jQuery(window).on('load', function() {new JCaption('img.caption');});
Ukrainian (UA)Russian (CIS)English (United Kingdom)

Вітаємо науковців кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету.

За сприяння завідувача кафедри, Заслуженого професора СумДУ Леоніда Григоровича Мельника відтепер 18 монографій та навчальних посібників учених розміщено до бібліотечної колекції Library’s General Collection та доступні користувачам Бібліотеки Конгресу США.

Бібліотека Конгресу − національна бібліотека США; найбільша книгозбірня світу; дослідницький підрозділ Конгресу США; науковий центр, що збирає наукові праці з різних галузей знань з усього світу; має найбільшу колекцію україніки поза межами України (на українські колекції припадає понад 95 тис. видань).

Bezumtsi

У монографії «Машина времени» Н.Н. Неплюева аналізуються причини феноменальних соціальних і економічних успіхів заснованого Н. Н. Неплюєвим Хрестовоздвиженського трудового братства, що дивувало світ майже півстоліття (з 1881 до 1929 року) своєю організацією, моральними засадами і інноваціями, які на багато випередили час.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У монографії Рождение сестейновой экономики: опыт ЕС и практика Украины в свете III и IV промышленных революций аналізується змістовна основа понять «сестейновий розвиток» і «сестейнова економіка». Досліджується роль Третьої і Четвертої промислових революцій у формуванні передумов сестейнового розвитку. Вивчаються напрямки і базовий інструментарій формування сестейнової економіки в ключових секторах господарства (енергетика, транспорт, будівництво, агровиробництво). Проводиться порівняльний аналіз особливостей «бурої» (традиційної) та «зеленої» (сестейнової) економік. Аналізується досвід ЄС і передумови розвитку сестейнової економіки в Україні.

Для науковців, фахівців підприємств і органів державної виконавчої влади, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Bezumtsi

У підручнику «Зелена» економіка (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) характеризується змістовна основа понять «сестейновий розвиток» і «сестейнова економіка». Розкривається роль Третьої та Четвертої промислових революцій у формуванні передумов сестейнового розвитку. Вивчаються напрямки та базовий інструментарій формування сестейнової економіки в ключових секторах господарства (енергетика, транспорт, будівництво, агровиробництво). Порівнюються особливості «бурої» (традиційної) та «зеленої» (сестейнової) економік. Аналізується досвід ЄС і передумови розвитку сестейнової економіки в Україні.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для фахівців підприємств та органів виконавчої влади.

 

 

Bezumtsi

У монографії Триалектические основы управления развитием экономических систем на основі запропонованого автором триалектичного підходу досліджується фундаментальні засади взаємодії трьох груп факторів: матеріально-енергетичних, інформаційних, синергетичних – при формуванні і розвитку економічних систем.


 

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У доступній художній формі (казки, притчі, анекдоти, вірші) книга Философские сказки о развитии (просто о сложном) розкриває перед читачем зміст основних закономірностей розвитку систем. Зокрема, відкривається завіса над глибинним змістом ключових питань: початок і механізми формування систем, логіка і матеріально-інформаційне наповнення процесів розвитку, роль людини в еволюційному феномені, сутність такого явища, як сестейновий (сталий) розвиток. Крім авторських робіт, у книзі наведені фрагменти художніх творів відомих авторів, а також витяги з наукових праць провідних вчених. Використано також висловлювання мислителів щодо запропонованих питань.

 

 

 

Bezumtsi

На прикладі процесів і явищ в неживій природі, біосфері і суспільстві у монографії Теория развития систем розглядаються закономірності самоорганізації і розвитку відкритих стаціонарних систем як єдиного ходу еволюції природи. Розглядаються ключові фактори і механізми впорядкування та розвитку систем: зворотні зв'язки, пам'ять, матеріально-інформаційно-синергетичні конвертації, антиентропійний потенціал та ін. Досліджуються передумови сталого (сестейнового) соціально-енергетичного розвитку, а також особливості реалізації Третьої і Четвертої промислових революцій.

Для науковців, фахівців підприємств, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

 

Bezumtsi

У підручнику Экономика развития на основі сучасної синергетичної теорії розглядаються фундаментальні основи функціонування, самоорганізації та розвитку економічних систем. Особлива увага приділяється динаміці економічних процесів, трансформаційним переходам, дії зворотних зв'язків,  конвертації матеріальних, інформаційних та синергетичних факторів. Досліджуються умови сталого прогресивного розвитку соціально-економічних, еколого-економічних та технічних систем.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників, державних службовців, бізнесменів, а також усім тим, хто цікавиться проблемами сучасної економічної теорії і практики.

 

 

 

Bezumtsi

У монографії Теория самоорганизации экономических систем аналізуються передумови та механізми самоорганізації відкритих стаціонарних систем. Розкриваються поняття самоорганізації як такої, дається дифініційна основа формуючих її процесів: самозабезпечення, самофінансування, самовідтворення, самообмеження, самовдосконалення (репродукції), самоврядування, самоконтролю, самозбереження, саморозвитку. Досліджується рух сили і закономірності самоорганізації економічних систем. Аналізуються передумови прогресивного розвитку соціально-економічних систем.

 

 

 

 

Bezumtsi

На прикладі процесів і явищ у природі та суспільстві у посібнику Основи стійкого розвитку розглядаються закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем, а також взаємозв'язки енергетичної та інформаційної характеристик трансформаційних процесів. Формулюються передумови прогресивного розвитку природних і суспільних систем. Аналізуються поняття «стійкий розвиток соціально-економічних систем», базові принципи, методи та інструментарій забезпечення стійкого розвитку суспільних систем.

Посібник призначений для післядипломної підготовки фахівців народного господарства. Може рекомендуватися викладачам і студентам університетів тих спеціальностей, у програмі яких відсутній даний курс. Популярний стиль викладення робить посібник корисним для викладачів шкіл та коледжів, цікавим для позакласної підготовки учнів старших класів та слухачів закладів І і II рівня акредитації.

 

Bezumtsi

Мiжнародна колективна монографiя Социально-экономические проблемы информационного общества присвячена дослiдженню соцiально-економiчних проблем iнформацiйного суспiльства. Розглядаються закономiрностi, особливостi i суперечностi формування iнформацiйної економiки i соцiально-економiчних вiдносин при переходi до постiндустрiальної формацiї.

У книзi представленi роботи вчених, що вiдстоюють рiзнi, деколи протилежнi, погляди та представляють рiзнi науковi школи з декiлькох регiонiв України, а також Росiї, Бельгiї, Нiмеччини, США. Географiя представлених наукових центрiв охоплює простiр вiд Новосибiрська до Калiфорнiї.

 

 

Bezumtsi

На прикладi процесiв i явищ в неживiй природi, бiосферi i суспiльствi у книзі Фундаментальные основы развития дослiджується феномен розвитку вiдкритих стацiонарних систем. Вивчаються чинники i механiзми розвитку. Розглядаються закономiрностi процесiв розвитку систем як єдиного ходу еволюцiї природи. Дослiджується феномен триєдиностi енергетичного, iнформацiйного i синергетичного начал як основи креативної функцiї природи. Аналiзуються передумови прогресивного розвитку природних i соцiально-економiчних систем.

 

 

 

 

 

Bezumtsi

У колективній монографії Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки розроблено теоретико-методологічні засади мотиваційних механізмів дематеріалізаційних й енергоефективних змін національної економіки. Удосконалено теоретичні засади дематеріалізації і зростання енергоефективності виробництва та споживання. Розроблено підходи до оцінки рівня та ефектів дематеріалізаційних й енергоефективних перетворень. Сформовано багаторівневі мотиваційні механізми, систему мотиваційних стратегій та інструментарій управління дематеріалізацією і зростанням енергоефективності. Розроблено організаційно-інституційну основу реалізації мотиваційних механізмів, науково обґрунтовано напрями їх імплементації в економіці України.

Для фахівців з управління дематеріалізаційними та ресурсозберігаючими трансформаціями в економіці, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних та економічних спеціальностей

 

Bezumtsi

У навчальному посібнику Економічні основи ресурсозбереження розглянуто еволюцію, основні фактори та напрями ресурсозбереження. Приділено увагу оцінці соціо-еколого-економічної ефективності ресурсозберігаючих заходів, досліджено аспекти формування еколого-економічного механізму управління та мотивації ресурсозбереження, проблеми моніторингу ресурсозберігаючих процесів. Проаналізовано управління ресурсозбереженням у розвинених країнах та в Україні, а також проблеми розвитку ринку ресурсозбереження.

Для магістрів економічних та екологічних спеціальностей, студентів інших спеціальностей, викладачів і фахівців, яких цікавлять питання економіки ресурсозбереження.

 

 

Bezumtsi

Монографію Екологічний аудит в корпоративному секторі економіки: організаційно-економічні засади присвячено розвитку організаційно-економічних засад екологічного аудиту на промислових підприємствах корпоративного сектору економіки. Сформовано його сутнісно-змістовну основу та визначено підхід до формування системи мотивації впровадження екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки. Удосконалено науково-методичний підхід до визначення еколого-економічного рейтингу компанії, та його використання при визначенні національного фондового індексу стійкого розвитку з метою забезпечення стабільних переваг підприємства на фінансовому ринку. Визначено складові елементи організаційно-економічного механізму екологічного аудиту в корпоративному секторі економіки.

Для фахівців з питань екологізації корпоративного управління, викладачів, аспірантів, студентів природоохоронних те економічних спеціальностей.

 

 

Bezumtsi

Міжнародна колективна монографія Экологические конфликты в современной системе природопользования присвячена дослідженню проблем еколого-економічних протиріч і конфліктів у сучасній системі природокористування і господарській діяльності. Розглядаються методологічні питання екологічної конфліктології, суб'єктно-об'єктні відносини економічних суб'єктів у процесах виникнення, протікання й розв’язання екологічних конфліктів в залежності від ієрархічного рівня, інтересів суб'єктів конфлікту й інтенсивності конфлікту, методичні підходи й науково-практичні методи розв’язання екологічних конфліктів.

У монографії представлені роботи вчених і фахівців відомих наукових шкіл економіки природокористування: російської, української, білоруської та західноєвропейської.

Монографія може бути корисною як для викладачів і студентів економічних та екологічних спеціальностей, так і фахівців, що приймають екологічно орієнтовані рішення у виробничій сфері, а також органів державного, регіонального та місцевого управління.

 

 

Bezumtsi

У монографії Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом досліджено еколого-економічні передумови логістизації виробничих систем у контексті принципів сталого розвитку, екологізації господарювання. Розглянуто теоретико-методичні основи розвитку екологоорієнтованого логістичного управління, а також принципи формування комплексного механізму організаційно-економічного забезпечення функціонування виробничих логістичних систем. Визначено концептуально-методологічні особливості логістизації економіки АПК та лісового комплексу на еколого-економічних засадах.

Монографія призначена для науковців та спеціалістів, які займаються проблемами логістики, економіки природокористування, економіки підприємства, а також викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

 

 

Bezumtsi

У монографії Эколого-экономические проблемы природопользования в лесном комплексе викладено теоретичні, методологічні та методичні засади регулювання природокористування у лісовому комплексі в умовах перехідної економіки. Значна увага приділена організаційно-економічним проблемам екологізації промислового виробництва та лісового господарства.

Для спеціалістів, які вивчають економічні проблеми природокористування, зокрема лісокористування, та охорони навколишнього середовища, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей ЗВО.

 

 

Bezumtsi

У монографії Венчурна діяльність промислових підприємств: теорія, методологія, практика представлені результати дослідження й систематизації теоретичних, науково-методологічних і практичних положень та розробок щодо венчурної діяльності вітчизняних промислових підприємств. Запропоновано і обґрунтовано теоретико-методологічні засади венчурної діяльності промислових підприємств, в основу яких покладено нову ідеологію вирішення комплексу економічних та інноваційних проблем розвитку України та специфічний інструментарій, який включає систему закономірностей, принципів, моделей, ефектів, категорій і понять, методів та алгоритмів, притаманних даній діяльності.

 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Animation

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ