ЗМІСТ

2. Ситуаційний SWOT – Аналіз Бібліотеки

3. Стратегія розвитку Бібліотеки

3.1 Стратегічні пріоритети та цілі

Пріоритет 1: Підтримка досліджень, навчання та викладання

Пріоритет 2: Сприяння розвитку нових компетенцій і галузей наук.

Пріоритет 3: Запровадження клієнтоорієнтованої сервісної моделі 

Пріоритет 4: Вдосконалення цифрового контенту, інструментів, послуг

Пріоритет 5: Покращення просторів Бібліотеки

Пріоритет 6: Створення комунікаційного креативного простору

Додаток 1. План пріоритетних заходів на 2018-2019 рр.

 

ПЕРЕДМОВА

 

Сучасна університетська бібліотека повинна виконувати функції провідника у світ інформації у глобалізованому цифровому суспільстві, який допомагає існуючим і майбутнім користувачам знаходити, оцінювати, використовувати та створювати знання, розвивати навички для навчання протягом усього життя. Для цього бібліотека має стати клієнтоорієнтованою сервісною системою, комунікаційним простором, що сприяє розвитку науково-дослідної та академічної діяльності університету, його інтеграції в глобалізоване науково-освітнє та інформаційне середовище.

Стратегія розвитку Бібліотеки СумДУ на 2018 – 2022 рр. покликана визначити ключові проблеми розвитку бібліотеки та встановити пріоритетні напрями діяльності, спрямовані на реалізацію сервісних, технологічних, організаційних та соціальних інновацій, а також адаптацію передового досвіду організації бібліотечної діяльності університетів України і світу.
План розвитку Бібліотеки СумДУ на 2018 – 2019 рр. містить перелік першочергових заходів короткострокового характеру в рамках загальної Стратегії розвитку Бібліотеки.

 

ВСТУП

 

Бібліотека Сумського державного університету (далі – Бібліотека) є структурним підрозділом Сумського державного університету (далі – Університет, СумДУ) та за Положенням знаходиться у підпорядкуванні проректора з науково-педагогічної роботи.

Стратегія розвитку Бібліотеки (далі – Стратегія) розроблена в контексті загальної Стратегії розвитку СумДУ (Концептуальні засади діяльності СумДУ, стратегія розвитку на 2010–2020 рр.) з метою підтримки реалізації визначених університетом пріоритетів; зміцнення ролі Бібліотеки як партнера у дослідницькому, навчальному та науковому спілкуванні; та поширення організаційної культури, що стимулює професійний розвиток персоналу Бібліотеки, сприяє інноваціям, комунікаціям та ефективній взаємодії з громадою університету та світу.

Даний документ визначає місію, бачення, керівні принципи та пріоритетні напрями реформування бібліотечного центру університету із визначенням завдань та критеріїв ефективності діяльності.

Пріоритетними в реорганізації Бібліотеки визначено такі напрями:

 1. Підтримка досліджень, навчання та викладання.
 2. Сприяння розвитку нових компетенцій та галузей наук.
 3. Запровадження клієнтоорієнтованої сервісної моделі.
 4. Вдосконалення цифрового контенту, інструментів та послуг.
 5. Покращення фізичних та віртуальних бібліотечних просторів.
 6. Створення комунікаційного креативного простору.

 

Вгору

 

I Загальна інформація про Бібліотеку

 

Бібліотека СумДУ – це інтегрована система, до складу якої входять:

 1. Центральна Бібліотека (вул. Римського-Корсакова, 2):
  • відділ комплектування документів;
  • відділ науково-технічної обробки документів і каталогізації;
  • відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення;
  • інформаційно-бібліографічний відділ;
  • відділ обслуговування (абонемент та читальні зали);
  • літературна вітальня
 2. Медична бібліотека (вул. Санаторна, 1).
 3. Філія Бібліотеки (вул. Покровська 9/1).
 4. Віддалені Бібліотеки:
  • бібліотека Машинобудівного коледжу;
  • бібліотека Шосткінського інституту;
  • бібліотека Шосткінського хіміко-технологічного коледжу;
  • бібліотека Конотопського інституту (КІ);
  • бібліотека Політехнічного технікуму КІ;
  • бібліотека Індустріально-педагогічного технікуму КІ.
  • бібліотеки територіальних центрів дистанційних комунікацій університету.

 Аналіз матеріальних, технічних, людських ресурсів, фондів Бібліотеки та їх використання представлено в Таблицях 1-3.

 

Таблиця 1 – Огляд матеріально-технічної бази Центральної Бібліотеки

Назва показника

Значення показника

1.

Площа приміщень, у тому числі

3666,19 

 

для обслуговування клієнтів

1991

 

для зберігання фондів

1276,69

2.

Офісна техніка:

 

2.1

Комп’ютери, в тому числі:

169

 

Сервери

2

 

Ноутбуки

2

 

ПК для співробітників

54

 

ПК для користувачів

115

3.2

Копіювальна техніка, в тому числі:

37

 

Принтери

15

 

Сканери

2

 

БФП (багатофункціональні пристрої)

9

3.3

Касові апарати

3

3.4

Фотоапарати

5

3.5

Телевізори

3

 

Таблиця 2 – Огляд фондів та людського капіталу Бібліотеки

Назва показника

Значення показника

1.

Загальний фонд бібліотеки:

 

1.1

Кількість примірників:

1 586 522

 

з них фонд Центральної бібліотеки та репозитарій

1 208 563

1.2

Кількість назв, з них:

401 602

 

фонд Центральної бібліотеки

251 442

 

виданих після 2000 р.

114 499

28,5%

 

виданих після 2010 р.

51 418

12,8%

 

англійською мовою

5 367

1,3%

2.

Кількість примірників за категоріями:

 

2.1

Рідкісні та цінні видання

1 813

2.2

Паперові книги

105 886

2.3

Паперові періодичні видання

2 452

2.4

Електронні ресурси віддаленого доступу (тимчасово)

37 000

2.5

Електронні ресурси у передплачених базах даних

900

3.

Кількість користувачів (без віддалених користувачів), з них:

12 139

 

Студенти

9 818

4.

Середня кількість відвідувань за рік, в тому числі:

936 075

 

веб-ресурсів бібліотеки

387 820

5.

Загальна кількість працівників, в тому числі

49

 

технічні працівники

-

 

бібліотечні працівники

45

 

адміністрація (керівництво Центральної бібліотеки)

 

 

Таблиця 3 – Відносні показники діяльності Бібліотеки

Назва показника

Значення показника

1

Обертаність (середнє число видач, яке приходиться на одиницю фонду)

 

3

2

Книгозабезпеченість (середня кількість книг, що приходиться на одного зареєстрованого читача) 

 

17

3

Читаність за друкованими джерелами (середнє число друкованих джерел, виданих одному читачу в рік)

 

116

4

Читаність за електронними джерелами (середнє число електронних джерел, виданих одному читачу в рік)

 

194

5

Відвідуваність (середнє число відвідувань, що припадає на одного користувача бібліотеки за рік

 

45

6

Оновлюваність джерел (відношення нових надходжень до загального фонду, середня за 3 роки)

 

2%

7

Пасивність фондів (навчальна література, що не використовувалася протягом останніх 3 років; діапазон за різними підрозділами)

 

10-30%

 

Вгору

 

ІІ. Ситуаційний SWOT – Аналіз Бібліотеки

 

Таблиця 4 – Аналіз можливостей та загроз діяльності Бібліотеки

S – Strength – Сильні сторони

Стратегічні пріоритети:

цілі та дії

1.  Систематизованість фондів.

пп. 1.1, 1.3, 3.1

2. Віддалений цілодобовий доступ до інформаційних ресурсів через Електронний Каталог.

пп. 2.5, 4.2

3. Розпочато формування електронної бібліотеки.

пп. 2.3, 2.5, 3.1, 3.2

4. Створено репозитарій наукових та науково-методичних робіт СумДУ.

пп. 2.4, 2.6

5. Укомплектованість читальних залів комп’ютерною технікою; доступ до Інтернету.

пп. 4.5, 4.9, 5.4

6. Бажання та потенціал колективу до змін.

п. 3.10

O – Opportunities – Можливості

Стратегічні пріоритети:

цілі та дії

1. Розвиток інформаційних технологій; збільшення кількості послуг, пов’язаних з цифровим контентом та мультимедіа.

пп. 1.2 - 1.4

п. 3.5

пп. 4.6 - 4.8

2.  Впровадження бібліотечних інтегрова-них систем нового покоління, таких як ExLibris Alma або відкрита платформа FOLIO, що надають доступ та управляють електронними, цифровими та друкованими ресурсами, медіа текою, дозволяють співпрацювати з іншими бібліотеками, постачальниками послуг та розробниками.

пп. 1.2, 1.4, 1.5

пп. 3.5, 3.6, 3.11

п. 4.3

3. Залучення грантових коштів на проекти модернізації і розвитку бібліотеки.

п. 1.5

п. 3.10

п. 4.10

4. Розвиток партнерства з громадськими, науковими, студентськими організаціями, професійними спільнотами.

 

пп. 1.6 , 2.2, 2.5

пп. 3.3, 3.6, 3.7, 3.11

п. 4.9

5. Реорганізація бібліотечного простору із виділенням зон індивідуальної та колективної роботи, центрів коворкінгу, культурного спілкування та відпочинку.

пп. 5.1 – 5.6

W – Weakness Слабкі сторони

Стратегічні пріоритети:

цілі та дії

1. Застарілі та недостатньо комфортні, холодні приміщення.

пп. 5.1 – 5.5

2. Систематичні проблеми з доступом до мережі Інтернет (проблеми мережі та застарілої комп’ютерної техніки).

п. 4.5

3. Низька оновлюваність фондів.

пп. 1.1 , 3.11, 4.1

4. Значна частка неактуальної навчальної літератури; нестача англомовних джерел.

пп. 1.1 , 2.5, 3.1, 3.3

5. Слабка комплектація відкритих нових навчальних програм.

пп. 3.1 , 3.3, 3.4

6. Невідповідність сайту Бібліотеки сучасним вимогам та потребам.

пп. 1.2 , 3.9
пп. 4.2 , 4.6, 4.7

7. Недоотримання праць співробітників, виданих за власні кошти авторів.

п. 3.1

8. Обмеженість ПЗ АБІС "УФД": невідповідність сучасним вимогам, відокремленість від АСУ Університету.

пп. 1.5 , 4.3, 4.4

9. Відсутність партнерства з підрозділами університету і сторонніми організаціями.

пп. 1.1, 1.3, 1.6, 2.2
пп. 3.3, 3.7, 3.11

10. Низький рівень інформаційно-мережевих компетенцій, навичок ефективного лідерства, ведення переговорів та управління проектами у співробітників Бібліотеки.

пп. 2.7 , 2.8
пп. 3.10, 4.9

TThreats – Загрози

Стратегічні пріоритети:
цілі та дії

 1. Потреба в бібліотеці для читання поступається потребі в інформації загалом, в отриманні інформаційних та культурних навичок. пп. 1.3 , 2.1, 3.4, 3.6
пп. 4.7 , 5.4
2. Збільшення числа альтернативних бібліотеці інформаційно-комунікативних закладів: коворкінгів, антикафе і креативних просторів. пп. 3.5 , 3.7
пп. 5.1 – 5.6
3. Посилення інтересу до мережевих ресурсів та електронних бібліотек. пп. 1.2 , 2.4, 2.5, 3.2
пп. 4.1 , 4.2, 4.9
4. Низька залученість бібліотеки в навчальні, дослідницькі та культурні процеси університету та регіону. пп. 1.2 – 1.4
пп. 2.3 – 2.4, 4.4
5. Слабке представлення на інформаційних майданчиках, в соціальних мережах. пп. 3.8, 4.8
6. Зменшення числа постійних та потенційних користувачів бібліотеки. пп. 1.3, 2.4, 3.6
пп. 4.2, 4.4, 5.4, 5.6

 

Вгору

 

ІІІ. Стратегія розвитку Бібліотеки

 

Стратегія розвитку Бібліотеки покликана визначити місію, бачення, цінності та стратегічні пріоритети роботи Бібліотеки СумДУ до 2022 р., що відповідатимуть інституційним, інформаційним і технологічним середовищам та стимулюватимуть успіх Бібліотеки та Університету у майбутньому.

Місія Бібліотеки полягає у просуванні якісних інформаційних ресурсів та інноваційних послуг для стимулювання творчості, інтелектуальних інновацій, забезпечення простору для неперервної самоосвіти та ефективного використання потенціалу Університету у вирішенні суспільних проблем.

Бачення: Бібліотека прагне бути інноваційним культурно-інформаційним центром Університету, що надихає та забезпечує високий рівень досліджень, викладання та навчання, спираючись на експертизу, сучасні колекції, бібліотечний простір (фізичний та віртуальний) та послуги.

У реалізації стратегічних напрямів розвитку, місії та бачення Бібліотеки ми керуємося наступними принципами:

 • Ми розробляємо та надаємо послуги, орієнтовані на користувачів.
 • Ми підтримуємо робоче середовище, яке сприяє навчанню, інтелектуальному зростанню та розвитку затребуваних навичок студентів і викладачів Університету.
 • Наша сила в різноманітності:
  • ми керуємося різними думками, кваліфікаціями та досвідом у своїх діях та рішеннях;
  • ми забезпечуємо доступ до міжнародної та багатомовної колекції, що представляє різні культури, ідеї та інформацію.
 • Ми прагнемо бути інтелектуальним хабом, що об’єднує та розвиває спільноти, сприяє зв’язкам, співробітництву та міждисциплінарності.
 • Ми визнаємо переваги та підтримуємо ідеї відкритості доступу та стандартів, і використовуємо їх там, де це доцільно.

 

Вгору

 

Стратегічні пріоритети та цілі

 

Пріоритет 1: Підтримка досліджень, навчання та викладання

 

Для забезпечення високоякісного навчального, дослідницького та видавничого середовища Університету, Бібліотека шукатиме нові форми партнерських відносин та співробітництва з користувачами, різними групами університетського колективу та широкого загалу.

Цілі та дії:

1.1. Формувати у співробітництві з кафедрами та НТСА СумДУ Web- контент підтримки науковців, викладачів, студентів за напрямами досліджень, дисциплінами та інформаційними компетенціями.

1.2. Розширити інструменти та сервіси пошуку і використання інформації із зовнішніх наукових та освітніх електронних ресурсів, передплачених та відкритих баз даних, електронних ресурсів власної генерації (е-каталог, е-бібліотека, репозитарій, OCW та Mix СумДУ).

1.3. Розробити та інтегрувати в навчальні програми електронні курси з інформаційної грамотності, академічного письма та аналізу даних для студентів різних курсів, аспірантів. Запровадити практику проведення відповідних семінарів та тренінгів для різних цільових груп.

1.4. Забезпечити можливість роботи з великим даними на виконання навчальних та дослідницьких проектів, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення в приміщеннях Бібліотеки.

1.5. Активно вивчати та запроваджувати сучасні відкриті автоматизовані інтегровані бібліотечні системи ( на зразок FOLIO або KOHA).

1.6. Налагодити постійний моніторинг активності цільових груп щодо використання та формування ресурсів та сервісів Бібліотеки, розробити відповідні механізми зворотнього зв’язку для задоволення інформаційних потреб користувачів.

 

Вгору

 

Пріоритет 2: Сприяння розвитку нових компетенцій і галузей наук

 

В своїй діяльності Бібліотека орієнтується на використання сучасних способів збору, обробки та зберігання інформації, розвиток актуальних компетенцій студентів, викладачів та науковців, в тому числі в галузі роботи з даними, зображеннями і медіа.

Цілі та дії:

2.1. Супроводжувати студентів першого курсу навчання для формування базової інформаційної, культурної та академічної грамотності, закладання позитивних очікувань досвіду в СумДУ.

2.2. Налагодити партнерські відносини з факультетами та кафедрами щодо формування колекцій Бібліотеки та розробки спільних проектів, спрямованих на розвиток у студентів та співробітників університету навичок роботи з даними, ведення дослідницьких проектів та написання курсових та дипломних робіт.

2.3. Проводити бібліометричні дослідження з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, пошуку нових наукових напрямів.

2.4. Постійно розвивати репозитарій СумДУ eSSUIR. Налагодити систему якісної підготовки та публікації кваліфікаційних та атестаційних робіт студентів у відкритому електронному архіві університету та Національному репозитарію академічних текстів (НРАТ). Інтегрувати сертифіковані антиплагіатні системи в програмне забезпечення репозитарію.

2.5. Покращити пошук і доставку фізичних та електронних інформаційних ресурсів, налагодити співпрацю з іншими бібліотеками щодо обміну фондами та замовлення необхідної літератури (або інших ресурсів).

2.6. Покращити пошукові можливості репозитарію шляхом створення метаданих, сумісних з національними та міжнародними системами пошуку, та зв’язків із записами каталогу.

2.7. Створити окремий структурний підрозділ Бібліотеки, що опікуватиметься консультаційною підтримкою освітньо-наукової діяльності Університету, в тому числі щодо роботи з електронними ресурсами, науковими джерелами інформації, наукометричними базами.

2.8. Організувати Лабораторію аналізу даних та цифрових послуг для підтримки якісних та кількісних цифрових досліджень, консультування з проектного менеджменту (Research Data Management, RDM), комунікації та публікації результатів досліджень.

2.9. Активно приймати участь у міжнародних проектах, залучати грантові кошти на розвиток Бібліотеки та реалізацію нових ініціатив.

 

Вгору

 

Пріоритет 3: Запровадження клієнтоорієнтованої сервісної моделі

 

Для збільшення задіяності Бібліотеки до інноваційного розвитку Університету та його інтеграції до міжнародного освітнього середовища, Бібліотека розбудовує систему сервіс-менеджменту, головною задачею якого є задоволення потреб споживачів через:

 • налагодження процесів постійного діалогу та регулярного зворотнього зв’язку для розуміння та утримання своїх клієнтів.
 • забезпечення інтерактивної взаємодії з різними групами користувачів із застосуванням сучасних інформаційних технологій.
 • співробітництво, засноване на відносинах, що формують цінність для клієнтів.
 • управління якістю послуг та покращення досвіду роботи користувачів з Бібліотекою.

 Цілі та дії:

3.1. Формувати актуальні колекції друкованих та електронних інформаційних ресурсів, акцентуючи увагу на різноманітті напрямів, тем, мов видання та авторитетності джерел.

3.2. Забезпечити пріоритетне поповнення електронної бібліотеки повнотекстовими електронними базами даних та підручниками.

3.3. Проводити аналіз укомплектованості навчальних програм та дисциплін, налагодити співпрацю з кафедрами та студентськими організа-ціями для покращення методичного забезпечення навчальних курсів, їх зв’язку з ресурсами відкритого доступу, підвищення якості робочих програм.

3.4. Розробити Web – сервіси для студентів, викладачів та науковців, що систематизують усі наявні джерела за напрямами досліджень/спеціальностей; формують відповідні інформаційні та дослідницькі компетенції користувачів.

3.5. Розробити сервіси для покращення компетенцій користувачів в галузі аналізу і візуалізації даних, створення геоінформаційних систем, планування досліджень, написання проектів, обробки та публікації цифрової інформації. Розробити дистанційні курси із формування інформаційно-аналітичних, писемних компетенцій.

3.6. Розробити сервіси персоніфікованої доставки інформації щодо найактуальніших тем досліджень за предметними галузями; вибору потенційних наукових партнерів, спонсорів та міжнародних видань для публікації результатів досліджень; підготовки грантових заявок тощо.

3.7. Налагодити систему комунікаційно-консультативної підтримки сервісів, яка включатиме проведення тренінгів, семінарів, консультацій, різноманітних подій, спрямованих на популяризацію сервісів.

3.8. Підвищити рівень поінформованості про інтегровані послуги та заходи Бібліотеки на всіх рівнях через широке спілкування, рекламу, просвітницьку діяльність в соціальних мережах, блоггінг, брендинг.

3.9. Забезпечити постійний зворотній зв'язок з користувачами через вдосконалення сайту Бібліотеки, інтегрування бібліотечної системи (УФД) з АСУ Університету, розробку нових модулів роботи з Бібліотекою в Особистому кабінеті користувача.

3.10. Організувати систему безперервного підвищення кваліфікації для співробітників за всіма сервісами Бібліотеки та залучити нових спеціалістів для посилення нових непрофільних напрямів роботи.

3.11. Укласти угоди з видавничими компаніями та розробниками програмного забезпечення (ПЗ) щодо отримання академічних ліцензій для роботи з затребуваними базами даних та ПЗ.

 

Вгору

 

Пріоритет 4: Вдосконалення цифрового контенту, інструментів, послуг

 

Бібліотека прагне надавати послуги та освітньо-наукові ресурси в форматах, що найбільше відповідають потребам користувача, зосереджуючись на підтримці цифрового контенту, інструментів та послуг, одночасно забезпечуючи доступ до друкованих матеріалів.

Цілі та дії:

4.1. Збільшити ліцензований та відкритий доступ до цифрового наукового контенту у всіх форматах, включаючи нові форми, такі як дослідницьких бази даних та мультимедіа.

4.2. Забезпечити доступ до всіх ресурсів Бібліотеки через веб-сайт з будь-яких інтерфейсів, мобільних пристроїв, в тому числі у віддаленому режимі.

4.3. Синхронізувати бібліотечну систему УФД з АСУ Університету в співпраці з розробниками УФД та Центром інформаційних систем СумДУ; додати модулі послуг Бібліотеки до особистого кабінету користувачів. Паралельно підготувати план дій та заходів для переходу на інтегровану систему Бібліотеки нового покоління (відкриті платформи FOLIO або KOHA), що надають доступ та управляють електронними, цифровими та друкованими ресурсами, медіатекою, дозволяють співпрацювати з іншими бібліотеками, постачальниками послуг та розробниками.

4.4. Автоматизувати онлайн-реєстрацію нових користувачів із прив’язкою до поштової скриньки домену @sumdu.edu.ua. Налаштувати отримання автоматичних повідомлень на поштову скриньку щодо термінів повернення літератури, реалізувати можливість замовлення літератури, консультації через особистий кабінет студента/викладача.

4.5. Покращити мережеву інфраструктуру, розширити зону покриття та посилити сигнал Wi-Fi для покращення доступу користувачів до інтернету.

4.6. Виконати перенаправлення до електронної Бібліотеки з робочих програм дисциплін, веб-сайтів курсів, соціальних мереж, віртуальних дослідницьких середовищ, інших сервісів відповідно до потреб користувачів.

4.7. Вивчити алгоритм машинного навчання, що формує рекомендації користувачам, спираючись на поведінку тих, хто виконував аналогічні пошуки. Розробити пілотний проект по запровадженню сервісу.

4.8. Підтримувати та заохочувати використання нових цифрових інструментів для наукової роботи (спільні віртуальні дослідницькі інструменти, відкриті видавничі платформи, платформи для хостингу IT-проектів та їх спільної розробки (GitHub) вікі (Wiki), блоги, соціальні медіа, інструменти цитування та візуалізації даних, навчальні технології тощо).

4.9. Надавати персоналу та клієнтам доступ до необхідного обладнання та ліцензованого програмного забезпечення, а також організовувати навчальні програми із залученням фахівців IT-сектору.

4.10. Активно співпрацювати з іншими бібліотеками, професійними асоціаціями та міжнародними організаціями в частині вивчення досвіду, кооперації та залучення грантових коштів на реалізацію інноваційних проектів Бібліотеки.

4.11. Забезпечувати на постійній основі організаційно-методичну та інформаційно-консультативну підтримку популяризації етики академічних взаємовідносин та дотримання принципів академічної доброчесності (research and academic integrity).

 

Вгору

 

Пріоритет 5: Покращення просторів Бібліотеки

 

Реорганізувати фізичний простір Бібліотеки в координації з розвитком навчальних, дослідницьких та культурних потреб Університету.

Цілі та дії:

5.1. Ініціювати реновацію приміщень Центральної та Медичної Бібліотеки для забезпечення відкритого доступу до літератури, створення комфортних умов для спілкування та відпочинку; виділення приміщень для проведення відкритих лекцій, тренінгів, індивідуальної роботи; комплектування технікою та програмним забезпеченням коворкінг (coworking) та мейкерспейс (MakerSpace) просторів.

5.2. Вжити енергоефективні заходи для покращення температурних умов Центральної Бібліотеки.

5.3. Залучити фахівців до налаштування протикрадіжних захисних воріт під RFID або магнітні мітки, інтеграції воріт з АБІС УФД.

Вгору

 

Пріоритет 6: Створення комунікаційного креативного простору

 

Створити комунікаційний креативний простір на базі Бібліотеки з метою стимулювання комунікацій щодо нових ініціатив, інноваційних проектів та формування стійкої креативної спільноти Університету.

Цілі та дії:

6.1. Налагодити комунікації та започаткувати практику проведення спільних подій та заходів зі студентськими, шкільними, громадськими, професійними спільнотами, діловими партнерами.

6.2. Створити комфортні умови для залучення різних цільових груп користувачів, сприяння їх спілкуванню та взаємодії, реалізації інноваційних міждисциплінарних та культурних проектів. Розробити проекти нового дизайну приміщень Бібліотеки із виділенням зон індивідуальної роботи, коворкінгу, просторів для культурного відпочинку, проведення лекцій, семінарів, тренінгів.

6.3. Вжити заходи для надання рівних можливостей усім користувачам: незалежно від віку, статі, походження, фізичних можливостей.

6.4. Розробити комплекс заходів з метою створення помітного "зеленого" образу Бібліотеки, що слугуватиме прикладом енергоощадливості, дбайливого ставлення, збереження та повторного використання матеріальних та природних ресурсів, скорочення відходів, інноваційності в дизайні та послугах.

Вгору

Додаток № 1. План пріоритетних заходів на 2018-2019 рр. за напрямами, визначеними в Стратегії розвитку Бібліотеки.

 

РОЗРОБНИК СТРАТЕГІЇ:

 

Директор бібліотеки
Т. О. Маринич

 

Схвалено вченою радою СумДУ

Протокол № 08 від 21 червня 2018 року

 

Голова вченої ради
А. В. Васильєв

 

Вчений секретар
А. І. Рубан

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Перший проректор
В. Д. Карпуша

 

Проректор з наукової роботи
А. М. Чорноус

 

Проректор з НПР
В. О. Любчак

 

Начальник ОМУ
В. Б. Юскаєв

Бібліотека Сумського державного університету
вул. Римського-Корсакова, 2,
м. Суми, Україна, 40007

  +38 (0542) 68-79-29
  [email protected]

У разі використання матеріалів із сайту Бібліотеки СумДУ посилання на ресурс обов’язкове!

library.sumdu.edu.ua