Цитування

 

Цитування  пряме використання першоджерела з посиланням на нього.

Пряме – дослівне цитування автора. 

Непряме – виклад думок, ідей автора своїми словами, використовуючи перефразування та узагальнення. 

Перефразування переказ цитати невеликого фрагменту своїми словами з обов’язковим посиланням на джерело цитування. 

Мета перефразування – перевірка точності сприйнятої інформації. Для перефразування слід вибирати лише головні, істотні моменти повідомлення. Перефразування стосується лише змісту ідеї того, хто говорить, а не його почуттів і ставлення до цієї ідеї. Без посилання на джерело або при дослівному списуванні без лапок текст є плагіатом.

Незамінно у випадках:

 • надто об'ємних оригінальних цитат для прямого цитування
 • представлення узагальненої інформації при одночасному посиланні на декілька джерел
 • короткого викладання змісту теоретичної концепції або результатів досліджень, на які дається посилання

Як перефразувати роботу?

Для того щоб зробити правильне перефразування, потрібно описати зміст тексту новими словами, звертаючи увагу на ідею автора.

 • використовуйте власні слова для висловлення чужих ідей та додавайте посилання
 • використовуйте різні типи лексики одного і того ж значення
 • змінюйте порядок слів, об'єднуйте речення
 • використовуйте різні типи граматики

Парафраз рекомендується вживати при цитуванні робіт іноземною мовою.

Узагальнення дозволяє одним реченням передати зміст цілого розділу або усієї авторської праці.

Необхідно:

 • виділяти основні положення та ідеї тексту оригіналу
 • максимально очищати текст від допоміжних елементів та додаткових авторських пояснень
 • надавати власні міркування щодо здійсненого узагальнення

Синтезування містить об'єднання різної інформації та ідей для розробки власного аргументу.

Як синтезувати чужі роботи?

 • згрупуйте джерела у категорії, наприклад, авторів з подібними поглядами або дослідженнями з наведенням результатів
 • напишіть про це власними словами, не обговорюйте кожного автора окремо
 • додайте посилання

 Загальні вимоги до цитування

 • текст цитати починається і закінчується лапками, наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського тексту
 • цитування повинно бути повним, без скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора
 • пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапкам
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело
 • при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) слід бути гранично точним у викладанні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело
 • цитування не повинно бути ні надмірним, ні недостатнім, бо це знижує рівень наукової праці: надмірне цитування створює враження компілятивності праці, а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного матеріалу
 • якщо необхідно виявити ставлення автора наукової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак запитання
 • якщо автор при наведенні цитати виділяє в ній деякі слова, то слід зробити після тексту спеціальне застереження, поставити крапку, потім тире і вказати ініціали автора процитованого тексту, а все застереження взяти в круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив наш. – О. П.), (підкреслено мною. – О. П.), (розрядка моя. – О. П.).

При цитуванні чужих робіт перевірте, чи:

 • використали в тексті прямі цитати з джерел
 • надали повне цитування, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручення думок автора
 • взяли цитований текст у лапки, вказали посилання на джерело
 • вказали в дужках прізвище автора після викладення основної ідеї, якщо не використовували цитату
 • вилучили певні фрагменти для уникнення довгого цитування та позначили трикрапкою
 • подали пояснення, які розривають текст цитати, у квадратні дужки
 • граматично узгодили із авторським текстом цитати, які є незавершеним реченням

Використання чужих ідей, фактичного матеріалу, цитування без посилання на джерело, запозичення є порушенням авторського права і розцінюється як плагіат, привласнення чужого авторства, видача чужого твору або винаходу за свій. Переклад недослівного авторського тексту не вимагає цитування, але передбачає посилання на джерело.

 Посилання

 

Посилання – сукупність бібліографічних відомостей про цитований, розгорнутий або згаданий у тексті документа інший документ, достатній для його загального характеризування, ідентифікування й пошуку.

 • посилання дають змогу перевірити достовірність і точність наведених цитат, формул, статистичних даних, фактів і відомостей, запозичених з інших видань
 • виявити і розшукати ці першоджерела
 • ознайомитися з літературою за темою дослідження, зокрема з тими працями, в яких будь-яке питання висвітлено докладніше, ніж у цій публікації, або наведено й аргументовано інший погляд

Посилання в наукометрії допомагають визначити актуальність і значущість публікації, її вплив на розвиток досліджень у певній галузі.

Правильне використання цитат та оформлення посилань у наукових роботах є важливою складовою дотримання принципів академічної доброчесності та сприяє якісному інтегруванню українських дослідників у світову систему наукової комунікації.

Правила подання бібліографічної інформації визначаються Державними стандартами України, зокрема:

ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

Сервіс для автоматизованого оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015.

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження вимог до оформлення дисертації", згідно з яким "… бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій".

В Україні рекомендованими для використання вважаються наступні міжнародні стилі:

Приклади оформлення бібліографічних описів за міжнародними стилями цитування

 

 

Щодо питання оформлення бібліографічних посилань та складання бібліографічних списків відповідно до міжнародних стилів звертайтеся до Центральної бібліотеки та її філій.

 

Центральна бібліотека

Контактна особа: завідувач відділу Булига Інна Євгенівна

   +38 (0542) 68-79-29

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Римського-Корсакова, 2 (БІЦ-212)

_________________________________________________________________

Бібліотека Медичного інституту

Контактна особа: головний бібліотекар Берко Наталія Миколаївна

   +38 (0542) 66-17-60

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

вул. Санаторна, 31

_________________________________________________________________

Філія бібліотеки

Контактна особа: завідувач філії Ониксимова Лариса Теофанівна

  +38 (0542) 66-51-06

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Конгрес-центр (каб. 248)

вул. Покровська, 9/1

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua