Написання наукового тексту

 

skrivande hand

 

Академічне письмо – мовна компетенція з удосконалення навиків формулювання та обґрунтування власних ідей.

Написання ефективних академічних текстів (навчального та наукового характеру) передбачає критичний аналіз фактів і попередніх досліджень. 

Академічні роботи оформляються згідно з вимогами щодо структури та цитування.

 

_______________

 

Есе – публіцистичний твір невеликого обсягу, що виражає індивідуальні враження та міркування з конкретного питання.

Доповідь – вид монологічного мовлення, що містить офіційне повідомлення, засноване на залученні документальних даних. 

Звіт – письмове повідомлення про виконання завдання. 

Анотація  короткий виклад змісту книги, статті, що розкриває призначення, цінність, направленість та дозволяє робити висновки про доцільність їх вивчення. 

Реферат – короткий виклад змісту одного або декількох документів.

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з елементами дослідження, виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань.

Бакалаврська робота – кваліфікаційна науково-дослідна робота, виконана студентом на завершальному етапі навчання, з метою захисту й отримання академічного ступеня бакалавра.

Магістерська робота – кваліфікаційна науково-дослідна робота, виконана студентом на завершальному етапі навчання, з метою публічного захисту й отримання академічного ступеня магістра.

Дисертація – наукова кваліфікаційна праця, що пройшла поперед­ню експертизу і подана до захисту на здобуття наукового ступеня.

Автореферат – стислий виклад кандидатської та докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. 

Стаття – публікація, що містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлює конкретне питання, в якому поєднуються аналіз, структурування, формулювання та висловлення думок. 

_______________

 

Чітка структура і логічна послідовність дає змогу читачеві зрозуміти задум автора та покращити загальне сприйняття роботи. 

Структура наукового тексту містить: вступ, основну частину, висновок та IMRaD (методи, результати, обговорення).

Залежно від виду наукового тексту використовуються такі структурні елементи:

 • Назва – привертає увагу та інтерес читача, вказує, чого очікувати від статті.
 • Анотація – узагальнює основний зміст роботи.
 • Зміст – надає інформацію про основні розділи, підрозділи роботи, зокрема вступ, висновки до розділів, список використаної літератури, додатки та нумерацію сторінок.
 • Перелік умовних позначень – якщо в роботі вживається спеціальна термінологія та використовуються маловідомі скорочення, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи повторюються менш як три рази, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

 

Вступ  розкриває стан досліджуваної проблеми, визначає мету і завдання, обґрунтовує актуальність обраної теми, вказує об'єкт, предмет та методи дослідження. У вступі варто звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й нерозв'язані проблеми. Вступ доцільно писати після того, як написана основна частина роботи.

Структурні елементи вступної частини:

 • Мета і завдання – формулюються мета роботи та завдання, які необхідно розв'язати для її досягнення. 
 • Актуальність теми – обґрунтовується актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки. 
 • Об'єкт та предмет дослідження – розкривається проблемна ситуація, обрана для вивчення.
 • Методи дослідження – подається перелік методів дослідження, що дає змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності цих методів. 

 

Основна частина – містить методологію дослідження, описує основні етапи проведених теоретичних та емпіричних досліджень. Відповідно до змісту основна частина поділяється на розділи та підрозділи. Усі розділи повинні бути логічно пов´язані між собою. Кожен розділ чи підрозділ повинен мати таку схему: короткий вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного наукового методологічного апарату, підбиття підсумків.

Структурні елементи основної частини:

 • Результати дослідження та їх обговорення – узагальнюються та обговорюються отримані результати, проводиться аналіз нерозв'язаних питань та порівнюється з попередніми дослідженнями.
 • Наукова новизна одержаних результатів – описується ступінь новизни наукових положень, відмінність одержаних результатів від відомих раніше.
 • Практичне значення одержаних результатів – подаються відомості про наукове використання результатів досліджень та рекомендації щодо їх практичного за­стосування.
 • Апробація результатів роботи – вказуються оприлюднені результати досліджень.
 • Огляд літератури  здійснюється аналіз роботи дослідників, які працювали над обраною темою. Він містить найбільш цінні, актуальні роботи (10–15 джерел). В огляді не слід наводити повний бібліографічний опис публікацій, що аналізуються, достатньо назвати автора й назву, а поруч у дужках проставити порядковий номер бібліографічного запису цієї роботи в списку літератури. Закінчити огляд треба коротким висновком про ступінь висвітлення в літературі основних аспектів теми.

 

Висновок – надаються підсумки дослідження, що пояснюють розв'язання проблеми, пропонуються перспективи розвитку для подальших досліджень. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій та мають відповідати поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми. 

 • Список використаних джерел – перелік джерел, що використовуються під час підготовки наукової роботи. Перелік джерел розміщується в списку згідно з порядком посилань у тексті, або за абеткою прізвищ авторів чи в хронологічному порядку. Спочатку розміщуються видання українською мовою, потім – іноземними. У тексті роботи посилання варто наводити у дужках, вказуючи номер зі списку. Бібліографічний опис складають мовою документа. Складаючи список використаної літератури, необхідно враховувати обмеження щодо його обсягу – не менше 30 найменувань, але не більше 35.
 • Додатки  можуть містити методики, розрахунки, проміжні математичні доведення, формули, таблиці, інструкції, протоколи, акти випробувань, описи алгоритмів, ілюстрації. Додатки слід оформлювати як продовження роботи, розміщуючи в порядку появи посилань на них у тексті. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, наприклад: додаток А, додаток Б. Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Автор самостійно обирає структурні елементи наукового тексту, які може включити в наукову роботу залежно від виду наукового тексту.

_______________

 

Письмовий процес поділяють на три етапи: попередня підготовканаписання та остаточний перегляд

Попередня підготовка

На першому етапі досліджується тема, визначається предмет і мета, ведеться підготовка початкового плану, здійснюється пошук першоджерел.

Для ефективної роботи у попередньому написанні тексту необхідно планувати час, мати графік написання, аби впевнитись, що робота буде написана у зазначені терміни. Плануючи час, врахуйте, що фаза перегляду може зайняти стільки часу, скільки початкове написання. 

Інтерпретація завдання – частина процесу написання, оскільки впливає на якість і актуальність письма. Ви повинні мати чіткі рекомендації щодо виконання завдання та інформацію про необхідну довжину та формат тексту, жанр і структуру.

Написання

Після того як пройдено етап попередньої підготовки, потрібно починати писати. Запишіть основні ідеї, сконцентруйтеся на окремому розділі, в якому найбільш впевнені.

Можливо, вам доведеться кілька разів переписувати текст. Тому бажано мати час між чернетками (1 – 2 дні), що дасть можливість поглянути по-новому на текст.  

Остаточний перегляд, редагування та коректура

Після того як ви написали текст, важливо його переглянути та відредагувати. Кінцевий результат повинен повністю відповідати академічним стандартам письма. Переконайтеся, що текст є узгодженим і чітким, що ви маєте достатньо часу для корегування вашого завдання.

Перегляд включає аналіз матеріалу та внесення змін до абзацу та речення.

Які питання слід перевірити, переглядаючи текст?

 • Чи відповідає ваш текст обраній структурі?
 • Чи подано ключові моменти в логічній послідовності? 
 • Чи підтверджені Ваші аргументи фактами? 
 • Чи відповідає вступ змісту роботи?
 • Чи відповідає текст вимогам дотримання академічних стандартів? Чи є він явним, об'єктивним і формальним? 
 • Чи всі джерела правильно цитуються і включені до списку посилань?
 • Чи відповідає ваш текст вимогам щодо формальних аспектів, таких як довжина, відстань і титульна сторінка? 
 • Перевірте абзаци, граматику, орфографію та пунктуацію.

Редагування передбачає уважне вивчення кожного речення і переконання.

Коректура включає перевірку на наявність граматичних помилок, помилок пунктуації, орфографічних помилок тощо.

_______________

 

Один зі способів досягти ясності та структури у тексті – це використання покажчиків. Покажчики – це слова та фрази, які можна використовувати у тексті:

Основні позначення використовуються для виділення основних аспектів роботи, таких як актуальність наукової роботи та її структура. Наприклад:

Метою цього дослідження є… 
Цей розділ розглядає… 

Зв'язування слів і фраз створює когерентність, маркуючи переходи між реченнями та параграфами. Наприклад:

Однак ... 
По-перше, .... По-друге, ... 
Наприклад, 
…… тому що…

Об'єктивність

Академічне письмо базується на дослідженнях, а не на власній думці автора. Писати об'єктивно, значить викладати факти, а не особисті почуття або упередження. Проводьте аналіз та обговорення письма.

Передавайте своє ставлення, що базується на свідченнях, словами, наприклад: очевидно, можливо, ідеально, дивно, несподівано.

 Формальність

 • пишіть короткі речення (не більше 25 слів)
 • читайте літературу в галузі вашого дослідження
 • використовуйте специфічні терміни
 • уникайте повторень та зайвих слів
 • уникайте використання розмовних або сленгових термінів, кліше

Логічна послідовність

 • створіть список основних моментів і продумайте, що і в якому порядку читач повинен знати
 • оберіть аргументи та факти для підтвердження викладеного
 • зверніться за додатковою інформацією до Вашого викладача / керівника 
 • вивчіть стиль написання академічних статей у найпрестижніших фахових журналах

Структуровані абзаци

 • використовуйте абзаци для структурування думок
 • поділяйте інформацію на окремі абзаци
 • чітко визначайте мету
 • висвітлюйте питання та наведіть факти та приклади
 • використовуйте правильну інтерпретацію для підтвердження значущості аргументів
 • у кінці абзацу обґрунтовуйте важливість викладених думок для загального аргументу 

Критичний аналіз

В академічному письмі складність предмету визнається критичним аналізом. Вивчаються та оцінюються факти, додається нова інформація до теми. Аналітика в письмовій формі полягає у порівнянні та контрастуванні, оцінці та розгляді сторін проблеми, а це означає, що ви пояснюєте, обґрунтовуєте, робите висновки, висловлюєте пропозиції, рекомендації та підтверджуєте аргументами.

 

 

_______________

 

 

Мозковий штурм – вивчення великої кількості інформації для генерування ідей у команді. Кожен учасник висуває ідеї, інші намагаються їх розвивати, а аналіз отриманих рішень проводиться пізніше. 

Кластеризація – пошук та візуалізація взаємозв'язків між ідеями з метою розкриття нових напрямів дослідження. 

Вільне письмо  процес викладання на папері великої кількості інформації шляхом написання нон-стоп протягом 5-10 хвилин безперервно з метою генерування ідей.

Журналістські дослідження – потужний спосіб швидко розбити багато інформації на розділи, використовуючи питання: Хто? Що? Де? Коли? Чому? Як? 

Шість капелюхів – методика дозволяє впорядкувати творчий процес за допомогою уявного надягання однієї з шести кольорових капелюхів. У білому капелюсі людина аналізує цифри та факти, у чорному в всьому шукає негатив. Надівши жовтого капелюха, учасник аналізує позитивні сторони проблеми. У зеленому капелюсі людина генерує нові ідеї, в червоному – може дозволити собі емоційні реакції. На завершення учасник у синьому капелюсі підбиває підсумки.

Пастка для ідей  полягає в інвентаризації всіх ідей, що виникають: їх можна надиктовувати на диктофон, записувати, а за необхідності звертатися до своїх записів.

Ментальні карти – процес малювання карти сприяє появі нових асоціацій, а образ отриманого "дерева" надовго залишиться в пам’яті. Креативність пов’язана з пам’яттю, тому зміцнення пам’яті покращить якість креативних процесів. 

_______________

 

Академічне письмо підтримується доказами – факти, цитати, аргументи, статистика, дослідженнятеорії. Аргументи можуть наводитися не тільки щодо перевіреної інформації, але й на підтримку неправдивих або невизначених тверджень. 

Особливості аргументації:

 • існує ряд законних поглядів або розбіжностей
 • досліджує взаємозв'язки тверджень
 • підсилює або послаблює чиїсь переконання
 • допомагає раціонально зважувати, приймати або заперечувати твердження

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua