Приклади оформлення бібліографічного опису у списку використаних джерел з урахуванням вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015

 

Друкована книга

Один-три автори

 • Гура О. І., Гура Т. Є. Психологія управління соціальною організацією : навч. посіб. 2-ге вид., доп. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. 212 с.
 • Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Brennan В. New English File. Intermediate Teacher`s Book. New York : Oxford University, 2018.216 p. 

Чотири та більше авторів

 • Операційне числення: навч. посіб. / С. М. Гребенюк та ін. Запоріжжя : ЗНУ, 2015. 88 с. 
 • Dynamic Analysis of Centrifugal Machines Rotors with Combined Using 3D and 2D Finite Element Models : monograph /I. Pavlenko et Ludenscheid : RAM-Verlag, 2018. 145 p.

Автор(и) та редактор(и) / упорядники / перекладачі / без автора

 • Бутко М. П., Неживенко А. П., Пепа Т. В. Економічна психологія : навч. посіб. / за ред. М. П. Бутко. Київ : ЦУЛ, 2016. 232 с.
 • Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds / Editors : S. Illiashenko, W. Strielkowski. Prague : Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018. 296 p. 
 • Берроуз Г. Демократія: від теорії до практики: посіб. / пер. з англ. : Г. Герасим, І. Бабаніна. 2-ге вид., доп. Київ. : АК-ГРУП, 2019. 100 с.
 • ІТ-право: теорія та практика : навч. посіб. / за ред. : Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової. 2-ге вид., випр. та доп. Одеса : Фенікс, 2019. 472 с.

 

Електронна книга

Окремий том багатотомного видання

 • Кучерявенко Н. П.  Курс налогового права : в 6 т. Харьков : Право, 2007. Т. 4 : Особенная часть. Косвенные налоги. 536 с.
 • Family Medicine : textbook: in 3 books : Вook 2. Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases / L. S. Babinets et al. ; edited by O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. Kyiv : Medicine Publishing, 2018. 376 p.

Туторіал

 • Безрукавий Я. Туторіал з налаштування Rails-додатків на Amazon EC2 з Chef. Частина 1 // DOU : вебсайт. URL: https://dou.ua/lenta/articles/tutorial-ruby-1/ (дата звернення: 06.03.2020).

Законодавчі документи

Друковані документи

 • Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40. Офіційний вісник України. 2017. № 20. С. 136–141.
 • Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом Міністерства фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

Електронні документи

 • Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 01.01.2020 / ВР України // ЛІГА: ЗАКОН. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html (дата звернення: 06.03.2020).
 • Про затвердження Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами : наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 552 // Державна фіскальна служба України: офіційний портал. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/elektronna-mitnitsya/69217.html (дата звернення: 06.03.2020).

 

Нормативні та патентні документи

Стандарти

 • ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ. 2015. 16 с.
 • СОУ–05.01-37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).

Патенти

 • Спосіб лікування синдрому дефіциту уваги та гіперактивності у дітей : пат. 76509 Україна. № 2004042416 ; заявл. 01.04.2004 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8 (кн. 1). 120 с.

Авторські свідоцтва

 • А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного пресс-подборщика / В. Б. Ковалев, В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл. 22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.

Наукові видання

Препринти

 • Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. Безпеки АЕС НАН України, 2006. 7 с. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. Безпеки АЕС ; 06-1).

 

Неопубліковані видання

Дисертації

 • Вініченко О. М. Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04. Дніпро, 2017. 424 с.
 • Guikema J. W. Scanning Hall Probe Microscopy of Magnetic Vortices in Very Underdoped Yttrium-Barium-Copper-Oxide : dissertation for the degree of Doctor of Philosophy. Stanford University, 2004. 178 р. URL: https://web.stanford.edu/group/moler/theses/JWGThesis.pdf.

Автореферати дисертації

 • Гнатенко Н. Г. Групи інтересів у Верховній Раді України: сутність і роль у формуванні державної політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. Київ, 2017. 20 с.

Звіти про НДР

 • Багатошарові і багатокомпонентні покриття з адаптивною поведінкою в умовах зносу та тертя : звіт про НДР (проміжний) /кер. І. Мусіл. Суми : Сумський державний університет, 2018. 34 с.

Складові частини документів

Стаття з періодичного друкованого видання (журналу)

Один-три автори

 • Коломоєць Т., Колпаков В. Сучасна парадигма адміністративного права: ґенеза і поняття. Право України. 2017. № 5. С. 71–79.
 • Poliakova O., Shlykova V. O., Buntov I. Yu. Forecast of Biotechnology Trends in the World and in Ukraine Based on Analysis of Publications and Patents // Science and Innovation. 2019. Т. 15, № 1. Р. 27–45.

Чотири і більше авторів

 • Математическая модель сварного пластинчатого теплообменного аппарата для колонны синтеза аммиака / П. Ю. Арсеньев и др. // Інтегровані технології та енергозбереження. 2019. № 1. С. 23−32.
 • Structural Engineering of Multilayer TiN/CrN System Obtained by the Vacuum Arc Evaporation / O. V. Sobol’ et al. Journal of Nano- and Electronic Physics. 2015. Vol. 7, № 01034.

 

Стаття з електронної версії періодичного видання (журналу)

Один-три автори

 • Курганський С. С., Ситник Н. І. Особливості мотивації персоналу ІТ сектору // Молодий вчений. 2019. № 10. С. 675−679. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/142.pdf (дата звернення: 06.03.2020).
 • Атаманюк О. П. Фінансове забезпечення заходів організації та охорони земель сільськогосподарського призначення. Ефективна економіка : електронне видання. 2019. № 8. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.8.43 (дата звернення: 06.03.2020).
 • Lin E. H., Zheng Y., Chen Q. H. Systematic review and analysis of eco-efficiency: A comparative perspective between Chinese and English literatures. Journal of Ecology and Rural Environment. 2019. Vol. 35, No. 12. Р. 1497–1504.

Чотири і більше авторів

 • Конкурентоспроможність персоналу як складова ефективної діяльності підприємства /А. С. Олійник та ін. // Економіка та держава.  № 1. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.1.97.

 

Стаття з друкованої версії газети

 • Коваль Л. Плюси і мінуси дистанційної роботи. Урядовий кур'єр. 2017. 1 листоп. С. 5.

 

Стаття з електронної версії газети

 

Матеріали конференцій

 • Микитів Г. В., Кондратенко Ю. Позатекстові елементи як засіб формування медіакультури читачів науково-популярних журналів. Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 3–4 берез. 2016 р. Запоріжжя, 2016. С. 50–53.

Матеріали з е-версій конференцій

 • Endel S., Kuta D., Wernerova E. Territorial system of ecological stability in selected Czech cities // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020. Vol. 444, Issue 1. Advances in Environmental Engineering: 2nd International Conference, Ostrava, Czech Republic, November 25-27, 2019. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012015 (Last accessed: 12.03.2020)

 

Електронні видання

Вебсайт

Сторінка сайту

 • Бєлоусов П. Кібербезпека, соцмережі, відносини з ЄС: що готує 2020-й // Інтерньюз-Україна. URL: https://internews.ua/opportunity/2020-forecast (дата звернення: 12.03.2020).
 • Wickramarachchi A. Machine Learning: Data Insights for Model Building. Towards Data Science. URL: https://towardsdatascience.com/ (Last accessed: 12.03.2020)

Dataset (набір даних)

Статистичні джерела

Блог

Онлайн-курс

Презентація

 • Бібліографічні посилання : загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) : презентація // SlideShare. URL: https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 06.03.2020).

Матеріал із соцмереж та YouTube

Інфографіка

Фотозображення

 • Маленков Р. Пам'ятник на честь визволення міста Біла Церква в 1702 році козаками під проводом козацького отамана : фото // Wikimedia Commons : вебсайт. URL: https://cutt.ly/qrcN7fy (дата звернення: 06.03.2020).Ліцензія: CC BY-SA0.
 • Pixabay: вебсайт. URL: https://pixabay.com/ru/ (дата звернення: 12.03.2020).

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 33-10-39
  info@library.sumdu.edu.ua

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua