Пропонуємо ознайомитись зі списками нових надходжень у розрізі галузей знань.

 

  Повний перелік видань за І квартал 2022 року
 
Найцікавіші новинки

 

Bezumtsi

У підручнику «Етнопсихологія» розглядаються проблеми співвідношення етнічної спільноти й особистості як члена цієї спільноти, а також різні варіанти міжетнічних відносин: міжетнічне ставлення, сприйняття, комунікація, взаємодія як на індивідуальному, так і на груповому рівнях, як у своїх позитивних толерантних формах, так і в негативних – дискримінаційних чи конфліктних. Особливістю цього підручника є те, що останній параграф кожного розділу присвячений внеску сучасних українських вчених у дослідження відповідної проблематики, наведені приклади їх теоретичних та емпіричних розробок. Кожен розділ закінчується переліком контрольних питань для самоперевірки та рекомендованою літературою для кращого засвоєння матеріалу розділу. 

  


Bezumtsi

У монографії  «Глобальне — національне — локальне (соціяльна антропологія культурного простору)» вперше в українському культурознавстві та лінґвокультурології розглянуто соціокультурний простір як поле розгортання дискурсивних практик, що вкорінені у розмаїтті сфери життєдіяльності. Досліджено процеси сенсоутворення, що відбуваються у надрах життєдіяльності людей у лоні їх розмаїтої дискурсивної активності. Проблему українського лінґвокультурного середовища в містах (а також його дисперсійності та функціональної неповноти) автор розглядає на тлі процесів глобалізації, креолізації та марґіналізації самих носіїв української культури. У цьому контексті, зокрема, взаємодію глобального та локального розглянуто як так звану глокалізацію (зустрічний рух смислоформ, знакових систем та способів комунікування).  

 


Bezumtsi

Книга «Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму)» - одна з перших розвідок в українській лінґвокультурології. У ній зібрані унікальні матеріали про зв’язок мови і ментальності, мови і культури українського народу, на широкому тлі мовних фактів виявлено закономірності мовної поведінки різних етносів.   

 

 

 


Bezumtsi

«The English File Third Edition Teacher's Book» offers a comprehensive walk-through guide to every lesson, in every unit of the English File Third Edition Student's Book, along with over 70 photocopiable activities.

The English File Teacher's Book package comes complete with a Test & Assessment CD-ROM, which includes a complete test for every File, an End-of-course Test, two Progress Tests, and a Quick Test for every File.     

  


Bezumtsi

A new edition of the best-selling English File, improved throughout with brand new digital components to use inside and outside the classroom. «English file. Intermediate Teacher's Book» - the best way to get your students talking. The English File concept remains the same - fun, enjoyable lessons which get students talking through the right mix of language, motivation, and opportunity - but now the content and the components have been updated and improved for students and teachers. The English File third edition digital components help to make the most of teaching and learning opportunities inside and outside the classroom. The digital package includes: iTools (a digital classroom resource), iTutor and iChecker for students, Pronunciation App for mobiles, Online Workbook, Student's and Teacher's websites. 

     


Bezumtsi

A blend of completely new lessons, updated texts and activities, together with the refreshing and fine-tuning of some favourite lessons from New English File - provides the right mix of, and to get students talking. English File third edition is true to the English File formula: clearly presented language input in every File; interesting texts and topics that motivate students; activities and exercises that practise language in a context that is relevant to a busy adult's everyday life. With new, easy-to-manage structure, fresh, contemporary topics, more listening and a brand new video filmed on location (London, New York). «English file. Elementary Student's Book» supports teaching and learning better than ever.   

 


Bezumtsi"Just when you thought it couldn't get any better!" A new edition of the best-selling English File - the best way to get your students talking. A blend of completely new lessons, updated texts and activities, together with the refreshing and fine-tuning of some favourite lessons from New English File - English File third edition provides the right mix of language, motivation, and opportunity to get students talking. English File third edition offers more support for teachers and students. «English file. Upper-intermediate student's book» provides over 100 photocopiables to save preparation time, plus extra tips and ideas. Classroom Presentation Tool brings your classroom to life with the Student's Book and Workbook, on-screen and interactive.

 


BezumtsiВ «English file. Intermediate student's book» is suitable for CEFR level B1 - B2English File, third edition, provides a balance of grammar, vocabulary, pronunciation and skills to give students the right mix of language and motivation to get them talking. With lively lessons and engaging topics, classes are enjoyable and provide opportunity for students to practise and improve.Support for teachers includes a Teacher's Book with over 100 photocopiables along with extra tips and ideas. The Classroom Presentation Tool brings your classroom to life with the Student's Book and Workbook on-screen and interactive.

 


BezumtsiМета посібника «English for International Relations»забезпечити розвиток і вдосконалення вмінь і навичок усного та писемного мовлення, читання, слухання та перекладу в суспільно-політичній сфері та сфері міжнародних відносин. Для студентів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі міжнародних відносин, а також для всіх тих, хто прагне вдосконалити власні навички комунікації та перекладу з міжнародної та суспільно-політичної тематики.

 

 


Bezumtsi

The coursebook «Motive. Kompaktkurs D a F» contains 30 clearly constructed units covering the basic syllabus for level A1 to B1. The initial page of each lesson reactivates students' previous knowledge and picks up on what they have already learnt. Three double-page spreads follow, presenting in turn a reading text, a listening text or a topic of cultural interest as a vehicle for new language. At the end of each lesson there is a short summary of the relevant grammar and speech functions. 

   

 


Bezumtsi

The textbook «The Latin Language and Medical Terminology Basics» is aimed to teach students the principles of the Latin grammar and medical terminology (anatomo-histological, pharmaceutical and clinical) in accordance with the demands of the European Credit Transfer System. 31 units constitute the foundation of the textbook supplemented with tables of the basic suffixes, prefixes, combining forms and anatomical terms, Latin-English and English-Latin glossaries, exercises, prescriptions, etc. There is also given information on ancient medicine. The Latin aphorisms and quotations that supplement the textbook will assist in developing the logical and rational understanding of the peculiarities of the Latin grammar and will provide students with ample opportunity to estimate at true worth the uniqueness and wisdom of the ancient world. The textbook is designed both for classroom use and for self-study training.       

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Cours de methodologie de l'enseignement du francais langue etrangere» призначений для забезпечення дисципліни «Методика викладання іноземної мови», передбаченої навчальним планом за спеціальністю «Французька мова». Зміст підручника повно враховує тематику, закладену до робочих програм дисциплін «Методика викладання іноземної мови у середній школі» та «Методика викладання іноземної мови у вищій школі». Ефективному забезпеченню лекцій та семінарів сприяють змістовні питання, ілюстрації, вправи, ігри, таблиці, завдання для самостійної роботи та самооцінювання, групові проекти, виконання яких покликане забезпечити мимовільне засвоєння теоретичного матеріалу й перенесення відповідних знань у практичну площину. 

 


Bezumtsi

«"Червона рута": від земного — до небесного» - унікальне видання, присвячене одній пісні "Червона рута" та її безсмертному автору – геніальному композитору, Герою України Володимиру Івасюку. Так, справді явище незбагненне — пів століття твір одного автора заполонив усіх — від малого до дорослого — українців та й людей доброї волі на Землі, які підтримують її існування. "Руту" співають у найвищих концертних залах, на всіляких подіях — від днів народження, хрестин і весіль та й звичайних святкових подій, всі ми співаємо цей твір. Якраз саме ця збірка й повинна відповісти на цей феномен пісні, в якій закодовано не просто унікальний текст, а й форму, українську за духом і покликанням. Тож приємного прочитання! 

  


Bezumtsi

У підручнику «Ландшафтна архітектура» системно викладено зміст навчальної дисципліни зокрема основ ландшафтознавства, генезису культурних ландшафтів та їх просторових рішень, теоретичних засад композиції. Особлива увага приділена проектуванню об’єктів ландшафтної архітектури різного функціонального призначення, консервації, реконструкції та реставрації історичних садів і парків, інженерному обладнанню та благоустрою. 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Історія ландшафтної архітектури» висвітлений історичний процес розвитку ландшафтної архітектури від стародавніх до новітніх часів. Розглядаються теоретичні аспекти стильової еволюції формування відкритих просторів та композиційної побудови об’єктів ландшафтної архітектури. Розкриваються сучасні тенденції гуманізації урбанізованих ландшафтів, використання інноваційних технологій, прийомів проектування та матеріалів. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які ведуть підготовку фахівців з ландшафтної архітектури, дизайну та садово-паркового господарства. 

 


Bezumtsi

У підручнику «Озеленення населених місць» системно розкрито зміст навчальної дисципліни, зокрема, історії озеленення, ландшафтно-типологічних та архітектурно-художніх основ садово-паркового будівництва. Особлива увага приділена підбору рослинного матеріалу, формуванню архітектурно-художніх композицій, технології створення та експлуатації об’єктів зеленого господарства. 

 

 

Bezumtsi

The capacity to think critically about one’s scientific discipline, the ability to identify and analyze the general assumptions underpinning it, and the capacity to recognize the methodological purposes of a method are skills that are prized not only by those wishing to thoroughly understand the discipline they study, but also by those interested in the (general) possibilities and frontiers of knowledge provided by science. Those who study social science and the humanities (among others) typically have to learn, understand and develop the ability to critically appraise the system of knowledge the discipline engages with, whilst also learning about the principlesandmethods that generated it. Although disciplines vary in terms of what is studied (the object of investigation), the goals pursued, and their research methods, this variety does not preclude us from studying the methodological features they share. This book «Methodology of Science an Introduction» arose out of a desire to contribute to explanations of the methodological features that are sufficiently general as to apply to (almost) all the empirical sciences – and, therefore, to the natural and social sciences, just as much as the humanities. The topics we will cover relate to the general philosophy (or methodology)of science. 

 


Bezumtsi

У підручнику «Основи наукових досліджень» розглянуто тенденції інноваційного розвитку розвинених країн світу та проаналізовано можливості розвитку української держави в інноваційному розрізі. Наведено поняття науки, наукового знання, методології науки, методів наукового пізнання, які застосовуються в сучасних наукових дослідженнях. Приведені основні етапи проведення наукової роботи в вищих навчальних закладах, форми та види наукової діяльності студентів, а також форми представлення результатів наукових досліджень. 

      


BezumtsiДо збірника увійшли наукові статті та повідомлення викладачів, студентів, учених та аспірантів ЗВО і наукових установ, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів шкіл, виголошені в рамках ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції», присвяченої актуальним питанням європейських студій, педагогіки, політики, історії та права і проведеної в рамках реалізації освітнього проєкту «600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу», що реалізується за підтримки Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (напрям Модуль Жана Моне програми Erasmus+). 

 


BezumtsiМонографію «Ургентні інструменти антикризового управління: Фінансово-економічні та управлінські аспекти в умовах євроатлантичної інтеграції» присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми розроблення концептуальних, теоретико-методологічних і методико-прикладних засад формування та використання ургентних інструментів антикризового управління підприємствами в умовах євроатлантичної інтеграції. 

 


BezumtsiThe book «Advance Research Trends in Business and Management» presents recent progress across the business and management. It covers the current scenario in the area of business innovation, advanced technology, and, management. It proposes a combination of business concepts and a holistic approach of the management domain. The present book also covers the impacts of pandemic COVID-19 on the education system as well as on the economy.

The present volume is based on the contributions made by various authors on the different important topic of “Advance Research Trends in Business and Management” and introduces the subject along with the following topics: Performance of Islamic Banking System Comparison to Indian Banking System on the Developing World Economy, Challenges of Business Activities during COVID-19 and Developing Indian Economy, The Impact of New Education Policy (NEP) 2020 on Higher Education in India, The Impact of pandemic COVID-19 (Lockdown) on Education system in India. 

 


Bezumtsi

The aim of the paper «Sustainable Value Management - New Concepts and Contemporary Trends» is to present the findings of our own questionnaire-based quantitative study carried out in 2018. The study attempted to identify the correlations among the following variables: people-oriented management, non-people-oriented management, direct active and passive participation, and engagement in work. Two research questions drove the research process: (RQ1). What are the links between people-oriented management and non-people-oriented management, direct (active and passive) participation, and work engagement? (RQ2) Does direct participation (active and passive) mediate the relationship between people and non-people-oriented management and employees’ engagement? Research findings revealed that people-oriented management and active participation (i.e., co-deciding) are the most significant for work engagement. Not only does non-people-oriented management entail a low level of engagement but a lower level of direct participation as well. A structural equation model demonstrated that perceived people-oriented management and active participation were strong, positive, and significant predictors of work engagement. 

 


Bezumtsi

«The Global Risks Report» tracks global risks perceptions among risk experts and world leaders in business, government, and civil society. It examines risks across five categories: economic, environmental, geopolitical, societal, and technological. Every year the report also analyses key risks to explore further in deep-dive chapters—these could be risks that feature prominently on our survey, those for which warning signs are beginning to surface, or potential blind spots in risk perceptions. 

 

    


BezumtsiДемографічний щорічник «Населення Сумської області» за 2020 рік містить інформацію про чисельність населення та демографічні процеси, які відбувалися в Сумській області у 2020 році та в попередніх роках.

Збірник сформовано за такими розділами: адміністративно-територіальний устрій, чисельність населення; загальні показники відтворення населення; шлюбність і розлучуваність; народжуваність; захворюваність; смертність; міграція; міжобласні порівняння. До розділів надано методологічні пояснення.

Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни реєстрації місця проживання. 

 


Bezumtsi

У науково-практичному посібнику «Фінансові інструменти: емісія муніципальних облігацій» у доступній формі розглянуто, що таке облігації, хто і навіщо їх випускає, як міській раді стати емітентами облігацій, які дії мають бути здійснені та які документи підготовлені для реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик. Розглянуто практичні питання емісії облігацій місцевих позик в Україні. 

 

  


Bezumtsi

Drawing from current examples from a variety of countries, «Public Finance: An International Perspective» addresses the main issues in contemporary public finance, including fiscal sustainability, state enterprises, and a variety of subsidies. There are relatively few textbooks on public finance, and many of them focus on the experience and issues facing the United States. This book sets out to address the critical issues from other countries, particularly those from the developing world or emerging market countries, who have received less attention in other texts. Written in a highly accessible manner, this book is a useful reference for students and practitioners alike. 

 


Bezumtsi

Мета звіту «Державні банки: валіза без ручки»привернути увагу суспільства до проблем державних банків та ефективності витрат коштів платників податків на фінансування цих банків. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У монографії «Державне антикризове регулювання аграрного сектору економіки України» обгрунтовано теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо напрямів та механізмів антикризового регулювання аграрного сектору економіки України з урахуванням необхідності забезпечення його сталого розвитку в умовах глобальних кризових викликів і активізації євроінтеграційних процесів. 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Державні цільові фонди» розкривається зміст, організаційна структура, призначення, функції та завдання державних цільових фондів України.

Теми чітко структуровані та виділяють історичні аспекти розвитку державних цільових фондів, організаційну структуру, особливості ієрархічного підпорядкування елементів структури, основні напрями, цілі, завдання та функції діяльності тощо. 

 

 


Bezumtsi

У доповіді «Створення безбар'єрного середовища та соціальна інклюзія: світовий досвід для України» розглянуто актуальні національні практики щодо безбар’єрності та соціальної інклюзії в деяких зарубіжних країнах. Наведено стислу характеристику відповідних програмних документів, окреслено їх загальну методологію, взаємозв’язок із європейськими та міжнародними актами. Здійснено огляд деяких заходів у сферах соціальної, економічної, громадянської, фізичної та цифрової безбар’єрності, а також універсального дизайну інфраструктури, котрі можуть бути апробовані в Україні.  

 


Bezumtsi

The study manual «Inter-Ethnic and Inter-Religious Tolerance» comprehensively reveals the notions and basic concepts of tolerance, contains a statement of its theoretical aspects, clarifies the current situation regarding its level and main characteristics in Ukraine. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

Після пост-правди головною темою для обговорення в медіа та фахових дослідженнях усього світу стали фейки. Серед іншого, це було викликано інформаційною інтервенцією Росії у президентські вибори (США і Франції) та референдуми (Брекзит і Каталонія).

Фейки стали результатом використання соціальних медіа, по яких від­бувалося їх масове поширення. Новий напрямок психологічного таргетингу дав можливість підлаштувати повідомлення під уподобання різних груп населення. В результаті постало масове викривлення дійсності, що використовувалося для політичних цілей.

У книзі «Фейк: технології спотворення реальності» досліджується, як будуються фейки, чому вони так легко поширюються, які існують методи боротьби з ними. Книга розрахована на спеціалістів у галузі гуманітарних та соціальних наук і студентів відповідних спеціальностей —журналістів, 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Взаємовідносини держави та суспільства» досліджуються особливості розвитку громадянського суспільства, виділяється роль особистості у публічній політичній діяльності. Особливе місце відведено удосконаленню державно-громадських відносин у сучасному українському суспільстві. Адресується слухачам, політикам, працівникам управлінського корпусу, науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, для яких політична діяльність має професійний та громадянський сенс як важливий феномен розвитку сучасного українського суспільства. 

 


Bezumtsi

«Енциклопедія міжнародного права» — перше в Україні тритомне видання, яке є систематизованим зводом знань про відповідну правову систему. Перший том побачив світ у 2014 р., а другий — у 2017 р. Третій том є логічним продовженням перших двох. Разом з тим у ньому віддзеркалено зміни, що сталися останнім часом у сфері дії міжнародного права та міжнародно-правовій практиці України. Розрахована на науковців, викладачів і студентів, дипломатів, а також на широке коло читачів, які цікавляться міжнародним публічним правом.  

   


Bezumtsi

Монографію присвячено комплексному дослідженню адміністративно-правових засад створення єдиного медичного простору України. Проаналізовано єдиний медичний простір як об'єкт адміністративно-правової науки, досліджено адміністративно-правові принципи його формування та функціонування.

Видання «Єдиний медичний простір України: адміністративно-правові засади створення» становитиме інтерес для науковців, практикуючих юристів та медичних працівників, а також всіх, хто цікавиться проблемами медичного права.   

    


Bezumtsi

"Вивчаючи міжнародне гуманітарне право". Серед найбільш емоційно складних, дилемних у застосуванні з усіх галузей права є міжнародне гуманітарне право. Адже воно регулює тисячолітнє явище - війни, що доволі часто супроводжуються втратами, біллю та агресією. І, на жаль, зацікавленість у ньому доволі часто виникає тоді, коли відбувається акт агресії, нападу на країну.

Міжнародне гуманітарне право є частиною міжнародного публічного права, яке має на меті захистити життя і людську гідність під час збройних конфліктів, а також зменшити та відвернути страждання, які є результатом війни. Держави-учасниці Женевських Конвенцій не тільки взяли на себе зобов’язання дотримуватись цих норм, але і популяризувати, ознайомлювати людей з цим правом. І ці знання, зважаючи на динаміку збройних конфліктів у світі, вже поступово стають невід’ємною частиною базової освіти 21 століття.    

   


Bezumtsi

У підручнику «Фінансове право» розкрито зміст основних фінансово-правових понять, з урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано інститути фінансового права.

Підручник призначений студентам, аспірантам і викладачам юридичних і економічних закладів вищої освіти, працівникам фінансових органів і всім тим, хто цікавиться проблемами фінансового права.  

    

 


Bezumtsi

Посібник «Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика» розрахований на суб'єктів права інтелектуальної власності - творців об'єкта права інтелектуальної власності (авторів, виконавців, винахідників тощо), інших осіб, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору, суддів, адвокатів, а також студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.    

  


Bezumtsi

У підручнику «Адміністративне право України. Повний курс» за основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної адміністрації, що відповідає цінностям людиноцентристської ідеології, коли публічна адміністрація має якнайповніше задовольняти права, свободи й законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС. Підручник може бути використано студентами в навчальному процесі, аспірантами, викладачами навчальних закладів, науковцями, членами Уряду України та іншими посадовими особами органів публічної влади, народними депутатами України, апаратом суду, активістами громадських об’єднань, а також усіма, хто цікавиться адміністративним правом.   

       


Bezumtsi

Підручник «Порівняльне трудове право» присвячено розгляду загальнотеоретичних основ трудового права у порівняльному аспекті з аналізом трудового законодавства України, європейських держав та інших країн світу, міжнародно-правових норм та положень трудового права ЄС.

Окрему увагу приділено теоретичним та практичним проблемам та перспективам сучасного розвитку трудового права, включаючи трудове право України та Європейського союзу.  

 


Bezumtsi

Книга «Нескінченність не для слабаків. Книга про менеджерів, які хакнули систему держуправління» - про кілька тисяч втілених проектів і про менеджерів екстра-класу, які ніколи не прагнули потрапити на держслужбу, але з примхи долі стали управлінцями і змусили систему давати фізично відчутний результат.

 

 

 


Bezumtsi

У «Концепції вдосконалення діяльності правоохоронних органів України» висвітлюються причини та умови, що призвели до негативних результатів реформ правоохоронної системи України. Викладено авторське бачення шляхів правового й організаційного характеру подолання негативних наслідків цих реформ, що сприятиме ефективності діяльності правоохоронних органів України. Адресована політикам, правникам – науковцям й практикам (прокурорам, слідчим, детективам, оперативним працівникам, суддям, адвокатам), а також усім тим, хто цікавиться проблемами діяльності правоохоронних органів України та їх реформуванням.   

   


Bezumtsi

Будь-яка криза змінює наше повсякденне життя. Коли стається надзвичайна ситуація, прості речі, до яких ми звикли, швидко можуть стати недоступними.

В сучасному світі, окрім військової загрози, поширилися атаки на критичну інфраструктуру, транспорт, IT-систему, комунікації тощо. Наприклад, в результаті атак можуть виникнути проблеми з медичними послугами, системами зв’язку та електропостачання.

Брошура «У разі надзвичайної ситуації або війни» містить практичні поради, що враховують український та іноземний досвід, та рекомендації з інформаційної безпеки.

 

Bezumtsi

У  підручнику «Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища» зроблено огляд основних стандартів у сфері екологічної безпеки. Проаналізовано стан та зміни навколишнього природного середовища внаслідок впливу різноманітних факторів, оцінено негативні антропогенні та промислові впливи на довкілля. Розглянуто процес упровадження попереджувальних природоохоронних заходів з метою ефективного використання природних ресурсів та застосування екологічно чистих технологій.   


Bezumtsi

У підручнику «Урбоекологія» викладені хід та особливості урбанізаційних процесів, які пронизують всю історію сучасних міст, їхній вплив на міські біогеоценози, зокрема едафотопи, кліматопи, угруповування живих організмів. Висвітлені шляхи і методи урбоекологічних досліджень та екологічного планування, спрямовані на оздоровлення міського довкілля. Рекомендований викладачам, студентам, аспірантам та усім, кого цікавлять урбоекологічні проблеми. 

    


Bezumtsi

В підручнику «Основи хімії та фізико-хімії полімерів» викладені питання будови і синтезу полімерів, їх хімічного перетворення, розглядаються найважливіші представники більшості класів синтетичних і природних полімерних сполук, їх властивості і методи переробки, всебічно висвітлюються шляхи використання їх у народному господарстві. Особлива увага приділяється високомолекулярним сполукам, які використовуються у легкій промисловості. 

  


Bezumtsi

У підручнику «Екологія ґрунтів» розкрито суть екології ґрунтів як сучасної біосферної науки. Наведено матеріал щодо походження і розвитку ґрунту, його екологічних функцій. Розкрито моніторинг антропогенного забруднення ґрунтів і шкоди від нього навколишньому природному середовищу. Наведено ґрунтово-екологічне районування території України, а також детально охарактеризовано ґрунти окремих природних зони України, розглянуто заходи щодо їх раціонального використання. 

 


Bezumtsi

У посібнику «Грунтознавство» розкрито поняття ґрунту як природного тіла та основного засобу сільськогосподарського виробництва. Охарактеризовано процеси й фактори ґрунтоутворення, будову, склад і властивості ґрунту. Наведена класифікація ґрунтів та закономірності їх поширення. Подана генетико-морфологічна характеристика типів ґрунтів у природних зонах. В окремих розділах розкрито питання родючості ґрунтів, ерозії і заходи щодо її усунення. Наведено матеріали ґрунтових обстежень і рекомендації у плані використання їх у споріднених галузях науки. 

 


Bezumtsi

The textbook «Biological and Bioorganic Chemistry» contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids).  

 

 

Bezumtsi

У підручнику “Медична біологія” викладено загальні закономірності та рівні організації живого від молекулярного до біосферного рівнів; розглянуто питання біології організму людини, його індивідуального розвитку у взаємозв’язку з історичним; сформульовано закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкрито питання загальної екології та вчення про біосферу; визначено медико-біологічні основи паразитизму; наведено відомості про отруйні організми та лікарські рослини. 

    


Bezumtsi

The textbook «Medical Chemistry» outlines the fundamentals of bioenergetics and cybernetics of bioche­mical reactions; describes the properties of solutions and their role in biochemical pro­cesses; presents modern concepts of electrode processes; explains peculiarities of surface phenomena and their value for the vital activity of the body; dwells on the properties of dispersion systems and biopolymer solutions. Special emphasis is placed on biogenic elements and their properties viewed through the spectacle of modern concepts of atomic and molecular structure, and chemical bonds.

The authors touch upon topical problems of ecology. The textbook is intended for English-speaking students of higher education estab­lishments — medical universities, institutes, and academies, pharmaceutical, biological, and eco­logical specialties.  

        


Bezumtsi

The book «Medical and Biological Physics» is aimed at elucidating the most important aspects of the medical and biological physics in accordance with the program asserted by the Ministry of Health Care of Ukraine, and written for the students of higher medical institutions as well as for teachers, scientific researchers and all those readers interested in modern problems of the medical and biological physics.   

 

     

    


Bezumtsi

The textbook «Medical Microbiology, Virology and Immunology» is compiled in accordance with the officially approved programs of teaching microbiology, virology and immunology at all faculties of higher medical educational institutions. The issues of general microbiology, basic methods of microorganism research, morphology, structure and classification of bacteria, their physiology, influence of physical, chemical and biological factors on microorganisms, microbial genetics and biotechnology, antimicrobial drugs and the concept of infection. The textbook also contains sections on virology, protozoology, mycology and helminthology. Much of the textbook is devoted to immunology (non-specific resistance of the organism, the study of antigens, the body's immune system, immune response, immune responses, allergies and other immune responses, immunodiagnostics and immunocorrection, immunoprophylaxis and immunotherapy). Contains sections on clinical and sanitary microbiology, ecology of microorganisms, normal microflora of the human body and the impact of microorganisms on the fetus. The textbook is intended for students of medical universities and universities, relevant departments of higher education doctors, interns and microbiologists of all specialties.       

      


Bezumtsi

This illustrated edition «Human anatomy» is convenient to use: the material is divided into sections by systems. The book is intended for a wide range of readers, will also be useful to English-speaking students ofmedical universities and colleges, and professionals working in the medical industry.    

 

 

 

 


Bezumtsi

The textbook «Histology, cytology and embryology» has been written to comply with the curriculum in histology, cytology and embryology for the medical faculties of a broad range of institutions of higher education of the 3 and 4 levels of accreditation. The textbook contains main chapters of histology, cytology and embryology, outlines the principal characteristics of each tissues and system of organs. The presented material is based on the most recent developments of the world histology, cytology and embryology, taking advantage of terminology in accordance with the requirements to the international nomenclature (histological, anatomical and physiological).  

 


Bezumtsi

The publication «Pharmacology in Pictures and Schemes» covers issues of general and private pharmacology, stated in curriculum and programme of pharmacology course, approved by Ministry of Health of Ukraine. The material provided is integrated with other medical, biological and clinical disciplines.The history of development of drug preparations is presented in a short form, as well as modern classification of pharmacological groups, generalized foreign and domestic data on pharmacokinetics, pharmacodynamics and pharmacotoxicodynamics of drugs used in medical practice. The publication is unique in that the bulky and complex material on pharmacology is concisely and clearly structured and presented in easy for perception form. The information for each group is given in a unified and logical sequence describing of the mechanisms of action of drugs and their effects in schemes, thus facilitating perception of the material. It is intended for students of higher medical and pharmaceutical universities of III-IV levels of accreditation, interns, doctors, pharmacists.       

 


Bezumtsi

The textbook for students of higher medikal educational establishments of the 4th level of accreditation has been written according to «Pharmacology» syllabus and addressed to English-speaking students. The textbook contains main chapters of Pharmacology, outlines the characteristics of medicinal drugs based on modern data concerning their mechanisms of action and usage.      

  

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Терапевтичні вправи» представлено теоретичні та методичні основи терапевтичних вправ. Актуалізовано питання базових та ключових теорій, концепцій, моделей, розроблених на принципах і положеннях біопсихосоціального, комплексного і системного підходів, на основі яких відбувається розвиток реабілітації у світі та в Україні. Окреслено теоретико-методичні основи терапевтичних вправ, спрямованих на розвиток та відновлення сили, витривалості, балансу і рівноваги, гнучкості. Для прикладів терапевтичних вправ у посібнику використано технології доповненої реальності.

Посібник адресовано студентам спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.   

 


Bezumtsi

The manual «Practice in Patient Care at the Therapeutic Department of a Hospital» contains workbooks on Practice in Patient Care, which are aimed at improving the self-training of English-speaking students of the 2nd year to practical classes at the therapeutic department of a hospital. The structure and contents of the manual are adapted to the requirements of the new curriculum of the discipline «Practice in Patient Care» for training of specialists of the second (master’s) level of higher education, educational qualification «Master of Medicine». Structured self-study questions, situational tasks and quiz test questions will simplify and facilitate students’ work on their own.

Manual for 2nd year medical students’ work on their own to prepare for practical classes for students of higher medical educational establishments. 

 


Bezumtsi

The modern actual information on general and special pathomorphology is presented in English. The textbook «Pathomorphology» consists of two parts. The first part is devoted to general pathological processes: damage of cells and tissues, regeneration and adaptation, circulation disorders, inflammation, immune pathology, basics of oncology and tanatology. The second part covers the pathomorphology of diseases according to the nosological principle. The morphological manifestations of pathological processes are described using the newest research methods at the organ, tissue, cellular and subcellular levels, with highquality illustrations (see colour inserts) of macro- and microspecimens. The edition is supplemented with the chapter Oral Pathology, which allows it to be of use for students of the dentistry faculty. 

 


Bezumtsi

The textbook «Propedeutics of internal medicine» focuses on diagnostics methods of internal organs pathology. The basic aim of this textbook is to describe the various skills involved in taking a history, performing a physical examination: inspection, palpation, percussion, and auscultation. Semiologicalmeaning of symptoms is represented.  

 

 

 


Bezumtsi

У підручнику «Терапевтична стоматологія» розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин та кореневих каналів. У контексті Болонського процесу внесені тести та відповіді до них для самостійного контролю.  

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Матеріалознавство в стоматології» містить відомості про загальні властивості стоматологічних матеріалів та їх застосування в ортопедичній і терапевтичній стоматології. Книга призначена для студентів та викладачів стоматологічних факультетів і зуботехнічних відділень вищих медичних закладів освіти, а також, за відсутності аналогів, може бути корисною для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-стоматологів.  

 


Bezumtsi

Зміст підручника «Психіатрія і наркологія» відповідає основним модулям цієї програми. Розглянуто питання психіатрії та наркології, організації профілактики і надання допомоги хворим із психічними порушеннями, питання загальної психопатології. У підручнику викладено також основи спеціальної психопатології. Наведено епідеміологію, клінічні прояви, етіологію, патогенез, лікування і профілактику кожного захворювання. Описано медико-психологічні аспекти організації допомоги хворим із психічними розладами. Подано характеристику клінічних форм залежності від психоактивних речовин і засобів нехімічної природи. Наведено сучасні принципи і методи лікування психічних розладів, наркоманій, токсикоманій, їх ефективність і можливі побічні явища. Уперше розглянуто правові питання психіатрії.  

 


Bezumtsi

Performing surgery on the human body is no small task and «A Manual On Clinical Surgery» is one of the most useful books when it comes to this field of medicine. Considered to be unmatched among books in its category, it comes in handy for those who are about to enter the surgical wards and conduct surgery. A Manual On Clinical Surgery gives you a detailed explanation of everything that you will need to know about performing clinical surgery. Packed with supporting information, that includes color and monochrome prints, radiographs and line drawings - it is the foremost guide for students who are going to write their MBBS examination. The text is supplemented with almost 600 illustrations giving you a clear understanding of each body part. The book takes you through the history of clinical surgery as well as differential and physical diagnoses at the conclusion of a chapter.  

   


Bezumtsi

Монографія «Перинатальні інфекції і перебіг вагітності у жінок групи високого ризику» присвячена одній з найбільш актуальних проблем сучасного акушерства - перинатальним інфекціям. Наведено огляд сучасних уявлень про вплив інфекційних агентів на перебіг вагітності, механізми розвитку плацентарної дисфункції, зміни гомеостазу.  

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику «Кібербезпека: сучасні технології захисту» викладені основи сучасного захисту інформації в комп’ютерних системах, не пов’язаних з державною таємницею. Посібник складається з теоретичного матеріалу та лабораторного практикуму. У теоретичній частині висвітлено основні поняття й подані визначення, які стосуються захисту інформації, формування політики безпеки. Розглянуто критерії оцінки захищеності комп’ютерних систем, основи криптографічного захисту інформації, захист інформації від несанкціонованого доступу в сучасних операційних системах, описано комплексні системи захисту в корпоративних інформаційних системах.    

 


Bezumtsi

Захист інформації перетворюється сьогодні на одну з найактуальніших задач унаслідок надзвичайно широкого розповсюдження як власне різноманітних систем обробки інформації, так і розширення локальних та глобальних комп’ютерних мереж, якими передається величезний обсяг інформації державного, військового, комерційного, приватного характеру, власники якої часто були б категорично проти ознайомлення з нею сторонніх осіб. У навчальному посібнику «Технології захисту інформації» розглянуто захист інформації як галузь людської діяльності та його основні завдання, подано класифікацію основних загроз для інформації та їх джерел, описані механізми та протоколи керування криптографічними ключами, методи та пристрої забезпечення безпеки, а також моделі захисту й використання механізмів контролю доступу. 

 

   


Bezumtsi

Підручник «Кібербезпека: криптографія з Python» призначений для практичного вивчення питань використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах, які реалізовані за допомогою мови програмування PYTHON. Розглянуті приклади формування простих шифрів, а також алгоритмів симетричної криптографії (алгоритм DES) та несиметричної криптографії (алгоритм ASA) в середовищі програмування PYTHON.

Рекомендовано для студентів спеціальності 125 "Кібербезпека" першого (бакалаврського) рівня усіх форм навчання.   

 

 


Bezumtsi

Лабораторний практикум «Кібербезпека» призначений для практичного вивчення використання механізмів захисту в кіберпросторі та інформаційно-комунікаційних системах. Розглянуто механізми реалізації на основі симетричних та несиметричних алгоритмів шифрування, алгоритмів цифрового підпису. Запропоновані практичні основи створення захищеного середовища з використанням програмного комплексу PGP, вивчаються принципи побудови стенографічних систем, а також проведення статистичних досліджень генераторів випадкових та псевдовипадкових послідовностей за допомогою пакету NIST STS.

 Рекомендовано для студентів, які навчаються за спеціальностями "Кібербезпека", "Програмна інженерія", "Комп'ютерні науки" всіх форм навчання, для студентів інших спеціальностей, де вивчається цикл навчальних дисциплін із захисту інформації, а також для самостійного опанування його основами.  

 


Bezumtsi

З книги Томаса Кормена «Алгоритми доступно» читачі дізнаються, що таке комп’ютерні алгоритми, як описувати й оцінювати їх. Вони відкриють для себе прості способи шукання інформації в комп’ютері; методи впорядковування інформації в комп’ютері згідно із заданим порядком («сортування»); як розв’язувати базові проблеми, що їх можна в комп’ютері представити у вигляді такої математичної структури, як «граф» (корисно для моделювання дорожніх мереж, залежностей між задачами і фінансових зв’язків); як розв’язувати задачі, в яких постають питання про символьні рядки, як-от структури ДНК; базові криптографічні принципи; підвалини стиснення даних і навіть те, що існують деякі задачі, розв’язати які за прийнятний час ще ніхто не зрозумів як.

Перелiк тем робить її корисною як для студентiв, так i для професiоналiв.    

 


Bezumtsi

В лабораторному практикумі «Технологія Ethernet» розглянуто особливості сімейств стандартів локальних мереж, питання побудови сучасних комп’ютерних та обчислювальних мереж. Велику увагу приділено дослідженню технології Ethernet у середовищі Cisco Pocket Tracer у вигляді лабораторних робіт, які можуть бути використані при викладанні відповідних дисциплін.    

 

 

 


Bezumtsi

Навчальний посібник «Машинне навчання» призначений для формування теоретичних, практичних навичок та їх використання при побудові аналітичних інформаційних систем та аналітичних модулів у системах підтримки прийняття рішень, коли необхідно спрогнозувати результат за вхідними даними. Він складається з двох частин. У першій частині начального посібника розглянуто класичні методи машинного навчання: навчання з вчителем та без вчителя. Методи навчання з вчителем призначені для розв’язування задач класифікації (прогнозування категорії об'єкта) та регресія (прогнозування місця на числовій прямій); без вчителя - для кластеризації, узагальнення та пошуку правил. Детально описано основні методи таких навчань. Друга частина присвячена іншим методам машинного навчання (навчання з підкріпленням та нейронним мережам).    

 


Bezumtsi

The book «Modern Hydrogen Energetics and Ecology» deals with the problems of the world, including Ukraine, provision with power carriers as well as peculiarities of the new developing field of knowledge and industry — hydrogen energetics, which is the only ecologically pure method of power generation of the future. Self-sufficiency conditions of unrenewable and renewable power sources for civilization existence on the Earth are described. The authors' hypotheses concerning oil, natural gas and hard coal origin are discussed. Special attention is paid to ecologic aspects, in particular, greenhouse effect, ozone holes power generation. Intended for engineering staff and research scientists engaged in the problems of power prospecting, including prospecting and production of unrenewable and renewable power sources, as well as for postgraduates and students of the secondary and higher educational institutions.  

  

 

Bezumtsi

Даним виданням розпочато серію каталогів, що репрезентуватимуть актові документи з історії власницьких прав на землеволодіння київських монастирів з унікальної рукописної колекції Київської казенної палати, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Джерелознавче дослідження «Колекція Київської казенної палати з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» зумовлене посиленням суспільного інтересу до різних історико-культурних аспектів функціонування Церкви на українських теренах.  

       


Bezumtsi

Видання «Архів В. С. Косенка (1896-1938) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» репрезентує архівну спадщину видатного українського композитора, піаніста і педагога Віктора Степановича Косенка, яка зберігається у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. У Каталозі представлені творчі матеріали композитора, зокрема автографи його творів та їх перші видання, документи, що висвітлюють основні етапи життєвого шляху В.С. Косенка, його епістолярна спадщина, численні спогади сучасників, друзів та колег, а також матеріали дружини композитора. Структура видання обумовлена видовим складом матеріалів та документів архіву, укладених за усталеними принципами систематизації особових архівних фондів і, зокрема, композиторських архівів. Науково-довідковий апарат включає покажчики імен, географічних назв, установ та організацій тощо.  

 


Bezumtsi

У книзі представлено історію одного з нацистських таборів смерті, в яких у 1942 р. було проведено операцію "Райнхард" - убивство євреїв у Генерал-губернаторстві (до складу якого входили і сучасні західноукраїнські терени), та у повоєнні десятиліття забутого. Досліджено роботу табору, описано рішення, що призвели до створення цього та інших подібних осередкеів знищення. Дослідження «Табір смерті у Белжеці» грунтується на показаннях свідків - жителів Белжеця і навкрлишніх місцин, на поодиноких спогадах тих, хто вижив, та на документальних джерелах з архівів Польщі, Німеччини та США.  

  

  

Bezumtsi

Що змушує покинути затишне життя і, незважаючи на смертельний ризик, за покликом серця боротися за те, що любиш, коли замість мирних буднів приходить війна? Що відбувається з людиною, яка потрапила під коток репресивної машини, що прагне знищити, розтоптати, перетворити на порох усе, що їй дороге?  Книга «Піднятися після падіння» — сувора правда про норови, що царюють у сучасній Російській Федерації, країні, що перетворена в ГУЛАГ, про перебування в полоні, коли минуле зруйноване вщент, а майбутнє завідомо знищено. Як, залишившись сам на сам із безжальним ворогом, знайти в собі сили продовжувати боротьбу? Піднятися після падіння можна, лише розірвавши ланцюги, що скували душу. Чи досить сил у людини, яку позбавили надії? Це історія про те, як на зміну безвиході приходить віра, як юнак перетворюється на чоловіка і кидає виклик своїм тюремникам.   

 


Bezumtsi

Перший том "Щоденників" видатного письменника, фронтовика, громадського діяча Олеся Гончара охоплює значний часовий період - з 1943 року по 1967 рік, період, коли вже були написані романи "Прапороносці" і "Собор", період, коли прийшли світова слава і всенародне визнання та любов. "Щоденники" публікуються такими, якими вони свого часу вилилися з його душі. Вони писалися в різних умовах: на фронті і в полоні, у мандрах рідною землею і поза її межами, у рідному київському домі та в затишній, любій серцю письменника Кончі-Озерній. Записи дають глибше уявлення про автора, як людину високого духовного заряду, людину щиру і принципову, патріота рідної України.

"Щоденники" Т. 2.  

"Щоденники" Т. 3.

 


Bezumtsi

Лауреатка Пулітцерівської премії Елізабет Страут у своїй книзі «І знов Олівія» продовжує розповідь про життя своєї любої Олівії Кіттеридж, яка завоювала симпатії мільйонів читачів. Олівія повертається, щоб  зрозуміти не лише саму себе та власне життя, а й усе, що відбувається в містечку Кросбі штату Мен. Їй зустрічаються різні люди: юнка, що намагається змиритися із втратою батька; медсестра з її спогадами про таємну закоханість у старших класах; юристка, збентежена неочікуваною спадщиною. І в кожному з цих випадків неймовірна Олівія знову нас дивує, зворушує і надихає.

          


Bezumtsi

«Адвокат із Личаківської» - перший із нового циклу ретродетективів Андрія Кокотюхи, місцем якого обрано Львів. Початок ХХ століття, 1908 рік. Молодий киянин Клим Кошовий дивом вирвався з тюрми й тікає від переслідувань царської влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція — біля трупа відомого адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів. Самогубство — чи вбивство? Пошуки істини водять Кошового темними лабіринтами львівських вулиць. На його шляху — зухвалі батяри, міські кримінальні королі та російські терористи-бомбісти. А ще поліцейський комісар Марек Віхура, в якого Клим постійно плутається під ногами. Правда приголомшить Кошового та його нового відданого друга Йозефа Шацького. Й назавжди змінить долю загадкової та впливової красуні Магди Богданович...      

 


Bezumtsi

«Крути 1918» - драматична історія про героїзм українських юнаків, заснована на реальних подіях.

Січень 1918 року видався по-справжньому холодним. От-от на Київ мали рушити більшовицькі загони. Сини генерала контррозвідки УНР Андрій та Олекса опиняються серед оборонців залізничної станції Крути. Такі схожі, але й такі різні брати, обоє до нестями закохані у курсистку Софію, брати без роздумів рушили захищати Україну. Раптом стається непередбачуване: спалахує повстання на заводі «Арсенал». І на боротьбу із заколотом направляють елітні боєздатні частини. Супроти вишколеного війська Муравйова на станції Крути лишаються тільки необстріляні студенти і юнкери, серед яких і Андрій. Сто років тому, як і сьогодні, без страху та сумнівів вони підуть у бій захищати найдорожче…

  


Bezumtsi

Книга «Мазуревичі. Історія одного роду» - грандіозна сімейна сага одного з найчутливіших авторів сучасної України Дарини Гнатко, яка на прикладі п’яти поколінь одного роду показала, як страждають діти і онуки через помилки і розсудливість своїх предків. Рід Мазуревичів споконвіку був знаний своєю жорстокістю. Усупереч волі батьків юна Марфа вийшла заміж за Уласа Мазуревича, та щастя з ним не пізнала. Усі надії покладала на сина Тихона, але й він удався у своїх жорстоких предків: жадібний та безсердечний, він крокує кривавою стежиною. Він перетворив на пекло життя не тільки численних коханок, а й своєї дружини, багатої спадкоємиці Софії Льохвицької. Їхня спільна донька Ярина ненавидить батька-тирана. Вона покохала Степана, батько якого загинув від рук Тихона. Тепер понад усе Ярина хоче розірвати коло страждань та спокутувати гріхи роду Мазуревичів. Але ціна може виявитися зависокою для неї.

   


Bezumtsi

«Отаман» - новий роман Віктора Вальда, переможця Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова 2017».

З дитинства Сашка ростили як найвправнішого козака. На нього чекали звитяга та служіння Україні, що підніметься на руїнах Російської імперії. Пройшовши суворе навчання пластуна, турецький та германський фронти Першої світової війни, хорунжий Олександр Гордієнко добровільно віддає себе до рук ЧК. Він готовий розкрити більшовикам місце схованки десятків пудів козацького золота. Того, що все життя охороняв його дід Макар і він сам. Умова одна — чекісти мають відшукати дружину Сашка, яка зникла під час боїв за Каховку. Пошуки доручають «особливому» чекісту-козаку. Сашко занадто довго чекав на зустріч із ним. Наближається час, коли ті, що були побратимами, остаточно вирішать, хто — переможець, а хто — переможений. На терезах протистояння — доля України і життя багатьох українців. Та найголовніше — життя коханої дружини…

 


Bezumtsi

Художньо-документальний роман білоруської письменниці Світлани Алексієвич, Нобелівської лауреатки 2015 року, говорить голосами "маленьких людей" про катастрофу, що зруйнувала мільйони життів, перевернула світогляд цілого покоління, а заразом відхилила залізну завісу й підважила непорушну, здавалося, конструкцію радянської держави. Роман «Чорнобильська молитва: хроніка майбутнього» створено на основі розлогих інтерв'ю з очевидцями та потерпілими від Чорнобильської трагедії: ліквідаторами та їхніми близькими, вимушеними переселенцями з уражених радіацією регіонів та самоселами "зони", посадовцями, від рішень яких залежали долі десятків тисяч людей, та дітьми, котрі знали, що народилися вже приреченими.   

  


Bezumtsi

«Бесіди нащадка епохи» - певною мірою підсумкова книжка для Беґбедера. Зібрані за останні п’ятнадцять років інтерв’ю з такими видатними особистостями, як Умберто Еко, Бернар Франк, Мішель Уельбек, Бернар-Анрі Леві, стають справжнім дзеркалом нашої доби.

     

     

 

 


Bezumtsi

Спливло чимало часу, відколи друком вийшов роман пана Свенсона, викладача письменницької майстерності. За цей час він марно сподівався виявити бодай одного талановитого студента. Аж тут з’являється Анжела Арґо, вся вкрита пірсингом, татуюваннями і… неймовірно обдарована. Саме на неї чекав Свенсон. Ба більше: вона потребує його допомоги. Та, як відомо, дорога до пекла вимощена добрими намірами…

«Блакитний янгол» - сміливий роман, що безжалісним оком дивиться на звичаї сучасної вищої школи.     

      


Bezumtsi

Оповідання, повісті, есеї та розповіді Славоміра Мрожека, вміщені у збірці «Дядько Мрожек не припиняє чесати язиком», переважно суб'єктизовані, а головним героєм його творів зазвичай є оповідач. Сам автор, який розповідає про себе, родину, країну та світ. Або молодий поляк, що приїжджає до Венеції в пошуках пригод. Або літній працівник млина, чиє життя нерозривно пов'язане з млином і річкою. Ці розповіді завжди сповнені гумору, іронії, часом сатири й абсурду, вони нелогічні та неординарні, часто комічні, а буває й провокативні.

Чи можна залишитися чесним з собою, коли навколо всі брешуть? Що важливіше - результат чи мрії про результат? Як бути собою, якщо власне тебе вже немає й ти труп?   


 

Bezumtsi

В чім більше гідности: піддатися ворогові задля того, щоб уникнути марних жертв, чи вступити з ним у безнадійну боротьбу? Яка роль окремої особистості у вирі історії? Що може зробити кожен задля перемоги? Ці питання доводиться вирішувати героям третього тому трилогії Жана-Поля Сартра «Шляхи свободи», і вибір кожного з них різний…

 

     

 


 

Bezumtsi

«Львів. Кава. Любов» - це щемливі оповідання від найкращих українських авторів! Це історії про закоханих та покинутих, про щасливих і тих, хто загубив себе, про романтику та буденність, про жінок і чоловіків, про тебе й про мене. Деякі з цих оповідань солодкі, як збиті з ваніллю вершки або справжнє кохання. Інші — гіркі, як свіжозварена кава або спогади про доленосні події нашого недалекого минулого. Треті ще довго залишають по собі аромат цинамону, мускатного горіха та містичних збігів..  

 

 


Bezumtsi

«Дім, у котрому заблукав час» - роман-новела, в якому химерно переплітається повсякденність із магічним реалізмом, дійсність із містикою, самоаналіз – із гранаями зачаєного божевілля.

Як ми зазвичай уявляємо апокаліпсис? Нищівними повенями чи пожежами, землетрусами, атомними вибухами, нападом іншопланетян? А що, як усе виявиться набагато простіше, і до апокаліпсису призведе зникнення буденної речі з нашого життя - скажімо, годинникового часу? Богдан - звичайний хлопець, не герой і не сміливець, та він походить із родини знаних годинникарів. Тепер йому належить зробити вибір - шукати своє місце у світі без часу, чи… дівчину, з якою колись забував про час? 

 


Bezumtsi

Що можна дізнатись про людину в інтернеті? І для чого може бути використана ця інформація? Ві, учасниця гри «Нерв», не задумувалась над цим. А дарма…

 

 

    

 

 


Bezumtsi

Приватному детективу Тарасу Білому замовляють розслідувати вбивство панночки. Обвинувачують такого собі семінариста Хому Брута, й справа ніби геть зрозуміла... Втім, хутір, де сталося вбивство, приховує таємницю. І ця таємниця — страшніша за всі оповідки про панночку, яка встала з гробу.

«Білий попіл»це надзвичайно цікавий, атмосферний та водночас динамічний трилер у стилі нуар. У ньому повно загадок, що їх до останнього кортить розкрити. І, згідно з законами жанру, найменша деталь свого часу неодмінно отримує блискавичне пояснення. Але особливість роману в тому, що кожна таємниця врешті-решт матиме не одне, а відразу два трактування — логічне і містичне. Тому, залежно від світосприйняття читача, роман стає чи то детективним трилером, чи то містичним. А втім, саме про це і хочеться поміркувати наприкінці книжки...

  


Bezumtsi

Нову книгу прози Теодозії Зарівної «Сходження на Кайзервальд» сформували вісім оповідань, дві повісті («Записи на подолку» і «Дівчинка з черешні») та щось на кшталт нарисів-спогадів під загальною назвою «Сонце сходить у Чорткові». Вдумливий читач неодмінно знайде тут для себе й інтелектуальну, й естетичну поживу.

Твори Т. Зарівної дозволяють зануритися в майстерно відтворену атмосферу різних часів: періоду козаччини, сталінської та брежнєвської «епох», «несамовитих» і сумнозвісно-фантасмагоричних, зі сучасного погляду, «дев’яностих», актуальної російсько-української війни... І за всім цим та крізь усе це — постать і спостережливість авторки, котра працює зі словом, ніби вишиває на полотні чи висаджує вибагливий квітковий візерунок на клумбі. Незважаючи на загальний мінорний настрій, книга неодмінно залишить у вас враження душевної теплоти і щирості.   

   


Bezumtsi

Двічі життя Амоса Декера змінювалося докорінно. Першого разу - коли раптово обірвалася його кар'єра професійного футболіста: його назавжди вибили з поля в першій же грі, але це мало ще й несподіваний побічний ефект: відтоді він пам'ятає геть усі події свого життя, не може забути анічогісінько. Через багато років, повернувшись додому з роботи, успішний полісмен Декер, знайшов своїх близьких жорстоко вбитими. Так і не знайшовши вбивцю, Декер кидає поліцію і перебивається підробітками приватного детектива. Але за рік у поліцію приходить чоловік, який зізнається в потрійному вбивстві. Декер хапається за свій шанс дізнатися, що ж насправді сталося тієї ночі.

Чи вдасться злочинцям уникнути справедливої кари, якщо по їх сліду йде людина, яка ніколи й нічого не забуває? Дізнаєтесь, прочитавши захопливий трилер Девіда Балдаччі «Пам’ятливець».    

 


Bezumtsi

Коли говорити про стосунки, так сталося, що Коліну Сінглтону до вподоби дівчата на ім’я Катріна. А коли говорити про дівчат на ім’я Катріна, вони завжди розривали з Коліном стосунки. Дев’ятнадцять разів, якщо точно. Цей вундеркінд і віртуоз анаграм вирушає в далеку автомобільну мандрівку. Без жодної Катріни. Колін мусить довести Теорему передбачуваності Катріни, яка, він сподівається, провіщатиме майбутнє будь-яких стосунків, помститься за всіх покинутих і зрештою, завоює йому дівчину.

Любов, дружба і померлий австро-угорський ерцгерцог дають у підсумку несподіваний серцезмінний результат. «Досить Катрін» - вигадливо закручений дотепний роман про те, як юнак загубив і знайшов себе.   

 


Bezumtsi

«Токійська наречена» - автобіографічний роман бельгійської авторки Амелі Нотомб. Це любовна історія, що розповідає про зіткнення японської та європейської культури.

 Амелі приїздить у Японію, щоб пізнати культуру цієї країни та вивчити японську мову. Рінрі — японець, студент факультету французької філології. Вони обоє — немов люди із різних світів, але Рінрі закохується в цю дивну дівчину, таку близьку й далеку водночас. Амелі має мрію: зійти на Фудзіяму і зустріти на вершині цієї гори перші промені ранкової зорі. Лише так вона зможе глибше пізнати Японію і краще зрозуміти себе. Мрія Рінрі — одружитися з Амелі. Кожен із них іде до своєї мети, досягаючи власних вершин і пізнаючи себе, і врешті віднаходить щось більше, ніж кохання.

 


Bezumtsi

"Довгі часи" — міська балада, казка для дорослих про життя і смерть в часи війни, де фантасмагоричне та ірреальне перемежовується з дійсністю, правдою нашого буття. Роман складається з двох частин. Перша — це моторошна казка, де на околиці Z у триповерховій лазні «П’ятий Рим» без сліду зникають окупанти і щоранку лунає гімн України, де колорадські жуки з ногами-кинджалами перетворюють роздачу гуманітарної допомоги на бійню, де, врешті, аби потрапити у Київ, потрібно прийняти смерть. Друга частина — новели, написані у реалістичній манері та вплетені у тло казки. Новели про людей, які живуть і виживають у Донецьку. Реальні долі, реальні історії, від яких стискається серце.  


Bezumtsi

У романі «Сестри: одна, дві, три» Ненсі Стар описує зворушливу історію жінки, яка хоче дізнатися правду про своє дитинство та розплутати таємниці минулого своєї сім'ї.

У дитинстві Джинджер стався трагічний випадок, який ніколи не обговорювали після того, і життєві шляхи трьох сестер розійшлися. Тепер, після смерті матері та возз’єднання із сестрами після років розлуки, вона вирішує повернутися на острів Мартас-Він’ярд та зібрати пазл по шматках – що ж насправді сталося у той злощасний день, коли четверо пещених сонцем дітей гралися на березі моря?

Яскрава, сердечна і чесна, ця книга - прекрасне дослідження людської пам'яті, минулого та сімейних зв'язків, які залишаються міцними попри роки тривоги та непорозумінь.    

 


Bezumtsi

«Життя на карту» - новий роман Андрія Кокотюхи, відомого українського письменника, якого називають засновником українського готичного детективу.

Чи може жінка щось тямити у слідстві? На початку ХХ століття мало хто відповів би ствердно. Тому ніхто не хотів слухати молоду вдову Анну Вольську. Поліція була певна: смерть Івана Вольського — нещасний випадок. Та Анна знала: це вбивство. Іван саме розслідував серію загадкових самогубств, але хтось намагався прикрити справу і знищити свідків. Анна вирішує продовжити розслідування чоловіка. На її боці — віддана покоївка Христина, авантюристка Роза і репортер Гліб Коваленко. Проти неї — таємна спільнота вбивць і продажні поліцейські чиновники. Анна виявляє картярський клуб, де гравці ставлять на кін власні життя, а отже, впритул наближається до викриття таємного товариства убивць. Однак раптом виявляється: сліди ведуть у протилежний бік...

 


Bezumtsi

А що дім означає для собак? Частково на це питання відповіла письменниця Вікторія Амеліна у романі «Дім для Дома», розповівши історію про людей, собак і життя.

 Смішний пудель на ім’я Дом розповідає нам історію родини — старого полковника та кількох поколінь жінок. І пес, і люди почуваються ніяково у невеличкій львівській квартирі, де жив раніше... Яка різниця хто? Камені не розкажуть. Або розкажуть — якщо маєш собаче чуття. Та хіба є історії, які допоможуть — полковнику зі сходу України чи хоча б його псові — нарешті відчути себе вдома у Львові 90-х? Здається, до чужої скрині вже ніколи не підібрати ключа. Вже ніколи не відпустити штурвал винищувача. Ніколи ні пес, ні стіни не приймуть нових господарів. Але буває, чужа таємниця виявляється й твоєю також. І, можливо, героям цієї історії таки вдасться віднайти дім.  

 


Bezumtsi

Молода юристка Лілі починає нове життя. Вона щойно вийшла заміж, переїхала в нове помешкання й отримала нову роботу. Та чи все так безхмарно? Чоловік приховує родинну таємницю, клієнт може виявитися жорстоким убивцею, навіть дев’ятирічна сусідка Карла має свої приховані інтереси…

Роман Джейн Коррі «Дружина мого чоловіка» — для тих, хто любить психологічні трилери, сімейні драми і цікавиться функціонуванням британської судової системи.

 

BezumtsiДо збірника увійшли наукові статті та повідомлення викладачів, студентів, учених та аспірантів ЗВО і наукових установ, викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти, вчителів шкіл, виголошені в рамках ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Ціннісно-орієнтований підхід в освіті і виклики євроінтеграції», присвяченої актуальним питанням європейських студій, педагогіки, політики, історії та права і проведеної в рамках реалізації освітнього проєкту «600115-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE Впровадження в Україні цінностей Європейського Союзу», що реалізується за підтримки Виконавчого агентства ЄС з освіти, аудіовізуальних засобів та культури (напрям Модуль Жана Моне програми Erasmus+). 

 


Bezumtsi

The study manual «Inter-Ethnic and Inter-Religious Tolerance» comprehensively reveals the notions and basic concepts of tolerance, contains a statement of its theoretical aspects, clarifies the current situation regarding its level and main characteristics in Ukraine. 

 

 

 

 

 


Bezumtsi

У навчальному посібнику «Терапевтичні вправи» представлено теоретичні та методичні основи терапевтичних вправ. Актуалізовано питання базових та ключових теорій, концепцій, моделей, розроблених на принципах і положеннях біопсихосоціального, комплексного і системного підходів, на основі яких відбувається розвиток реабілітації у світі та в Україні. Окреслено теоретико-методичні основи терапевтичних вправ, спрямованих на розвиток та відновлення сили, витривалості, балансу і рівноваги, гнучкості. Для прикладів терапевтичних вправ у посібнику використано технології доповненої реальності.

Посібник адресовано студентам спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.   

 

   Підписка на розсилку  Підписатися на розсилку

 

Консультанти:

Інна Булига

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
(0542) 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua