжнародне гуманітарне право є частиною міжнародного публічного права, яке має на меті захистити життя і людську гідність під час збройних конфліктів, а також зменшити та відвернути страждання, які є результатом війни. Держави-учасниці Женевських Конвенцій не тільки взяли на себе зобов’язання дотримуватись цих норм, але і популяризувати, ознайомлювати людей з цим правом. І ці знання, зважаючи на динаміку збройних конфліктів у світі, вже поступово стають невід’ємною частиною базової освіти 21 століття.    

   


Bezumtsi

У підручнику «Фінансове право» розкрито зміст основних фінансово-правових понять, з урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

Підручник призначений студентам, аспірантам і викладачам юридичних і економічних закладів вищої освіти, працівникам фінансових органів і всім тим, хто цікавиться проблемами фінансового права.  

    

 


Bezumtsi

Посібник «Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика» розрахований на суб'єктів права інтелектуальної власності - творців об'єкта права інтелектуальної власності (авторів, виконавців, винахідників тощо), інших осіб, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору, суддів, адвокатів, а також студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.    

  


Bezumtsi

У підручнику «Адміністративне право України. Повний курс» за основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС. Підручник може бути використано студентами в навчальному процесі, аспірантами, викладачами навчальних закладів, науковцями, членами Уряду України та іншими посадовими особами органів публічної влади, народними депутатами України, апаратом суду, активістами громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом.   

       


Bezumtsi

Підручник «Порівняльне трудове право» присвячено розгляду загальнотеоретичних основ трудового права у порівняльному аспекті з аналізом трудового законодавства України, європейських держав та інших країн світу, міжнародно-правових норм та положень трудового права ЄС.

Окрему увагу приділено теоретичним та практичним проблемам та перспективам сучасного розвитку трудового права, включаючи трудове право України та Європейського союзу.  

 

 


Bezumtsi

Книга «Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління» - про кілька тисяч втілених проектів і про менеджерів екстра-класу, які ніколи не прагнули потрапити на держслужбу, але з примхи долі стали управлінцями і змусили систему давати фізично відчутний результат.

 

 

 

 


Bezumtsi

У «Концепції вдосконалення діяльності правоохоронних органів України» висвітлюються причини та умови, що призвели до негативних результатів реформ правоохоронної системи України. Викладено авторське бачення шляхів правового й організаційного характеру подолання негативних наслідків цих реформ, що сприятиме ефективності діяльності правоохоронних органів України. Адресована політикам, правникам – науковцям й практикам (прокурорам, слідчим, детективам, оперативним працівникам, суддям, адвокатам), а також усім тим, хто цікавиться проблемами діяльності правоохоронних органів України та їх реформуванням.   

   


Bezumtsi

Будь-яка криза змінює наше повсякденне життя. Коли стається надзвичайна ситуація, прості речі, до яких ми звикли, швидко можуть стати недоступними.

В сучасному світі, окрім військової загрози, поширилися атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації тощо. Наприклад, в результаті атак можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв’язку та електропостачання.

Брошура «У разі надзвичайної ситуації або війни» містить практичні поради, що враховують український та іноземний досвід, та рекомендації з інформаційної безпеки.

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Загальна хімія» на основі системного підходу викладено основні розділи сучасної загальної хімії: номенклатура та властивості неорганічних речовин, основні поняття та закони хімії, енергетика та кінетика хімічних процесів, будова атомів та хімічний зв’язок, розчини, окисно-відновні реакції, комплексні сполуки, основи електрохімії та корозія металів. Після кожної глави наведено запитання та завдання для самостійної роботи студентів, які дозволяють об’єктивно визначити рівень підготовки.

 


Bezumtsi

Колективна монографія «Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи» підготована за результатами наукових робіт, представлених на IX Українському з’їзді з електрохімії, приуроченому 90-ій річниці від дня заснування Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, який відбувся 21-23 вересня 2021 року.

Чільне місце серед представлених матеріалів займають результати досліджень, спрямованих на створення нових функціональних матеріалів, а саме: металоксидних та оксидних композитів із заданими функціональними властивостями, каталізаторів та електрокаталізаторів, новітніх функціональних гальванопокриттів, електродних та електролітних матеріалів для хімічних джерел струму та суперконденсаторів, цінних неорганічних сполук, металевих та карбонових нанофаз, інгібіторів корозії.

 


Bezumtsi

Збірник «Основи електрохімії» є навчальним посібником для студентів ІІ курсу спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», освітньої програми «Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика».

Складається з чотирьох розділів, присвячених розгляду гальванічних елементів, корозії металів, електролізу розплавів та розчинів солей, основам гальванотехніки. Посібник містить приклади експериментальних робіт та розв’язання типових задач, задачі для самостійного опрацювання та тестові завдання для контролю рівня засвоєння матеріалу.

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Електрохімія та її практичні аспекти» призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «хімія» Він охоплює всі розділи навчальної університетської програми з предмету «Електрохімія». Зокрема, в ньому висвітлені теоретичні засади, що стосуються розчинів електроліт ів, електродних потенціалів, хімічних джерел електричної енергії, елетрохімічних конденсаторів, процесів електролізу, корозії металів. Містить широкий спектр контрольних задач, а також приклади їх розв’язання. Це надасть суттєву допомогу студентам у засвоє нні знань. Описані також сучасні електрохімічні технології промислового одержання алюмінію, каустичної соди, водню і кисню, важкої води, високочистих металів міді, золота і срібла. Посібник може бути корисним аспірантам, науковим співробітникам і працівн икам споріднених спеціальностей.

 


Bezumtsi

Основне завдання конференції «Перший крок у науку» – подолання традиційного розриву між наукою та освітою. Завдання конференції: формування зацікавленості молоді до наукової роботи; підготовка талановитої молоді для подальшої наукової роботи; підготовка молоді до участі у наукових конференціях; формування уявлень студентів про напрямки наукової роботи, що проводиться кафедрами СумДУ. 

 

 


Bezumtsi

Матеріали та програма Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Фізика, електроніка, електротехніка».

 

  

 

  

 

 

Bezumtsi

Pathogenic bacteria are the main problem in hospital- and community-acquired infections. As bacteria continue to develop more resistance to antibiotics, it is imperative to develop antibacterial treatment strategies. Written by experts from all over the world, this book examines pathogenic bacteria and their link to multidrug resistance. Over thirteen chapters, it presents examples of pathogenesis, virulence factors, and treatment strategies.

 

 


Bezumtsi

Given that continuing antigenic shift and drift of influenza A viruses result in the escape from previous vaccine-induced immune protection, a universal influenza vaccine has been actively sought. However, there were very few vaccines capable of eliciting crossgroup ant-influenza immunity. Here, we designed two novel composite immunogens containing highly conserved T-cell epitopes of six influenza A virus internal antigens, and expressed them in DNA, recombinant adenovirus-based (AdC68) and recombinant vaccinia vectors, respectively, to formulate three vaccine forms. The introduction of the two immunogens via a DNA priming and viral vectored vaccine boosting modality afforded cross-group protection from both PR8 and H7N9 influenza virus challenges in mice. Both respiratory residential and systemic T cells contributed to the protective efficacy. Intranasal but not intramuscular administration of AdC68 based vaccine was capable of raising both T cell subpopulations to confer a full protection from lethal PR8 and H7N9 challenges, and blocking the lymphatic egress of T cells during challenges attenuated the protection. Thus, by targeting highly conserved internal viral epitopes to efficiently generate both respiratory and systemic memory T cells, the sequential vaccination strategy reported in «Antivirals for Emerging Viruses: Vaccines and Therapeutics» represented a new promising candidate for the development of T-cell based universal influenza vaccines.

 


Bezumtsi

Within the last decade significant progress has been accomplished in the field of allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT). The articles in this special topics series «Immune Tolerance Post Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation» present progress in improving clinical outcomes using some of the most vibrant current research and translational approaches, including novel reduced-intensity conditioning regimens, donor graft engineering, quantification of themicrobiome, and tailored immunosuppressive therapies. Much of the progress described is due to improvements in immune reconstitution that results in durable allograft tolerance. Consequently, there is reduced graft-vs.-host disease (GVHD) and improvement in controlling infectious disease complications. In addition, improved immune reconstitution also appears to facilitate much-needed graft-vs.-leukemia effects, as relapse remains the major challenge of our field. Many of the articles in this special topics series are organized around our increasing understanding of GVHD and a suite of new tools and approaches to prevent and treat this dreaded immune complication.

 


Bezumtsi

The field of Primary Immunodeficiencies (PID) is growing fast. In «Primary Immunodeficiencies Worldwide» over 400 diseases are defined and characterized by recurrent or chronic infections, autoimmunity, allergy, inflammation, or cancer as a consequence of genetic alterations affecting the immune system. The overall incidence of PID is around 1:10,000 and the majority presents early in childhood. Over the past decades, there has been an enormous increase in understanding of disease pathology, as well as clinical expertise and patient awareness worldwide, as a result of educational initiatives and scientific meetings by medical societies, supporting agencies, and patient associations. Humans are genetically heterogeneous, and the environmental characteristics and social habits differ dramatically in the several geographic regions of the world. Consequently, theprevalenceand distribution of the nine groups of primary immunodeficiencies vary worldwide, and the clinical profile of a particular PID will also vary. Most of the literature and discoveries about Primary Immunodeficiencies come from North America and Europe and refer to these geographical areas. This Frontiers Research Topic was developed to bring together original clinical and basic research from authors representing various geographical areas to highlight challenges and developments in epidemiology, diagnosis, and treatment of Primary Immunodeficiencies worldwide.

 

 


Bezumtsi

Antimicrobial resistance (AMR) has emerged as one of the greatest global challenge to public health in the twenty-first century. It is imperative to search alternative therapeutics and strategies to combat AMR and diminish the exacerbated use of antibiotics. In this special issue «Alternative Therapeutics Against Antimicrobial-Resistant Pathogens» we present 26 articles that highlight the use of novel peptides, phage-based therapies, nanomedicine, contemporary and alternative medicines, plant (herbal), and bacteria based antimicrobials as potential alternatives to combat multidrug resistant (MDR) bacteria. The articles are categorized in different groups, including (i) Antimicrobial nanoparticles against drug resistant bacteria, (ii) Bacteriophages: A promising approach to fight MDR, (iii) Anti biofilm agents, (iv) Antimicrobial peptides, (v) Efflux pump inhibitors, and (vi) Host /Pathogen directed therapies.

  


Bezumtsi

As Alexander Fleming predicted in 1945, bacteria have become increasingly resistant to antibiotics. Penicillin resistance was presumably first reported already in 1940 when Abraham and Chain reported that an enzyme from bacteria was able to destroy penicillin (Abraham and Chain, 1940). Every now and then mankind is shelled with news of infections and deaths caused by antibiotic and multiple drug resistant superbugs. This increase of resistance toward commonly in-use antibiotics, due to decades of their use, misuse and abuse, is today a global health concern. Research investments on development of new agents that can fight antimicrobial resistant microorganisms and the advent of antibiotic failure due to bacterial resistance has raised interest in other non-conventional alternative therapies. This Research Topic gathers some of the latest science around antibiotic alternatives and the effect of combined therapies. The call was launched in July 2017, and open-call papers were submitted until May 2018. This is the editorial article «Antibiotic Alternatives and Combinational Therapies for Bacterial Infections» introducing the 20 accepted publications addressing the antimicrobial action of varied agents representing the breadth and scope of research in this topic.  

     


Bezumtsi

Microbes are ubiquitous and have ecological interactions with almost all life forms. Likewise, humans invariably engage in host-microbial interactions that could induce short-term or long-term effects. Some of these long-term crossover interactions have allowed successful colonization of microbes within or on the human body, collectively known as the human microbiome or human microbiota. The human microbiome is identified as playing a key role in various physiological processes like digestion, immunity, defense, growth, and development. Any dysbiosis in the human microbiome structure could induce the onset of various metabolic or physiological disorders. Cumulatively, the human microbiome is considered as a virtual human organ that is essential for host survival. Additionally, short-term biological interactions of the host and microbes have exposed microbes to the human cellular system. This exposure could have allowed the microbes to invade human cells for their growth and reproduction-induced onset of various infectious diseases. This book «Role of Microbes in Human Health and Diseases» incorporates a number of studies highlighting the role of microbes in human health and diseases.

     


Bezumtsi

Навчальний посібник «Біомедичні матеріали: від історії до сьогодення» містить теоретичні відомості про біомедичні матеріали і технології, застосовувані в різних галузях медицини, залежності їх властивостей від хімічного складу, структури, способів оброблення та умов експлуатації.

 

 

 

 


Bezumtsi

Health care for obvious reasons has become an even more relevant – or at least more publicly discussed – topic in the past two years in the wake of the Covid19-pandemic. Digitalisation and its consequences for all areas of society has been a very much debated topic over the last decade. The combination of health care and digital solutions in that sector has become one of the focal points of attention when discussing how to deal with a pandemic of the scale of Covid19. Even though one wished that it would not need such a type of proof for the relevance of finding adequate digital solutions in order to offer more effective services whilst respecting the legal framework and noteably fundamental rights such as the right to privacy, it can be seen as a confirmation of the relevance of the research topic in the book «Data Protection by Design in the E-Health Care Sector. Theoretical and Applied Perspectives».

 


Bezumtsi

Confronting quality-of-care problems and achieving cost containment in healthcare delivery is one of the greatest challenges for the twenty-first century. Realising the promise of eHealth for ensuring sustainability of Europe’s healthcare systems is becoming urgent. When seen in a context of increasing needs for health personnel, growth in chronic disease, an ageing population and a consequential expected rise in public health expenditures, the successful utilisation of information and communication technologies becomes crucial. The eHealth Strategies Report prepared on behalf of the European Commission, Directorate General Information Society and Media, in 2011, points to implementation as a key challenge: “Reaching agreement about eHealth strategies and, even more so, implementing them has almost everywhere proven to be considerable more complex and time-consuming than initially anticipated. The complexity of eHealth as a management challenge was vastly underestimated”. If we want substantial advancements in healthcare information infrastructures, we need knowledge on actual experiences, and the contributions in the book «Information Infrastructures within European Health Care. Working with the Installed Base» aim to give the readers a better grip on what facilitates and hinders successful implementation and utilization.

    


Bezumtsi

This book «Anti-Vivisection and the Profession of Medicine in Britain. A Social History» was conceived during a sabbatical funded by the Wellcome Trust (grant number 104505/Z/14/Z). I am very grateful to them for their support and to Professor Joe Cain and the staff of the department of Science and Technology Studies at University College London for hosting me. In 2015, UCL kindly reappointed me as an honorary member of staff. As both they and the Welcome Trust are active supporters of experiments on animals, I would like to express my particular appreciation for their indulgence toward a dissenting view. It was a pleasure to visit the London Metropolitan Archives, the National Archives at Kew, and the RSPCA Archive at Southgate. My thanks also to Ms Annie Lindsay of University College London Hospital Archives, and Mr Dan Mitchell of UCL Special Collections for their kind assistance.

    


Bezumtsi

New medical data is generated every second, adding to the source of potential “rawmaterial” required for generating innovative and groundbreaking medical insightsand expanding knowledge about health and well-being. For the first time in history, technologies exist that enable rapid and large-scale analysis of collected data, bringing the possibility of personalizing medicine within reach. Such positive prospects are countered by serious ethical, social, and legal challenges. Procedures for accessing medical data for research purposes, as well as for the reuse of medical data from clinical trials or studies, are in place and include safeguards to protect individual rights. However, no comprehensive scheme to donate one’s medical data posthumously exists, with the consequence of depriving individuals of the opportunity to act according to their moral values and preventing valuable datasets from being used in scientific research for the promotion of the public good. While the debate around the use of big data in medicine is far from new, this volume «The Ethics of Medical Data Donation» is the first to address the ethical issues with regard to the use of medical data after death. It brings together academic experts from ethics, law, and medical sciences to address the challenges associated with medical data donation. It is the result of a project developed at the Digital Ethics Lab at the Oxford Internet Institute, University of Oxford, and funded by Microsoft Research.

 


Bezumtsi

In the book «The Future Health Workforce: Integrated Solutions and Models of Care» highlighted that the health workforce is a vital aspect of health systems, both essential in improving patient and population health outcomes and in addressing contemporary challenges such as universal health coverage (UHC) and sustainable development goals (SDGs). There is an increasing body of research that indicates that if the health workforce were to be redesigned from the ground up—based on population needs—we would see a very different configuration of the health workforce. This makes us wonder how one could design or develop innovative health workforce solution(s) for the future in order to make the health workforce more responsive to population needs.

 


Bezumtsi

Implementing safety practices in healthcare saves lives and improves the quality of care: it is therefore vital to apply good clinical practices, such as the WHO surgical checklist, to adopt the most appropriate measures for the prevention of assistance-related risks, and to identify the potential ones using tools such as reporting & learning systems. The culture of safety in the care environment and of human factors influencing it should be developed from the beginning of medical studies and in the first years of professional practice, in order to have the maximum impact on clinicians' and nurses' behavior. Medical errors tend to vary with the level of proficiency and experience, and this must be taken into account in adverse events prevention. Human factors assume a decisive importance in resilient organizations, and an understanding of risk control and containment is fundamental for all medical and surgical specialties. This open access book «Textbook of Patient Safety and Clinical Risk Management» offers recommendations and examples of how to improve patient safety by changing practices, introducing organizational and technological innovations, and creating effective, patient-centered, timely, efficient, and equitable care systems, in order to spread the quality and patient safety culture among the new generation of healthcare professionals, and is intended for residents and young professionals in different clinical specialties.

 


Bezumtsi

This important book «Healthcare as a Universal Human Right» outlines how, despite varying levels of global socioeconomic development, governments around the world can guarantee their citizens’ fundamental right to basic healthcare. Grounded in the philosophical position that healthcare is an essential element to human dignity, the book moves beyond this theoretical principle to offer policy-makers a basis for health policies based on public accountability and social responsiveness. Also emphasizing the importance of global cooperation, particularly in the area of health promotion and communication, it addresses, too, the issue of financial sustainability, suggesting robust mechanisms of economic and social regulation. New opportunities created by e-health, evidence-based data, and artificial intelligence are all highlighted and discussed, as is the issue of patient rights. Students and researchers across bioethics, public health, and medical sociology will find this book fascinating reading, as will policy-makers in the field.  

 


Bezumtsi

The goal of this open access book «Rethinking Health Care Ethics» is to develop an approach to clinical health care ethics that is more accessible to, and usable by, health professionals than the now-dominant approaches that focus, for example, on the application of ethical principles. The book elaborates the view that health professionals have the emotional and intellectual resources to discuss and address ethical issues in clinical health care without needing to rely on the expertise of bioethicists. The early chapters review the history of bioethics and explain how academics from outside health care came to dominate the field of health care ethics, both in professional schools and in clinical health care. The middle chapters elaborate a series of concepts, drawn from philosophy and the social sciences, that set the stage for developing a framework that builds upon the individual moral experience of health professionals, that explains the discontinuities between the demands of bioethics and the experience and perceptions of health professionals, and that enables the articulation of a full theory of clinical ethics with clinicians themselves as the foundation. Against that background, the first of three chapters on professional education presents a general framework for teaching clinical ethics; the second discusses how to integrate ethics into formal health care curricula; and the third addresses the opportunities for teaching available in clinical settings. The final chapter, "Empowering Clinicians", brings together the various dimensions of the argument and anticipates potential questions about the framework developed in earlier chapters.

 


Bezumtsi

This open access book «Euthanasia: Searching for the Full Story» has been written by ten Belgian health care professionals, nurses, university professors and doctors specializing in palliative care and ethicists who, together, raise questions concerning the practice of euthanasia. They share their experiences and reflections born out of their confrontation with requests for euthanasia and end-of-life support in a country where euthanasia has been decriminalized since 2002 and is now becoming a trivial topic. Far from evoking any militancy, these stories of life and death present the other side of a reality needs to be evaluated more rigorously. Featuring multidisciplinary perspectives, this though-provoking and original book is intended not only for caregivers but also for anyone who questions the meaning of death and suffering, as well as the impact of a law passed in 2002. Presenting real-world cases and experiences, it highlights the complexity of situations and the consequences of the euthanasia law. This book appeals to palliative care providers, hematologists, oncologists, psychiatrists, nurses and health professionals as well as researchers, academics, policy-makers, and social scientists working in health care. It is also a unique resource for those in countries where the decriminalization of euthanasia is being considered. Sometimes shocking, it focuses on facts and lived experiences to challenge readers and offer insights into euthanasia in Belgium.

  


Bezumtsi

This open access book addresses a variety of issues relating to bioethics, in order to initiate cross-cultural dialogue. Beginning with the history, it introduces various views on bioethics, based on specific experiences from Japan. It describes how Japan has been confronted with Western bioethics and the ethical issues new to this modern age, and how it has found its foothold as it decides where it stands on these issues. In the last chapter, the author proposes discarding the overarching term ‘Global Bioethics’ in favor of the new term, ‘Bioethics Across the Globe (BAG)’, which carries a more universal connotation. This book serves as an excellent tool to help readers understand a different culture and to initiate deep and genuine global dialogue that incorporates local and global thinking on bioethics. Bioethics Across the Globe is a valuable resource for researchers in the field of bioethics/medical ethics interested in adopting cross-cultural approaches, as well as graduate and undergraduate students of healthcare and philosophy.

  


Bezumtsi

I will explain in this book «The Ethics of Vaccination», states have an ethical obligation to ensure that all healthy individuals for whom vaccines are not contraindicated be vaccinated against certain infectious diseases. If this claim sounds too strong to you, I can only invite you to read this book to see whether, by the end of it, you would at least be prepared to consider it reasonable.

 

   

 


Bezumtsi

It is both a pleasure and a privilege to write an introductory note for Global Health Economics. The book is a reflection of the efforts of leading experts in the field to study the major health and health care issues facing low- and middle-income countries (LMICs) through the lens of economics. The effective, efficient and equitable allocation of scarce resources is central to the economics discipline and this book demonstrates some of the theories, methods and tools that can be applied in order to progress these aims in the context of global health.

 


Bezumtsi

The book «Improving Health Carein Low- and Middle-Income Countries» presents real-life case studies, from all levels of the healthcare system and addressing a wide range of health topics, to teach readers about using quality improvement methodology to strengthen health care in lower- and middle-income countries. Teaches readers about the process of designing improvement efforts, choosing priorities, carrying out activities, understanding results, building health worker capacity to improve care, engaging leadership, and applying lessons learned from improvement to spread and scale up initiatives.

Provides rich detail on how improvement work is applied in practice rather than focusing on methodologies and theory.

Includes expert commentaries and analysis to guide the reader in understanding results and themes in designing, supporting, and scaling up improvement.

 


Bezumtsi

Health care systems are under reform in many countries. This typically involves a shift towards more competition. But still, markets are highly regulated. This study «On Competition and Regulation in Health Care Systems» analyzes competition and regulatory measures in four important fields using the modern tools of microeconomic theory and microeconometrics. The book demonstrates how price regulation interacts with the quality of care and shows that non-price competition amongst providers affects the social desirability of a gatekeeping system. Using data from the German Socio-Economic Panel, the conventional wisdom of risk selection by German sickness funds is challenged.

 


Bezumtsi

While mental health care has undergone substantial reforms, little attention has been paid to financing issues. This book addresses this shortcoming and brings more transparency into the complex relationship between mental health care reform, service provision and financing. Additionally, it provides rich information about the characteristics of mental health care financing in Western Europe.

The author analyses the recent mental health care reform discourse against the backdrop of broader political economic developments and demonstrates the role of financing arrangements herein. The book «Mental Health Care Financing in the Process of Change» vividly shows how financing is related to specific effects for service users and their relatives in the process of change.

In the final part practitioners, planers and policy makers find useful guidelines for developing alternative financing approaches including support to improve understanding of financing issues amongst those involved in mental health care.

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Фізкультурно-спортивна діяльність тренера з виду спорту» розкрито особливості фізкультурно-спортивної діяльності в професійній готовності тренера з виду спорту, визначено та обгрунтовано її концептуальні основи у спортивній сфері, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах вищої освіти, на виробництві, за місцем проживання населення, з особами з інвалідністю.

 

 

 

Bezumtsi

У підручнику «Електропривод робочих машин» розглянуті питання, пов’язані з електроприводом робочих машин. Загальні аспекти основ електропривода доповнені аналізом конструкції, принципу дії, технічних параметрів електричних апаратів та машин, а також електричних схем ручного й автоматичного керування робочими машинами. Наведені приклади розв’язування задач для розрахунку параметрів і вибору основного обладнання.

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Оптоелектронні і лазерні системи в електроніці та медицині» розглянуті питання стосовно принципів функціонування, конструкції та галузей застосування оптоелектронних і лазерних систем: електрооптичних, електроадсорбційних, акусто- й магнітооптичних модуляторів, елементів інтегральної оптики, хвилевідних фільтрів, оптоелектронних інтегрованих мікросхем, аналогово-цифрових перетворювачів. Проаналізовані основи лазерних технологій, процеси взаємодії лазерного випромінювання з твердими тілами і біологічними тканинами та можливості їх застосування в електроніці й медицині.

   


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Моделювання мехатронної ковальсько-пресової системи» викладені основні загальні положення вибору ковальсько-штампувальних машин, проєктування штампів, прес-форм. Надані рекомендації щодо проєктування заготовок для витягування деталей із листових заготовок. Запропоновані зміст і порядок розроблення процесів холодного штампування. Розглянуті класифікаційні ознаки прес-форм. Звернена увага читача на єдність конструювання та виготовлення штампів, прес-форм і технологічних процесів. Визначена роль числового програмного керування в роботі ковальсько-пресового обладнання. Проаналізовані умови маркування пресів. Розглянуті конструктивні елементи штампів і прес-форм.

   


Bezumtsi

Навчальний посібник «Прилади оптичної та електронно-оптичної розвідки» містить навчальний матеріал щодо будови оптичних і електронно-оптичних приладів розвідки, правил роботи з ними, їх експлуатації та обслуговування.

 

 

   

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Обладнання заготівельних та котельно-зварювальних дільниць ремонтно-механічних цехів хімічних виробництв» розроблений для студентів закладів вищої освіти спеціальності "Галузеве машинобудування", які навчаються за освітніми програмами: "Обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв", "Комп’ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв", "Обладнання нафто- та газопереробних виробництв", "Хімічне та нафтове машинобудування".

 

  


Bezumtsi

Видання «Технологічні основи гнучких автоматизованих виробництв» складається з трьох розділів. Перший присвячений уведенню в дисципліну, описанню її місця в інших дисциплінах підготовки студентів та огляду загальних відомостей про сучасне гнучке автоматизоване виробництво, етапи його розвитку, роль у машинобудівній галузі, його основні характеристики. Другий дає змогу одержати інформацію щодо напрямків інтенсифікації процесів механічного оброблення складнопрофільних деталей в умовах гнучкого автоматизованого виробництва та нових підходів до класифікації деталей із точки зору автоматизації. У третьому запропоновано практичну частину з аналізу конструкторсько-технологічних характеристик деталей і забезпечення оптимальної технології їх виготовлення в умовах гнучких автоматизованих виробництв. Кожний розділ охоплює достатню кількість якісного графічного й текстового матеріалу.

 

Bezumtsi

У навчально-методичному посібнику «Основи історичного музеєзнавства» висвітлено проблеми історичного музеєзнавства як наукової системи та навчальної дисципліни. Зосереджено увагу на питанні історії музейної справи, формуванні системи музейних установ, структури сучасних музейних комплексів, наукове комплектування, зберігання та організація музейного фонду України. Значне місце відведено комплектуванню музеїв, використанню музейних експонатів, застосуванню сучасних інформаційних технологій в музейній справі. Актуалізовано увагу на створенні та особливостях екскурсійної діяльності у музеях. У посібнику подано програму курсу «Основи історичного музеєзнавства», тематику лекцій, плани семінарських занять зі списками рекомендованих джерел та літератури, навчальні завдання, запитання для самоконтролю, термінологічний словник, тестовий самоконтроль, питання для повторення курсу, пояснювальна записка музейної практики та її форма звітності, хрестоматійний матеріал, додатки.

 

 


Bezumtsi

Мета курсу – ознайомити студентів з основами етнічної історії українського народу, його матеріальної і духовної культури, формуванням регіональної специфіки.

Завдання курсу – набуття студентами комплексу знань і умінь з етнографії України з метою практичного використання у професійній діяльності. Вивчення студентами даного курсу служитиме справі збагачення національної свідомості молоді, що є першою умовою існування та розвитку української нації.

У посібнику «Етнографія України» розглядаються питання про походження й етапи розвитку українського народу, його традиційну матеріальну та духовну культуру, сімейні та календарні звичаї та обряди, народне звичаєве право, способи та знання лікування людей і тварин, передбачення погоди, метрології, морально-етичні стереотипи поведінки, етичні норми, традиційні форми виховання, тощо.

 


Bezumtsi

Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Джерелознавче дослідження «Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах.  

        

  

Bezumtsi

Що змушує покинути затишне життя і, незважаючи на смертельний ризик, за покликом серця боротися за те, що любиш, коли замість мирних буднів приходить війна? Що відбувається з людиною, яка потрапила під коток репресивної машини, що прагне знищити, розтоптати, перетворити на порох усе, що їй дороге?  Книга «Піднятися після падіння» — сувора правда про норови, що царюють у сучасній Російській Федерації, країні, що перетворена в ГУЛАГ, про перебування в полоні, коли минуле зруйноване вщент, а майбутнє завідомо знищено. Як, залишившись сам на сам із безжальним ворогом, знайти в собі сили продовжувати боротьбу? Піднятися після падіння можна, лише розірвавши ланцюги, що скували душу. Чи досить сил у людини, яку позбавили надії? Це історія про те, як на зміну безвиході приходить віра, як юнак перетворюється на чоловіка і кидає виклик своїм тюремникам.   

 


Bezumtsi

Перший том "Щоденників" видатного письменника, фронтовика, громадського діяча Олеся Гончара охоплює значний часовий період - з 1943 року по 1967 рік, період, коли вже були написані романи "Прапороносці" і "Собор", період, коли прийшли світова слава і всенародне визнання та любов. "Щоденники" публікуються такими, якими вони свого часу вилилися з його душі. Вони писалися в різних умовах: на фронті і в полоні, у мандрах рідною землею і поза її межами, у рідному київському домі та в затишній, любій серцю письменника Кончі-Озерній. Записи дають глибше уявлення про автора, як людину високого духовного заряду, людину щиру і принципову, патріота рідної України.

"Щоденники" Т. 2.  

"Щоденники" Т. 3.

 


Bezumtsi

Лауреатка Пулітцерівської премії Елізабет Страут у своїй книзі «І знов Олівія» продовжує розповідь про життя своєї любої Олівії Кіттеридж, яка завоювала симпатії мільйонів читачів. Олівія повертається, щоб  зрозуміти не лише саму себе та власне життя, а й усе, що відбувається в містечку Кросбі штату Мен. Їй зустрічаються різні люди: юнка, що намагається змиритися із втратою батька; медсестра з її спогадами про таємну закоханість у старших класах; юристка, збентежена неочікуваною спадщиною. І в кожному з цих випадків неймовірна Олівія знову нас дивує, зворушує і надихає.

          


Bezumtsi

«Адвокат із Личаківської» - перший із нового циклу ретродетективів Андрія Кокотюхи, місцем якого обрано Львів. Початок ХХ століття, 1908 рік. Молодий киянин Клим Кошовий дивом вирвався з тюрми й тікає від переслідувань царської влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція — біля трупа відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів. Самогубство — чи вбивство? Пошуки істини водять Кошового темними лабіринтами львівських вулиць. На його шляху — зухвалі батяри, міські кримінальні королі та російські терористи-бомбісти. А ще поліцейський комісар Марек Віхура, в якого Клим постійно плутається під ногами. Правда приголомшить Кошового та його нового відданого друга Йозефа Шацького. Й назавжди змінить долю загадкової та впливової красуні Магди Богданович...      

 


Bezumtsi

«Крути 1918» - драматична історія про героїзм українських юнаків, заснована на реальних подіях.

Січень 1918 року видався по-справжньому холодним. От-от на Київ мали рушити більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки УНР Андрій та Олекса опиняються серед оборонців залізничної станції Крути. Такі схожі, але й такі різні брати, обоє до нестями закохані у курсистку Софію, брати без роздумів рушили захищати Україну. Раптом стається непередбачуване: спалахує повстання на заводі «Арсенал». І на боротьбу із заколотом направляють елітні боєздатні частини. Супроти вишколеного війська Муравйова на станції Крути лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери, серед яких і Андрій. Сто років тому, як і сьогодні, без страху та сумнівів вони підуть у бій захищати найдорожче…

  


Bezumtsi

Книга «Мазуревичі. Історія одного роду» - грандіозна сімейна сага одного з найчутливіших авторів сучасної України Дарини Гнатко, яка на прикладі п’яти поколінь одного роду показала, як страждають діти і онуки через помилки і розсудливість своїх предків. Рід Мазуревичів споконвіку був знаний своєю жорстокістю. Усупереч волі батьків юна Марфа вийшла заміж за Уласа Мазуревича, та щастя з ним не пізнала. Усі надії покладала на сина Тихона, але й він удався у своїх жорстоких предків: жадібний та безсердечний, він крокує кривавою стежиною. Він перетворив на пекло життя не тільки численних коханок, а й своєї дружини, багатої спадкоємиці Софії Льохвицької. Їхня спільна донька Ярина ненавидить батька-тирана. Вона покохала Степана, батько якого загинув від рук Тихона. Тепер понад усе Ярина хоче розірвати коло страждань та спокутувати гріхи роду Мазуревичів. Але ціна може виявитися зависокою для неї.

   


Bezumtsi

«Отаман» - новий роман Віктора Вальда, переможця Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова 2017».

З дитинства Сашка ростили як найвправнішого козака. На нього чекали звитяга та служіння Україні, що підніметься на руїнах Російської імперії. Пройшовши суворе навчання пластуна, турецький та германський фронти Першої світової війни, хорунжий Олександр Гордієнко добровільно віддає себе до рук ЧК. Він готовий розкрити більшовикам місце схованки десятків пудів козацького золота. Того, що все життя охороняв його дід Макар і він сам. Умова одна — чекісти мають відшукати дружину Сашка, яка зникла під час боїв за Каховку. Пошуки доручають «особливому» чекісту-козаку. Сашко занадто довго чекав на зустріч із ним. Наближається час, коли ті, що були побратимами, остаточно вирішать, хто — переможець, а хто — переможений. На терезах протистояння — доля України і життя багатьох українців. Та найголовніше — життя коханої дружини…

 


Bezumtsi

Художньо-документальний роман білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року, говорить голосами "маленьких людей" про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління, а заразом відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. Роман «Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього» створено на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами "зони", посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими.   

  


Bezumtsi

«Бесіди нащадка епохи» - певною мірою підсумкова книжка для Беґбедера. Зібрані за останні п’ятнадцять років інтерв’ю з такими видатними особистостями, як Умберто Еко, Бернар Франк, Мішель Уельбек, Бернар-Анрі Леві, стають справжнім дзеркалом нашої доби.

     

     

 

 


Bezumtsi

Спливло чимало часу, відколи друком вийшов роман пана Свенсона, викладача письменницької майстерності. За цей час він марно сподівався виявити бодай одного талановитого студента. Аж тут з’являється Анжела Арґо, вся вкрита пірсингом, татуюваннями і… неймовірно обдарована. Саме на неї чекав Свенсон. Ба більше: вона потребує його допомоги. Та, як відомо, дорога до пекла вимощена добрими намірами…

«Блакитний янгол» - сміливий роман, що безжалісним оком дивиться на звичаї сучасної вищої школи.     

      


Bezumtsi

Оповідання, повісті, есеї та розповіді Славоміра Мрожека, вміщені у збірці «Дядько Мрожек не припиняє чесати язиком», переважно суб'єктизовані, а головним героєм його творів зазвичай є оповідач. Сам автор, який розповідає про себе, родину, країну та світ. Або молодий поляк, що приїжджає до Венеції в пошуках пригод. Або літній працівник млина, чиє життя нерозривно пов'язане з млином і річкою. Ці розповіді завжди сповнені гумору, іронії, часом сатири й абсурду, вони нелогічні та неординарні, часто комічні, а буває й провокативні.

Чи можна залишитися чесним з собою, коли навколо всі брешуть? Що важливіше - результат чи мрії про результат? Як бути собою, якщо власне тебе вже немає й ти труп?   


 

Bezumtsi

В чім більше гідности: піддатися ворогові задля того, щоб уникнути марних жертв, чи вступити з ним у безнадійну боротьбу? Яка роль окремої особистості у вирі історії? Що може зробити кожен задля перемоги? Ці питання доводиться вирішувати героям третього тому трилогії Жана-Поля Сартра «Шляхи свободи», і вибір кожного з них різний…

 

     

 


 

Bezumtsi

«Львів. Кава. Любов» - це щемливі оповідання від найкращих українських авторів! Це історії про закоханих та покинутих, про щасливих і тих, хто загубив себе, про романтику та буденність, про жінок і чоловіків, про тебе й про мене. Деякі з цих оповідань солодкі, як збиті з ваніллю вершки або справжнє кохання. Інші — гіркі, як свіжозварена кава або спогади про доленосні події нашого недалекого минулого. Треті ще довго залишають по собі аромат цинамону, мускатного горіха та містичних збігів..  

 

 


Bezumtsi

«Дім, у котрому заблукав час» - роман-новела, в якому химерно переплітається повсякденність із магічним реалізмом, дійсність із містикою, самоаналіз – із гранаями зачаєного божевілля.

Як ми зазвичай уявляємо апокаліпсис? Нищівними повенями чи пожежами, землетрусами, атомними вибухами, нападом іншопланетян? А що, як усе виявиться набагато простіше, і до апокаліпсису призведе зникнення буденної речі з нашого життя - скажімо, годинникового часу? Богдан - звичайний хлопець, не герой і не сміливець, та він походить із родини знаних годинникарів. Тепер йому належить зробити вибір - шукати своє місце у світі без часу, чи… дівчину, з якою колись забував про час? 

 


Bezumtsi

Що можна дізнатись про людину в інтернеті? І для чого може бути використана ця інформація? Ві, учасниця гри «Нерв», не задумувалась над цим. А дарма…

 

 

    

 

 


Bezumtsi

Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки. Обвинувачують такого собі семінариста Хому Брута, й справа ніби геть зрозуміла... Втім, хутір, де сталося вбивство, приховує таємницю. І ця таємниця — страшніша за всі оповідки про панночку, яка встала з гробу.

«Білий попіл»це надзвичайно цікавий, атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. У ньому повно загадок, що їх до останнього кортить розкрити. І, згідно з законами жанру, найменша деталь свого часу неодмінно отримує блискавичне пояснення. Але особливість роману в тому, що кожна таємниця врешті-решт матиме не одне, а відразу два трактування — логічне і містичне. Тому, залежно від світосприйняття читача, роман стає чи то детективним трилером, чи то містичним. А втім, саме про це і хочеться поміркувати наприкінці книжки...

  


Bezumtsi

Нову книгу прози Теодозії Зарівної «Сходження на Кайзервальд» сформували вісім оповідань, дві повісті («Записи на подолку» і «Дівчинка з черешні») та щось на кшталт нарисів-спогадів під загальною назвою «Сонце сходить у Чорткові». Вдумливий читач неодмінно знайде тут для себе й інтелектуальну, й естетичну поживу.

Твори Т. Зарівної дозволяють зануритися в майстерно відтворену атмосферу різних часів: періоду козаччини, сталінської та брежнєвської «епох», «несамовитих» і сумнозвісно-фантасмагоричних, зі сучасного погляду, «дев’яностих», актуальної російсько-української війни... І за всім цим та крізь усе це — постать і спостережливість авторки, котра працює зі словом, ніби вишиває на полотні чи висаджує вибагливий квітковий візерунок на клумбі. Незважаючи на загальний мінорний настрій, книга неодмінно залишить у вас враження душевної теплоти і щирості.   

   


Bezumtsi

Двічі життя Амоса Декера змінювалося докорінно. Першого разу - коли раптово обірвалася його кар'єра професійного футболіста: його назавжди вибили з поля в першій же грі, але це мало ще й несподіваний побічний ефект: відтоді він пам'ятає геть усі події свого життя, не може забути анічогісінько. Через багато років, повернувшись додому з роботи, успішний полісмен Декер, знайшов своїх близьких жорстоко вбитими. Так і не знайшовши вбивцю, Декер кидає поліцію і перебивається підробітками приватного детектива. Але за рік у поліцію приходить чоловік, який зізнається в потрійному вбивстві. Декер хапається за свій шанс дізнатися, що ж насправді сталося тієї ночі.

Чи вдасться злочинцям уникнути справедливої кари, якщо по їх сліду йде людина, яка ніколи й нічого не забуває? Дізнаєтесь, прочитавши захопливий трилер Девіда Балдаччі «Пам’ятливець».    

 


Bezumtsi

Коли говорити про стосунки, так сталося, що Коліну Сінглтону до вподоби дівчата на ім’я Катріна. А коли говорити про дівчат на ім’я Катріна, вони завжди розривали з Коліном стосунки. Дев’ятнадцять разів, якщо точно. Цей вундеркінд і віртуоз анаграм вирушає в далеку автомобільну мандрівку. Без жодної Катріни. Колін мусить довести Теорему передбачуваності Катріни, яка, він сподівається, провіщатиме майбутнє будь-яких стосунків, помститься за всіх покинутих і зрештою, завоює йому дівчину.

Любов, дружба і померлий австро-угорський ерцгерцог дають у підсумку несподіваний серцезмінний результат. «Досить Катрін» - вигадливо закручений дотепний роман про те, як юнак загубив і знайшов себе.   

 


Bezumtsi

«Токійська наречена» - автобіографічний роман бельгійської авторки Амелі Нотомб. Це любовна історія, що розповідає про зіткнення японської та європейської культури.

 Амелі приїздить у Японію, щоб пізнати культуру цієї країни та вивчити японську мову. Рінрі — японець, студент факультету французької філології. Вони обоє — немов люди із різних світів, але Рінрі закохується в цю дивну дівчину, таку близьку й далеку водночас. Амелі має мрію: зійти на Фудзіяму і зустріти на вершині цієї гори перші промені ранкової зорі. Лише так вона зможе глибше пізнати Японію і краще зрозуміти себе. Мрія Рінрі — одружитися з Амелі. Кожен із них іде до своєї мети, досягаючи власних вершин і пізнаючи себе, і врешті віднаходить щось більше, ніж кохання.

 


Bezumtsi

"Довгі часи" — міська балада, казка для дорослих про життя і смерть в часи війни, де фантасмагоричне та ірреальне перемежовується з дійсністю, правдою нашого буття. Роман складається з двох частин. Перша — це моторошна казка, де на околиці Z у триповерховій лазні «П’ятий Рим» без сліду зникають окупанти і щоранку лунає гімн України, де колорадські жуки з ногами-кинджалами перетворюють роздачу гуманітарної допомоги на бійню, де, врешті, аби потрапити у Київ, потрібно прийняти смерть. Друга частина — новели, написані у реалістичній манері та вплетені у тло казки. Новели про людей, які живуть і виживають у Донецьку. Реальні долі, реальні історії, від яких стискається серце.  


Bezumtsi

У романі «Сестри: одна, дві, три» Ненсі Стар описує зворушливу історію жінки, яка хоче дізнатися правду про своє дитинство та розплутати таємниці минулого своєї сім'ї.

У дитинстві Джинджер стався трагічний випадок, який ніколи не обговорювали після того, і життєві шляхи трьох сестер розійшлися. Тепер, після смерті матері та возз’єднання із сестрами після років розлуки, вона вирішує повернутися на острів Мартас-Він’ярд та зібрати пазл по шматках – що ж насправді сталося у той злощасний день, коли четверо пещених сонцем дітей гралися на березі моря?

Яскрава, сердечна і чесна, ця книга - прекрасне дослідження людської пам'яті, минулого та сімейних зв'язків, які залишаються міцними попри роки тривоги та непорозумінь.    

 


Bezumtsi

«Життя на карту» - новий роман Андрія Кокотюхи, відомого українського письменника, якого називають засновником українського готичного детективу.

Чи може жінка щось тямити у слідстві? На початку ХХ століття мало хто відповів би ствердно. Тому ніхто не хотів слухати молоду вдову Анну Вольську. Поліція була певна: смерть Івана Вольського — нещасний випадок. Та Анна знала: це вбивство. Іван саме розслідував серію загадкових самогубств, але хтось намагався прикрити справу і знищити свідків. Анна вирішує продовжити розслідування чоловіка. На її боці — віддана покоївка Христина, авантюристка Роза і репортер Гліб Коваленко. Проти неї — таємна спільнота вбивць і продажні поліцейські чиновники. Анна виявляє картярський клуб, де гравці ставлять на кін власні життя, а отже, впритул наближається до викриття таємного товариства убивць. Однак раптом виявляється: сліди ведуть у протилежний бік...

 


Bezumtsi

А що дім означає для собак? Частково на це питання відповіла письменниця Вікторія Амеліна у романі «Дім для Дома», розповівши історію про людей, собак і життя.

 Смішний пудель на ім’я Дом розповідає нам історію родини — старого полковника та кількох поколінь жінок. І пес, і люди почуваються ніяково у невеличкій львівській квартирі, де жив раніше... Яка різниця хто? Камені не розкажуть. Або розкажуть — якщо маєш собаче чуття. Та хіба є історії, які допоможуть — полковнику зі сходу України чи хоча б його псові — нарешті відчути себе вдома у Львові 90-х? Здається, до чужої скрині вже ніколи не підібрати ключа. Вже ніколи не відпустити штурвал винищувача. Ніколи ні пес, ні стіни не приймуть нових господарів. Але буває, чужа таємниця виявляється й твоєю також. І, можливо, героям цієї історії таки вдасться віднайти дім.  

 


Bezumtsi

Молода юристка Лілі починає нове життя. Вона щойно вийшла заміж, переїхала в нове помешкання й отримала нову роботу. Та чи все так безхмарно? Чоловік приховує родинну таємницю, клієнт може виявитися жорстоким убивцею, навіть дев’ятирічна сусідка Карла має свої приховані інтереси…

Роман Джейн Коррі «Дружина мого чоловіка» — для тих, хто любить психологічні трилери, сімейні драми і цікавиться функціонуванням британської судової системи.

 

Bezumtsi

У монографії «Комерціалізація інновацій: захист інтелектуального капіталу, маркетинг та комунікації» розглядаються теоретико-методологічні та методичні підходи до вирішення проблеми комерціалізації інновацій. Висвітлено особливості здійснення інноваційного підприємництва, розкриті соціальні аспекти інноваційної підприємницької діяльності, систематизовані та розкриті особливості інновацій у цифровому маркетинговому середовищі, описані економічні та організаційні особливості комерціалізації інновацій, визначені ключові аспекти забезпечення інтелектуального захисту у процесі комерціалізації інновацій, викладено дослідження цифрових технологій та механізмів забезпечення комерціалізації інновацій, а також здійснено аналіз глобальних трендів розвитку інноваційної діяльності. 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Соціальна та солідарна економіка» розглянуто передумови й еволюцію соціальної та солідарної економіки (ССЕ), її концептуальні засади, механізми управління і керівництва організаціями ССЕ. Приділено увагу особливостям формування державної політики сектору та механізмам його фінансової підтримки, досвіду побудови ССЕ через партнерство і співробітництво. Досліджено внесок ССЕ в розбудову трудових відносин, формалізацію тіньової економіки, сталий розвиток, проаналізовано роль соціального підприємництва в сучасній концепції. 

 


Bezumtsi

У монографії «Проблеми та перспективи переходу до вуглецево-нейтральної економіки» проаналізовано проблеми та перспективи переходу до вуглецево- ейтральної економіки в Україні. Досліджено теоретичні та методологічні засади формування концепції зеленої конкурентоспроможності підприємств енергетичного сектору з метою подальшого вдосконалення категоріального апарату та формування системи організаційно-економічних засад її забезпечення. Розглянуто особливості формування механізму інноваційного менеджменту на підприємстві енергетичної галузі на базі впровадження технологій відновлюваної енергетики. Охарактеризовано організаційно-економічні засади трансферу інновацій в енергетичному секторі. Досліджено механізм менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, пов’язаний зі СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism), який призначений для фінансових стягнень під час оформлення імпортування товарів за їх вуглецевим слідом і є стратегічно важливим стимулюванням чистої екології. Обґрунтовано актуальність переходу до вуглецево-нейтральної економічної системи в контексті глобальних економічних трансформацій під впливом війни 2022 в Україні. Розглянуто можливість переходу України на шлях вуглецево-нейтральної економіки за умови організації сталого сільськогосподарського землекористування. Досліджено закордонний досвід та проаналізовано українські реалії щодо використання мотиваційних драйверів інноваційної діяльності в галузі відновлюваної енергетики. Особливу увагу приділено досвіду з розвитку відновлюваної енергетики в Нідерландах. Проведено моделювання впливу фактору освіти на рівень захисту довкілля у світі.

 


Bezumtsi

До збірника увійшли наукові статті та повідомлення викладачів, студентів, учених та аспірантів ЗВО і наукових установ, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів шкіл, виголошені в рамках ІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції "Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції", присвяченої актуальним питанням європейських студій, педагогіки, політики, історії та права.

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Біомедичні матеріали: від історії до сьогодення» містить теоретичні відомості про біомедичні матеріали і технології, застосовувані в різних галузях медицини, залежності їх властивостей від хімічного складу, структури, способів оброблення та умов експлуатації.

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Фізкультурно-спортивна діяльність тренера з виду спорту» розкрито особливості фізкультурно-спортивної діяльності в професійній готовності тренера з виду спорту, визначено та обгрунтовано її концептуальні основи у спортивній сфері, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах вищої освіти, на виробництві, за місцем проживання населення, з особами з інвалідністю.

 

 

   Підписка на розсилку  Підписатися на розсилку

 

Консультанти:

Інна Булига

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
(0542) 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua