jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Вітаємо з ювілеєм Карпiщенка Олексiя Iвановича!


Bezumtsi

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки, підприємництва
та бізнес-адміністрування Сумського державного університету. Член редколегії журналів «Вісник СумДУ» (серія «Економіка»), «Проблеми. Перспективи. Управління. Економіка». Брав участь у більш ніж 20 наукових конференціях та проектах. Дисертацію на тему «Соціально-економічна ефективність виробництва і застосування фосфорних мінеральних добрив» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.21 — «Економіка, планування і організація управління промисловістю та її галузями» захистив у квітні 1989 року у м. Харкові. Під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, на сьогодні також здійснює керівництво аспірантами. Більше 10 років був членом спецради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у СумДУ. Нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, дипломом ІІ ступеня ВДНГ УРСР, дипломом ВДНГ СРСР.

Науковi iнтереси: економіка праці, економіка природокористування, оцінка землі, планування.

Викладацька діяльність: Дисципліни «Економіка праці», «Проектний аналіз», «Управління проектами», «Стратегічне планування». Здійснював підготовку студентів до участі у всеукраїнських студентських олімпіадах з дисциплін «Економіка підприємства», «Економіка праці» та у конкурсах студентських наукових робіт, щорічно готує студентів до участі у наукових та науково-практичних конференціях.

З виданнями ви можете ознайомитися на особистій сторінці профілю дослідника.

ORCID: 0000-0001-8504-0869

Google Scholar

SumDU Repository

Scopus

Web of Science

Researcher ID: I-7615-2018

 

 

Книги, які можна переглянути в бібліотеці Сумського державного університету

 

Bezumtsi

У посібнику Стратегічне планування висвітлено теоретичні аспекти стратегічного планування на підприємстві в умовах переходу України до ринкових умов господарювання. Розглядаються методологія та методики розроблення стратегічних планів з урахуванням невизначеності навколишнього середовища. Наведено сучасні підходи до теорії й практики стратегічного планування. Даються практичні рекомендації щодо переходу підприємств до стратегічного планування як більш прогресивного й актуального в ринкових умовах.

Для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання, слухачів факультету перепідготовки спеціалістів і підприємців, які бажають отримати уявлення про завдання й необхідність застосування на практиці основних принципів, підходів і прийомів стратегічного планування.

 

Bezumtsi

Цель данной монографии Агроэкосистемы: проблемы устойчивого развития – показать эколого-экономические последствия антропогенного влияния на процесс сельскохозяйственного производства. В работе дается характеристика, структура и масштабность этого влияния, а также методические рекомендации по определению экономического ущерба от антропологической деятельности на с/х землях.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Навчальний посібник Економіка праці та соціально-трудові відносини містить матеріал відповідно до програми дисципліни «Економіка праці й соціально-трудові відносини». Розглядаються питання формування, розподілу та використання трудових ресурсів, державного регулювання зайнятості населення і соціального захисту, організації праці, нормування праці, організації оплати та стимулювання праці, оцінювання ефективності праці, а також механізм функціонування ринку праці. Наведений зарубіжний досвід розвитку та регулювання соціально-трудових відносин.

Для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

 

 

Bezumtsi

Навчальний матеріал посібника Економіка праці та соціально-трудові відносини представлений відповідно до програми дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Розглядаються питання формування, розподілу та використання трудових ресурсів, механізми функціонування ринку праці, державного регулювання зайнятості населення і соціального захисту: організація праці, нормування праці, заробітної плати і стимулювання праці; оцінки ефективності праці.

Достатньо широко представлений зарубіжний досвід розвитку та регулювання соціально-трудових відносин.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів. Може бути корисним для фахівців народного господарства, що займаються проблемами економіки праці та соціально-трудових відносин.

 

Bezumtsi

Коллективная монография Методы решения экологических проблем посвящена вопросам экологического регулирования и проблемам устойчивого развития социально-экономических систем в условиях глобальной экономики. В книгу вошли научные роботы представителей различных регионов Украины, России, Германии, Бельгии, США.

Монография рассчитана на преподавателей, студентов различных специальностей, а также на руководителей и специалистов предприятий, учреждений и неправительственных организаций.

Данная работа выполнена при финансовой поддержки Государственного управления экологии и природных ресурсов в Сумской области.

 

 

Bezumtsi

Посібник Управление проектами містить лекції, що висвітлюють форми та методи управління інноваційними проектами, їх обґрунтування, управління роботами з проекту, якістю проекту, ресурсами проекту, ризиками проектів діяльності із урахуванням інноваційних підходів, та практичні завдання.

Викладений матеріал відповідає програмі курсу «Управління проектами» для студентів, що здобувають спеціальність 8.050107 «Економіка підприємства», денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також для слухачів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування» та всіх зацікавлених в управлінні проектами.

 

 

 

Bezumtsi

В монографии Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного производства раскрываются методы экономической оценки негативных последствий хозяйственной деятельности, приводятся материалы конкретных исследований в этом направлении. Анализируется существующий механизм природопользования и намечаются пути усовершенствования.

Для специалистов по охране окружающей среды и природопользованию, работников сельского хозяйства.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

В учебнике Устойчивое развитие: теория, методология, практика подготовленном учеными и преподавателями 19 стран, рассматриваются теоретические и практические вопросы формирования устойчивого развития. Раскрываются содержательные основы и различные формы подачи материала для обеспечения дисциплин по устойчивому развитию.

 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

В учебнике Социально-экономический потенциал устойчивого развития подготовленном учеными 15 стран, рассматривается инструментарий (теоретические положения и методы практической реализации), который может быть мобилизован для создания реальных предпосылок устойчивого развития. Учебник построен так, чтобы ввести читателя в круг проблем управления процессами обеспечения стабильности и изменяемости компонентов триединой системной сущности: «человек – биосфера – экономика». Для преподавателей и студентов всех специальностей. Книга также может использоваться научными работниками, специалистами предприятий и учреждений, участниками неправительственных организаций.


 

Bezumtsi

У підручнику Підприємництво, торгівля та біржова діяльність викладено теоретичні, методичні та прикладні аспекти діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності. Розглянуто питання антикризового управління у підприємництві, особливості розвитку бізнесу з урахуванням європейських тенденцій. Розкрито економічні аспекти соціальних відносин, логістики, ціноутворення, бізнес-планування, маркетингової діяльності, управління витратами, стратегічного планування в підприємницькій та торговельній сферах. Приділено увагу моделюванню бізнес-процесів та їх змінам у підприємництві, питанням організаційної культури та етики в бізнесі.

Підручник призначений для підготовки бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», а також буде корисним для викладачів та фахівців, що працюють у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

 

 

Bezumtsi

У монографії Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці розглядаються теоретико-методологічні та методичні проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у нестабільних умовах транзитивної економіки. Викладено авторські підходи до їх вирішення у руслі концепцій менеджменту та маркетингу інновацій. 
Головну увагу приділено підприємствам промисловості як провідній галузі вітчизняної економіки.
Для фахівців з питань управління процесами інноваційного розвитку промислових підприємств, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Bezumtsi

Матерiал, викладений у пiдручнику, Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням присвячений основоположним аспектам екологiї довкiлля. У книзi розглянуто загальнi питання екологiї, основнi законодавчi засади природокористування в Українi; наведено економiчнi механiзми i принципи управлiння у природокористуваннi; проаналiзовано iнструментарiй економiчної оцiнки природних ресурсiв; дослiджено економiчну природу i вплив на екосистеми екологiчних ризикiв; запропоновано ефективнi напрями удосконалення механiзмiв i iнструментiв у природокористуваннi в нових умовах господарювання.
Для викладачiв i студентiв усiх спецiальностей. Книга може бути використана спецiалiстами та фахiвцями неурядових органiзацiй екологiчного напряму.

 

 

 

Bezumtsi

У монографії Методи оцінки екологічних втрат обраховано питомi екологiчнi втрати отримання на макроекономiчному рiвнi в Українi певних економiчних результатiв. Дослiджено динамiку питомих екологiчних втрат за 15-рiчний перiод. Виконано оцiнки прямих i матерiалiзованих екологiчних втрат вiд виробництва одиницi продукцiї за окремими галузями (видами економiчної дiяльностi) та регiонами. Дано рекомендацiї щодо зменшення екологоємностi одиницi продукцiї.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

Матеріал викладений у навчальному посібнику, Економіка підприємства відбиває вплив об’єктивних економічних законів на діяльність господарюючих суб’єктів. У книзі розглянуто системи взаємопов’язаних факторів виробництва і реалізації продукції;  проаналізовано інструментарій. Що забезпечує порівнянну вартісну оцінку затрат і результатів діяльності, приділено увагу питанням пошуку і реалізації діяльності найбільш ефективних напрямків розвитку підприємств в умовах невизначеності.

Для викладачів і студентів економічних спеціальностей, а також для тих, хто вивчає економічні дисципліни на неекономічних спеціальностях. Книга може бути використана спеціалістами і керівниками підприємств.

 

 

 

Bezumtsi

Підручник Менеджмент для бакалаврів містить навчальний модуль, який охоплює зміст основних нормативних дисциплін з підготовки фахівців за напрямом 6.030601 “Менеджмент” у галузі знань 03.06 “Менеджмент і адміністрування” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Змістовно дисципліни повністю відповідають програмам, затвердженим науково-методичною комісією з менеджменту та узгоджені з логіко-структурною схемою навчального процесу. Підручник складається з двох частин (томів), які охоплюють двадцять дві дисципліни, тобто практично всі аспекти підготовки бакалаврів. Розділи містять питання для самоконтролю та перелік рекомендованої літератури. При підготовці розділів були використані результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі оцінювання, прогнозування та управління економічним потенціалом складних виробничих систем. Розрахований на студентів спеціальності “Менеджмент організацій” усіх форм навчання.

 

 

Bezumtsi

У монографії Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку досліджуються методологічні і теоретико-методологічні проблеми управління інноваційним розвитком на макро- та мікрорівнях на засадах маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Висвітлено підходи до постановки і розв’язання проблем розвитку теорії та практики маркетингу, товарної інноваційної політики підприємств, управління потенціалом інноваційного розвитку, формування та стимулювання попиту на інновації, управління ризиками інновацій, формування теоретико-методологічних основ інноваційного економічно збалансованого розвитку.

Для фахівців з маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

Bezumtsi

У посібнику Основи стійкого розвитку висвітлюються основні поняття щодо сучасності процесів розвитку систем, природничо-наукові та соціально-економічні передумови їх прогресивного розвитку, а також напрямки трансформацій природних і суспільних систем.

Основною метою навчального посібника є формування знань, навичок і світогляду, необхідних для прийняття рішень у різних сферах професійної діяльності згідно з принципами стійкого розвитку. Навчальний посібник містить практичні завдання, тести, проблемні ситуації та рольові ігри, які дозволять більш зважено підходити до вирішення проблем соціально-економічного розвитку.

Посібник може бути корисним викладачам і аспірантам вищих навчальних закладів, працівникам наукових установ і фахівцям підприємств.

 

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Економіка праці розглянуті теоретичні основи, практичні форми та шляхи удосконалення використання живої та упредметненої праці, механізми їх взаємодії. Подано тлумачення спеціальних термінів та понять, розкриваються найважливіші закономірності та взаємозв’язки в розвитку механізмів економіки праці. Розглянуто умови, що визначають раціональне використання потенціалу живої та упредметненої праці в умовах трансформаційних процесів в економіці України. Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Книга може бути корисною для практичних працівників, плановиків, економістів, нормувальників, а також всіх, хто цікавиться питаннями економіки праці.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Animation

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ