Академічний плагіат

 

АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.

Різновиди плагіату: 

Copy & paste plagiarism: використання тексту іншого автора без змін, без цитування і удавати, що це власна робота.

Shake & paste plagiarism: поєднання фрагментів різних текстів або речень для формування нового тексту без цитування, таким чином подаючи його як власні думки.

Idea plagiarism: подання ідей іншого автора своїми словами, без посилання на джерело.

Translation plagiarism: переклад оригінального тексту з іншої мови без посилання на джерело.

САМОПЛАГІАТ – використання власних попередніх праць в іншому контексті, без посилань на те, що такий текст вже був раніше використаний або опублікований.

Типовими прикладами самоплагіату є:

 • дуплікація публікацій – публікація однієї і тієї самої наукової роботи (цілком або з несуттєвими змінами) в декількох виданнях, а також повторна публікація (цілком або з несуттєвими змінами) раніше оприлюднених статей, монографій, інших наукових робіт, як нових наукових робіт
 • дублювання наукових результатів – публікація одних і тих самих наукових результатів, в різних статтях, монографіях, інших наукових працях, як нових результатів, які публікуються вперше
 • подання у звітах з виконання наукових проєктів результатів, що містилися у попередніх роботах, як отриманих при виконанні відповідного проєкту
 • агрегування чи доповнення даних – суміщення старих і нових даних без їх чіткої ідентифікації з відповідними посиланнями на попередні публікації
 • дезагрегування даних – публікація частини раніше опублікованих даних без посилання на попередню публікацію
 • повторний аналіз раніше опублікованих даних без посилання на попередню публікацію цих даних та раніше виконаного їх аналізу

_______________

 • Визначте чітке завдання та структуру роботи
 • Складіть графік виконання завдань, керуйте своїм часом
 • Сконцентруйтеся на описі основних ідей
 • Висловлюйте власні думки, будьте самостійними
 • Пов'язуйте інформацію з джерел зі своїми ідеями
 • Аналізуйте, перевіряйте інформацію, орієнтуйтеся на першоджерела
 • Узагальнюйте, систематизуйте інформацію, користуйтеся бібліографічними менеджерами
 • Перевіряйте текст на запозичення за допомогою спеціальних програм
 • Зверніться за допомогою до викладача / співробітника бібліотеки 

 

Перефразування – переказ цитати невеликого фрагмента своїми словами з обов’язковим посиланням на джерело цитування. 

Мета перефразування – перевірка точності сприйнятої інформації. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом.

Як перефразувати роботу?

Для того щоб зробити правильне перефразування, потрібно описати зміст тексту новими словами, звертаючи увагу на ідею автора.

 • використовуйте власні слова для висловлення чужих ідей та додавайте посилання
 • використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення
 • змінюйте порядок слів, об'єднуйте речення
 • використовуйте різні типи граматики

Коли використовувати парафраз?

 • оригінальні цитати надто об’ємні для прямого цитування
 • необхідно представити узагальнену інформацію при одночасному посиланні на декілька джерел
 • необхідно коротко викласти зміст теоретичної концепції або процедури і результати досліджень, на які дається посилання в роботі

Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт іноземною мовою.

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях, магістерських, бакалаврських тощо).

 • Будь-який текстовий фрагмент обсягом від речення і більше, відтворений в тексті наукової роботи без змін, з незначними змінами, або в перекладі з іншого джерела, обов'язково має супроводжуватися посиланням на це джерело. Винятки допускаються лише для стандартних текстових кліше, які не мають авторства та/чи є загальновживаними
 • Якщо перефразування чи довільний переказ в тексті наукової роботи тексту іншого автора (інших авторів) займає більше одного абзацу, посилання (бібліографічне та/або текстуальне) на відповідний текст та/або його автора (авторів) має міститися щонайменше один раз у кожному абзаці наукової роботи, крім абзаців, що повністю складаються з формул, а також нумерованих та маркованих списків (в останньому разі допускається подати одне посилання наприкінці списку)
 • Якщо цитата з певного джерела наводиться за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на першоджерело. Якщо цитата наводиться не за першоджерелом, в тексті наукової роботи має бути наведено посилання на безпосереднє джерело цитування ("цитується за: ______")
 • Будь-яка наведена в тексті наукової роботи науково-технічна інформація має супроводжуватися чітким вказуванням на джерело, з якого взята ця інформація. Винятки припускаються лише для загальновідомої інформації, визнаної всією спільнотою фахівців відповідного профілю. У разі використання в науковій роботі тексту нормативно-правового акту достатньо зазначити його назву, дату ухвалення та, за наявності, дату ухвалення останніх змін до нього або нової редакції
 • Будь-які відтворені в тексті наукової роботи оприлюднені твори мистецтва мають супроводжуватися зазначенням авторів та назви цих творів мистецтва (якщо вони відомі). У разі використання творів виконавського мистецтва слід зазначати також індивідуальних чи колективних виконавців (якщо вони відомі). Якщо автори/виконавці невідомі, слід зазначити, що вони невідомі. У разі неможливості ідентифікувати автора, назву та/чи виконавців твору слід обов'язково зазначити джерело, з якого взято відтворений твір

НЕ Є ПЛАГІАТОМ:

 • Загальновідомі знання та факти
 • Ідіоми
 • Ідеї або визначення, що широко розповсюджені та відомі
 • Перефразування своїми словами змісту при перекладі з діалекту чи іншої мови, якщо не існує широко відомої фрази чи прийнятого офіційного перекладу
 • Повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації
 • Твори народної творчості (фольклору)
 • Видані органами державної влади офіційні документи (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади

Академічна відповідальність за порушення норм та принципів академічної доброчесності учасниками освітнього процесу регламентується нормативними документами:

Для здобувачів вищої освіти визначено такі види академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо)
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми
 • відрахування із закладу освіти
 • позбавлення академічної стипендії
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг щодо оплати навчання

Для науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників визначено такі види академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи вченого звання
 • відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади
 • звільнення

Перевірка на наявність текстових запозичень в академічних текстах визначена Положенням про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у СумДУ та передує усім іншим процедурам розгляду. 
Процедуру проведення перевірки академічних текстів антиплагіатними системами визначено у Методичній інструкції щодо перевірки академічних текстів на наявність текстових запозичень.

Документи, що підлягають перевірці відповідно до п. 5 Положення:

  • кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти, курсові, реферати
  • підручники, монографії, навчальні посібники, конспекти лекцій, дистанційні курси, відкриті онлайн курси
  • дисертації, статті, матеріали конференцій
  • заключні звіти НДР

Пам’ятайте! Використовуючи безкоштовні антиплагіатні інтернет-системи, Ви надаєте всю інформацію про проведені Вами дослідження третім, юридично не відповідальним особам.  

Функції антиплагіатних Cистем:

  • визначають ступінь подібності (у відсотках) академічного тексту до текстів документів, що містяться в базі даних університету (СумДУ), базі даних програми обміну базами даних (система StrikePlagiarism), бази даних RefBooks (система StrikePlagiarism) та Інтернет-ресурсах
  • розпізнають різновиди маніпуляції з текстом такі як заміна символів алфавіту, використання спеціальних програмних засобів, заміну тексту графічними зображеннями тощо
  • генерують детальний Звіт Подібності проаналізованого тексту

Під час роботи із Системами перевірки слід пам'ятати:

  • системи надають інформацію, яка дозволяє провести незалежну оцінку стосовно коректності та законності запозичень, визначити відсоток оригінальності наукової роботи
  • системи не визначають, чи містить робота нові наукові знання, результати дослідження або плагіат
  • роботи, з високим або низьким відсотком подібності, не можуть бути кваліфіковані як такі, що містять або не містять плагіат
  • остаточне рішення щодо наявності у роботі ідей та наукових результатів, які отримані іншими авторами та відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання приймається відповідальною компетентною особою

Системи перевірки, що використовуються СумДУ:

  • використовується для перевірки усіх академічних текстів СумДУ, визначених у п. 5 Положення

Інструкція користувача системи StrikePlagiarism

Інструкція з інтерпретації Звіту Подібності

 

  • використовується для перевірки лише дисертаційних робіт

Інструкція користувача корпоративного акаунту Unicheck

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua