Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

Друкована книга. 1-3 автори

 • Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
 • Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Brennan В. New English File. Intermediate Teacher`s Book. New York : Oxford University, 2018. 216 p. 

 Електронна книга. 1-3 автори

Друкована книга. 4 та більше авторів

 • Тактична підготовка артилерійських підрозділів : підручник / П. Є. Трофименко та ін. Суми : Сумський державний університет, 2012. 776 с.

 АБО

 • Трофименко П. Є., Пушкарьов Ю. І., Латін С. П., Ляпа М. М., Панченко О. В. Тактична підготовка артилерійських підрозділів : підручник. Суми : Сумський державний університет, 2012. 776 с.

 

 • Dynamic Analysis of Centrifugal Machines Rotors with Combined Using 3D and 2D Finite Element Models : monograph / I. Pavlenko et al. Ludenscheid : RAM-Verlag, 2018. 145 p.

 АБО

 • Pavlenko I., Simonovskiy V.,  Pitel' J., Demianenko M. Dynamic Analysis of Centrifugal Machines Rotors with Combined Using 3D and 2D Finite Element Models : monograph. Ludenscheid : RAM-Verlag, 2018. 145 p.

 Електронна книга. 4 та більше авторів

 АБО

Автор(и) та редактор(и) / упорядники / перекладачі / без автора

 • Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с.
 • Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds / Eds. : S. Illiashenko, W. Strielkowski. Prague : Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018. 296 p. 
 • Берроуз Г. Демократія: від теорії до практики : посібник / пер. з англ. : Г. Герасим, І. Бабаніна. 2-ге вид., доп. Київ : АК-ГРУП, 2019. 100 с.
 • ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб. / за ред. : Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. 2-ге вид., випр. та доп. Одеса : Фенікс, 2019. 472 с.

 Окремий том багатотомного видання

 • Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.
 • Family Medicine : textbook : in 3 books : Вook 2. Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / L. S. Babinets et al. ; ed. by : O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. Kyiv : Medicine Publishing, 2018. 376 p.

Туторіал

 • Безрукавий Я. Туторіал з налаштування Rails-додатків на Amazon EC2 з Chef. Частина 1 // DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/tutorial-ruby-1/ (дата звернення: 06.03.2020).

 АБО

 • Безрукавий Я. Туторіал з налаштування Rails-додатків на Amazon EC2 з Chef. Частина 1. DOU. URL: https://dou.ua/lenta/articles/tutorial-ruby-1/ (дата звернення: 06.03.2020).

Законодавчі документи

Друковані документи

 • Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.

 АБО

 • Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 // Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.

 

 • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

 АБО

 • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449 // Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

Електронні документи

 • Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України // ЛІГА: ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 06.03.2020).

 АБО

 • Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України. ЛІГА: ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 06.03.2020).

 

 • Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552 // Державна фіскальна служба України : офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/69217.html (дата звернення: 06.03.2020).

 АБО

 •  Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552. Державна фіскальна служба України : офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/69217.html (дата звернення: 06.03.2020).

 

Нормативні та патентні документи

Стандарти

 • ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ. 2015. 16 с.
 • СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).

Патенти

 • Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

Авторські свідоцтва

 • А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.

Наукові видання

Препринти

 • Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. Безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. Безпеки АЕС ; 06-1).

 

Неопубліковані видання

Дисертації

 • Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
 • Guikema J. W. Scanning Hall Probe Microscopy of Magnetic Vortices in Very Underdoped Yttrium-Barium-Copper-Oxide : dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. Stanford University, 2004. 178 р. URL: https://web.stanford.edu/group/moler/theses/JWGThesis.pdf (Last accessed: 10.10.2020).

Автореферати дисертації

 • Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.

Звіти про НДР

 • Багатошарові і багатокомпонентні покриття з адаптивною поведінкою в умовах зносу та тертя : звіт про НДР (проміжний) / кер. І. Мусіл. Суми : Сумський державний університет, 2018. 34 с.

Складові частини документів

Стаття з періодичного друкованого видання (журналу). 1-3 автори

 • Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79.

 АБО

 • Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття // Право України. 2017. № 5. С. 71–79.

Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу). 1-3 автори

 •  Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору // Молодий вчений. 2019. № 10. С. 675−679. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-142 (дата звернення: 06.03.2020).

 АБО

 • Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору. Молодий вчений. 2019. № 10. С. 675−679. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-10-74-142 (дата звернення: 06.03.2020).

 

 • Pavlyk V.  Assessment of green investment impact on the energy efficiency gap of the national economy // Financial Markets, Institutions and Risks. 2020. Vol. 4, Issue 1. P. 117-123.  DOI: http://doi.org/10.21272/fmir.4(1).117-123.2020 (Last accessed: 08.12.2020).

 АБО

 • Pavlyk V.  Assessment of green investment impact on the energy efficiency gap of the national economy. Financial Markets, Institutions and Risks. 2020. Vol. 4, Issue 1. P. 117-123.  DOI: http://doi.org/10.21272/fmir.4(1).117-123.2020 (Last accessed: 08.12.2020).

Стаття з періодичного видання (журналу). 4 і більше авторів

 • Математическая модель сварного пластинчатого теплообменного аппарата для колонны синтеза аммиака / П. Ю. Арсеньев и др. // Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 1. С. 23−32.

 АБО

 • Математическая модель сварного пластинчатого теплообменного аппарата для колонны синтеза аммиака / П. Ю. Арсеньев и др. Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 1. С. 23−32.

 

 • Арсеньев П. Ю., Товажнянский Л. Л., Перевертайленко А. Ю., Капустенко П. А., Арсеньева О. П. Математическая модель сварного пластинчатого теплообменного аппарата для колонны синтеза аммиака // Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 1. С. 23−32.

 АБО

 • Арсеньев П. Ю., Товажнянский Л. Л., Перевертайленко А. Ю., Капустенко П. А., Арсеньева О. П. Математическая модель сварного пластинчатого теплообменного аппарата для колонны синтеза аммиака. Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 1. С. 23−32.

 Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу). 4 і більше авторів

 • Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства / А. С. Олійник та ін. // Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 10.10.2020).

 АБО

 • Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства / А. С. Олійник та ін. Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 10.10.2020).

 

 • Олійник А. С., Піхуля O. Г., Романова O. В., Лопан А. М. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства. Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 10.10.2020).

 АБО

 • Олійник А. С., Піхуля O. Г., Романова O. В., Лопан А. М. Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства // Економіка та держава. 2020. № 1. C. 97-101. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97 (дата звернення: 10.10.2020).

   

 Якщо е-ресурс має DOI або інший постійний ідентифікатор, замість е-адреси (URL) цього ресурсу рекомендовано зазначати його ідентифікатор.

 

Стаття з друкованої версії газети

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи // Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. С. 5.

 АБО

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. С. 5.

 

Стаття з електронної версії газети

 АБО

 

 АБО

 

Матеріали конференцій

 • Якимечко М. М., Курпіта А. В., Іваненко І. М. Адсорбційне вилучення фенолу // Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 14-16 листопада 2018 р. Суми : Сумський державний університет, 2018. С. 113.

 АБО

 • Якимечко М. М., Курпіта А. В., Іваненко І. М. Адсорбційне вилучення фенолу. Хімічна технологія: наука, економіка та виробництво : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Шостка, 14-16 листопада 2018 р. Суми : Сумський державний університет, 2018. С. 113.

Матеріали з е-версій конференцій

 • Endel S., Kuta D., Wernerova E. Territorial system of ecological stability in selected Czech cities // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 444, Issue 1. Advances in Environmental Engineering: 2nd International Conference, Ostrava, Czech Republic, November 25-27, 2019. DOI: 10.1088/1755-1315/444/1/012015 (Last accessed: 12.03.2020)

 АБО

 • Endel S., Kuta D., Wernerova E. Territorial system of ecological stability in selected Czech cities. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 444, Issue 1. 012015. Advances in Environmental Engineering : 2nd International Conference, Ostrava, Czech Republic, November 25-27, 2019. DOI: 10.1088/1755-1315/444/1/012015 (Last accessed: 12.03.2020)

 

Електронні видання

Вебсайт

Сторінка сайту

 • Бєлоусов П. Кібербезпека, соцмережі, відносини з ЄС: що готує 2020-й // Інтерньюз-Україна. URL: https://internews.ua/opportunity/2020-forecast (дата звернення: 12.03.2020).

 АБО

 • Бєлоусов П. Кібербезпека, соцмережі, відносини з ЄС: що готує 2020-й. Інтерньюз-Україна. URL: https://internews.ua/opportunity/2020-forecast (дата звернення: 06.03.2020).

 

 • Wickramarachchi A. Machine Learning: Data Insights for Model Building // Towards Data Science. URL: https://towardsdatascience.com/ (Last accessed: 12.03.2020).

 АБО

 • Wickramarachchi A. Machine Learning: Data Insights for Model Building. Towards Data Science. URL: https://towardsdatascience.com/ (Last accessed: 12.03.2020)

Dataset (набір даних)

 АБО

 

 АБО

Статистичні джерела

 АБО

Блог

 АБО

Онлайн-курс

 АБО

 

 • Жіночий бізнес: шляхи розвитку та інструменти підтримки : безкоштовний онлайн-курс про те, як розвивати жіноче підприємництво / уклад. : О. Тихомирова, С. Ходакова, С. Жаворонкова // EdEra. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about (дата звернення: 08.10.2020).

 АБО

 • Жіночий бізнес: шляхи розвитку та інструменти підтримки : безкоштовний онлайн-курс про те, як розвивати жіноче підприємництво / уклад. : О. Тихомирова, С. Ходакова, С. Жаворонкова. EdEra. URL: https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:PLEDDG+CANADA101+2020/about (дата звернення: 08.10.2020).

Презентація

 • Бібліографічні посилання : загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) : презентація // SlideShare. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 06.03.2020). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

 АБО

 • Бібліографічні посилання : загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) : презентація. SlideShare. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 06.03.2020). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

Матеріал із соцмереж та YouTube

 АБО

 

 • Вітання з Всеукраїнським днем бібліотек! : відеопривітання із Всеукраїнським днем бібліотек / Українська бібліотечна асоціація // YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=bXtk4Zmcb6A (дата звернення: 06.03.2020).

 АБО

 • Вітання з Всеукраїнським днем бібліотек! : відеопривітання із Всеукраїнським днем бібліотек / Українська бібліотечна асоціація. YouTube. URL: http://www.youtube.com/watch?v=bXtk4Zmcb6A (дата звернення: 06.03.2020).

Інфографіка

 • Львівщина у розрахунку на 100 осіб : тематична інфографіка // Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/dg/proj/people.htm (дата звернення: 06.03.2020).

 АБО

 • Львівщина у розрахунку на 100 осіб : тематична інфографіка. Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Львівській області. URL: https://lv.ukrstat.gov.ua/ukr/dg/proj/people.htm (дата звернення: 06.03.2020).

 

 АБО

Фотозображення

 

 • Маленков Р. Пам'ятник на честь визволення міста Біла Церква в 1702 році козаками під проводом козацького отамана : фото // Wikimedia Commons. URL: https://cutt.ly/qrcN7fy (дата звернення: 06.03.2020). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

 АБО

 • Маленков Р. Пам'ятник на честь визволення міста Біла Церква в 1702 році козаками під проводом козацького отамана : фото. Wikimedia Commons. URL: https://cutt.ly/qrcN7fy (дата звернення: 06.03.2020). Ліцензія: CC BY-SA 4.0.

Коваленко М. С. Дизайн-підхід у маркетингових дослідженнях : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра : спец. 075 - маркетинг / наук. кер. К. В. Іваненко. Суми : Сумський державний університет, 2020. 63 с.

Консультанти:

Яна Фандікова

Контакти:
БІЦ-212, 2 пов.
0542 68-79-29
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ольга Башлай

Контакти:
Конгрес-центр
0542 66-51-06
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Оксана Самодай

Контакти:
МІ, 2 пов.
0542 66-17-60
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua